Фармакология ва клиник фармация кафедраси Патология фанидан маъруза тақвимиYüklə 40,73 Kb.
tarix25.03.2018
ölçüsü40,73 Kb.

Фармакология ва клиник фармация кафедраси

Патология фанидан маъруза тақвими
Тақвим режа

Тақвим режани ўзгартирилгани

1

Kirish. Patofiziologiya fani usullari, vazifalari. Umumiy nozologiya. Me’yor – sog‘lik va kasallik holatlari. Etiologiya xaqida tushuncha. Etiologik omillar. Patogenez haqida tushuncha. Kasallikni kechishi va oqibatlari. Patogenezda buzuq doira. Patologik jarayonlarni rivojlanishida shart – sharoitlarning ahamiyati.

Patologiya fani. Etiologiya va patogenez xaqida tushuncha. Patologik jarayonlarni rivojlanishida shart – sharoitlar. Farmasevtlar faoliyatida patologiya fanining ahamiyati.

2

Qon aylanishining mahalliy buzilishlari. Arterial va venoz giperemiyasi. Ishemiya va staz. Tromboz. Emboliya. Etiologiyasi patogenezi, belgilari, oqibati. Regional mikrotsirkulyasiyaning buzilishi.

Qon aylanishining mahalliy buzilishlari. Arterial va venoz giperemiyalar, Ishemiya, staz, tromboz va emboliyalar.

3

YAllig‘lanish. Etiologiyasi, patogenezi, belgilari, mediatorlari. YAllig‘lanish o‘chog‘ida moddalar almashinuvining va mikrotsirkulyasiyaning buzilishlari. Leykotsitlar emmigratsiyasi.

Yallig‘lanish. Galen pentadasi. Isitma, etiologiyasi, patogenezi, bosqichlari.

4

Isitma, etiologiyasi, patogenezi, bosqichlari. Isitmada a’zo va tizimlarda bo‘ladigan o‘zgarishlar. Isitmaning ahamiyati

Qon tizimining patologiyasi. Umumiy miqdorining o‘zgarishlari. Qizil va oq qon patologiyasi. Trombositopatiyalar.

5

Qon tizimining patofiziologiyasi. Umumiy miqdorining o‘zgarishlari. Qon yo‘qotish. Qizil qon patologiyasi. Anemiya, uning turlari. Oq qon patofiziologiyasi. Leykotsitoz, leykopeniya, leykoz.

Yurak – qon tomirlari tizimi patologiyasi. Gipertoniya kasalligi va simptomatik gipertenziya. Aritmiyalar. Metabolik sindrom.

6

YUrak – qon tomirlari tizimi patofiziologiyasi. Miokard infarkti. YUrak faoliyatining etishmovchiligi. Aritmiyalar (sinusli taxikardiya, sinusli bradikardiya, sinusli aritmiya, ekstrasistoliya, paroksizmal taxikardiya, blokadalar, yurak titrashi, yurak hilpillashi). Gipertoniya kasalligi va simptomatik gipertenziya. YUrak paroklari.

Hazm tizimi patologiyasi. Jigar patologiyasi.

7

Hazm tizimi patofiziologiyasi. Etiologiyasi. So‘lak ajralishi, yutish va qizilo‘ngach faoliyatining buzilishlari. Gastritlar, me’da va o‘n ikki barmoqli ichak yara kasalligi.

Buyraklar patologiyasi. Nefropatiya asoratlari.

8

Jigar patofiziologiyasi. Jigarni eksperimental o‘rganish. Gepatitlar. Jigar sirrozi. Jigar etishmovchiligi. Jigar komasi. Sariqliklar patofiziologiyasi.

Endokrin tizimi patologiyasi. Gormonlar ta’sir mexanizmi. Endokrin idora etish mexanizmi. Endokrinopatiyalar.

9

Buyraklar patofiziologiyasi. Asosiy buyrak kasalliklari va sindromlarining tasnifi. Glomerulonefrit, pielonefrit. Buyrak tosh kasalligi. Nefrotik sindrom. Etiologiyasi, patogenezi, belgilari. Buyrak etishmovchiligi (o‘tkir va surunkali). Uremiya. Buyrak komasi.

Nerv tizimi patologiyasi. Nevrozlar va psixozlar.

Фармакология ва клиник фармация кафедраси

Патология фанидан амалий машғулотлар тақвими
Тақвим режа

Тақвим режани ўзгартирилгани

1

Kirish. Patofiziologiya fani usullari, vazifalari. Umumiy nozologiya. Shikastlanish. Reaktiv jarayonlar. Me’yor – sog‘lik va kasallik holatlari. Kompensator reaksiya. Tiklanish. Etiologiya xaqida tushuncha. Etiologik omillar. Patogenez haqida tushuncha. Kasallikni kechishi va oqibatlari. Patogenezda buzuq doira. Irsiyat va konstitutsiyaning patologiyada tutgan o‘rni. Organizmning reaktivligi.

Patologiya faniga kirish. Farmasevtlar faoliyatida patologiya fanining ahamiyati.

2

Patologik jarayonlarni rivojlanishida shart – sharoitlarning ahamiyati. Hujayra patofiziolo-giyasi. Shikastlovchi omillar. Shikastlanishni asosiy ko‘rinishlari (hujayra organellari va faoliyatining o‘zgarishi). Patogen omillar ta’siriga hujayraning chidamliligining ortishi. Hujayra darajasidagi moslashuv reaksiyalari.

Hujayra shikastlanishi. Patologik jarayonlarni rivojlanishida shart – sharoitlarning ahamiyati.

3

Qon aylanishining mahalliy buzilishlari. Arterial va venoz giperemiyasi. Ishemiya va staz. Tromboz. Emboliya. Etiologiyasi patogenezi, belgilari, oqibati. Regional mikrotsirkulyasiyaning buzilishi.

Qon aylanishining mahalliy buzilishlari. Regional mikrotsirkulyasiyaning buzilishi.

4

Yallig‘lanish. Etiologiyasi, patogenezi, belgilari, mediatorlari. Yallig‘lanish o‘chog‘ida moddalar almashinuvining (oqsillar, uglevodlar, yog‘lar) va boshqa mikrotsirkulyasiyaning buzilishlari. Leykotsitlar emmigratsiyasi va proliferatsiya. Ekssudat turlari. Yallig‘lanish mediatorlari.

Yallig‘lanish. Ekssudat turlari.

5

Isitma. Termoregulyasiya. Etiologiyasi, patoge-nezi, bosqichlari. Isitmada a’zo va tizimlarda bo‘ladigan o‘zgarishlar. Isitmaning ahamiyati

Isitma. Termoregulyasiya.

6

Moddalar almashinuvi patofiziologiyasi. Idora etilishi. Tipik buzilishlari. Asosiy almashinuvning buzilishlari. Uglevodlar almashinuvining buzili-shi. Qandli diabet kasalligi. Yog‘ almashinuvining buzilishlari. Semirish. Oriqlash. Yog‘li infil’tratsiya. Ateroskleroz. Patogenezi. Oqsillar almashinuvining buzilishlari. Ochlik turlari. Podagra kasalligi.

Moddalar almashinuvi patofiziologiyasi. Tipik buzilishlari. Ochlik turlari.

7

Kislota – ishqor muvozanatining buzilishlari. Suv – tuz almashinuvining buzilishi. Degidratatsiya va gipergidratatsiya. SHishlarni keltirib chiqaruvchi omillar. Asosiy elektrolitlar almashinuvining buzilishi. Avitaminozlar. (A, B, C, D, E, K, PP)

Kislota – ishqor muvozanatining buzilishlari. Suv – tuz almashinuvining buzilishi. Avitaminozlar. (A, B, C, D, E, K, PP)

8

Immun tizimi patofiziologiyasi. Immunitet tuzilishining tipik shakllari. Tasnifi. Tolerantlik turlari. Allergiya. Etiologiyasi, patogenezi, bosqichlari va allergik reaksiya turlari.

Immun tizimi patofiziologiyasi. Allergiya.

9

To‘qima o‘sishining patofiziologiyasi. Gipertrofiya va giperplaziya. Atrofiya. Regeneratsiya. O‘sma etiologiyasi, patogenezi (bosqichlari). Atipizm haqida tushuncha. O‘smalarga xos biologik xususiyatlar.

To‘qima o‘sishining patofiziologiyasi.

O‘smalarga xos biologik xususiyatlar.Qon tizimining patofiziologiyasi. Umumiy miqdorining o‘zgarishlari. Qon yo‘qotish. Qizil qon patologiyasi. Anemiya tasnifi (Postgemorragik, gemolitik – irsiy, toksik, aplastik, temir - defitsit va pernitsioz anemiyalar).

Qon tizimining patofiziologiyasi. Anemiya tasnifi.
Oq qon patofiziologiyasi. Leykotsitlar turlari. Leykotsitoz (neytrofiliya, bazofiliya, eozinofiliya, monotsitoz, limfotsitoz va leykopeniya). Leykoz etiologiyasi, turlari. Leykemoid reaksiyalar. Trombotsitlar. Gemorragik diatezlar. Verl’gof kasalligi. Qon ivishiga qarshi tizim. Fibrinoliz.

Oq qon patofiziologiyasi. Leykemoid reaksiyalar. Verl’gof kasalligi.
Yurak – qon tomirlari tizimi patofiziologiyasi. (YUIK – yurakning ishemik kasalligi). Miokard infarkti. Yurak faoliyatining etishmovchiligi. Aritmiyalar (sinusli taxikardiya, sinusli bradikardiya, sinusli aritmiya, ekstrasistoliya, paroksizmal taxikardiya blokadalar, yurak titrashi, yurak xilpillashi). Gipertoniya kasalligi va simptomatik gipertenziya.

Yurak – qon tomirlari tizimi patofiziologiyasi. Aritmiyalar. Gipertoniya kasalligi. Metabolik sindrom.
Nafas tizimi patofiziologiyasi. Patologik nafas tiplari. O‘pkaning nafasga tegishli bo‘lmagan funksiyalari. Surfaktant tizim. Al’veolyar makrofaglar ahamiyati. Gipoksiya haqida tushuncha. Tasnifi (ekzogen, respirator, sirkulyator, gemik, to‘qima, aralash gipoksiyasi) etiologiyasi, patogenezi. Tog‘ kasalligi.

Nafas tizimi patofiziologiyasi. Gipoksiya haqida tushuncha. Tog‘ kasalligi.

Hazm tizimi patofiziologiyasi. Etiologiyasi. So‘lak ajralishi, yutish va qizilo‘ngach faoliyatining buzilishlari. Gastritlar, me’da va o‘n ikki barmoqli ichak yara kasalligi. Me’dada shira ajralishining buzilishi. Ingichka va yo‘g‘on ichak patofiziologiyasi. Qabziyatlar. Meteorizm. Defekatsiya. Ichak autointoksikatsiyasi.

Hazm tizimi patofiziologiyasi. Ichak autointoksikatsiyasi.
Jigar va me’da osti bezi patofiziologiyasi. Jigarni eksperimental o‘rganish. Jigar kasalligi etiologiyasi, patogenezi. Gepatitlar. Jigarni yog‘li distrofiyasi. Jigar sirrozi. Jigar etishmovchiligi. Jigar komasi. Sariqliklar patofiziologiyasi (mexanik, parenximatoz, gemolitik, enzimatik va chaqaloqlar sariqligi). Xolemik sindrom.

Jigar va me’da osti bezi patofiziologiyasi. Sariqliklar patofiziologiyasi
Buyraklar patofiziologiyasi. Asosiy buyrak kasalliklari va sindromlarining tasnifi. Glomerulonefrit, pielonefrit. Buyrak tosh kasalligi. Nefrotik sindrom. Etiologiyasi, patogenezi, belgilari. Buyrak etishmovchiligi (o‘tkir va surunkali). Uremiya. Buyrak komasi.

Buyraklar patofiziologiyasi. Uremik koma. Nefropatiya asoratlari.
Endokrin tizimi patofiziologiyasi. Gormonlar ta’sir mexanizmi. Endokrin idora etish mexanizmi. Etiologiyasi, patogenezi (gipofiz, epifiz, qalqonsimon, Qalqonsimon yon bezlari faoliyatining buzilishi, ayrisimon bezlar faoliyatining buzilishi. Me’da osti bezi, buyrak usti bezi va jinsiy bezlar faoliyatining buzilishi).

Endokrin tizimi patofiziologiyasi. Endokrinopatiyalar.
Nerv tizimi patologiyasi. Etiologiyasi, patogenezi. Nerv tizimi himoya mexanizmlari va ularning buzilishlari. Sezuvchanlikni va harakatni buzilishi. Nevroz. Isteriya. Og‘riq muammosi.

Nerv tizimi patologiyasi. Nevroz. Isteriya.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə