«f a t I h ə» s u r ə s I (1)


«Inək» surəsi (2) 84 -88 -ci ayətlərYüklə 2,11 Mb.
səhifə3/78
tarix11.04.2018
ölçüsü2,11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78

«Inək» surəsi (2) 84 -88 -ci ayətlər


(84).Və onda götürdük andınızı: «Tökməyəcəksiniz qanınızı və xaric etməyəcəksiniz nəfsinizi diyarınızdan!» Sonra iqrar etdiniz və siz şahidlərsiniz. (85).Sonra siz bunlarsınız ki qətl edirsiniz nəfsinizi və xaric edirsiniz firqəni sizdən öz diyarlarından zühur edərək üzərinə onların günahla və ədavətlə. Və əgər gətirirlər sizə əsirləri fidyə verirsiniz onlara və o, haram olunub üzərinizə xaric etmək onları. Ə, inanırsınızmı bəzisilə kitabın və inanmırsınız bəzisilə? Və nə ki, cəzası kim fəaliyyət etsə bunu sizdən, ancaq rüsvayçılıqdır dünya həyatında və qiyamət günü rədd olacaq tərəfinə şiddətli əzabın və deyil Allah qafillə nədən ki, əməl edirsiniz (86).Həmin onlar o kəslərdir ki, müştəridirlər həyatına dünyanın axirətlə Və olmaz xəfif onlardan əzab və olmaz onlar yardım olunanlar. (87).Və əlbəttə, əta etdik Musaya kitabı və göndərdik onun ardından rəsullarla Və əta etdik Isa Məryəm oğluna bəyanatları və möhkəmləndirdik onu Ruhul-Qüddüslə Ə, külli nə ki, gəldi sizə rəsul nə ilə ki yoxdur havayı nəfsinizdə təkəbbürlük etdiniz? Və firqəsini təkzib etdiniz və firqəsini qətl etdiniz (88).Və dedilər: «Qəlbimiz qıfıllıdır». Bəli! Lənətləyib onları Allah küfrlərilə və azı nə ki, inanarlar.«Inək» surəsi (2) 89 -93 –cü ayətlər

(89).Və amma elə ki, gəldi onlara kitab yanından Allahın - təsdiqləyir nə ki, onlarladır və oldular qabaqcadan fəth istəyənlər üzərində o kəslərin ki, inanmırlar. Və amma elə ki, gəldi onlara nə ki arifdirlər inanmadılar onunla. Və lənəti Allahın üzərində inanmayanların! (90).Pis müştəridirlər onunla öz nəfslərinə ki inanmırlar nə ilə ki, nazil etdi Allah, iyrənclikdən ki nazil edir Allah fəzlindən üzərinə kimi istəyir bəndələrindən! Və bais oldular qəzəblə üzərinə qəzəbin. Və inanmayanlar üçün əzab var möhnətli! (91).Və onda ki deyildi onlar üçün: «Inanın nə ilə ki, nazil etdi Allah!» Dedilər: «Inanırıq nə ilə ki, nazil edilib üzərimizə» və inanmırlar nə ilə ki, arxasındadır onun və o, haqdır - təsdiqləyir nə ki onlarladır De: «Nə üçün qətl edirdiniz nəbilərini Allahın bundan qabaq əgər oldunuz inananlar?» (92).Və əlbəttə, gəldi sizə Musa bəyanatlarla. Sonra götürdünüz buzovu onun ardından və siz zalimlərsiniz. (93).Və onda götürdük andınızı və rəfləndirdik fövqünüzə dağı: «Götürün nə əta etmişik sizə, qüvvətlə və eşidin!» Dedilər: «Eşitdik və asi olduq!» Və doydular qəlblərində buzova küfrləri ilə. De: «Pis əmr edir sizə onunla imanınız, əgər oldunuz inananlar!»«Inək» surəsi (2) 94 –101 -ci ayətlər

(94).De: «Əgər oldu sizin üçün axirət evi yanında Allahın xalis insanların əvəzindən və təmənna edin ölüm, əgər oldunuz sadiqlər!» (95).Və təmənna etməzlər onu əbədən nə ilə ki, təqdim edib əlləri Və Allah Alimdir zalimlər ilə! (96).Və tapacaqsan onları həris insanlar üzərində həyatın və o kəslərdən ki, müşrikdirlər Istər hər biri onların, ömrü ola min il və o uzaqlaşdırmaz onu əzabdan ki ömrü olsa Və Allah Bəsirdir nə ilə əməl edirlər! (97).De: «Kim oldu ədavətli Cəbrail üçün....» və həqiqətən, o nazil etdi onu sənin qəlbinin üzərinə izni ilə Allahın - təsdiqləyir nə ki, qarşısı arasında var və hidayətdir və bəşarətdir inananlar üçün. (98).Kim oldu ədavətli Allah üçün və Onun mələkləri və Onun rəsulları və Cəbrail və Mikail üçün... və həqiqətən, Allah ədavətlidir inanmayanlar üçün. (99).Və əlbəttə, nazil etdik sənə aydın ayətlər və inanmır onunla ancaq fasiqlər. (100).Ə, külli nə ki, əhdləşirlər əhdnən, atır onu firqə onlardan? Bəli! Əksəriyyəti onların inanmırlar! (101).Və amma elə ki, gəldi onlara Allah yanından rəsul - təsdiqləyir nə ki, onlarladır, atdı firqə o kəslərdən ki, əta olunub kitab, kitabını Allahın arxasına zühurlarının, elə bil ki, onlar bilmirlər.«Inək» surəsi (2) 102 -105 -ci ayətlər

(102).Və tabe oldular nə ki, tilavat edirdi şeytanlar, üzərinə mülkündə Süleymanın. Və küfr etmədi Süleyman və lakin, şeytanlar küfr etdilər öyrədərək insanlara sehri və nə ki, nazildir üzərinə iki mələyin Babil ilə – Haruta və Maruta. Və öyrətmirdilər bir kəsi, ta deyirdilər: «Həqiqətən, nə ki, biz fitnəyik və küfr etmə!» Və öyrənirdilər onlarin ikisindən nə ki, təfriqə salmağı onunla ər və zövcəsi arasına. Və onlar zərər vermirdilər onunla bir kəsə, ancaq izni ilə Allahın. Və öyrənirdilər nə ki, zərərinə idi onların və deyildi mənfəətli onlara. Və əlbəttə, bilirdilər kim müştəri olsa ona, yoxdur onun üçün axirətdə xilqətdən. Və pis müştəridirlər onunla nəfslərinə, əgər olsaydılar bilənlər! (103).Və əgər ki onlar inanıb və təqvalı – qaytarılan yanından Allahın xeyirli, əgər olsaydılar bilənlər! (104).Ay o kəslər ki, inanırsınız! Deməyin: «Riayət et bizə» və deyin: «Nəzərə al bizi!» Və eşidin! Və inanmayanlar üçün əzab ələmli! (105).Istəməzlər o kəslər ki inanmırlar əhli kitabdan və müşriklər ki nazil ola üzərinizə xeyir Rəbbinizdən. Və Allah xüsusiləşdirir Öz rəhmətilə kimi istəyir. Və Allah əzəmətli fəzl sahibidir!«Inək» surəsi (2) 106 -112 –ci ayətlər

(106).Nə ki, Biz nüsxə edək ayətdən ya unutduraq onu gələrik xeyirlisi ilə ondan ya misli ilə onun. Ə, bilmirsənmi ki, Allah üzərində külli şeyin Qadirdir? (107).Ə, bilmirsənmi ki, Allah üçündür mülkü səmaların və ərzin və yoxdur sizin üçün Allahın əvəzindən dost və yoxdur yardımçı? (108).Yoxsa iradəlisiz ki, sual edəsiniz rəsulunuzu nə qədər sual edildi Musa qabaqcadan? Və kim dəyişə küfrü iman ilə fəqət zəlalətdədir bərabərində yolun. (109).İstəyərlər əksəriyyəti kitab əhlindən rədd edələr sizi imanınızın ardından küfrə nəfslərindən olan həsəddən ardından nə ki, bəyan oldu onlar üçün haqq Və əfv edin və keçin ta gələ Allah əmri ilə. Həqiqətən, Allah üzərində külli şeyin Qadirdir! (110).Və qiyam edin islahata və əta edin zəkatı! Nə ki, təqdim etsənız nəfsiniz üçün xeyirdən, tapacaqsınız onu yanında Allahın. Həqiqətən, Allah nə ilə əməl edirsiniz, Bəsirdir! (111).Və dedilər: «Olmaz daxil cənnətə ancaq kim oldu hidayət olunan, yaxud yardım olunan!» Bu, əminlikləridir onların. De: «Gətirin sübutunuzu, əgər oldunuz sadiqlər!» (112).Bəli! Kim təslim edə vəchini Allah üçün və o yaxşılıq edəndir, onun üçün əcri yanındadır Rəbbinin və yoxdur xof üzərində onların və olmazlar onlar hüznlü.


«Inək» surəsi (2) 113 -119 -cu ayətlər

(113).Və dedi hidayət olunanlar: «Deyil yardım olunanlar üzərində bir şeyin». Və dedi yardım olunanlar: «Deyil hidayət olunanlar üzərində bir şeyin». Və onlar tilavat edirlər kitabı Belə dedi o kəslər ki, bilmirlər onların sözlərinin mislini. Və Allah hökm edəcək arasında onların qiyamət günü nədə ki, oldular onda ixtilaf edənlər. (114).Və kim zalimdir o kəsdən ki, maneədir səcdə yerinə Allahın ki zikr edirlər orada ismini Onun və səy edir xarablığına oranın Həmin onlardır ki, olmadı onlar üçün ki daxil olsunlar ora ancaq xoflanaraq Onlar üçündür dünyada rüsvayçılıq və onlar üçündür axirətdə əzab əzəmətli! (115).Allah üçündür məşriq və məğrib. Hara dönsəniz, hər səmtdə vəchidir Allahın. Həqiqətən, Allah Vəsidir, Alimdir! (116).Və dedilər: «Götürdü Allah övlad». Sübhandır O Bəli! Onun üçündür nə ki, səmalarda və ərzdə var Külli Onun üçün itaətdədir! (117).Bədii edəndir səmaları və ərzi Və onda ki, qəzavat edir əmri və həqiqətən nə ki deyir onun üçün: «Ol!» və olur. (118).Və dedi o kəslər ki bilmirlər: «Əgər kəlmə kəssə idi bizimlə Allah ya gəlsə idi bizə ayət!» Belə dedilər o kəslər ki onlardan qabaq var idilər onların sözlərinin mislini. Mütəşabehdir qəlbləri. Əlbəttə, bəyan etdik ayətləri yəqinliyi olan qoum üçün. (119).Həqiqətən göndərdik Biz səni haqq ilə bəşarət verən və nəzərə çatdıran və sual olunmayacaqsan əshabından cəhənnəmin.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə