Fayda: Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme niteliğine denir


§       Yöntemi:Yapılan tüm işlerin sürekli olarak iyileştirilmesiYüklə 408 Kb.
səhifə3/6
tarix14.09.2018
ölçüsü408 Kb.
1   2   3   4   5   6
§       Yöntemi:Yapılan tüm işlerin sürekli olarak iyileştirilmesi

§       İlgili kimseler:Başta tepe yönetimi olmak üzere tüm çalışanlardır.

 

TKY’ nin unsurları:§       Önlemeye dönük yaklaşım

§       Tepe yönetiminin liderliği

§       Müşteri odaklı olma

§       Çalışanların eğitilmesi

§       Takım çalışması

§       Sürekli geliştirme süreci

§       Ölçüm ve istatistikler

***Kaizen ilkesi:İş süreçlerinin sürekli geliştirilmesi

 

YÖNETİMLE İLGİLİ YENİ KAVRAM VE TEKNİKLERSüreç yenileme:Bir iş veya faaliyetin daha kısa sürede bitirilmesi ve hatalardan arındırılması yolunda yapılan çalışmalardır.Buna değişim mühendisliği de denilmektedir.

Kıyaslama(Benchmarking):En iyi endüstri uygulamalarının ortaya çıkarılmasını,analizden geçilmesini,benimsenmesini ve uygulanmasını sağlayan sürekli bir araştırma ve öğrenme deneyimidir.

Öğrenen örgütler:İnsanların istedikleri sonuçları yaratma kapasitelerini sürekli olarak genişlettikleri,yeni ve geniş düşünme modellerinin beslendiği,kollektif özlemin serbestlik kazandığı ve insanların birlikte öğrenmeyi öğrendiği yerlerdir.

        

Daha basit bir ifadeyle;bilgi yaratma,edinme ve aktarma,yeni bilgi ve kavrayışları yansıtmak için davranışlarını değiştirme becerisine sahip olan örgüttür.

 

 Bu örgütlerin 5 ana öğesi vardır:

§       Sistematik problem çözme

§       Yeni yaklaşımları deneme

§       Kendi deneyiminden ve geçmişten ders alma

§       Başkalarının deneyiminden yararlanma

§       Bilginin örgütün her noktasına hızlı ve verimli bir şekilde aktarılması

 

Temel yetenekler(core competences):Bir kurumun kendisine rekabetçi üstünlük sağlayan ve müşteriye özel değer olarak yansıyan beceriler bütünüdür.Temel yetenekler günümüzde strateji oluşturma konusunda en güçlü araçlardan olup bir yandan işletmenin rekabetçi üstünlüklerini arttırma,diğer yandan yatırım yapılacak yeni iş alanlarını belirleme açısından da oldukça kullanışlı bir araçtır. 

Dış kaynaklardan yararlanma:İşletmelerin çok iyi bildiği iş üzerinde yoğunlaşması kalan işlerin ise işletmenin dışındaki kaynaklardan sağlanması böylece kaynak tasarrufunu sağlamasıdır.

 

ÜRETİM


Beşeri ve maddi faktörlerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi sürecidir.Üretim sadece işletmeler için değil;bir ülkenin refah düzeyi olan GSMH,GSYİH gibi göstergelere de esas teşkil ettiğinden önemlidir.

 

Üretim yönetimi:İşletmeci açısından üretim fonksiyonu bir sanayi işletmesinde üretimi verimli bir şekilde örgütleyip işletme amaçlarını etkin bir biçimde gerçekleştirme yolundaki çabalardır.        

Üretim yönetimi işletmenin elinde bulunan insan gücü,makine ve malzeme gibi beşeri ve maddi kaynakları belirli miktarda mamulün istenilen kalitede,istenilen zamanda ve mümkünse en düşük maliyetle üretilmesini sağlamak üzere bir araya getirilmesi yolundaki sistemli çabalardır.

 

Maliyet,prodüktivite ve rantabilite kavramlarıMaliyet         

İşletmenin kuruluşu,işleyişi,mal ve hizmet üretilmesi veya genel olarak işletmenin faaliyette bulunmasıyla ilgili her türlü giderlere faaliyet giderleri denir.

        

Mal ve hizmetin üretilmesi için yapılan giderlere ise maliyet denir.Maliyetin belirlenmesi özellikle kazanç miktarının belirlenmesi,hem vergiler hem de kar dağıtımı,ücret artışları vb. çeşitli amaçlar için önem kazanır.

        

Üretim miktarının azalıp çoğalmasıyla toplamı değişmeyen maliyetlere sabit maliyetler denir.

        

Üretim miktarının değişmesiyle toplamı değişen giderlere değişken giderler denir.

Prodüktivite

Fiziksel miktarlar olarak üretimden elde edilen çıktının girdiye oranıdır.

 

Prodüktivite(verimlilik)=Çıktı                                   Girdi

 

Rantabilite=Belirli bir dönemde elde edilen karın o dönemde kullanılan sermayeye oranıdır.En basit olarak net karın öz sermayeye oranıdır.Rantabilite(karlılık)=      Net kar         

                                                                                            Öz sermaye

 

Başa baş noktası          İşletmelerde kar,temel amaç olmaktan çok tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında bir araç ve bu ihtiyaçları etkin bir biçimde karşılamanın bir sonucu olmalıdır.Kar satış gelirleriyle toplam giderler arasındaki olumlu fark olduğundan yönetici daha işletmenin kuruluş aşamasındaki araştırmalardan başlayarak üretime geçtikten sonra da gereken pazarlama araştırmalarıyla talep ve satış tahminleriyle,satış hacminin ve satış gelirlerinin ne kadar olabileceğini belirlemeye çalışır.Böylece toplam gelirlerle toplam giderleri bunlardan birindeki değişmenin elde edeceği karı nasıl etkileyeceğini analiz eder.

        

Doğrusal olarak başa baş grafiği

Başa baş grafiği tamamen doğrusal olarak ifade edilen bu en basit şekliyle üretim arttıkça başa baş noktasından sonra hızla artan toplam karlar sağlanacağı izlenimi verdiği için fazla gerçekçi değildir.Maliyetler belirli bir üretim miktarından sonra hızla aratacağı için eğrilerle daha iyi temsil edilir.

 

 

Cebirsel yoldan başa baş noktasının bulunması:Başa baş noktası tanım gereği sabit ve değişken giderlerin toplamına eşit satış gelirlerinin sağlandığı üretim ve satış miktarını gösterir.Şu halde toplam gelir=toplam gider eşitliğinden hareket edilirse başa baş noktası; 

Q=      f                                 veya                            Q=       b        

          P-V                                                                            (f-a)

 

Üretim sistemlerinin sınıflandırılmasıI.       Belirli bir sürede üretilen miktarlara göre üretim sistemleri

¯        Tek mal üretimi:Belirli bir sürede tek mal imal edilir ve üretim işlemi tekrarlanmaz.Aynı zamanda,aynı kalitede ve aynı ölçüde sadece bir mamul meydana getirildiği için her üretilen mal kendisinden bir önceki ve sonrakilerden farklı olur.ÖR:Bina,gemi,köprü.

¯        Seri halde üretim:Aynı sürede çok sayıda ama belirli seriyi dolduracak kadar mamulün üretilmesi söz konusudur.Diğer bir deyişle seri az da çok da olsa büyüklük,kalite vb bakımlardan birbirinin aynı olan sınırlı sayıda mal üretilir.Seri imalatta sipariş üzerine de,bilinmeyen müşteriler için de mamul imal edilebilir;sermaye-yoğun bir üretim şeklidir.

¯        Kitle üretimi:Belirli bir sürede,seri halde üretimdeki mal sayısının çok üzerinde mal imal usulüdür.En fazla ölçüde sermaye yoğun üretim teknolojisi ile tamamen birbirinin aynı olan mamuller otomasyon gibi çok gelişmiş üretim sistemleri ile meydana getirilirler.Bu üretim aynı makineleri aynı sıra içinde ve aynı şekilde çalıştırmak suretiyle yapılır.Kitle üretimi tarzında imalat öncesi hazırlık fazladır ve bu hazırlıkların toplam maliyet masrafları içindeki payı da büyüktür.Kitle üretimin önemli bir özelliği imalat programlarının ancak uzun süre içinde değiştirilmesidir.

II.      Üretimde izlenen yola göre üretim sistemleri

¯        İmal yerinde üretim:Üretilen mamulün özelliği nedeniyle mamulün bulunacağı yerde imal usulüdür.Üretimde mamul hareket etmez.

¯        Hareket halinde üretim:Mamul,üretim araçları ile işçilerin bulunduğu yerlerden geçer.Üç farklı uygulama şekli vardır:

 

-Atölye sistemi:Aynı tipteki makineler aynı yerlerde toplanır,bu toplanma yerleri atölyelerdir.Üretilecek malın belirli bir makinede işlenmesi gerekince o makinenin bulunduğu atölyeye götürülür.Bu sistemde çeşitli mallar imal edilebileceği için her mamulün izleyeceği yol farklı olur.Sistemin temel özelliği üretimin değişen koşullara göre ayarlanabilmesidir.Bu sistem çeşitli cinste ve miktarda mal üreten işletmeler için uygun olup tek mamul üretiminde ve küçük seriler halinde üretimde kullanılır atölye kitle üretimi yapılamaz.-Akıcı üretim sistemi:Üretilecek mallar fabrikaya girişlerinden mamul halde çıkışlarına kadar belirli yol izlerler.Makineler,mal veya parçaların izleyeceği hat üzerine yerleştirilir ve parçalar belirli bir yönde hareket edip hiç durmaksızın çeşitli Maineleri ve işçileri dolaşarak sürekli ve düzenli bir akış ile mamul halde işletmeyi terk ederler.Sürekli ve düzenli bir ulaştırma şart olup,yığılmalara yol açmayacak tarzda düzenleme yapılmalıdır.

-Grup sistemi:Karma bir sistem olan grup sisteminde belirli makineler belirli yerlerde toplanırlar.Ancak hepsi küçük bir alandadır.Ama atölye sistemindekinden farklı olarak makineler belirli bir mamul veya parçayı bütünüyle üretecek şekilde yerleştirilirler.

III.     Mamule göre üretim şekilleri ve hizmet üretimi:Ortaya çıkan mamul fiziki veya somut ise mal,soyut ise hizmet üretimi söz konusudur.

Hizmet üretimi depolanıp stoklanamaz.Bu üretim sipariş üzerine üretim dışında önce üretilip sonra pazarlanan mallardan farklı olarak önce pazarlanır sonra üretilirler.Hizmetlerin üretimden sonra stoklanamaması nedeniyle önemli ekonomik kayıplar ortaya çıkar.

Mal üretiminden farklı olarak bu üretimde kitle üretimine fazla rastlanmaz.Hizmet üretiminde insan faktörü çok önemli olup hizmeti üreten ve sunan kişinin kişiliği hizmet üretimi üzerinde çok etkilidir.Hizmet verme süreci interaktiftir;hizmeti veren ile alan yakın etkileşim içerisindedir.

 

TAM ZAMANINDA ÜRETİM(JIT)Bir işletmenin karlılığını etkileyen faktörler arasında stoklara bağlanan kaynakların önemli bir rolü vardır.Sipariş verme ve elde stok bulundurmanın maliyetleri yanında stoklar,kalite,prodüktivite vb maliyet unsurlarını da dolaylı bir şekilde etkilerler.

        

Tam zamanında üretimin temel amacı,uygun parçayı,uygun yerde,en uygun zamanda sağlayarak faaliyetlere ve mamule değer katmayan her şey anlamındaki tüm israf kaynaklarını ortadan kaldırarak karlılığı artırmaktır.Bu da daha az stok,daha düşük maliyet ve geleneksel üretimdekinden daha iyi kalite de mal ve hizmetler demektir.Ancak bu sistemin uygulanabilmesi

İçin tüm çalışanların sistemin işleyişi konusunda iyi eğitilmeleri,takım çalışması ruhu ile hareket edip darboğazları görebilmeleri gerekmektedir.

          Tam zamanında üretim işletmeye veya üretim hattına gerekli olan parça ve malzemenin tam lazım olduğu zaman tedarikini temel alarak iyi bir planlama ile stoktaki mal seviyesini iyice azaltarak maliyetleri düşürmektedir.

 

OTOMASYON,BİLGİSAYARLA TASARIM/ÜRETİM VE ROBOTLARTeknoloji ve otomasyon:Teknoloji,genel olarak “bilginin insan ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kullanılmasıdır”.Üretim yönetimi açısından “mal ve hizmet üretmek için kullanılan metot,proses,takım-teçhizat ve makinelerden oluşan bir sistemdir.”

        

Üretim sürecinin çeşitli aşamalarında yer alan bir girdi olarak teknoloji,mal ve hizmetlerin üretiminde temel unsurlardan biridir.Her mal veya hizmet teknolojinin şu üç boyutunun bileşkesi olarak ortaya çıkar:mamul teknolojisi,imalat teknolojisi ve haberleşme teknolojisi.

        

Modern teknolojilerden yararlanma isteği üretimde otomasyona gitmeyi cazip hale getirmektedir.Çünkü genellikle otomatik makineler daha ileri teknoloji olarak düşük birim maliyetli,yüksek kaliteli ve büyük miktarda üretimi sağlamaktadır.

 

Bilgisayar yardımıyla tasarım ve üretim(CAD/CAM):Gerek tasarım gerek üretim sürecinde bilgisayarın kullanılmasıdır.Bilgisayarın mamul tasarımında ve üretiminde kullanılması küçük pazarlar için çok az maliyet artışlarıyla değişik zevklere hitaben mamul dizaynını mümkün kılmıştır. 

Esnek üretim sistemleri(FMS):Aynı mamulün çok değişik çeşitlerini kolayca yapılacak değişikliklerle üretme imkanı veren elektronik kontrole dayalı sistemlerdir.Sistem,yine bilgisayara ve onunla bağlantılı kontrole dayalı sistemlerdir.

 

Bilgisayarlı entegre üretim sistemleri(CIM):Robotların,CAD/CAM,FMS,bilgisayarlar ve diğer teknolojilerle kombinasyonundan ortaya çıkmaktadır.Bu üretim sisteminde bilgisayarlar mamulün dizaynında makineleri kontrol etmede ve üretim fonksiyonunun denetlenmesinde işçilere yardımcı olmaktadır.CIM,bilgisayarın etrafında oluşturulmuş farklı tipte bir otomasyon sistemi olup sistemin temeli çok çeşitli süreçleri ve fonksiyonları bütünleştiren ve kontrol eden bir merkezi bilgisayar sistemidir. 

Robotlar:Daha çok tehlikeli,bunaltıcı,sağlığa zararlı işleri yapmada ,uzay istasyonlarında ya d üçüncü vardiya olarak fabrikada işçilerin yerine kullanılırlar.

 

ÜRETİM PLANLAMASI VE DENETİMİÜretim hacmi veya üretimin ne ölçüde,ne büyüklükte yapılacağı çok önemlidir.Çünkü üretim operasyonlarının büyüklüğü,fiziksel olanakların araç,gereç ve makinelerin yerleşim düzeni olan işletme içi yerleştirmeyi,faaliyetlerin merkezileşmiş veya merkezileşmemiş bir biçimde yürütülmesini,finansal ihtiyaçları,üretim maliyetlerini ve işgücü ihtiyaçları ile başa baş durumunu etkiler.

 

Genel ve özel amaca hizmet eden ekipman seçilince bunlara uygun olarak binaların hazırlanması,tüm üretimin yerleşim düzeninin,minimum maliyetlerle en etkin üretim akımını sağlayacak tarzda düzenlenmesi gerekir.Üretim planlaması ve denetiminin aşamaları

I.       İş hazırlama:Yapılacak işleri,sırasını,işlenecek hammadde ve materyalin üretim sürecinde izleyeceği yolu veya akışı belirleme çalışmasıdır.

II.      İş dağıtımı:Bir makinenin veya bölümün yapacağı işin önceden belirlenmesi olup;üretim planı yapılırken makinelerin sayısı,hızları,kapasiteleri vb teknik özellikleri göz önünde tutularak en uygun seçim yapılması sağlanır.

III.     Programlama:İşlemlerin her birinin yapılacağı zamanı belirler.İki tür program söz konusu olur;ana program,müşteriye mal tesliminin taahhüt edildiği tarihleri gösterir.Ayrıntılı programlar;her yarı mamul parçanın bir sonraki üretim aşamasında doğru yere gitmesini sağlar.

IV.     Tahmin:Yapılacak belirli bir üretimle ilgili olarak tahmini üretim maliyetlerinin belirlenmesi olup başta muhasebe bölümü olmak üzere diğer bölümlerden gelen bilgilerden ve zaman standartlarından yararlanılarak yapılır.

V.       İmal emri:Artık üretime başlanması talimatının verilmesidir.

VI.     Denetim:Üretimden sonra planların ne ölçüde gerçekleştiğinin belirlenmesidir.

 

Gantt şemasıPlanlanan ve gerçekleşen üretim miktarlarını zaman değişkeni ile bir gösteren bir imalata programıdır.Şemanın dikey kısmında üretim bölümleri,atölyeler,makineler veya kişiler yatay kısmında ise yıl esas alınıyorsa 12 ay,gün esas alınıyorsa iki haftalık iş günü gösterilir.

        

Gantt şeması belirli bir zaman dilimi içerisinde planlanan üretim hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştiğine ilişkin birçok bilgiyi,derli toplu olarak özet bir biçimde gösterir.Olan ile olması gereken arasındaki farklılıklar açık-seçik hale gelir.

 

Şebeke analiz teknikleri:PERT VE CPM şemalarıŞebeke analizi tekniği özellikle karmaşık durularda bir bütünün çok sayıdaki elemanlarını karşılıklı ilişkileri ile birlikte bir bütünlük içinde göz önünde bulundurarak etkin bir dizayn,planlama,karar verme,koordine etme ve denetleme için tanımlamaya yarar.Bir defalık işler için kullanılır.

 

PERT şemasıBir işin çeşitli kısımları arasında zaman uyumu sağlama,üretimde gecikmeleri,duraklamaları,ihtilafları minimize etme,kaynakları işi vaktinde bitirmeye yönelik olarak bütçeleme ve programlama tekniğidir.

        

PERT şeması özellikle zaman değişkeni üzerinde durur.Ancak,bir projenin gerçekleştirilmesinde geçen zamanın maliyetle doğru orantılı olarak arttığı varsayımı ile sadece zaman ve miktar olarak değil dolaylı olarakta maliyet ve miktar açısından da kontrol sağlar.

        

PERT şemasının en önemli iki temel kavramı işlem ve olaydır.Bir projeyi oluşturan çeşitli parça veya kısımların her biri ayrı bir işlem olarak ele alınır.Bir işlem kendisi için zaman ve kaynak sarfı gereken,belirli bir iş,bir proje parçasıdır.Olay ise belirli bir zamanda ulaşılan durumu ifade eder.

Şemanın düzenlenmesinde şu soruların cevapları çok önemlidir:

¯        Belirli bir olaydan önce hangileri tamamlanmalıdır?

¯        Hangileri belirli bir olay tamamlanmadan önce başarılamaz?

¯        Hangileri eş zamanlı olarak aynı zaman diliminde başarılabilir?

 

CPM(kritik yol metodu) şeması        

Özellikle kar amacının da ön planda olduğu büyük projelerde kullanılır.Bu metotta iki ayrı zaman ve iki ayrı maliyet tahmini yapılır.Bunlar normal zaman ve maliyet ile sıkışık zaman ve maliyettir.Normal zaman,bir işlemin tamamlanması için tahmin edilen zamandır ve bu tür işlerin bitmesi için tahmin edilen maliyette normal maliyettir.

          Sıkışık zaman ise bir işlemin normal zamandan daha kısa zamanda bitirilmesi hali için hesaplanan zaman tahminidir.Bununla ilgili yapılan maliyet tahmini de sıkışık maliyettir.

 

STOK YÖNETİMİ        

Miktar,kalite,zaman,kaynak ve fiyat değişkenleri açısından uygunluk sağlanması halinde optimum tedarik gerçekleşmiş olur.

¯        Miktar bakımından uygunluk;hammadde ve malzemenin uygun büyüklükte ve sıklıkta verilecek siparişlerle minimum maliyetle gerçekleşmesidir.

¯        Kalite bakımından uygunluk;mamul kalitesini yüksek tutacak şekilde hazırlanacak şartname esaslarına göre alımların yapılmasıdır.

¯        Zaman bakımından uygunluk;siparişlerin erken ya da geç verilmeyip en uygun zamanlarda verilmesi yoluyla aşırı stoklara döner sermaye bağlanmamasıdır.

¯        Kaynak bakımından uygunluk;satın almayı aksatmayacak biçimde güvenilir bir veya birkaç satıcı firmadan tedarikin yapılmasını ifade eder.

Stok kontrolü

          Hammadde ve malzeme,yarı mamul ve mamul maddelerin her üç grubunu da ilgilendiren bir konudur.

I.       İşletme hammadde ve malzeme,yarı mamul ve mamul maddelerin her birinden ne kadar miktarı stok olarak elinde tutarsa en uygun olacaktır?

II.      Satıcılardan veya diğer bölümlerden talep edilmesi en uygun ekonomik sipariş miktarı ne kadardır?

III.     Nasıl bir kontrol sistemi kurulmalıdır?

Stok kontrolü bu üç soruya en uygun cevapları bulmaya çalışır.

 

Stok kontrol sistemleri:I.       Sabit sipariş miktarı sistemi:Stoktan her mal çekildiğinde stok miktarı önceden belirlenmiş bir sipariş noktası ile karşılaştırılır.Eldeki stoklar sipariş noktasına düştüğünde toplam stok maliyetlerini minimum kılacak sabit bir miktarda sipariş verilir.Bu yöntemin temel problemi sipariş noktasına gelinip gelinmediğinin tespit edilmesindeki zorluktur.Bunun için iki yöntem kullanılır:

[         Sürekli kayıt sistemi:Stoka eklenen ve çıkan tüm işlemler kaydedilir.

[         Çift kutu yöntemi:İşletme elindeki 2 kutudan birine sipariş noktası kadar mal koyar,diğerini ise tamamen mal ile doldurur.Sipariş noktasına gelindiğine yeniden sipariş verilir.Temin süresi boyunca sipariş noktası için konulan kutudaki maldan kullanılır.

 

II.      Sabit sipariş dönemi yöntemi:Eldeki stok miktarına bakılmadan belli dönemlerde sipariş verilmesidir.Sipariş dönemi geldiğinde eldeki stok miktarı belirlenir ve bu miktarı önceden belirlenmiş hedef stok düzeyine(max düzey) tamamlayacak kadar sipariş verilir.III.     Maksimum-minimum sistemi:Önceki 2 yöntemin temel denetim mekanizmalarını birleştirir.Bir minimum stok düzeyi ve bir maksimum stok düzeyi belirlenir.Stoklar sabit dönemlerde gözden geçirilir.Eğer eldeki stok düzeyi minimum düzeyde veya altındaysa bu miktarı maksimum düzeye tamamlayacak kadar sipariş verilir.

 

 ÜRETİM SÜRECİNİN GELİŞTİRİLMESİ(İŞ ETÜDÜ)

 

          İnsanın çalışmasını bütün ilişkileri ile birlikte inceleyen ve mevcut durumun iyileştirilmesi için etkili bütün faktörleri sistematik olarak araştırmaya yönelen bir tekniktir.Hareket ve zaman etütlerinden oluşur.İş etüdünün amaçları:

I.       Gereksiz işlerden kurtulmak

II.      Gerekli işleri mümkün olan en iyi şekilde düzenlemek

III.     Uygun iş metotlarını standartlaştırmak

IV.     İşle ilgili doğru zaman standartlarını tespit etmek

V.       İşgücünü eğitmek

 

Hareket etüdü          Daha kolay ve daha etkili metodların geliştirilmesi,uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla bir işin mevcut yapılış şekli ile teklif edilen yeni usullerin sistemli bir şekilde tespit ve kaydedilmesi,analizi ve eleştirel bir yaklaşımla incelenmesidir.

          Hareket etüdü daha iyi iş görme metodunu ideal veya ideale yakın metodu araştırır.Bu araştırmada da temel olarak belirli bir iş yaparken işçinin yaptığı hareketleri bilimsel yoldan ayrıntılı bir analize tabi tutar.İşçiyi işle ilgili hareketleri yanında kullandığı aletler,makine ve materyal,çalıştığı yer açısından da inceler.

 

Zaman etüdü(iş ölçümü)        

Bir işin kalifiye bir işçi tarafından belirli bir düzeyde yapılabilmesi için gerekli standart zamanı ölçmek ve belirlemek için yapılan teknik çalışmadır.

        

Hareket etüdü ile geliştirilmiş metot,bir işi en iyi yapma yolunu;zaman etüdü ise bunun için gerekli zamanı belirler.Bu ikisinin birlikte kullanımı ile geliştirilmiş metodun standartlaştırılması ve bütün işçilerin o metodu kullanmak üzere eğitilmesi yoluna gidilerek prodüktivite artışı sağlanır.

 

Kalite kontrolünün yararları:I.       Üretimi planlama ve uygulama sürecinde hatalar var ise bunların önceden saptanmasına imkan verir.

II.      Yasal şartlara uygunluğu sağlar.

III.     Pazara sunulan mamulün tüm birimlerinin standart olmasını,diğer bir ifadeyle aynı ölçüde,nitelikte ve tipte olmasını sağlar.

Kalite kontrol yöntemleri:

I.       Yüzde yüz kalite kontrolü:Tüm üretilen mamullerin tek tek kontrol edilerek her mamulün kalitesi test edilmiş olur.Ekonomik değildir.

II.      Üretim sürecinde kalite kontrolü:Mamul üretilmekte iken her imalat biriminde ya da stratejik imalat birimlerinde üretilen her parçanın veya örnek parçaların üzerinde yapılan kalite kontrolü şeklidir.

III.     Örnekleme yoluyla istatistiksel kalite kontrolü:Sanayide üretilen mamullerin belirli bir yüzdesinin örnekleme yoluyla numune alınıp kalite kontrolü yapılması ve sonuçların ana kütle için genelleştirilmesi esasına dayanır.Bu esas hammadde malzemenin satın alınmasında kullanılması halinde buna kabul örneklemesi denir.

***Kalite kontrolü artık muayene ve test ile kusurlu mamullerin ayıklanması değil kalitenin devamlılığını sağlamaya ve kalite geliştirmeye yönelik sürekli çabalardır.

 

PAZARLAMA        

Pazarlama temelde insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik bir mübadele işlemidir.Pazarlama geleneksel olarak mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışını yönelten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.Günümüzdeki anlamıyla pazarlama tüketici yönlüdür ve tüketici ihtiyaçlarının karşılanması temeline dayanır.

 

Tanım:İşletme amaçlarına ulaşmayı sağlayacak değişimleri gerçekleştirmek üzere malların hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi,fiyatlandırılması,tutundurulması ve dağıtılması sürecidir.Burada pazarlamanın sadece mevcut malların üreticiden tüketiciye geçişi veya satışı olmadığı,üretim öncesinde başlayan pazarlama faaliyetleri,satış ve satış sonrası olmak üzere üç ayrı aşamada birbirini tamamlayan çabalardan oluştuğu belirtilmektedir. 

Pazarlama ile ilgili geleneksel yaklaşımlar ve modern yaklaşım:pazarlama anlayışı

        

Üretim anlayışı,işletmede üretimin en önemli ve tüm faaliyetlerin odak noktası olduğu bu nedenle tüm işletmeyi mühendis ve diğer teknik personelin yönettiği bir dönemin anlayışıdır. Her üretilenin kolayca satılabildiği böyle pazar koşullarında yoğun tutundurma ve satış çabalarına gerek yoktur.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə