Əzizə CəfərzadəYüklə 2,16 Mb.

səhifə9/101
tarix25.08.2018
ölçüsü2,16 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   101

www.vivo-book.com 

 

48 Sultanım xanım biliklҽri elҽ tҽbii, tҽsviri mümkün olmayan 

ciddiyyҽt vҽ fitri istedadla qavrayırdı ki, cavan müҽllim iĢҽ 

daһa böyük һҽvҽslҽ giriĢdi. Az müddҽt sonra qız müstҽqil 

oxuyub-yazmağa baĢladı. Ġndi dҽ Ģaһzadҽ onu qҽbilҽsinҽ xas 

olan tҽrzdҽ tҽrbiyҽlҽndirmҽyҽ giriĢdi. Tez-tez gҽnc döyüĢçü 

paltarı geymiĢ Sultanım xanımla atlanır, saraydan yalnız 

özünҽ vҽ atası ġirvanĢaһa mҽlum olan gizli yolla seyrҽ çıxır, 

gözlҽrdҽn iraq bir yerdҽ onunla ox atır, qılınc oynadır, at 

çapırdı. 

Belҽ sҽfҽrlҽrdҽn birindҽ һaradasa tikintilҽrҽ baĢ çҽkib atlı 

qayıdan Fҽrrux Yasar ilk dҽfҽ gҽlinini süvari geyimindҽ, 

qılınc mҽĢqi keçҽn gördü, uzaqdan xeyli seyr etdi vҽ 

bҽyҽndi. Adҽtinҽ rҽğmҽn, gҽlini yanına çağırdı, alnından 

öpdü. Üzünü oğluna tutub: dedi: 

 – Halal olsun sҽnҽ, oğlum! Mҽn bunu gözlҽmirdim. 

 

ġirvanĢaһ Fҽrrux Yasar saraya qayıdınca mҽlҽkҽni һüzuruna dҽvҽt etdi. 

 – Sultanım xanımı saray xanımları cҽrgҽsinҽ daxil etmҽyin 

vaxtı çatıb, – dedi, – qarĢıdakı Mövludi-Nҽbi bayramına onu www.vivo-book.com 

 

49 da dҽvҽt elҽ! 

 – Bu Sultanım xanım kimdi? 

 – Gҽlinin! Sҽn onu һҽlҽ görmҽmisҽn? 

 – GörmҽmiĢҽm. Görmҽk dҽ istҽmirҽm. Nҽ nire-Ģotor, nҽ 

didari-ҽrҽb!

3

  

ġirvanĢaһ gülümsündü: 

 – Ҽbҽs yerҽ. Ҽvvҽl mҽn dҽ elҽ düĢünmüĢdüm. Amma 

görҽndҽn sonra anladım ki, oğlumuz yanılmayıb. – Sonra da 

qaĢları düyunlҽndi, ҽlavҽ etdi: – dediyim kimi elҽrsҽn. O qız 

bizim ҽyan vҽ ҽĢrҽf qızlarından һeç bir Ģeydҽ geri qalan 

deyil. Ҽksinҽ bҽlkҽ, qat-qat üstündür. Çağırtdır. Özün 

görҽrsҽn. 

 

Qazi bҽyin fҽrҽһdҽn uçmağa qanadı yox idi. Bununla belҽ, qonaqlıqdan ҽvvҽlki bütün gecҽni Sultanım xanıma tҽlim 

                                                 

3

Nə dəvənin südünü istəyirәm, nə dә әrəbin üzünü görmək istәyirәm

 www.vivo-book.com 

 

50 vermҽklҽ mҽĢğul oldu. Saray adabını

4

, anasının könlünü almaq üçün nҽ etmҽli olacağını gҽlinҽ baĢa saldı. 

 

  

 Bütün bu nҽsiһҽtlҽr, demҽk olar ki, Sultanım xanıma һeç 

lazım olmadı. Qız gözҽllik aĢiqi olan mҽlҽkҽni öz tҽbii 

gözҽlliyi ilҽ elҽ ilk baxıĢdan mҽftun etdi. Mҽlҽkҽ onun 

nҽcibliyini, qabiliyyҽtini gördü, az müddҽtdҽ oxuyub-

yazmaq vҽ һҽrbi tҽlim öyrҽndiyini bilҽndҽ fҽrҽһlҽndi. Axı o 

da ana idi. Mҽlҽkҽ olsa da, ana idi. Oğul sҽadҽti ilҽ köksü 

dolu bir ana! 

Belҽliklҽ, bütün ҽyan xanımlarının һҽsҽdinҽ sҽbҽb olsa da, 

Sultanım xanım һҽm qayınana vҽ qayınatasının 

mҽһҽbbҽtini, һҽm dҽ nökҽr vҽ qulluqçuların һҽdsiz 

һörmҽtini qazandı. 

 

                                                 4

Təlim 


 


www.vivo-book.com 

 

51  Arabir atlanıb Bibiһeybҽtҽ gedirdi. Hҽrdҽn qayınanasını da 

ziyarҽtҽ dҽvҽt elҽyirdi. Amma çox vaxt qoca babasının 

görüĢünҽ tҽk yollanırdı. ġıx Kҽblҽli nҽvҽsinin sarayda kҽniz 

deyil, Ģaһzadҽ xanım olmasına sevinsҽ dҽ, onun dҽvҽtini 

qҽbul edib saraya getmҽdi. Ömrünün sonunacan һҽyҽtindҽ 

tҽnһa yaĢadı. 

 

 

 ZҼNBĠL ĠÇĠNDҼ KEÇҼN BĠR GÜN 

                (d a v a m ı) 

 

  

GünҽĢ bir cida boyu qalxmamıĢdı ki, darvaza önündҽ dayanmıĢ dҽrban iri qapıları laybalay açıb, gҽlҽn qoĢunun 

baĢçılarını içҽri buraxdı. Bҽһram qazi geniĢ, bağat һҽyҽtdҽ 

atdan endi. Tҽҽccüb içindҽ idi. Rüstҽm padĢaһ ona sufi 

Ģeyxi Ġsmayıl ibn ġeyx Heydҽrin burada gizlҽndiyini vҽ bir 

neçҽ qasidҽ rҽdd cavabı verildiyini, cocuğun amanda 

saxlandığını demiĢdi. O, Mirzҽli һakimi yaxĢı tanıyırdı. 
www.vivo-book.com 

 

52 Cҽngavҽr adam olduğunu bilirdi. Bilirdi ki, qanısından 

döyüĢsüz bir at deyil, qatır da aparmaq olmaz. Ҽgҽr Ģeyx 

burda isҽ, bҽs onda qapılar açıq, darvaza gҽlҽnlҽrin üzünҽ 

güĢad nҽ üçün olsun? 

 

Hakim Mirzҽli gҽlҽnlҽri gülҽrüzlҽ, ҽziz qonaqlar kimi qarĢıladı. 

 – Buyurun, buyurun, Bҽһram qazi, siz bu diyara xoĢ 

gҽlmisiz, sҽfa gҽtirmisiz. 

Dҽrһal nökҽrlҽr atları tutub, tҽri soyusun deyҽ bir az 

gҽzdirdilҽr vҽ axurlarda yerbҽyer elҽdilҽr. Bҽһram qazi 

qoĢununa binanı ҽһatҽ edib, özü çıxanacan atlardan 

düĢmҽmҽyi ҽmr etdi. Mirzҽli һakimin ardınca sarayın geniĢ 

otaqlarına daxil oldu. Sҽһҽr süfrҽsi açıldı. Yemҽk-içmҽk 

gҽtirildi. Bҽһram qazi baĢının adamları ilҽ bir qҽdҽr yeyib-

içdikdҽn sonra üzünü Mirzҽli һakimҽ tutub dedi: 

 

 – PadĢaһi-alҽmpҽnaһa çatan xҽbҽrҽ görҽ Ҽrdҽbil sufilҽrinin Ģeyxi Ġsmayıl ibn ġeyx Heydҽr ibn Cüneyd burda, sҽnin 

amanındadı. Mҽnim adamlarımı belҽ xoĢ xülqlҽ 
www.vivo-book.com 

 

53 qarĢıladığına görҽ sҽnҽ minnҽtdaram, qardaĢım! Amma rica 

edirҽm, ҽgҽr iĢ belҽ isҽ, ağzımızı boza vermҽdҽn, Ģaһın 

һökmünü icra et vҽ Ġsmayılı tҽslim elҽ. Mҽn sҽnҽ sҽrkҽrdҽ 

sözü verirҽm ki, o bizdҽ dҽ amanda olacaq. Özü dҽ Ģaһın 

dost-doğma bibisi oğludu. Ona һeç bir zaval toxunmaz. 

 

«Elҽdi, guya ġeyx Ġsmayılın qardaĢlarının һҽmin dayıoğlu Ģaһın öz ҽlilҽ һҽlak olduqlarını sҽn dҽ bilmirsҽn, mҽn dҽ 

bilmirҽm». Mirzҽli düĢüncҽlҽrinin gözlҽrindҽn oxuna 

bilҽcҽyindҽn eһtiyatla cҽld dillҽndi: 

 – Mҽn padĢaһımızın qasidlҽrinҽ olanını demiĢҽm. ġeyx 

Ġsmayıl adında adam mҽnim һökmümdҽ olan torpaqlarda 

yoxdur. Ġstҽyirsҽn Kҽlamüllaһi-mҽcidҽ ҽl basım, qҽsҽm yad 

edim. 

 – Nҽ olar. Mҽn dҽ bu qҽsҽmi qҽbul edib Ģaһın һüzuruna gedҽrҽm, olanını deyҽrҽm. 

Mirzҽli һakimin ҽmrilҽ qızıl suyu ilҽ iĢlҽnmiĢ, dҽdҽ-baba – 

qҽdim Quranı gҽtirdilҽr. Laһican qazısı ilҽ birlikdҽ qoĢunun 

mollası da gҽldi. Mirzҽli yerindҽn durub saray һamamına 

keçdi. BaĢına üç qab su töküb qüsl elҽdi, pak oldu, dҽstҽmaz 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   101


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə