Fakultə: Tikinti-iqtisad Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment Fənnin adıYüklə 53,17 Kb.
tarix08.03.2018
ölçüsü53,17 Kb.

Fakultə: Tikinti-iqtisad

Kafedra: Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment

Fənnin adı: Vergilər və vegitutma

Qrup: 765a,775a


Fəsillərin(mövzuların)

adıSualların

ləri
Ağırlıq dərəcələri


Sadə

Orta

Çətin

1

2

3

4

5

6

I

Mövzu 1. Vergilərin yaranması və inkişafı. Vergi nəzəriyyələri və onların təkamülü.

Mövzu 2. Vergitutmanın əsasları. Vergilər iqtisadi kateqоriya kimi.

Mövzu 3. Vergi siyasəti. Vergi menecmenti.


1-43

1-15

16-30

31-43

II

Mövzu 4. Vergitutma prоsesi.

Mövzu 5. Vergi nəzarəti

Mövzu 6. Vergi planlaşdırması. Beynəlхalq vergi planlaşdırması.


44-83

44-50

51-67

68-83

III

Mövzu 7. Vergi tənzimlənməsi.

Mövzu 8. Хarici ölkələrin vergi sistemləri.

Mövzu 9. Azərbaycan respublikasının vergi sistemi. Fiziki şəхslərin gəlir vergisi.


84-112

84-87

88-98

99-112

IV

Mövzu 10. Hüquqi şəхslərin mənfəət vergisi.

Mövzu 11. Əlavə dəyər vergisi.

Mövzu 12. Aksizlər.


113-130

113-119

120-125

126-130

V

Mövzu 13. Əmlak vergisi.

Mövzu 14. Tоrpaq vergisi.Mövzu 15. Mədən, yol və sadələşdirilmiş vergilər.

131-150

131-135

136-139

140-150Kafedra müdiri: i.e.d.,prof.M.A.Məmmədov
Fənn müəlimi: i.ü.f.d.,dos.Yusifov E.M.
İmtahan sualları


 1. Vergitutmanın inkişafında tarixi mərhələlər

 2. Vergilərin yaranma və inkişaf tarixi

 3. Qədim Romada vergilər

 4. X əsrə qədər Azərbaycanda vergilər

 5. X – XIX əsrlərdə Azərbaycanda vergilər

 6. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda vergilər

 7. Azərbaycan Demokratik Respublikasında vergilər

 8. Sovet dövründə Azərbaycanda vergilər

 9. Müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasında vergitutmanın inkişafı

 10. Vergitutmanın ümumi nəzəriyyələri

 11. Vergitutmanın klassik nəzəriyyələri

 12. Vergitutmanın xüsusi nəzəriyyələri

 13. Vergitutmanın prinsipləri sistemi

 14. Vergilərin əsas funksiyaları

 15. Vergi anlayışı və vergilərin əsas əlamətləri

 16. Vergiləri digər məcburi ödənişlərdən fərqləndirən əsas əlamətlər

 17. Vergilərin təsnifatı

 18. Əsas vergi elementləri

 19. Fakultativ vergi elementləri

 20. Əlavə vergi elementləri

 21. Vergitutma bazasının müəyyənləşdirilməsi üsulları

 22. Vergi dərəcələrinin növləri

 23. Vergi sistemini xarakterizə edən əsas göstəricilər

 24. Vergilərin iqtisadi mahiyyəti

 25. Statik və dinamik vergilər

 26. Əmək haqqına hesablanan vergilər

 27. Vergilərin iqtisadi subyektin maliyyə vəziyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi

 28. Vergi yükü anlayışı

 29. Vergi yükünün hesablanması üsulları

 30. İqtisadi subyektin vergi yükünün hesablanması metodları

 31. Dövlətin vergi siyasətinin mahiyyəti və formaları

 32. Dövlətin vergi siyasətinin növləri

 33. Vergi mexanizminin formalaşması

 34. Fiskal siyasətinin məqsəd və alətləri

 35. Fiskal siyasətinin tipləri və növləri

 36. Fiskal siyasətin həyata keçirilməsi üsulları

 37. Vergitutmanın idarə edilməsi

 38. Dövlət vergi menecmenti

 39. Korporativ vergi menecmenti

 40. Vergi ödəyiciləri, onların hüquq və vəzifələri

 41. Vergi agenti, onun hüquq və vəzifələri

 42. Vergi daimi nümayəndəliyi, onun hüquq və vəzifələri

 43. Dövlət vergi orqanları, onları hüquq və vəzifələri

 44. Vergitutma prosesinin əsas mərhələləri

 45. İqtisadi subyektin uçot siyasəti

 46. Uçot sisteminin məqsədi

 47. Vergi uçot sistemini tətbiq etməklə vergitutma bazasının formalaşması

 48. Vergilərin hesablanması mərhələləri və qaydaları

 49. Vergilərin ödənilməsi qaydası

 50. Vegi güzəştləri

 51. Vergi nəzarətinin növləri və formaları

 52. Vergi ödəyicilərinin uçotu

 53. Vergi yoxlamasını xarakterizə edən əsas elementlər

 54. Keçirilmə yerinə görə vergi yoxlamaları

 55. Yoxlanılan məsələlərin həcminə görə vergi yoxlamaları

 56. Yoxlamanın təşkili üsuluna görə vergi yoxlamaları

 57. Yoxlamanın aparılma üsuluna görə vergi yoxlamaları

 58. Kameral vergi yoxlaması

 59. Səyyar vergi yoxlamasına hazırlıq və vergi yoxlaması prosesi

 60. Səyyar vergi yoxlamasının aparılma qaydası

 61. Vergi nəzarətinin vergi yoxlamaları zamanı sənədlərin tələb edilməsi

 62. Vergi nəzarətinin vergi yoxlamaları zamanı sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi.

 63. Vergi nəzarətinin vergi yoxlamaları zamanı ekspertiza

 64. Vergi yoxlamasının keçirilməsinə köməklik göstərilməsi üçün mütəxəsisin dəvət edilməsi

 65. Vergi yoxlamaları zamanı inventriazasiya

 66. Operativ vergi nəzarəti

 67. Vergi qanunvericilyinin pozulmasına görə məsuliyyət

 68. Vergi planlaşdırılmasının mahiyyəti və növləri

 69. Vergi planlaşdırılmasının üsulları və mərhələləri

 70. Vergitutmanın optimallaşdırılmasının növləri

 71. Vergi planlaşdırılmasının təşkili

 72. Vergi ödəyicilərinin vergi planlaşdırmasına yönəldilmiş fəaliyyət modeli

 73. Müxtəlif növ vergilərin planlaşdırması

 74. Vergidən yayınma və onun səbəbləri

 75. Hüquqi şəxslərin xarici – iqtisadi fəaliyyətinin təşkili formaları

 76. Hüquqi şəxslərin xarici – iqtisadi fəaliyyətinin vergi xüsusiyyətləri

 77. Xarici – iqtisadi fəaliyyətin vergi planlaşdırılması

 78. Korporativ beynəlxalq vergi planlaşdırılması

 79. Fərdi beynəlxalq vergi planlaşdırılmasının xüsusiyyətləri

 80. Beynəlxalq ikiqat vergitutmanın mahiyyəti

 81. Beynəlxalq ikiqat vergitutmanın tənzimlənməsi üsulları

 82. Beynəlxalq vergi sazişləri

 83. Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi

 84. Vergi tənzimlənməsinin mahiyyəti və üsulları

 85. Bazar iqtisadiyyatında vergi tənzimlənməsinə əsas yanaşmalar

 86. Vergi islahatlarının konsepsiyaları və prinsipləri

 87. İnkişaf etmiş ölkələrdə vergi islahatları təcrübəsi

 88. İnkişaf etmiş ölkələrdə vergi siyasəti

 89. Fransa vergi sisteminin xüsusiyyətləri

 90. Belçika vergi sisteminin xüsusiyyətləri

 91. Yaponiya vergi sisteminin xüsusiyyətləri

 92. Böyük Britaniya vergi sisteminin xüsusiyyətləri

 93. ABŞ vergi sisteminin xüsusiyyətləri

 94. Kanada vergi sisteminin xüsusiyyətləri

 95. Almaniya vergi sisteminin xüsusiyyətləri

 96. Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin əsas xüsusiyyətləri

 97. Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin strukturu

 98. Azərbaycan Respublikasında vergi siyasəti

 99. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri

 100. Gəlir vergisinin vergitutma obyekti (rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər üzrə)

 101. Muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir

 102. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir (sahibkarlıq fəaliyyətindən)

 103. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir (qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən)

 104. Fiziki şəxslərin aylıq gəlirlərindən tutulan gəlir vergisinin dərəcələri

 105. Fiziki şəxslərin illik gəlirlərindən tutulan gəlir vergisinin dərəcələri

 106. Fiziki şəxslərin gəlirlərindən çıxılmayan xərclər

 107. Amortizasiya olunmayan aktivlər

 108. Amortizasiya olunan aktivlər üzrə illik amortizasiya normaları

 109. Gəlirdən çıxılan amortizasiya məbləğinin hesablanması

 110. Gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məbləği

 111. Gəlir vergisindən azad olmalar

 112. Gəlir vergisində güzəştlər

 113. Mənfəət vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri

 114. Mənfəət vergisinin vergitutma obyekti

 115. Mənfəət vergisinin vergitutma dərəcəsi

 116. Vergitutulan mənfəətin hesablanması

 117. Vergi tutulan mənfəətin uçotu

 118. Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisindən azadolmalar

 119. Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisindən güzəştlər

 120. ƏDV – nin mahiyyəti, ödəyicisi və dərəcəsi

 121. ƏDV – nin məqsədləri üçün qeydiyyat

 122. ƏDV – nin məqsədləri üçün vergitutma obyekti

 123. ƏDV – dən azad olmalar

 124. ƏDV – yə tutulan əməliyyatın vaxtı

 125. ƏDV üzrə hesabat dövrü

 126. Aksiz vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri

 127. Aksiz vergisində vergitutma obyektləri

 128. Aksiz vergisində vergitutma dərəcələri

 129. Aksiz vergisindən azadolmalar

 130. Aksiz vergisində verginin hesablanıb büdcəyə ödənilməsi

 131. Fiziki şəxslərin əmlak vergisi

 132. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

 133. Torpaq vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri

 134. Torpaq vergisində vergitutma obyekti

 135. Torpaq vergisinin dərəcələri

 136. Torpaq vergisindən azad olmalar

 137. Torpaq vergisində güzəştlər

 138. Torpaq vergisinin hesablanması

 139. Torpaq vergisinin ödənilməsi

 140. Mədən vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri

 141. Mədən vergisinin vergitutma obyekti

 142. Mədən vergisinin vergitutma dərəcələri və verginin hesablanması

 143. Mədən vergisinin ödənilməsi

 144. Yol vergisinin mahiyyəti və ödəyiciləri

 145. Yol vergisinin vergitutma obyekti

 146. Yol vergisinin dərəcələri və tutulması

 147. Sadələşdirilmiş verginin mahiyyəti və ödəyiciləri

 148. Sadələşdirilmiş vergitutma obyekti

 149. Sadələşdirilmiş vergitutma dərəcələri və verginin hesablanması

 150. Sadələşdirilmiş verginin ödəmə müddətiDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə