"Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. ListYüklə 84,49 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.06.2018
ölçüsü84,49 Kb.
#49870


1

"Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? 

a)H.Berlioz b)C.Verdi c)A.Dvorjak d)F.List 

e)M.Ravel

2

H.Berliozun hansı simfoniyası ilk romantik-xorlu simfoniyadır? a)"Harold İtaliyada" b)"Fantastik" 

c)Romeo və Culyetta d)"Triumfal matəm" 

e)"Orfeyin ölümü"

3

F.Listin hansı simfoniyası Dantenin "İlahi komediyası" əsasında yazılmışdır? a)"Faust" 

b)"Tasso" c)"Hunların döyüşü" d)"Dante" 

e)"Mazepa"

4

Hansı bəstəkar romantiklər arasında klassik adlandırılır? a)F.Şubert b)R.Şuman c)F.List 

d)R.Vaqner e)İ.Brams

5

İ.Brams hansı janra müraciət etməmişdir? a)Simfoniya b)Opera c)Vals d)Mahnı e)Sonata

6

F.List hansı əsərlərində monotematizm üslubundan istifadə etmişdir? a)Vokal əsərlərində 

b)Simfoniyalarında c)Rapsodiyalarında 

d)Transkripsiyalarında e)Etüdlərində

7

Hansı bəstəkarın yaradıcılığı İtaliya opera dramaturgiyasının mahiyyəti hesab olunur? 

a)Rossini b)C.Verdi c)K.M.Veber d)J.Bize 

e)R.Vaqner

8

C.Verdinin orta əsr xaç yürüşlərindən bəhs edən operası hansıdır? a)Nabukko b)Luiza Miller 

c)Otello d)Lombardiyalılar e)Folstaf

9

Ş.Quno hansı ölkə bəstəkarıdır? a)Avstriya b)İtaliya c)İngiltərə d)Almaniya e)Fransa

10

J.Bize hansı əsərinə görə Roma mükafatına layiq görülmüşdür? a)"Mirvari axtaranlar" b)"Karmen" 

c)"Həkimin evi" d)"Klavis və Klotildu" e)"Pert 

gözəli"

11

"Karmen" operası ilk dəfə harada tamaşaya qoyulmuşdur? a)İtaliyada b)İngiltərədə c)Parisdə 

d)Çexiyada e)Almaniyada

12

"Romeo və Culyetta" operasını yazan bətəkar kimdir? a)P.İ.Çaykovski b)S.S.Prokofyev 

c)K.V.Qlyuk d)Ş.Quno e)V.A.Motsart

13

Fransız lirik opera janrının əsasını qoyan bəstəkar kimdir? a)Ş.Quno b)C.Verdi c)E.Qriq d)K.Debüssi 

e)a.Dvorjak

14

F.List hansı əsərini İtaliya təəssüratları altında yazmışdır? a)"Faust" b)"Səyahət illəri" c)"Macar 

rapsodiyası" d)"Matəm yürüşü" e)"Dante"

15

C.Verdinin qədim antik sujetə yazdığı operası hansıdır? a)"Lenyano yaxınlığında döyüş" 

b)Nabukko c)"Ernani" d)"Makbed" e)"Aida"
16

Musiqinin ilk dəfə yarandığı ölkə hansıdır? 

a)Yunanıstan b)Roma c)Şərq ölkələrində d)Fransa 

e)İtaliya

17

Opera janrının yaranması hansı dövrə təsadüf edir? a)Klassisizm b)Romantizm c)Neoklassisizm 

d)İntibah dövrü e)Antik dövr

18

Öz məşhur operasında orkestr ifaçılarından aktyor kimi istifadə edən bəstəkar kimdir? a)V.A.Motsart-

"Don Juan" b)P.İ.Çaykovski-"Yevgeni Onegin" 

c)C.Verdi-"Aida" d)Ş.Quno-"Faust" e)K.V.Qlyuk-

"Orfey"


19

F.List hansı əsərini Rafaelin rəsminin təəssüratı 

əsasında yazmışdır? a)"Mütəfəkkir" b)"Petrarkanın 

soneti" c)"Dante" d)"Tasso" e)"Nişanlanma"

20

İlk opera harada yaranmışdır? a)İngiltərə b)Fransa c)Almaniya d)İtaliya e)Rusiya

21

Macar milli bəstəkarlıq məktəbinin əsasını kim qoymuşdur? a)F.List b)İ.Brams c)F.Şubert 

d)C.Verdi e)A.Vaqner

22

C.Verdi hansı operasını Aleksandr Dümanın "Kameliyalı qadın" romanının süjeti əsasında 

yazmışdır?a)"Makbet" b)"Otello" c)"Traviata" 

d)"Aida" e)"Riqoletto"

23

P.İ.Çaykovski J.Bizenin hansı operasını yüksək  qiymətləndirib? a)"Karmen" b)"Mirvari axtaranlar" 

c)"Don Rodriqo" d)"İvan Qroznı" e)"Pert gözəli"

24

A.Dvorjak hansı əsərini "Yeni dünyadan" adlandırmışdır? a)Kral və kömürçü b)"Hiyləgər 

kəndli" c)"V simfoniya" d)"Slavyan rapsodiyası" 

e)"Çexiya suitası"

25

İmpressionizm cərəyanının banisi kimdir? a)E.Qriq b)Ş.Quno c)B.Smetana d)K.Debüssi e)İ.Brams

26

I Dünya müharibəsində sağ əlini itirmiş Avstriya pianoçusu Vitqeynşteyinin sifarışı ilə sol əl üçün  

konsert yazmış bəstəkar kimdir? a)K.Debüssi 

b)M.Ravel c)J.Bize d)F.Şopen e)F.List

27

"Faust" operası hansı bəstəkarın əsəridir? a)A.Dvorjak b)K.Debüssi c)İ.Brams d)E.Qriq 

e)Ş.Quno


28

Norveç musiqisinin ilk klassik bəstəkarı kimdir? 

a)C.Verdi b)B.Smetana c)E.Qriq d)J.Bize 

e)A.Dvorjak

29

K.Debüssi hansı prelüdündə fransız əfsanəsinə müraciət etmişdir? a)"Saçı kətan rəngli qız" 

b)"Batmış gəmi" c)"Yelkənlər" d)"Qar üstə 

addımlar" e)"Duman"30

"Satılmış gəlin" operası hansı bəstəkarın əsəridir? 

a)J.Bize b)A.Dvorjak c)Ş.Quno d)B.Smetana 

e)C.Verdi

31

İmpressionizm sözü nə deməkdir? a)Təəssürat b)Hiss,həyəcan c)Xəyal d)Şüur e)Təfəkkür

32

"Saksafon" alətini simfonik orkestrin tərkibinə hansı bəstəkar gətirmişdir? a)A.Vaqner 

b)P.İ.Çaykovski c)J.Bize d)R.Şuman e)İ.Haydn

33

Proqramlı simfoniyanın yeni növünü hansı bəstəkar yaratmışdır? a)H.Berlioz b)A.Dvorjak c)B.Smetana 

d)J.Bize e)K.Debüssi

34

F.Listin yaradıcılığı neçə əsas sahəyə bölünür? a)5 b)3 c)6 d)2 e)4

35

İ.Brams hansı ölkə bəstəkarıdır? a)İtaliya b)İngiltərə c)Almaniya d)Avstriya e)Fransa

36

İ.Brams hansı əsərini Beslov universitetinə həsr etmişdir? a)IV simfoniya b)I fortepiano sonatası 

c)II simfoniya d)I simfoniya e)Akademik bayram 

üvertürası

37

C.Verdinin operaları hansı üslubda yazılmışdır? a)Realizm b)Klassizm c)İmpressionizm 

d)Romantizm e)Hamısı

38

"Faust" operasının müəllifi kimdir? a)A.Dvorjak b)K.Debüssi c)İ.Brams d)E.Qriq e)Ş.Quno

39

F.List hansı əsərini Mikalancelonun hekayələrinin təsiri altında yazmışdır? a)"Nişanlanma" b)"Dante" 

c)"Tasso" d)"Pastoral" e)"Mütəfəkkir"

40

C.Verdinin hansı operası V.Hüqonun "Kral əylənir" faciəsinin süjetinə yazılmışdır? 

a)"Riqoletto" b)"Traviata" c)"Aida" d)"Trubadur" 

e)"Bal-maskarad"

41

H.Berlioz hansı simfoniyasını Bayronun Çayld Harold poeması əsasında yazmışdır? a)"Romeo və 

Culyetta" b)"Harold İtaliyada" c)"Triumfal matəm" 

d)"Fantastik" e)"Xristin uşaqlığı"

42

H.Berlioz öz drijor çubuğunu kimə bağışlamışdır? a)P.İ.Çaykovski b)F.List c)F.Şopen d)C.Verdi 

e)A.Balakirev

43

Simfonik poema janrını yaradan bəstəkar kimdir? a)F.List b)F.Şubert c)R.Şuman d)F.Şopen 

e)F.B.Mendelson

44

F.List "Faust" simfoniyasını kimin əsəri əsasında yazmışdır? a)Hüqo b)Balzak c)Heyne d)Şiller 

e)Höte45

F.List hansı əsərlərində monotematizm üslubundan 

istifadə etmişdir? a)Vokal əsərlərində b)Simfonik 

əsərlərində c)Rapsodiyalarında 

d)Transkripsiyalarında e)Etüdlərində

46

E.Qriqin hansı şah əsəri dünya musiqi tarixində ən populyar simfonik əsərdir? a)"Per Qünt" b)"Norveç 

rəqsləri" c)"Fortepiano üçün ballada" d)"Poetik 

şəkillər" e)"I skripka sonatası"

47

H.Berlioz hansı simfoniyasını iyul inqilabının qurbanlarının xatirəsinə həsr etmişdir? 

a)"Sardanapol" b)"Triumfal matəm" c)"Romeo və 

Culyetta" d)"Tankred" e)"Yunan inqilabı"

48

H.Berliozun "Fantastik" simfoniyası neçə hissədən ibarətdir? a)4 b)2 c)3 d)5 e)7

49

Bülov İ.Bramsın hansı simfoniyasını Bethovenin X simfoniyası adlandırmışdır? a)IV b)I c)III d)II e)V

50

H.Berlioz hansı əsərini Hötenin "Faust" əsərinin süjetinə yazmışdır? a)"Erminiya" b)"Kral Lir" 

c)"Orfeyin ölümü" d)"Benvenuto Çellini" e)"Faust 

51

F.List hansı ölkə bəstəkarıdır? a)Almaniya b)Fransa c)Macar d)Avstriya e)İtaliya

52

F.Listin "Loreleya" mahnısı hansı şairin sözlərinə yazılmışdır? a)Höte b)Heyne c)Şiller d)Lenan 

e)Balzak


53

F.List neçə rapsodiya yazmışdır? a)17 b)15 c)10 

d)9 e)19

54

F.Listin etüd məcmuəsi hansı bəstəkar və ifaçının ifası ilə bağlıdır? a)İ.Brams b)N.Paqanini 

c)F.Şopen d)F.Şubert e)R.Şuman

55

İ.Brams neçə simfoniya yazmışdır? a)6 b)3 c)1 d)4 e)5

56

İ.Brams vokal yaradıcılığında hansı bəstəkarın ənənəsini davam etdirmişdir? a)F.List b)H.Berlioz 

c)F.Şubert d)F.Mendelson e)R.Vaqner

57

İ.Brams  hansı bəstəkarın əsərinə transkripsiyalar etmişdir? a)F.Şubert b)F.Şopen c)F.List 

d)R.Vaqner e)H.Berlioz

58

C.Verdi Misir dövlətinin sifarişi ilə hansı operasını yazır? a)"Traviata" b)"Riqoletta" c)"Aida" 

d)"Otello" e)"Oberto"

59

C.Verdinin ilk operası hansıdır? a)"Traviata" b)"Makbet" c)"Luiza-Miller" d)"Oberto" e)"Falstaf"

60

C.Verdi neçə opera yazmışdır? a)20 b)26 c)23 d)25 e)19


61

C.Verdinin qədim antik süjetə yazdığı operası 

hansıdır? a)"Lenyano yaxınlığında döyüş" 

b)"Ernani" c)"Makbed" d)"Nabukko" e)"Aida"

62

C.Verdinin "Traviata" operası neçə pərdədən ibarətdir? a)5 b)4 c)2 d)3 e)1

63

C.Verdinin hansı operası V.Hüqonun "Kral əylənir" faciəsinin süjetinə yazılmışdır? 

a)"Riqoletta" b)"Traviata" c)"Aida" d)"Trubadur" 

e)"Bal maskarad"

64

R.Vaqner  hansı ölkə bəstəkarıdır? a)Almaniya b)İngiltərə c)Fransa d)İtaliya e)Avstriya

65

R.Vaqnerin "Uçan hollandiyalı" operası ilk dəfə neçənci ildə tamaşaya qoyulmuşdur? a)1844 

b)1846 c)1843 d)1842 e)1848

66

R.Vaqnerin ilk operası hansıdır? a)"Uçan hollandiyalı" b)"Pərilər" c)"Tanqeyzer" 

d)"Leonqrin" e)"İzolda"

67

R.Vaqner hansı operasının süjetini orta əsr qəhrəmanlıq əfsanəsindən götürmüşdür? 

a)"Tristan" b)"İzolda" c)"Parsefona" 

d)"Tanqeyzer" e)"Pərilər"

68

F.List Vaqnerin hansı operasının üverturasını simfonik poema adlandırmışdır? a)"Leonqrin" 

b)"Tanqeyzer" c)"Uçan hollandiyalı" d)"İzolda" 

e)"Pərilər"

69

Hansı bəstəkar musiqi tarixinə opera islahatçısı kimi daxil olmuşdur? a)H.Berlioz b)F.List 

c)Ş.Quno d)İ.Brams e)E.Vaqner

70

R.Vaqner hansı operasında böyük reformalar etmişdir? a)"Pərilər" b)"Leonqrin" c)"Tristan" 

d)"İzolda" e)"Sevgi qadağası"

71

Ş.Quno hansı operası ilə Fransız lirik opera janrının əsasını qoymuşdur? a)"Faust" b)"Safo" 

c)"Mireyl" d)"Flimon və Bakkida" e)"Lamorann 

72

Ş.Quno "Faust operasını kimin faciəsi əsasında yazmışdır"? a)Heyne b)Şiller c)Höte d)Müller 

e)Rükker


73

Ş.Quno hansı operasına "Valpurqiyev gecəsi" adlı 

balet nömrəsi daxil etmişdir? a)"Qana boyanmış 

rahibə" b)"Lörən loğman" c)"Romeo və Culyetta" 

d)"Faust" e)"Qolubka"

74

J.Bizenin hansı operası sağlığında şöhrət qazanmır? a)"Mirvari axtaranlar" b)"Cəmilə" 

c)"Don Rodriqo" d)"Pert gözəli" e)"Karmen"

75

J.Bize "Böyük Opera" teatrının sifarişi ilə hansı operasını yazır? a)"Pert gözəli" b)"İvan Qroznı" 

c)"Arlezianka" d)"Həkimin evi" e)"Cəmilə"
76

?J.Bizenin hansı əsərini Alfons Dodenin dramı 

əsasında yazmışdır a)"Karmen" b)"Klovis və 

Klotilda" c)"Don Prokopio" d)"Arlezianka" e)"Don 

Rodriqo"

77

Hansı bəstəkarın yaradıcılığı sağlığında qiymətləndirilməmişdir? a)C.Verdi b)H.Berlioz 

c)F.List d)K.Debüssi e)J.Bize

78

J.Bizenin yaradıcılığında hansı janr üstünlük təşkil edir? a)Opera b)Balet c)Simfoniya d)Oratoriya 

e)Vokal


79

J.Bizenin hansı operası XIX əsrin musiqi tarixinə 

realist opera kimi daxil olmuşdur? a)"İvan Qroznı" 

b)"Pert gözəli" c)"Karmen" d)"Don Rodriqo" 

e)"Həkimin evi"

80

J.Bize hansı operası ilə realist musiqili dram janrını yaratmışdır? a)"Don Rodriqo" b)"İvan Qroznı" 

c)"Karmen" d)"Mirvari axtaranlar" e)"Həkimin evi"

81

Çex milli bəstəkarlıq məktəbinin banisi kimdir? a)B.Smetano b)E.Qriq c)C.Verdi d)R.Vaqner 

e)Ş.Quno


82

Klassik Çex musiqi mədəniyyətinin əsasını qoyan 

bəstəkar kimdir? a)H.Berlioz b)B.Smetano 

c)K.Debüssi d)M.Ravel e)J.Bize

83

B.Smetana hansı ölkə bəstəkarıdır? a)Almaniya b)Fransa c)Çexiya d)İngiltərə e)İtaliya

84

B.Smetana Praqa inqilabının təsiri altnda hansı əsərini yazır? a)"Luizina" b)"III Riçard" 

c)"Dalibor" d)"Azadlıq mahnısı" e)"Vallenşteyn 

düşərgəsi"

85

B.Smetana hansı janrın əsasını qoymuşdur? a)Opera b)Balet c)Oratoriya d)Simfoniya 

e)İnstrumental və xor musiqisi

86

B.Smetananın  hansı operası tarixi qəhrəmanlıq mövzusunda ilk Çex klassik operası idi? 

a)"Satılmış gəlin" b)"Dalibor" c)"Brandırburlər" 

d)"Libuse" e)"İki dul qadın"

87

B.Smetananın hansı əsəri Çex musiqisini dünyada tanıtmışdır? a)"Şeytan divarı" b)"Luizina" 

c)"Viola" d)"Satılmış gəlin" e)"III Riçard"

88

Çex vokal məktəbini yaradan bəstəkar kimdir? a)A.Dvorjak b)E.Qriq c)C.Verdi d)M.Ravel 

e)B.Smetana

89

A.Dvorjak daha çox hansı janra müraciət etmişdir? a)Opera b)Vokal c)Balet d)Simfoniya e)Oratoriya


90

A.Dvorjakın hansı operası Smetana və Vaqnerin 

operalarına yaxındır? a)"Kral və kömürçü" 

b)"Hiyləgər" c)"İnadkarlar" d)"Su pərisi" 

e)"Alfred"

91

A.Dvorjakın hansı əsəri onu məşhurlaşdırmışdır? a)"Stobat mater" b)"Himn kantatası" c)"Slavyan 

rapodiyası" d)"Çexiya süitası" e)"Müqəddəs 

Lyudmila"

92

E.Qriqin hansı əsəri Norveç dramaturqu H.İbsenin eyniadlı dramı əsasında yazılmışdır? a)"Monastrın 

qarşısında" b)"Berqliot" c)"Vətənə qayıtmaq" 

d)"Per Qünt" e)"Meşədə"

93

E.Qriqin hansı əsərini onun musiqi gündəliyi adlandırırdılar? a)"Lirik pyeslər" b)"Norveç 

rəqsləri" c)"Poetik şəkillər" d)"Yumereskalar" 

e)"Per Qünt"

94

K.Debüssi hansı əsərinə görə Roma mükafatına layiq görülür? a)"Möcüzəli axşam" b)"Mandalina" 

c)"Pellias və Melizanda" d)"Qrenadada axşam" 

e)"Səma oğlu"

95

K.Debüssi fortepiano yaradıcılığında hansı bəstəkarın ənənələrini davam etdirmişdir? 

a)F.Şubert b)R.Şuman c)F.Şopen d)L.V.Bethoven 

e)F.List

96

K.Debüssinin hansı simfonik əsəri impressionizmin ən parlaq nümunəsi hesab olunur? 

a)"Noktyürünlər" b)"Dəniz" c)"Obrazlar" d)"Bir 

favının axşamçağı yuxusuna prelüd" e)"Bahar"

97

M.Ravel balerina İda Rubinşteynin sifarişi ilə hansı əsərini yazmışdır? a)"Sevgidən ölən kraliça" 

b)"Balero" c)"İspan saatı" d)"Adeliada" e)"Uşaq və 

möcüzə"

98

I Dünya müharibəsində sağ əlini itirmiş Avstriya pianoçusu Vitqeynşteynin sifarişi ilə sol əl üçün 

konsert yazan bəstəkar kimdir? a)K.Debüssi 

b)"F.List" c)"F.Şubert" d)"H.Berlioz" e)""M.Ravel

99

M.Ravel I G-dur konsertini kimə həsr etmişdir? a)"Marqarita Lonqa" b)"Şarl Berio" c)"E.Qiro" 

d)"İda Rubinşteyn" e)"Paul Vitqenşteyn"

100

Öz məşhur operasında orkestr ifaçılarından aktyor kimi istifadə edən bəstəkar kimdir? a)V.A.Motsart-

"Don Juan" b)C.Verdi-"Aida" c)Ş.Quno-"Faust" 

d)K.V.Qlyuk-"Orfey" e)P.İ.Çaykovski-"Yevgeni 

101


F.Şopen neçə mazurka yazmışdır? a)52 b)50 c)60 

d)48 e)45

102

Polonez hansı ölkənin xalq rəqsidir? a)Avstriya b)Polşa c)Fransa d)Almaniya e)İtaliya

103


Konsert-etüd janrını hansı bəstəkar yaratmışdır? 

a)İ.Brams b)C.Verdi c)F.Şubert d)R.Şuman 

104

F.Şopenin prelüdleri hansı ardıcıllıqla sıralanır? a)Xromatik b)Kvarta c)Kvinta d)Tersiya e)Diatonik


105

F.Şopen I sonatasını kimə həsr etmişdir? a)İ.Jivni 

b)N.Paqanini c)J.Sand d)İ.Esner e)C.Fild

106


F.Şopen neçə valsın müəllifidir? a)13 b)17 c)15 

d)19 e)21

107

F.Şubertin ən sevimli janrı hansıdır? a)Simfoniya b)Opera c)Balet d)Vokal e)Oratoriya

108


F.Şubert neçə mahnı yazıb? a)600 b)400 c)300 

d)200 e)500

109

Musiqidə romantizmin banisi hansı bəstəkardır? a)F.Şopen b)R.Şuman c)J.Bize d)F.Şubert 

e)K.Veber

110

Vokal ballada janrını hansı bəstəkar yaratmışdır? a)F.Şubert b)R.Şuman c)Ş.Quno d)J.Bize e)İ.Haydn

111


F.Şubert "Gözəl dəyirmançı qızı" mahnı silsiləsinə 

neçə mahnı yazıb? a)15 b)10 c)20 d)17 e)25

112

F.Şubert  "Qış yolu" vokal silsiləsini hansı şairin şeirləri əsasında yazmışdır? a)Şiller b)Höte 

c)Lukker d)Heyne e)Müller

113

Hansı bəstəkarı fortepianonun şairi adlandırırlar? a)F.List b)C.Verdi c)F.Şopen d)F.Mendelson 

e)C.Rossini

114

Polonez hansı ölkənin xalq rəqsidir? a)Fransa b)Polşa c)Avstrya d)İtaliay e)Almaniya

115


F.Şopenin mazurkaları neçə hissədən ibarətdir? a)4 

b)2 c)6 d)3 e)5

116

F.Şopenin sonuncu əsəri hansıdır? a)Mazurka f-moll b)Mazurka C-dur c)Mazurka a-moll d)Polonez 

A-dur e)Prelüd C-dur

117

Romanttik simfoniya janrını yaradan bəstəkar kimdir? a)Haydn b)Bethoven c)Motsart d)Veber 

e)Şubert


118

"Meşə çarı" balladası hansı bəstəkarın əsəridir? 

a)Mendelson b)Şubert c)Verdi d) Bax e)Berlioz

119


Hansı bəstəkar mahnını musiqi incəsənətinin başqa 

mühüm janrları ilə bərabər hüquqlu etmişdir? 

a)Vaqner b)Brans c)Şubert d)List e)Qriq

120


Şubert hansı əsərini Hötenin "Faust" əsəri əsasında 

yazmışdır? a)"Marqarita cəhrə arxasında" b)"Meşə 

çarı" c)"Forel" d)"Qış yolu" e)"Gözəl dəyirmançı 

qızı"


121

Şubertin hansı əsəri ilə vokal ballada janrının əsası 

qoyulmuşdur? a)"Meşə çarı" b)"Çöl çiçəyi"c) 

"Forel"d)"Ekiz qardaşlar" e)"Sehrli arfa"
122

Şubertin hansı əsəriləri bir-birinə oxşardır? 

a)"Gözəl dəyirmançı qızı" və "Meşə çarı" b)"Gözəl 

dəyirmançı qızı" və "Qız yolu" c)"Ekiz qardaşlar" 

və "Qış yolu" d)"Sehrli alfa" və "Forel" e)"Qış 

yolu" və "Ölüm və qız"

123

Şubert hansı əsəri ilə vokal janrı tarixində yeni səhifə açmışdır? a)"Meşə çarı" və "Forel" b)"Səhər 

serenadası" və "Çöl çiçəyi" c)"Marqarita cəhrə 

arxasında" və "Çöl çiçəyi" d)"Gözəl dəyirmançı 

qızı" və "Qış yolu" e)"Sehrli arfa" və "Ölüm və qız"

124

Şubert neçə simfoniyanın müəllifirdir? a)9 b)8 c)7 d)10 e)6

125


Şubertin hansı simfoniyası 43 il naməlum qalıb? 

a)IX b)VII c)VI d)IV e)VIII

126

Şubertin 1865-ci ildə Vyanada drijor İ.Herbekin idarəsi ilə ilk dəfə səslənmiş simfoniyası hansıdır? 

a)VIII b)VI c)IV d)IX e)I

127

Musiqişünas Asafyev hansı bəstəkarı mahnılar aləminin bülbülü və qu quşu adlandırmışdır? a)List 

b)Vaqner c)Berlioz d)Şubert e)Şopen

128

Floreszan və Evzebiy təxəllüsü ilə hansı bəstəkar cıxış edir? a)Şopen b)Şubert c)Şuman d)List 

e)Vaqner


129

Şuman hansı sonatasını Klara Vikə həsr etmişdir? 

a)gis-moll b)fis-moll c)g-moll d)C-dur e)a-moll 

130


Şuman hansı əsərini Şamissonun sözlərinə 

yazmışdır? a)"Qadının həyat və məhəbbəti" 

b)"Şairin məhəbbəti" c)"Karnaval" d)"Mahnı 

dairəsi" e)"Kreysleriana"

131

Bethoven hansı simfoniyasını "Tale qapını döyür" adlandırmışdır? a)V  b)II  c)III d)IV  e)VII

132


Şuman simfonik yaradıcılığında hansı bəstəkarın 

simfonizm xəttini davam etdirmişdir? a)Mendelson 

b)Şubert c)Haydn d)Bethoven e)Bax

133


Şuman hansı əsərini variasiya formasında 

yazmışdır? a)"Qadının həyat və məhəbbəti" 

b)"Mahnı dairəsi" c)"Şairin məhəbbəti" 

d)"Manfred" e)"Simfonik etüdlər" 

134

Şuman hansı əsərində monotematizm üslubundan istifadə etmişdir? a)"Simfonik etüdlər" 

b)"Karnaval" c)"Kreysleriana" d)"Pərvanələr" 

e)"Uşaq albomu"

135


Şuman hansı simfoniyasını "Bahar" 

adlandırmışdır? a)C-dur b)B-dur c)Es-dur d)d-moll 

e)f-moll136

Variasiyanin yeni romantik növünü yaradan 

bəstəkar kimdir? a)Şubert b)List c)Şopen 

d)Mendelson e)Şuman 

137

K.M.Veber hansı operasını "Qara ovçu" haqqında xalq dastanı əsasında yazmışdır? a)"Oberon" 

b)"Evrianta" c)"Silvana" d)"Əbu Həsən" e)"Sehrli 

atıcı"

138


K.M.Veber hansı operaları ilə alman opera 

tarixində yeni səhifə açmışdır? 

a)"Oberon","Evrianta","Sehrli atıcı" 

b)"Silvana","Əbu Həsən","Oberon" 

c)"Rübeçal","Meşə qızı","Evrianta" d)"Məhəbbət 

və nifrətin gücü","Sehrli atıcı","Meşə qızı" 

e)"Evrianta","Döyüş və qələbə","Oberon"

139


K.M.Veberin hansı əsəri Almaniyada xalq azadlıq 

mübarizəsi dövründə yaranmışdır? a)"Sehrli atıcı" 

b)"Döyüş və qələbə" c)"Silvana" d)"II simfoniya C-

dur" e)"Əbu Həsən"

140

K.M.Veber hansı ölkə bəstəkarıdır? a)Avstriya b)İtaliya c)Fransa d)Almaniya e)Çexiya

141


F.B.Mendelson hansı unudulmuş bəstəkarın 

dünyada tanınmasına köməklik göstərmişdir? 

a)İ.Haydn b)V.Motsart c)İ.Bax d)F.Hendel 

e)V.Qlyuk

142

Hansı bəstəkarıntəşəbbüsü ilə ilk dəfə ali musiqi məktəb Leypsiq Konservatoriyası açılmışdır? 

a)İ.Bax b)K.Veber c)R.Vaqner d)F.Mendelson 

e)H.Berlioz

143


R.Şuman hansı bəstəkarı XIX əsrin motsartı 

adlandırmışdır? a)Şopen b)Şubert c)Mendelson 

d)List e)Verdi

144


Hansı bəstəkar yeni proqramlı konsert tipli 

üverturanın yardacısıdır? a)Şopen b)Berlioz 

c)Şuman d)Brams e)Mendelson

145


Mendelsonun hansı əsəri musiqi ensiklopediyası 

adlandırılmışdır? a)"Finqal macərası" b)"Gözəl 

Melyuzina" c)"Sözsüz mahnılar" d)"Yay gecəsində 

yuxu" e)"Lui-Blaz

146

Mendelson hansı əsərini səyahətdə olduğu illərdə yazmışdır? a)"Şotland və İtalyan simfoniyası" 

b)"Sözsüz mahnılar" c)"Yay gecəsində yuxu" 

d)"Skribka və orkestr üçün e-moll konserti" 

e)"Gözəl Melyuzina"

147

Hansı bəstəkar Leypsiq Qevandhauz orkestrinə rəhbərlik etmişdir? a)V.Motsart b)F.Mendelson 

c)K.Debüssi d)J.Bize e)A.Dvorjak
148

R.Şuman hansı bəstəkarı "XIX əsrin Motsartı" 

adlandırmışdır? a)Veber b)Rossini c)Şopen 

d)Mendelson e)Şubert

149

İnstrumental ballada janrını hansı bəstəkar yaratmışdır? a)Şubert b)Şopen c)Motsart d)Şuman 

e)List


150

İlk opera hansı ölkədə yaranmışdır? a)İngiltərə b)Fransa c)Almaniya d)İtaliya e)Rusiya

Yüklə 84,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə