Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
#31019
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Test: AAA_0507y#01#Q15#01 Eduman
Fenn: 0507Y Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1
Sual sayi: 700
1) Sual:Uyğunluğu müәyyәn edin: E.ә. IV – III әsrlәrin vuruşan padşahlıqlar dövrü adlanması Qulun
hilot adlanması Qladiator döyüşlәri Qulun canlı ölülәr adlandırılması
A) Çin, Sparta, Afina, Roma
B) Misir, Hindistan, Roma, Afina
C) Sparta, Çin, Roma, Misir
D) Çin, Sparta, Roma, Misir
E) Roma, Sparta, Afina, Misir
2) Sual:İkinci Pun müharibәsinin nәtixәsindә:
A) Korsika dası Roma qoşunları tәrәfindәn işğal edildi
B) Siciliya Romalılar tәrәfindәn tutuldu
C) Karfagen Afrikadan kәnardakı bütün torpaqlarını itirdi
D) Karfagen Romanın әyalәtinә çevrildi
E) Makedoniya Romanın әyalәtinә çevrildi
3) Sual:Qәdim quldar dövlәtlәrinin yaranmasının xronoloji ardıcıllığı:
A) Misir, Ur, Roma respublikası, Afina şәhәr dövlәti
B) Misir, Ur, Afina şәhәr dövlәti, Roma respublikası
C) Ur, Misir, Roma respublikası, Afina şәhәr dövlәti
D) Ur, Misir, Afina şәhәr dövlәti, Roma respublikası
E) Ur, Roma respublikası, Afina şәhәr dövlәti, Misir
4) Sual:Romada quldarlıq tәsәrrüfatının tәnәzzülünә sәbәb oldu:
A) barbarların basqınları, imperatorlar arası müharibәlәr
B) әyalәtlәrin güclәnmәsi, “daxmalı qullar”ın meydana gәlmәsi, qulların Romadan kütlәvi surәtdә
qaçması
C) aramsız qul üsyanları, qullara vәtәndaşlıq hüququnun verilmәsi, qullarda kiçik torpaq sahәlәrinin
mövudluğu
D) qulların kolonlara çevrilmәsi, tәsәrrüfatda qul әmәyinin mәhdudlaşması, qullardan orduda istifadә
edilmәsi
E) quldarlığın texnikanın inkişafını lәngitmәsi, kәnd tәsәrrüfatının tәnәzzülü, qulun öz әmәyinin
nәticәsinә marağının olmaması
5) Sual:Uyğunluğu müәyyәn edin: e.ә. 105­ci ildә kağız istehsalına başlanması Qulun insanayaqlı
adlandırılması Qulun düşmәn adlandırılması Daxmalı qullar ın yaranması
A) Misir, Çin, Roma, Yunanıstan
B) Çin, Roma, Misir, Hindistan
C) Çin, Yunanıstan, Hindistan, Roma
D) Çin, Albaniya, Hindistan, Roma
E) Sparta, Roma, Hindistan, Çin
6) Sual: İkinci Pun müharibәsinә aid deyil:


A) Ssipionun Şimali Afrikaya qoşun çıxarması
B) Zama döyüşü
C) Kanna yaxınlığında döyüş
D) Romanın Aralıq dәnizinin Qәrb sahillәrini tutması
E) Siciliya adasının Romalılar tәrәfindәn işğalı
7) Sual:E.ә. 201­ci ildә Roma ilә Karfagen arasında bağlanmış sülh müqavilәsinin şәrtlәrinә aid
deyil:
A) Karfagen öz hәrbi donanmasını Romaya tәslim etmәli idi
B) әhali Karfagen şәhәrini tәrk etmәli, şәhәr isә dağıdılmalı idi
C) Karfagen Afrikadan kәnardakı bütün torpaqlardan imtina etmәli idi
D) Karfagen böyük mәblәğdә pul ödәmәli idi
E) Roma Karfagendәn tәzminat almalı idi
8) Sual:Roma imperiyasının IV әsrin 30­cu illәri vә Eldәnizlәr dövlәtinin XII әsrin 70­ci illәri
tarixinә aid ümumi cәhәt:
A) paytaxtın köçürülmәsi
B) dövlәtin әsasının qoyulması
C) süqut etmәlәri
D) monqolların yürüşünә mәruz qalmaları
E) dövlәtin iki yerә parçalanması
9) Sual:Aktsi vә Neyzbi döyüşlәrinә aid oxşar cәhәt:
A) keçmiş müttәfiqlәr arasında baş vermәlәri
B) dәniz döyüşü olmaları
C) vәtәndaş müharibәlәrinin gedişindә baş vermәlәri
D) işğalçıların ölkәdәn qovulması ilә nәticәlәnmәlәri
E) Respublikaya son qoyulması ilә nәticәlәnmәlәri
10) Sual:Romada xalq tribunu konsul vә senatın hansı göstәrişinә veto qoymaq hüququna malik idi?
A) plebeylәrә aid olan
B) dinlә bağlı
C) başqa ölkәlәrlә sülh bağlamaq haqqında
D) başqa ölkәlәrlә müharibә aparmaq haqqında
E) ordunun tәşkil olunması haqqında
11) Sual:Qәdim Romada triumf adlanırdı:
A) qladiator döyüşlәri
B) qalib sәrkәrdәnin tәşkil etdiyi hәrbi oyun
C) iki qulplu dar boğazlı qablar
D) imperiyanın qәlәbә marşı
E) qalib sәrkәrdәnin öz ordusu ilә Roma şәhәrinә tәntәnә ilә daxil olması
12) Sual:Patrisi adlanırdı:
A) Qәdim Romaya sonradan köçüb gәlәnlәrin nәsillәri


B) Qәdim Romada azad әhalinin yoxsul tәbәqәsi
C) Romanın әn qәdin sakinlәrinin nәslindәn olanlar
D) Qәdim Roma ordusunda sıravilәr
E) Qәdim Romanın bütün azad әhalisi
13) Sual:B.e.ә. VI әsrdә Attikada demos vә b.e.ә. III әsrin әvvәllәrindә Qәdim Romada plebeylәrә
aid oxşar cәhәt:
A) vergi vermәkdәn azad edildilәr
B) orduda xidmәt etmәkdәn mәhrum edildilәr
C) xalq tribunu seçmәk hüququ qazandılar
D) borca görә qul edilmәlәri qadağan olundu
E) hakimiyyәtә qarşı üsyan qaldırdılar
14) Sual:Plateya döyüşündәn sonra әhәmәnilәrә qarşı müharibәni aparmaq üçün yunan şәhәr –
dövlәtlәri:
A) Triyeralardan ilk dәfә istifadә etdilәr
B) Karfagendәn kömәk aldılar
C) Misir padşahlığından hәrbi yardım aldılar
D) vahid ittifaqda birlәşdilәr
E) Leonidin başçılığı ilә ordu vә donanmasını birlәşdirdilәr
15) Sual:Makedoniyalı İsgәndәrin hakimiyyәti dövrünә aid deyil:
A) Afrikanın şimal – şәrqinә yürüş tәşkil edilmәsi
B) Kiçik Asiyaya yürüş tәşkil edilmәsi
C) Qranik döyüşü
D) Yunan şәhәr – dövlәtlәrinin azadlığına son qoyulması
E) III Dara ilә müharibә aparılması
16) Sual:Makedoniyalı İsgәndәrin hakimiyyәti dövrünә aiddir:
A) Mәrkәzi Asiyaya yürüş tәşkil edilmәsi
B) Albaniyanın işğal edilmәsi
C) Sparta dövlәtiilә müharibә aparılması
D) Xeronaya döyüşündә iştirak etmәsi
E) yeni sülalәnin әsasının qoyulması
17) Sual:E.ә. V әsrdә Qәdim Afinanın e.ә. III әsrdә qәdim Romanın yoxsul vәtәndaşlarının
hәyatlarına aid ümumi cәhәt:
A) әn kiçik sәhvә görә ağır cәzaların verilmәsi
B) dövlәt vәzifәlәrini tutmaq hüququnun verilmәsi
C) kütlәvi şәkildә qula çevrilmәsi
D) vәtәndaşlıq hüququndan mәhrum edilmәsi
E) borc daşlarının lәğv edilmәsi
18) Sual:E.ә. V әsr Afina vә e.ә. III әsr Roma tarixinә aid ümumi cәhәt:
A) yoxsul vәtәndaşlara istәdiklәri vәzifәlәri tutmaq hüququnun verilmәsiYüklə 5,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə