Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adıYüklə 46,59 Kb.
tarix05.04.2018
ölçüsü46,59 Kb.

Fakultə: Tikinti-iqtisad

Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment

Fənnin adı: Logistika

Qrup: 774a

Fəsillərin(mövzuların)

adı


Sualların

ləriAğırlıq dərəcələri


Sadə

Orta

Çətin

1

2

3

4

5

6

I

Mövzu 1. Bazar iqtisadiyyatı sistemində logistika.

Mövzu 2. Logistikanın nəzəri metodoloji əsasları.

Mövzu 3. Logistik idarəetmənin obyektləri.


1-25

1-9

10-17

18-25

II

Mövzu 4. Logistikanın funksiyaları.

Mövzu 5. Əsas logistik konsepsiyalar.

Mövzu 6. Logistik sistemlər.


26-46

26-33

34-40

41-46

III

Mövzu 7. İstehlak logistikası.

Mövzu 8. Tədarük logistikası.

Mövzu 9. Bölüşdürücü logistikası.


47-65

47-53

54-60

61-65

IV

Mövzu 10. Nəqliyyat logistikası.

Mövzu 11. Logistik sistemlərdə məhsulların anbarlaşdırılması. Tara təsərrüfatı.

Mövzu 12. İnformasiya logistikası.


66-101

66-73

74-90

91-101

V

Mövzu 13. Logistik sistemlərdə ehtiyatların idarə edilməsi.

Mövzu 14. Logistikada servis xidməti.Mövzu 15. Qlobal logistika.

102-150

102-119

120-137

138-150

Kafedra müdiri: i.e.d.,prof.M.A.Məmmədov

Fənn müəlimi: i.e.d.,prof.R.M.Əliyev

İmtahan suallar


 1. Logistika anlayışı, onun nəzəri - metodoloji əsasları və funksiyaları

 2. Logistika anlayışı və onun tarixi

 3. Logistikanın predmeti, mahiyyəti və zərurililiyi

 4. Logistikanın nəzəri və metodoloji əsasları

 5. Logistikanın funksiyaları

 6. Logistikanın prinsipləri

 7. Müasir iqtisadiyyatın logistikləşdirilməsinin obyektiv şərtləri. Logistik idarəetmənin iqtisadi və əməli-maliyyə aspektləri

 8. Logistikanın inkişaf mərhələləri

 9. Müasir iqtisadiyyatın logistikləşdirməsinin obyektiv şərtləri və amilləri

 10. İqtisadi problemlərin logistik həlli

 11. Logistikanın idarəetmə, iqtisadi və əməli aspektləri

 12. Logistik idarəetmənin maliyyə aspektləri

 13. Logistik idarəetmənin obyektləri

 14. Logistik idarəetmədə maliyyə axınları

 15. Logistik idarəetmədə informasiya axınları

 16. Logistik informasiya axınlarının növləri

 17. Logistik idarəetmədə xidmət axınları

 18. Logistik istehsal xidmətinin növləri

 19. Əsas logistik konsepsiyalar

 20. Firmanın logistik konsepsiyası

 21. “Dəqiq vaxtında” logistik konsepsiyası

 22. “Requirements/Resourse Planing logistik” konsepsiyası

 23. Müxtəlif logistik konsepsiyalar

 24. Logistikaya qoyulan əsas tələblər

 25. Logistik sistemlər və logistikada servis xidməti

 26. Logistik sistemlər və onların xassələri

 27. Logistik sistemlərin təsnifatı

 28. Mezologistik sistemlər

 29. “KANBAN” mikrologistik sistemləri

 30. Logistik sistemlərin fəaliyyətində dövlət siyasəti

 31. Logistikada servis xidməti

 32. İstehsal logistikası

 33. İstehsal logistikasının mahiyyəti

 34. İstehsalın təşkili və idarə edilməsinin logistikası

 35. Material axınının idarə edilməsi logistikası

 36. Çevik istehsal logistik sistemləri

 37. Çevik istehsal sisteminə xas olan əsas xüsusiyyətlər

 38. Tədarük logistikası

 39. Tədarük logistikasının mahiyyəti və vəzifələri

 40. Tədarük logistikasının fəaliyyət mexanizmi

 41. Logistik sistemlərin işləməsi mexanizminə qoyulan tələblər

 42. Tədarükün planlaşdırılması

 43. Tədarük üzrə hesablaşmaların forma və qaydaları

 44. Material axınının bölgüsünün və hərəkətinin idarə edilməsini həyata keçirən elm sahəsinin zəruriliyi

 45. Bölüşdürücü logistikanın mahiyyəti, vəzifələri və zəruriliyi

 46. Bölüşdürücü logistikanın ənənəvi satışdan fərqi

 47. Bölüşdürücü logistikada sifarişlərin idarə edilməsi

 48. Bölüşdürücü logistikada malgöndərənlərin seçilməsi

 49. Bölüşdürücü logistikada malgöndərənlərin idarə edilməsi

 50. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində material axınının bölgüsü və hərəkəti üzrə münasibətlər sistemində meydana gələn keyfiyyət dəyişiklikləri

 51. Logistikada məhsulun bölüşdürülməsi kanalları

 52. Logistikada bölüşdürücü kanalların əsas funksiyaları

 53. Logistik vasitəçilər və onların funksiyaları

 54. Bölüşdürücü kanalların logistikasıının əsas konsepsiyaları

 55. Məhsul bölgüsündə logistikanın 3 “qızıl” qaydası

 56. Nəqliyyat logistikası və ona təsir edən amillər

 57. Logistikanın nəqliyyata təsiri

 58. Logistik sistemdə material resurslarının nəql edilməsi

 59. Logistikada nəqliyyat növlərinin təsnifatı

 60. Logistik sistemdə nəqliyyat vasitələrinin seçilməsinə təsir edən amillər

 61. Logistikada nəqletmələrin növləri

 62. Logistik sistemlərdə ehtiyatların idarə edilməsi və yükdaşımaların təşkili

 63. Məhsulgöndərmənin bazis şərtləri

 64. Logistikada yüklərin nəql edilməsi və idarə edilməsi

 65. Logistikada yükdaşımaların təşkili

 66. Logistik sistemlərdə nəqliyyat tarifləri

 67. Tariflərin tipləri və onların hesablanması

 68. Logistik sistemlərdə məhsulların anbarlaşdırılmasında effektiv fəaliyyətin təşkili

 69. Logistik sistemlərdə anbarların yerinə yetirdiyi vəzifə və funksiyalar

 70. Anbarların təsnifatı

 71. Anbarların quruluşu

 72. Anbarların planlaşdırılması

 73. Anbar avadanlıqları

 74. Logistikanın inkişafını şərtləndirən amillər

 75. Elm və texnikanın inkişafının logistikaya təsiri

 76. İqtisadi inteqrasiyaların logistikaya təsiri

 77. Logistikanın inkişafına dəmir yollarının təsiri

 78. Logistikanın inkişafına su nəqliyyatının təsiri

 79. Avtomobil və hava nəqliyyatının logistikanın inkişafına təsiri

 80. Tara təsərrüfatları

 81. Tara təsərrüfatlarının əhəmiyyəti

 82. Taraların təsnifatı

 83. Logistik yük vahidi və onun ölçüləri

 84. Yük vahidlərinin paketləndirilməsi

 85. Paketləşdirmənin üstünlükləri

 86. İnformasiya logistikası. Qlobal logistika

 87. Logistik informasiya sistemləri

 88. Logistik informasiya sistemlərinin yaranma prinsipləri

 89. Logistik informasiya sistemlərinin obyekt və subyektləri

 90. Logistik idarəetmədə müasir informasiya texnologiyaları

 91. Qlobal logistikanın mahiyyəti

 92. Logistikanın tarixi inkişafı

 93. Logistikanın vəzifələri

 94. Logistikada sistemlilik prinsipi

 95. Logistikada çeviklik prinsipi

 96. Logistikada bölüşdürmənin planlaşdırılması

 97. Logistikanın inkişafını şərtləndirən amillər

 98. Logistikada təchizat məsələlərinin həll edilməsi

 99. Logistikada məhsulun saxlanılması prosesinin idarə edilməsi

 100. Logistikada maliyyə axınlarının təsnifatı

 101. Logistikada hesablaşma formalarına görə maliyyə axınları

 102. Logistikada xidmət axınlarının mahiyyəti

 103. Logistikada yeni məhsul üzrə xidmət

 104. Logistik konsepsiya anlayışının mahiyyəti

 105. Logistikada ümumi xərclərin təhlili

 106. Logistikada “Dəqiq vaxtında” konsepsiyasının əsas cəhətləri

 107. Logistikada “Sifariş nöqtəsi” konsepsiyası

 108. Logistikada “Tez reaksiya vermə” konsepsiyası

 109. Logistikada “Ehtiyatların fasiləsiz bərpa edilməsi” konsepsiyası

 110. Qlobal logistika

 111. Beynəlxalq logistika

 112. Logistikada saxlanc anbarları

 113. Logistikada satışdan sonrakı servis xidməti

 114. İstehsalın təşkili logistikasının əsas konsepsiyaları

 115. Logistikada “Yaman gün” üçün material ehtiyatlarının yaradılması

 116. Logistikada “İtələyici”sistemlərin iş prinsipi

 117. Logistikada “Dartma” sistemləri

 118. Logistikada xammal qəbulunun optimallığının təmin edilməsi

 119. Logistikada kontrakt sisteminin mahiyyəti

 120. Logistikada coğrafi yaxınlıq və s. amillərin təhlili

 121. Logistikada əmtəə və xidmətlər üzrə hesablaşmalar

 122. Logistikada nəqliyyat - ekspedisiya sistemi

 123. Logistikada sifariş portfelinin formalaşdırılması

 124. Logistikada malgöndərmələrə təsir edən amillər

 125. Logistikada anbar xərcləri

 126. Logistikada reklam və informasiyaların toplanması

 127. Logistikada etalonlaşdırılmış kanallar

 128. Logistikada nəqliyyat ekspedisiya xidmətlərinin göstərilməsi

 129. Logistika sistemdə taralaşdırma

 130. Daşınma və anbarlaşmanın təşkili

 131. Təchizat logistikası

 132. Logistikada nəqliyyat vasitələrinin seçilməsi

 133. Logistikada dəmir yolu nəqliyyatı

 134. Logistikada xüsusi nəqliyyat növləri

 135. Beynəlxalq yükdaşımalarda risklərin bölüşdürülməsi

 136. Logistikada dəmir yol nizamnaməsi

 137. Logistikada avtonəqliyyat nizamnaməsi

 138. Logistikada daşınma sənədləri

 139. Logistikada texniki tarifin hesablanması

 140. Logistikada anbarlaşdırma və saxlama əməliyyatları

 141. Logistikada xüsusi təyinatlı gömrük anbarları

 142. Logistikada platformalı anbarlar

 143. Vaqon boşalması üçün platformalar

 144. Logistikada qapalı isti anbarlar

 145. Logistikada daşımalara nəzarətin təkmilləşdirilməsi

 146. Logistikada regional iqtisadi inteqrasiyalar

 147. Logistikada beynəlxalq yükdaşımalar

 148. İpək yolunda yeni dəmir yolu xətti

 149. Beynəlxalq logistikada avtomobillərin rolu

 150. Logistikada avtomobil yükdaşımalarının formaları
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə