Fəlsəfənin əsas funksiyaları hansılardır? A müşahidə, determinizm, inteqrativYüklə 298,03 Kb.

səhifə7/13
tarix08.09.2018
ölçüsü298,03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

169

Sufilik neçənci əsrlərdə formalaşmışdır? A)  VIII əsrin ortaları, IX əsrin əvvəlləri. B)  V 

əsrin ortaları, VI əsrin əvvəlləri. C)  VI əsrin ortaları, VII əsrin əvvəlləri. D)  VII əsrin 

ortaları, VIII əsrin əvvəlləri. E)  IX əsrin ortaları, X əsrin əvvəlləri.

170

Sufiliyin əsas məğzi nə idi? A)  Allaha sonsuz məhəbbət. B)  Təbiətə məhəbbət. C)  İnsanlığa məhəbbət. D)  Kosmosa məhəbbət. E) Vətənə məhəbbət

171


İslam dini neçə əsas cərəyana bölünür? A)  altı. B)  dörd. C)  iki. D)  beş. E)  üç.

172


Orta əsrlərdə müsəlman ölkələrində klassik fəlsəfənin son görkəmli nümayəndələri? A)  

Ömər Xəyyam, Əl Kindi, Rəcəbli Təbrizi. B)  Nəsimi, Şirazi, Nizami. C)  Bəhmənyar

Yusif Qarabağı, Nəimi. D)  Yusif Qarabağı, Sədrəddin Şirazi, Rəcəbli Təbrizi. E)  

Sədrəddin Şirazi, İbn Xəldun, Xətib Təbrizi

173

Hürüfilik ideoloji cərəyanının banisi kimdir? A)  Tusi. B)  Nizami. C)  Nəimi. D)  Xəqani. E)  Füzuli.

174


Hürufilik neçənci əsrdə yaranmışdır A)  XI əsrdə. B)  XII əsrdə. C)  XIII əsrdə. D)  XIV 

əsrdə.  E)  XV əsrdə.

175

Orta əsrlərdə diri-diri dərisi soyulan şair-filosof kim olmuşdur? A)  Sührəvərdi. B)  Füzuli. C)  Vaqif. D)  Xəqani. E)  Nəsimi.

176


Azərbaycanın dövlət xadimi, yazıçı, publisist, həkim, filosofu: A)  Rəsulzadə. B)  Şirvani. 

C)  Zərdabi. D)  N. Nərimanov. E)  Axundov.

177

Azərbaycanın XIX əsr maarifci filosofları? A) Axundov, Kazımbəy, Bakıxanov, Zərdabi. B) Kazım bəy, Haqverdiev, Sabir, R.Rza. C) S.Vurğun, Axundov, Vəzirov, Zərdabi. D) 

N.Nərimanov, Kazım bəy, Vaqif, Bakıxanov.  E) Ordubadi, Müşviq, Axundov, Zərdabi.

178

Azərbaycanda XIX əsrin 2 – ci yarısında yaranan fəlsəfi-ideoloji cərəyan? A) idealizm. B) Materializm. C) dinçilik. D) Maarifçilik. E) cəhalət.

179


“Əxlaqi – Nasiri” əsərinin müəllifi kimdir ? A)  Bəhmənyar. B)  Nizami. C)  Tusi. D)  

Xəqani. E)  Nizaməlmülk

180

Sufilikdə hansı təlim əsas yer tutur? A) Vəhdət əl – tohid və vəhdət əl – şühüd.B) Vəhdət əl – vücud və vəhdət əl – tohid.C) Vəhdət əl – vücud və vəhdət əl – şühüd. D) Vəhdət əl – 

şühüd və əhl — əs – suffa. E) Vəhdət əl – vücud və əhl — əs – suffa.
181

Ş. Şührəvərdinin fəlsəfəsində hərəkətin səbəbi: A) Hərəkətə səbəb atomları. B) Hərəkətin 

səbəbi ziddiyyətdir. C) Hərəkətin səbəbi ilahi düvvədir. D) Hərəkətin səbəbi işıqdır. E) 

Materiya formadan asılıdır.

182

Manilik təlimi neçənci əsrdə meydana gəlmişdir? A) V — əsrdə. B) III — əsrdə. C) II — əsrdə. D) IV — əsrdə. E) VI — əsrdə. 

183


XII əsrdə işraqilik elmi-fəlsəfi təliminin banisi kimdir? A) Əl Razi.  B) İbn Sina. C) 

Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi.  D) Kant. E) Əl Fərabi.

184

İbn Sinanın şagirdi və davamçısı kim olmuşdur? A) Ömər Xəyyam. B) Nizami. C) Əbülhəsən Bəhmənyar. D) ƏL Razi. E) Əl Kindi. 

185


İslam dinin müqəddəs kitabı? A) Bibliya.B) Talmud. C)  İncil. D)  Şəriət. E)  Quran. 

186


İslam dini neçənci əsrdə meydana gəlmişdir? A) V əsrdə. B)VI əsrdə. C) VIII əsrdə. D) VII 

əsrdə.  E) IX əsrdə.

187

Zərdüştlüyün müqəddəs kitabı? A) Talmud  B)Vendidad. C)  Avesta. D)  Tovrat. E)  İncil.188

Milet məktəbinin əsasını kim qoymuşdur? A) Sokrat. B) Fales. C) Didro. D) Platon. E) 

Heraklit.

189


Yunan fəlsəfəsində skpetizm cərəyanın əsasını kim qoymuşdur? A) Demokrit. B) Aristotel. 

C) Pirron. D) Zenon. E) Heraklit.

190

Makedoniyalı İsgəndərin tərbiyəçisi kim olmuşdur? A) Fales. B) Platon. C) Aristotel. D) Demokrit. E) Sokrat.

191


Qədim Yunanıstanda fəlsəfi akademiyanı kim yaratmışdır? A) Demokrit. B) Sokrat. C) 

Platon.   D) Heraklit. E) Zenon.

192

Şərq ölkələrində Platonu neçə adlandırılar? A) Biruni. B) Ərastun. C) Sina. D) Əflatun. E) Nuri.

193


Qədim Yunan fəlsəfəsində obyektiv idealizmin nümayəndəsi? A) Zenon. B) Demokrit. C) 

Platon. D) Heraklit. E) Engels.

194

Sokrat fəlsəfəsinin əsasını nə təşkil edirdi? A) Səma. B) Təbiət. C) Kosmos. D) Cəmiyyət. E) İnsan.

195


Varlıq haqqında təlim necə adlanır? A) qnoseologiya, B) ontologiya  C)  aksiologiya  D) 

antropologiya E)  politologiya

196

Qədim Yunanıstanda ilk materialist məktəb: A) Milet məktəbi. B) Roma məktəbi. C) Afina məktəbi. D) Eley məktəbi. E) Caynizm


197

Aşağıdakılardan hansı fəlsəfənin mənbələrindəndir? A) Elm, din.  B) Mifologiya, din. C) 

Din, incəsənət. D) Mifologiya, şüur.  E) Idrak, din. 

198


Engels Demokriti necə dəyərləndirmişdir?  A) Ensiklopedik zəka. B) Ağıllı insan.C) Uzaq 

görən. D) Tərbiyəli insan. E) Elimli insan.

199

Platonun fikrincə varlığın əsasını nə təşkil edir? A) Materiya B) Od, su, hava, torpaq C) Maddi olmayan ideya D) Zaman E) Cansız təbiət

200


Müasir dövrün qlobal problemləri hansılardır? A) Sülhün qorunub saxlanılması, ekoloji 

problemlər, əhali artımı, energetik problemlər, təhlükəli xəstəliklərin qarşısının alınması B) 

İqtisadi inkişafı təmin etmək, Fermer təsərrüfatının inkişafı C) Dövlət qoruqlarına nəzarət, 

istirahət parklarını yaxşılaşdırmaq D) Bəzi ölkələrdə telekanalların işini yaxşılaşdırmaq. 

Çaylarda bəzi balıq növlərini artırmaq E) Qadınların hüquqlarının qorunması, 

maariflənmənin inkişafı

201

Parmenidin fikrincə biz  nəyi düşünəndə yanılırırıq? A) qeyri mövcudluğu  B) ilk başlağıcı C) varlığı D) ilahini E) materiyanı

202


Bu antik mütəffəkir ilk dəfə “fəlsəfə”anlayışını ifadə etdi A) Pifaqor  B) Platon C) Sokrat 

D) Aristotel E) Demokrit

203

Antik fəlsəfədə “Loqos”kateqoriyasını ilk dəfə işlətmişdir: A)  Parmenid B)  Falis C)  Demokrit D)  Heraklit  E)  Anaksimen

204


Hər  şey  axır, hər şey  dəyişir  ideyası  özünü göstərir:A) Heraklitin dialektik fikirlərində  

B) Parmedin metafizik konsepsiyasında C) Sofistlərin relyativizindən D) Aristotelin 

məntiqində  E) Skeptiflərin tənqidi mövqeyində

205


Hər  şey  oddan  yaranmışdır,  fikri  kimə  məxsusdur? A)  Platona B)  Aristotelə C)  

Demokritə D)  Parmenidə E)  Heraklitə  

206

Milet məktəbinin nümayəndələrini  ona görə  materialistlər adlandırırdılar ki, onlar: A) Dünyanın yaranışının əsası kimi  maddi elementləri götürürdülər  B) Ruhu dünyanın əsası 

hesab edirdilər C) Maddi olanı inkar edirdilər; D) Atomist nəzəriyyəni yaratmışdılar; E) 

Dünyanın dərk olunmasını  inkar  edirlər.

207


Miletli Falesin təlimini hansı materializm formasına  aid etmək olar? A) Dialektik 

materializm; B) Mexaniki materializm; C) Antropoloji materializm; D) Aksioloji 

materializm E)  Kortəbii materializm 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə