Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə12/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

D) Kuklus­klan müharibәsinә;
E) Trablis müharibәsinә
262) Sual:Hansı dövlәtin rәhbәrliyi altında Şimali Alman ittifaqı yarandı?
A) Avstriyanın
B) Rusiyanın
C) Danimarkanın
D) Prussiyanın
E) Fransanın
263) Sual: Şәrq mәsәlәsinә aiddir:
A) Osmanlının bölüşdürülmәsi
B) Xristian kilsәsinin birlәşdirilmәsi
C) Avstriya dövlәtinin parçalanması
D) Macarıstan dövlәtinin lәğv edilmәsi
E) Xilafәtin yenidәn bәrpa edilmәsi
264) Sual:Ost­Hind şirkәti yaranmasından neçә il sonra lәğv edildi?
A) 205
B) 158
C) 314
D) 258
E) 440
265) Sual:1829­cu ildә imzalanmış Osmanlı­Rusiya müqavilәsi:
A) Tilizin
B) Yassı
C) Kiçik­Qaynarca
D) Baxçasaray
E) Әdirnә
266) Sual: Monro doktrinası yönәlmişdi:
A) Latın Amerikasında ABŞ ağalığına qarşı
B) «Müqәddәs ittifaqın» İspaniyanın keçmiş müstәmlәkәlәrindә öz ağalığını bәrpa etmәk istәyinә
qarşı
C) Kanadaya qarşı
D) Rusiyanın Şimali Amerikadakı fәaliyyәtinә qarşı
E) İngiltәrәyә qarşı
267) Sual:Hansı müqavilәyә әsasәn Rusiya Napoleonun Avropadakı işğallarını tanıdı?
A) Borodino
B) Tilizit
C) Smolensk
D) Denlino
E) Varşava


268) Sual:İngiltәrә vә Rusiya yunan mәsәlәsinә dair saziş imzaladılar:
A) 1821­ci ildә
B) 1823­cü ildә
C) 1826­cı ildә
D) 1827­ci ildә
E) 1825­ci ildә
269) Sual: Şәrq mәsәlәsinә diqqәtin artmasında böyük rol oynadı:
A) Polşa üsyan nәticәsindә
B) Yunan üsyanı ilә
C) Vyana sisteminin yaranması ilә
D) Kipr üsyanı ilә
E) Paris sülhü nәticәsindә
270) Sual:1815­ci ilin sentyabrında:
A) birinci Paris sülhü bağlandı
B) «Müqәddәs ittifaqın» yaradılması haqqında saziş imzalandı
C) Vyana sistemi formalaşdı
D) Aaxen konqresi keçirildi
E) Leypsiq döyüşü oldu
271) Sual:1806­cı il noyabrın 21­dә:
A) Lünevil sülhü imzalandı
B) Amyen sülhü bağlandı
C) Napoleon İngiltәrәnin qitәdәn mühasirәsi haqqında dekret imzalandı
D) Aleksandrla Napoleon Erfurtda görüşdülәr
E) Marenqo döyüşü baş verdi
272) Sual:Lünevil sülhünә әsasәn Avstriya:
A) Prussiya ilә müharibә aparmalı idi
B) Osmanlının bir hissәsini işğal etmәli idi
C) Belçikanın, Reynin sol sahilinin vә Venesiya әyalәtinin bir hissәsinin Fransa tәrәfindәn işğalını
tanıdı
D) Polşanın bölüşdürülmәsi ilә razılaşdı
E) Fransaya qarşı koalisiyaya qoşuldu
273) Sual:1801­ci il fevralın 9­da Lünevil sülhü hansı dövlәtlәr arasında bağlanmışdır ?
A) Rusiya ilә İngiltәrә.
B) Fransa vә Rusiya
C) Fransa vә Avstriya
D) İngiltәrә vә Fransa
E) Türkiyә vә Rusiya
274) Sual:ABŞ qәrb yarımkürәsindә mövqelәrini möhkәmlәtmәklә, Latın Amerikası ölkәlәrinә


nüfuz edirdi. Avropanın başqa ölkәlәrinә qarşı nüfuz uğrunda istifadә edirdi:
A) «Taleyin hökmü»doktrinasından
B) «Marşal»planından
C) «Trümen doktrina»sından
D) «Monro»doktrinasından
E) «Eyzenhauer doktrina»sından
275) Sual:Napoleon ordusunun mәğlubiyyәtilә nәticәlәnmiş sonuncu döyüşü:
A) Trafalqar vuruşması.
B) Aisterlis döyüşü.
C) Borodino döyüşü.
D) Leypsik döyüşü.
E) Vaterleo döyüşü.
276) Sual:Uyğun olmayan variantı müәyyәn edin:
A) 1904­cü il Port­Arturun tәslim olması;
B) 1905­ci il Mukden döyüşünün baş vermәsi;
C) 1912­ci il Homindan partiyasının qurulması;
D) 1910­cu il Koreyanın Yaponiya protektoratına keçmәsi;
E) 1911­ci il Çindә “ikinci inqilab”ın başlanması;
277) Sual:1910­cu ildә:
A) Antanta tәşkil edildi;
B) İngilis –Bur müharibәsi başladı;
C) İngiltәrәdә lordlar palatasının hüquqları azaldıldı;
D) Cәnubi Afrika İttifaqı tәşkil edildi;
E) Üçlәr ittifaqı tәşkil edildi;
278) Sual:İtaliya ilә Osmanlı arasında Lozanna müqavilәsi imzalandı:
A) 1911­ci ilin avqustunda
B) 1912­ci ilin oktyabrında
C) 1910­cu ilin mayında
D) 1913­cü ilin mayında
E) 1914­cü ilin aprelindә
279) Sual:Birinci balkan müharibәsinin nәticәsi olaraq London müqavilәsi imzalandı:
A) 1912­ci ilin dekabrında
B) 1913­cü ilin yanvarında
C) 1913­cü ilin mayında
D) 1911­ci ilin mayında
E) 1914­cü ilin yanvarında
280) Sual: Yeni Osmanlılar neçәnci ildәn Gәnc türklәr adlanmağa başladı:
A) 1867­ci ildә
B) 1868­ci ildә


C) 1865­ci ildә
D) 1871­ci ildә
E) 1872­ci ildә
281) Sual:1913­cü ildә Bolqarıstanın Serbiyaya qarşı müharibәyә başlaması ilә:
A) birinci Mәrәkeş böhranı başladı
B) ikinci Mәrәkeş böhranı başladı
C) birinci Balkan müharibәsi başladı
D) ikinci balkan müharibәsi başladı
E) Bosniya böhranı başladı
282) Sual:1911­ci il İtaliya­Osmanlı müharibәsindә mәğlub oldu:
A) Avstriya­Macarıstan
B) İtaliya
C) Rusiya
D) Osmanlı dövlәti
E) Fransa
283) Sual:Mәrәkeş üstündә Fransa­Almaniya münaqişәsinә qoşuldu:
A) Rusiya
B) Belçika
C) İngiltәrә
D) Amerika
E) Misir
284) Sual:1911­ci ildә Almaniya işğal etdi:
A) Aqadir limanını
B) Fes şәhәrini
C) Tancer limanını
D) Benqaliyanı
E) Tir şәhәrini
285) Sual:II Balkan müharibәsindә mәğlub olmuş dövlәt:
A) Osmanlı
B) Almaniya
C) Serbiya
D) Yunanıstan
E) Bolqarıstan
286) Sual:1908­ci ilә aid deyil:
A) Revel sövdәlәşmәsi
B) II Әbdülhәmidin devrilmәsi
C) «Gәnc türklәr»in Makedoniyada üsyan qaldırılması
D) 1876­cı il Konstitusiyasının bәrpa edilmәsi
E) «Gәnc türklәr» tәrәfindәn Sultana ultimatum göndәrilmәsi


287) Sual: İttihad vә tәrәqqi partiyası yarandığı ildәn neçә il sonra hakimiyyәti әlә aldı?
A) 30
B) 35
C) 42
D) 28
E) 19
288) Sual:Fransa Mәrәkezin mәrkәzini tutdu:
A) 1908­ci ildә
B) 1910­cu ildә
C) 1911­ci ildә
D) 1913­cü ildә
E) 1914­cü ildә
289) Sual:1911­ci ildә Fransa ordusu:
A) Fes şәhәrini işğal etdi
B) Trablisi işğal etdi
C) Axeni işğal etdi
D) Tanceri işğal etdi
E) Aqadiri işğal etdi
290) Sual:1908­ci ildә baş vermiş böhran:
A) 1­ci Mәrәkeş böhranı
B) Bosniya böhranı
C) Trablis böhranı
D) 2­ci Mәrәkeş böhranı
E) Serb böhranı
291) Sual:Antantanın әsasını qoymuşdur?
A) İngiltәrә, Fransa
B) Almaniya, Rusiya
C) İtaliya, İngiltәrә
D) İtaliya, Avstriya­Macarıstan
E) İngiltәrә, Fransa, Rusiya
292) Sual:II Balkan müharibәsindә Osmanlı hansı dövlәtә qarşı çıxdı?
A) Serbiyaya
B) İtaliyaya
C) Bolqarıstana
D) Rumıniyaya
E) Yunanıstana
293) Sual:I Balkan müharibәsindә mәğlub olan dövlәt
A) Serbiya
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə