Fəlsəfənin əsas funksiyaları hansılardır? A müşahidə, determinizm, inteqrativYüklə 185,97 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/13
tarix08.09.2018
ölçüsü185,97 Kb.
#67207
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


1

Fəlsəfənin əsas funksiyaları hansılardır? A) Müşahidə, determinizm, inteqrativ

ümumbəşərilik B) Məntiqilik, dialektik, qnoseoloji, ontoloji, psixoloji, idraki C) 

Ekzistensial, maarifçilik, aksioloji, müşahidə, proqnostik D) Dünyagörüşü, qnoseoloji, 

metodoloji, aksioloji, ontoloji, praksioloji, inteqrativ, proqnostik E) Maarifçilik, müşahidə, 

aksioloji, proqnostik, dialektik 

2

Fəlsəfə termini ilk dəfə kim tərəfindən işlədilmişdir? A) Sokrat B) Aristotel C) Pifaqor D) Demokrit E) Platon 

3

Milet məktəbi üçün səciyyəvi cəhətlər hansılardır? A) Dünya dərki, insanın mahiyyəti öyrənməkdir B) Kosmosun öyrənilməsi, təbiətin fəlsəfi mahiyyətinin öyrənməkdir C) 

Ruhun fəlsəfi mahiyyəti, idrak problemi D) Ilk başlanğıcın axtarışı, ilk başlanğıcın monist 

xarakterdə olması, başlanğıcın canlı olması E) Dünyanın yaranışı, insanın mahiyyəti, 

kosmosun öyrənilməsi

4

Panteizm nədir? A) İlahi təbiətin insanda təcəssüm etməsi, insani təbiətin ilahiyə çevrilişi B) Kosmosu öyrənən fəlsəfi cərəyan C) Təbiəti öyrənən fəlsəfi cərəyan D) İdrak nəzəriyyəsi 

E) Təcrübi bilik sahəsi 

5

Dünyagörüşün tarixi formaları hansılardır? A) Tarixi, fəlsəfi, sosial, bioloji B) Sosial, mifoloji, bədii, elmi C) Dini, tarixi, coğrafi, fəlsəfi D) Mifoloji, dini, fəlsəfi, elmi E) Bəşəri, 

mifoloji, tarixi, dini 

6

İnkarı inkar qanununu necə izah etmək olar? A) İnkar yeninin köhnədə olan heç bir əlaməti saxlamadan dəyişməsidir B) İnkar yeninin köhnəni tamamilə rədd etməsidir C) İnkar 

yeninin köhnəni əvəz etməsidir, köhnəlik zəminində yaranan yeninin inkişafı və onu ötüb 

keçməsidir D) İnkar kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyətə keçməsidir E) İnkar əksliyin 

ziddiyətə çevrilməsidir 

7

"Avest"da irəli sürülən əsas əxlaqi şüarlar hansılardır? A) İnsan azadlığı və xoşbəxtliyi; B) Böyüklərə hörmət, azad düşüncə; C) Adətlərə əməl etmək, intizamlılıq; D) Məsuliyyət 

hissi, ləyaqətin qorunması; E)Xeyir fikir, xeyir söz, xeyir əməl 

8

Fəlsəfənin əsas məsələsini nə təşkil edir? A) İnsan və onun özünə münasibəti B) İnsan və onun dünyaya münasibəti C) İnsanın təbiətə münasibətiD) İnsanın elmə münasibəti E) 

İnsanın əxlaqa münasibəti 
9

Fəlsəfənin metodoloji funksiyasını necə izah etmək olar? A) Fəlsəfi metod gerçəkliyin 

nəzəri tədqiqinin ən ümumi prinsipləri sistemidir B) Fəlsəfi metod gerçəkliyin bəzi 

sahələrində çıxış edir C) Başqa elmlər fəlsəfə üçün ümumi metoddur D) Fəlsəfi metod 

gerçəkliyin duyğu ilə qəbul olunmasıdır E) Fəlsəfi metod təkcə tarixi hadisələri öyrənir 

10

Qədim Misir klassik ədəbiyyatında ilk fəlsəfi əsərlər hansılardır? A) “Arfaçının mahnısı”, “Ölmün tərənnümü” B) “Tərbiyyə haqqında”, “İcmanın işləri haqqında” C) “Məntiq elmi”, 

Ruh fəlsəfəsi” D) “İnsanın vəzifəsi”, Alimin vəzifəsi barədə” E) “Avesta”, “İdeyalar aləmi” 

11

Qədim Hindistanda "Ved" sözü hansı mənanı verir? A) Təbiətin fəlsəfi anlamı B) İnsanın fəlsəfi anlamı C) Xüsusi bilik D) Şüur və təhtəlşüur E) Azadlıq 

12

Qədim Hindistanda ənənələrə əsaslanan materialist təlim hansıdır? A) Çarvaka-lokayata B) Daosizm C) Konfutsilik D) Vadanta E) Eleya məktəbi 

13

Qədim Çində hansı müstəqil fəlsəfi məktəblər var idi? A) Milet məktəbi, Eleya məktəbi B) Konfusilik, Moizm, Daosizm, Natur fəlsəfi məktəbi, Adlar məktəbi C) Vedanta, Mimansa, 

Nyaya, Yoqa D) Yeniplatonçular, Daosizm, Adlar məktəbi E) Skeptiklər, Moizm, Vedanta 

14

Antik fələsəfənin əsas mərhələləri hansılardır? A) Yoqa təliminə qədərki mərhələ, klassik mərhələ B) Sokrata qədərki mərhələ, klassik mərhələ, Ellinizm mərhələsi, Roma mərhələsi 

C) Caynizm mərhələsi, Ellinizm mərhələsi, yeni platonçuluq D) Mimansa, klassik mərhələ, 

Platona qədərki mərhələE) Sokrata qədrki mərhələ, Aristotelə qədərki mərhələ, Vendanta 

15

Antik dövrün filosofları əsasən hansı fəlsəfi mövqelərdən çıxış edirdilər? A) Dialektik materializm, obyektiv idealizm B) Dualizm, kortəbii dialektika C) Peripatetizm, sadəlovh 

materializm D) Materializm, kortəbii dialektika E) Obyektiv idealizm, sadəlövh 

materializm və kortəbii dialektika

16

Milet məktəbinin əsas nümayəndələri kimlər idi? A) Platon, Aristotel B) Sokrat, Demokrit, Epikür C) Fales, Anaksimandır, Anaksimen D) Seleveka, Zenon, Pifaqor E) F.Bekon, 

R.Dekart, T.Hobbs  
17

Şəxsiyyət anlayışı necə izah oluna bilir? A) Onun kim olmasını bildirmək üçün qanuni 

sənədi olan insandır B) Şəxsiyyət - ictimai idealların, dəyərlərin ictimai münasibətlərin 

subyektidir C) Canlı orqanizmin malik olduğu fiziki və ruhi qabiliyyətlərin daşıyıcısıdır D) 

Təbii əlamətləri özündə cəmləşdirən insandır E) Duyğu, qavrayış və təsəvvürü olan canlıdır 

18

Eleya məktəbinin əsas nümayəndələri kimlərdir? A) Sokrat, Platon, Aristotel B) Parmenid, Ksenofan, Zenon C) F.Bekon, C.Lokk, X.Spinoza D) Volter, Russo, Didro E) İ.Herder, 

Fixte, Kant 

19

Atomist təlimin yaranması kimin adı ilə bağlıdır? A) Sokratın B) Aristotel və onun davamçılarının C) Kantın və Hegelin D) Demokrit və onun davamçılarının E) 

F.Akvinalının 

20

Atomist təlimin yaranması kimin adı ilə bağlıdır? A) Sokratın B) Aristotel və onun davamçılarının C) Kantın və Hegelin D) Demokrit və onun davamçılarının E) 

F.Akvinalının 

21

“Avesta”nın əsas ideyası nədir? A) Dualizmdir: əks qüvvələrin mübarizəsidir B) Materializmdir C) İdealizmdir D) Realizmdir E) Peripatetizmdir 

22

Zərvaniliyə görə işıq və qaranlıq kimi zidd mahiyyətlə yanaşı dünyada bütün mövcudatın əsası nə hesab olunur? A) Materiya B) Məkan C) Zərvan (zaman) D) Ruh E) İdeya 

23

Məzdəkilər təlimində sosial bərabərsizliyi aradan qaldırmağı hansı üsulla həyata keçirmək istəyirdilər? A) İslahatlar yolu ilə B) Müqavilə yolu ilə C) Sülh yolu ilə D) Zorla E) 

Danışıqlar yolu ilə 

24

Kimlər Azərbaycanın ilk filosofları hesab olunur, hansı ki, Zərdüştlük dininin yaranmasında onların rolu böyük olmuşdur? A) Mağlar B) Sufilər C) Peripatetiklər D) 

Maarifçilər E) Məzdəkilər 

25

Peripatetizm nə deməkdir? A) İlahiyyat B) Dialoq C) Məhdudluq D) Gəzişərkən izah etmək E) Təhtəlşüur 

26

Şərq peripatetizminin əsas nümayəndələri: A) Sokrat B) Frensis Bekon C) Nizami Gəncəvi D) Əbu nəsr Məhəmməd Fərabi, Əl Kindi, İbn Sina E) Bəhmənyar 

27

İbn Sina varlığın növlərini hansı hissələrə ayırırdı? A) Maddi və mənəvi B) Sosial-siyasi C) Mümkün, vacib və mümkünün qarışığı, ilahi aləm D) Məkan və zaman E) Materiya və 

ideya
Yüklə 185,97 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə