Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə15/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

almaq
E) İran körfәzi vasitәsilә qәrb ölkәlәri ilә birbaşa ticarәt әlaqәlәri yaratmaq vә Hind okeanına çıxış
әldә etmәk
349) Sual:Osmanlı sultanı II Mehmet vә Ağqoyunlu Uzun Hәsәn arasındakı döyüşlәr: 1.Muş;
2.Malatya; 3.Otluqbeli; 4.Alaşkerd; 5.әhәr;
A) 1,3
B) 4,5
C) 1,4
D) 2,3
E) 2,5
350) Sual:Tariq ibn Ziyad
A) Misirin fәthini başa çatdırdı
B) Sasani dövlәtinә son qoydu
C) İspaniyanın fәthinә başladı
D) Talas döyüşündә mәğlub oldu
E) Qalliyanı әlә keçirdi
351) Sual:Puatye döyüşünә aiddir
A) Sәlibçilәrin qәlәbә qazanması
B) VII әsrdә baş vermәsi
C) Rekonkistanın gedişindә baş vermәsi
D) Müsәlmanların mәğlub edilmәsi
E) Abbasilәr dövründә baş vermәsi
352) Sual:Slavyanların Bizans әrazisindә mәskunlaşmasının nәticәsidir:
A) Quldarlıq münasibәtlәrinin tәnәzzülә uğraması
B) Bizans dövlәtinin iki yerә parçalanması
C) ”Daxmalı qullar” tәbәqәsinin yaranması
D) Barbar hücumlarının dayanması
E) İri quldar malikanәlәrinin genişlәnmәsi
353) Sual:Qәdim almanlarda bәrabәrsizliyin yaranmasına tәsir edәn amillәr 1.Nәsli icmanın
meydana gәlmәsi 4.Qәbilә quruluşunun yaranması 2.Qonşuluq icmasına keçid 5.Yeni dinin qәbul
edilmәsi 3.Roma imperiyasının әrazisinә hücumlar
A) 2,3
B) 1,4
C) 3,5
D) 1,5
E) 2,4
354) Sual:Suasson vә Puatye döyüşlәrini birlәşdirәn cәhәt
A) Әrәblәrin mәğlub olmaları
B) Frankların qәlәbәsi ilә nәticәlәnmәlәri
C) Romalılarla franklar arasında baş vermәlәri


D) Frankların mәğlubiyyәti ilә nәticәlәnmәlәri
E) Sasanilәrlә әrәblәr arasında baş vermәlәri
355) Sual:Hansı xәlifәnin dövründә xilafәt ordusunda türklәrin sayı artdı?
A) Mәmunun
B) Әminin
C) Harun­әl­Rәşidin
D) Mehdinin
E) Mötәsimin
356) Sual:Qәrbi Avropada IX­XI әsrlәri әhatә edir:
A) dini müharibәlәr dövrü
B) Xalqların böyük köçünün başlanması dövrü
C) Feodal dağınıqlığı dövrü
D) Mәrkәzlәşmiş dövlәtlәrin yaranması dövrü
E) Natural tәsәrrüfatın süqutu
357) Sual:Böyük Karlın islahatlarından biri:
A) Tәhkimli kәndlilәrin azad edilmәsi
B) Xristianlığın dövlәt dininә çevrilmәsi
C) Kәndlilәrin hәrbi xidmәtdәn uzaqlaşdırılması
D) Quldarlıq münasibәtlәrinin lәğv edilmәsi
E) Asılı kәndlilәrin torpaqlarının onlara qaytarılması
358) Sual:I xaç yürüşündә әsasәn hansı ölkәnin feodalları üstünlük tәşkil edirdilәr:
A) Fransa, Polşa, İtaliya
B) Fransa, Almaniya, İtaliya
C) İspaniya, Portuqaliya, Çexiya
D) Bizans, Rusiya, İngiltәrә
E) Rusiya, İspaniya, Portuqaliya
359) Sual:Yustinianın ölümündәn sonra Bizans dövlәti:
A) İki hissәyә parçalandı
B) Osmanlılar tәrәfindәn fәth edildi
C) Slavyanlar tәrәfindәn işğal edildi
D) Qәrbdә işğal etdiyi bütün әrazilәri itirdi
E) Barbar hücumları nәticәsindә dağıldı
360) Sual:Kardinal Rişelyeyә aiddir:
A) XIII Lüdoviqin hakimiyyәtdәn devrilmәsi
B) İltizam sisteminin lәğv edilmәsi
C) Mәrkәzi hakimiyyәtin möhkәmlәnmәsi
D) Reformasiyanın başlanması
E) Ara müharibәlәrin güclәnmәsi


361) Sual:IV Xaç yürüşündә xaçlılar hansı dövlәtin donanmasından istifadә etdilәr?
A) Bizansın
B) Venesiyanın
C) Finikiyanın
D) Fransanın
E) Niderlandın
362) Sual:Xaç yürüşü әrәfәsindә Şәrqdә ümumi vәziyyәt:
A) Böyk Sәlcuq dövlәti ayrı­ayrı hissәlәrә parçalanmışdı
B) Osmanlı dövlәti zәiflәmişdi
C) Misir dövlәti zәiflәmişdi
D) Osmanlılar Qüdsü әlә keçirmişdi
E) Osmanlı dövlәti parçalanmışdı
363) Sual:İmperator Yustinian:
A) Qәrbi Roma imperiyasını yenidәn bәrpa etdi
B) Vandal vә Ostqot krallıqlarını işğal etdi
C) Qalliyanı işğal etdi
D) Qәrbi Hun dövlәtini işğal etdi
E) Frank imperiyaısna son qoydu
364) Sual:Qәrbi Aropa kәndlilәri nә üçün Şәrqә can atırdılar?
A) Tәhkimçilikdәn xilas olmaq üçün
B) Sәnәtkarlıqla mәşğul olmuq üçün
C) İslam dinini qәbul etmәk üçün
D) Feodal asılılığından xilas olmaq üçün
E) İşçi qüvvәsi әldә etmәk üçün
365) Sual:IX әsrә aiddir:
A) Frank dövlәtinin yaranması
B) Frankların xristianlığı qәbul etmәsi
C) Böyük Karlın hakimiyyәtә gәlmәsi
D) Suasson döyüşü
E) Verden müqavilәsi
366) Sual:1461­ci ilә aiddir: 1.Otluqbeli döyüşünün baş vermәsi; 4.Trabzon imperiyasının süqut
etmәsi; 2.Malatya döyüşünün baş vermәsi; 5.Ağqoyunlu dövlәtinin yaranması; 3. Yassıçәmәn
müqavilәsinin bağlanması;
A) 3,4
B) 1,2
C) 4,5
D) 1,5
E) 2,3
367) Sual:Uzun Hәsәn Teymuri әbu Sәidә qarşı ittifaq bağladı: 1.Cahanşahla; 4.Hәsәnәli ilә;


2.Fәrrux Yasarla; 5.Qara Yusiflә; 3.Şeyx Heydәrlә;
A) 2,3
B) 1,2
C) 4,5
D) 3,4
E) 1,5
368) Sual:әrәb fәthlәri nәticәsindә:
A) Bizans dövlәti süqut etdi
B) Orta Asiya vә Şimali Çin fәth edildi
C) Sasanilar dvölәtinә mәxsus Suriya, Fәlәstin vә Misir fәth olundu
D) Qәrbi Avropa fәth olundu
E) Sasani dövlәtinә son qoyuldu, Bizansa mәxsus Misir, Suriya vә Fәlәstin әlә keçirildi.
369) Sual:V әsrin sonunda alman tayfaları әsasәn mәskunlaşdılar:
A) Bizans әrazisindә
B) Xәzәr xaqanlığının әrazisindә
C) Qәrbi Roma imperiyasının әrazisindә
D) Şәrqi Roma imperiyasının әrazisindә
E) Kordova dövlәtinin әrazisindә
370) Sual:Sәfәvilәr dövlәtinin XVI әsrin 90­cı illәrinin әvvәllәri tarixini xarakterizә edidi:
A) Qızılbaşlara tabe olan Azәrbaycan ntorpaqlarının vahid bәylәrbәylikdә birlәşdirilmәsi
B) Alman sәfirinin Tәbrizә gәlmәsi vә Osmanlı dövlәtinә qarşı hәrbi ittifaq tәklif etmәsi paytaxtın
İsfahana köçürülmәsi
C) I Şah Abbasın hakimiyyәtә gәlmәsi
D) şahın yanında mәşvәrәtçi sәslә Ali mәclisin fәaliyyәtә başlaması
371) Sual:1586­cı ilin payızında Osmanlı sultanı Sәfәvilәrlә hansı şәrtlә sülh müqavilәsi bağlamağa
tәrәfdar idi?
A) zәbt olunmuş әrazilәrin Osmanlılarda qalması
B) Şirvan vә Şәkini Sәfәvilәrә qaytarmaq
C) Dәrbәnd vә Şamaxıda Osmanlı qarnizonlarının qalması
D) Tebrizdә vә digәr Azәrbaycan şәhәrlәrindә türk tacirlәrinә gömrüksüz ticarәt hüququnun
verilmәsi
E) Şirvanın müstәqilliyinin sәfәvilәr tәrәfindәn tanınması
372) Sual:1590­cı il İstanbul müqavilәsinin nәticәsi:
A) Sәfәvi – Osmanlı müharibәsinin ikinci mәrhәlәsi başa çardı
B) yalnız Xәzәrsahili vilayәtlәr Osmanlı dövlәtinin әlinә keçdi
C) Әrdәbil vә Talış daxil olmaqla Cәnubi Azәrbaycan Osmanlılara verildi
D) Osmanlılar Dәrbәnd şәhәrini geri qaytardılar
E) Şirvan vә Tәbriz istisna olmaqla, digәr әrazilәr Osmanlılarda qaldı
373) Sual:Sәfәvi dövlәtinin XVI әsrin ikinci yarısı tarixini xarakterizә edirdi:
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə