Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə14/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

D) Mәdrәsdәn
E) Benqaliyadan
325) Sual:Hindistanda İngiltәrә­Fransa rәqabәtindә hәlledici döyüş:
A) Plessi
B) Maysor
C) Marata
D) Әbukir
E) Anapa
326) Sual:Plessi döyüşündә qalib gәldi:
A) Fransa
B) İngiltәrә
C) Çin
D) Mancurlar
E) Әfqanıstan
327) Sual:Hansı müqavilә ilә Honqkonq İngiltәrәyә verildi?
A) Nankin
B) Plessi
C) Pekin
D) Kanton
E) Honqkonq
328) Sual:1844­cü il 3 iyunda:
A) Tilizit sülhü imzalandı
B) Nankin müqavilәsi bağlandı;
C) ABŞ Çinlә qeyri­bәrabәr hüquqlu müqavilә imzaladı;
D) Fransa Çinlә Pekin müqavilәsini imzaladı;
E) Kanton müqavilәsini imzalandı;
329) Sual:1854­cü ildә İngiltәrәdә:
A) Xarici İşlәr Nazirliyi yaradıldı
B) Әmәk Nazirliyi yaradıldı
C) Müstәmlәkә Nazirliyi yaradıldı
D) Ost­Hind şirkәti yaradıldı
E) Vest­Hind şirkәti yaradıldı
330) Sual:Hollandiya 1658­ci ildә:
A) Yava adasını tutmuşdu
B) Kap koloniyasını yaratdılar
C) Seylon adasını әlә keçirdi
D) Kuril adalarını tutdu
E) Laosu tutdu


331) Sual:Müstәmlәkә işğallarının başlanmasının әsasını qoydu:
A) Sәlib yürüşlәri
B) yüzillik müharibә
C) reformasiya hәrәkatı
D) böyük coğrafi kәşflәr
E) «Xalqların böyük köçü»
332) Sual:XIX әsrin sonlarında Çinin bölüşdürülmәsindәn ilk addımı hansı dövlәt atdı?
A) Koreya
B) Rusiya
C) ABŞ
D) Yaponiya
E) Fransa
333) Sual:Ost­Hind şirkәti yaranmasından neçә il sonra lәğv edildi?
A) 205
B) 158
C) 314
D) 258
E) 440
334) Sual:Birinci Tiryәk müharibәsi:
A) Çinin qәlәbәsi ilә başa çatdı
B) Rusiyanın mәğlubiyyәti ilә başa çatdı
C) Çinin yarımmüstәmlәkәyә çevrilmәsinin әsasını qoydu
D) Mancur sülalәsinin qüvvәtlәnmәsinә sәbәb oldu
E) Әcnәbilәrin Çindәn qovulması ilә nәticәlәndi
335) Sual:Ost­Hind şirkәtinin Hindistanla ticiarәt inhisarı lәğv edildi:
A) 1805­ci ildә
B) 1806­cı ildә
C) 1808­ci ildә
D) 1811­ci ildә
E) 1813­cü ildә
336) Sual:Ost­Hind şirkәtinin Çin vә Yaponiya ilә ticarәt inhisarı lәğv edildi:
A) 1813­cü ildә
B) 1821­ci ildә
C) 1832­ci ildә
D) 1833­cü ildә
E) 1835­ci ildә
337) Sual:Amasya sülhünün şәrtlәrinә aiddir: Azәrbaycan vә bütün Gürcüstan Osmanlılara verildi
Diyarbәkir Osmanlıların әlinә keçdi Qәrbi Gürcüstan Osmanlıların ixtiyarına verildi Şәrqi Gürcüstan
vilayәtlәri Sәfәvilәrin ixtiyarına keçdi Cәnubi Qafqaz vә Azәrbaycan torpaqlarının böyük hissәsi


Osmanlı dövlәtinin ixtiyarına keçdi
A) 3, 4
B) 2, 3
C) 2, 4
D) 3, 5
338) Sual:I Şah Abbasın keçirdiyi islahatların nәticәlәrinә aiddir: Ölkәnin sosial – iqtisadi vә hәrbi –
siyasi hәyatında köçәri әyanların rolu artdı Hәrbçilәrә tiyul torpaqları paylanmağa başlandı Ölkә
daxilindә siyasi sabitlik bәrpa edildi vә mәhsuldar qüvvәlәr canlandı Dövlәtin keçmiş qüdrәti bәrpa
edildi Odlu silah tәchiz edilmiş güclü nizami oru yaradıldı
A) 3, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 1, 4, 5
E) 1, 3, 4
339) Sual:I Şah Abbasın hәrbi – inzibati islahat keçirmәkdә mәqsәdi: Xassә vә dövlәt torpaqlarını
genişlәndirmәk Sәfәvilәrin itirilmiş torpaqlarını geri qaytarmaq Sәfәvilәrin sarsılmış qüdrәtini bәrpa
etmәk Fars әyanlarını dövlәt işlәrinә cәlb etmәk
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 1, 3
D) 1, 4
E) 2, 4
340) Sual: Sәfәvi dövlәti ilә Rusiya arasında imzalanmış sonuncu sülh müqavilәsi:
A) Gәncә
B) Peterburq
C) Rәşt
D) Bağdad
E) İstanbul
341) Sual:Ağqoyunlu dövlәtinin Avropa ölkәlәri ilә geniş diplomatik әlaqәlәr yaratmaqda mәqsәdi:
A) Avropadan müasir silahlar almaq, artilleriya mütәxәssislәri dәvәt etmәk
B) Trabzon ilә kәsilmiş әlaqәlәri bәrpa etmәk
C) Qәrb ölkәlәri ilә birbaşa ticarәt әlaqәlәrini, ilk növbәdә marena ticarәtini sahmana salmaq
D) Qәrb ölkәlәrindәn öz rәqiblәrinә, ilk növbәdә Qaraqoyunlulara qarşı mübarizәdә yardım almaq
E) Avropa ölkәlәrindәn yardım almaq vә Trabzon imperiyasını Osmanlı dövlәtinin hücumundan
müdafiә etmәk
342) Sual:Ağqoyunlu vә Sәfәvi dövlәtlәrinin tarixinә aid oxşar cәhәt:
A) vәqf torpaq sahibliyindәn istifadә olunması
B) Venesiya ilә sülh müqavilәsinin bağlanması
C) bayrat torpaq sahibliyindәn istifadә edilmәsi
D) Hülakü dövlәti ilә müqavilә bağlanması
E) hәrbi hakimiyyәtin amilin әlindә olması


343) Sual:Otluqbeli döyüşündә Ağqoyunluların mәğlubiyyәtinin әsas sәbәbi:
A) Silah vә sursatın kifayәt qәdәr olmaması vә Venesiya respublikasının Ağqoyunlularla bağladığı
müqavilәnin şәrtlәrini yerinә yetirmәmәsi
B) gürcü çarı VI Baqratın Uzun Hәsәnә kömәyә göndәrdiyi qüvvәlәrin vaxtında gәlib çatmaması
C) Süvari qoşununun azlığı
D) Trabzon qoşunlarının Ağqoyunlulara xәyanәti vә ölkәdә genişlәnәn kәndli çıxışları
E) İri feodalların Osmanlılara kömәk etmәsi
344) Sual:Trabzom mәsәlәsindә Uzun Hәsәni Osmanlı dövlәti ilә sülh müqavilәsi bağlamağa
mәcbur edәn amillәrdәn biri:
A) Qaraqoyunluların vә Teymurilәrin hücum tәhlükәsi
B) Toxtamışın şimaldan ölkәyә hücumu
C) Genuya – Ağqoyunlu ittifaqının pozulması
D) Beyşehir döyüşündә osmanlıların ağqoyunlulara ciddi zәrbә vurması
E) Qızıl Ordu xanlarının Tәbrizi әlә keçirmәsi
345) Sual:Trabzom mәsәlәsindә Uzun Hәsәni Osmanlı dövlәti ilә sülh müqavilәsi bağlamağa
mәcbur edәn amillәrdәn biri:
A) Osmanlı dövlәti ilә toqquşmaq üçün kifayәt qәdәr hәrbi gücünün olmaması
B) Toxtamışın şimaldan ölkәyә soxulması
C) Venesiya – Ağqoyunlu ittifaqının pozulması
D) Qızıl Ordunun ölkәyә hücum etmәsi
E) Osmanlıların Venesiya ilә müharibәdә mәğlub olması
346) Sual:XV әsrin axırlarında Ağqoyunlu dövlәtinin tarixi üçün sәciyyәvi idi:
A) Uzun Hәsәnin varislәrinin Sәfәvilәrlә әnәnәvi dosluq münasibәtlәrini pozmaları
B) Qoyluhisar döyüşü
C) Trabzon mәsәlәsi üstündә Osmanlılarla münasibәtin pislәşmәsi
D) Ölkәnin Qara dәnizә çıxışının itirilmәsi
E) Uzun Hәsәnin iri feodalları mәrkәzi hakimiyyәtә tabe etmәsi
347) Sual:XIV әsrdә Azәrbaycan tarixi üçün sәciyyәvi olmayan xüsusiyyәt:
A) Teymuri vә Cәlairi ağalığına son qoulması
B) Qaraqoyunlu vә Ağqoyunlu tayfa ittifaqlarının yaranması
C) Teymuri vә Qızıl Ordu dövlәtlәri arasında müharibә meydanına çevrilmәsi
D) Qaraqoyunlular vә Teymurilәr arasında mübarizәnin başlanması
E) Şirvanşahların Teymurilәrdәn asılı vәziyyәtә düşmәsi
348) Sual:Ağqoyunlu Uzun Hәsәnin Qәrbi Avropa ölkәlәri ilә geniş әlaqәlәr yaratmaqda әsas
mәqsәdi:
A) İlk növbәdә ipәk ticarәtini sahmana salmaq vә öz ordusuna müasir silahlar almaq
B) Moskva dövlәtinin Volqaboyu vasitәsilә ipәk ticarәti üzәrindә inhisarına son qoymaq vә Qızıl
Orduya qarşı müttәfiq әldә etmәk
C) Teymuri Әbu Sәidә qarşı mübarizәdә müttәfiqlәr tapmaq vә ticarәt әlaqәlәri saxlamaq
D) İran körfәzi sahillәrini әlә keçirmiş portuqalları buradan sıxışdırıb çıxarmaq üçün hәrbi yardım
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə