Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə2/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

B) borca görә qula çevrilmәnin qadağan edilmәsinin başlanması
C) azad әhalinin yoxsul tәbәqәsinә vәtәndaşlıq hüququnun verilmәsinә başlanması
D) quldarlığın lәğv edilmәsi
E) vәtәndaş müharibәsinin başlanması
19) Sual:Afinada aristokratlarla demos, Romada patrisilәrlә plebeylәr arasında mübarizәnin
nәticәlәrindә oxşar cәhәt:
A) quldarlığın lәğv edilmәsi
B) strateqlәrin seçilmәsi
C) xalq tribunlarının seçilmәsi
D) borca görә qula çevrilmәnin qadağan edilmәsi
E) yoxsullara dövlәt vәzifәlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün haqq verilmәsi
20) Sual:E.ә V әsrdә Qәdim Romadan fәrqli olaraq Afinanın yoxsul vәtәndaşlarının hәyatında baş
verәn dәyişiklik:
A) ticarәtlә mәşğul olmağa icazә verilmәsi
B) dövlәt vәzifәlrini tutmaq hüququnun verilmәsi
C) aristokratların torpaqlarının bölüşdürülüb, yoxsullara paylanması
D) yeni salınmış mәskәnlәrә köçmәyә icazә verilmәsi
E) yoxsullar üçün pulsuz tamaşalar göstәrilmәyә başlanması
21) Sual:Makedoniya vә Atropatena dövlәtlәrinә aid ümumi cәhәt:
A) romalılarla müharibә aparmaları
B) Makedoniyalı İsgәndәr tәrәfindәn yaradılmaları
C) Afina – Sparta müharibәlәri zamanı yaranmaları
D) e.ә. VII әsrin birinci yarısında yaranmaları
E) Çini tamamilә işğal etmәlәri
22) Sual:Qәdim Romada vәtәndaş müharibәlәri başa çatdı:
A) Oktavianın Antoni üzәrindә qәlәbәsi ilә
B) Sezarın Senatda öldürülmәsi ilә
C) Pompeyin Romada hakimiyyәtә gәlmәsi ilә
D) Antoninin Romanı tutması ilә
E) Spartakın başçılıq etdiyi qullar üsyanının darmadağın edilmәsi ilә
23) Sual:Qәrbi Roma imperiyası yaranmışdır:
A) erkәn orta әsrlәrdә
B) e.ә. IV әsrdә
C) Roma imperiyasının parçalanması nәticәsindә
D) Bizansın süqutu nәticәsindә
E) IV әsrin 90­cı illәrinin sonunda
24) Sual:Qәdim Roma tarixinә aiddir: 1. Solon islahatları 2. Drakon qanunları 3. Qladiator döyüşlәri
4. Qrakx qardaşlarının qanunları Demos vә aristokratlar arasında mübarizә
A) 1, 2


B) 3, 4
C) 1, 4
D) 2, 5
E) 3, 5
25) Sual:Qәdim Romada plebey adlanırdı:
A) azad әhalinin yoxsul tәbәqәsi
B) patrisilәrdәn başqa yerdә qalan bütün әhali
C) Romanın әn qәdim sakinlәrinin nәslindәn olanlar
D) Romanın әn qәdim sakinlәrinin nәslindәn olanlar
E) adlı – sanlı romalılar
26) Sual: Göstәrilәn amillәr aiddir: II әsrdә qulların öldürülmәsinin qadağan edilmәsi ilk aristokratik
respublika quruluşunun yaradılması Qladiator döyüşlәrinin keçirilmәsi
A) Qәdim Afinaya
B) Qәdim Romaya
C) Qәdim Çinә
D) Spartaya
E) Qәdim Misirә
27) Sual:Qay Qrakxın öldürülmәsindәn sonra:
A) paylanmış bütün torpaqlar kәndli icmalarına verildi
B) torpaqların kәndlilәrә paylanması dayandırıldı
C) Romada vәtәndaş müharibәsi başlandı
D) paylanmış bütün torpaqlara vergilәr qoyuldu
E) xalq tribunu vәzifәsi lәğv edildi
28) Sual:E.ә. VI әsrdәn Afinada demosun, e.ә. III әsrdә Romada plebeylәrin vәziyyәtindәki oxşarlıq:
A) vәtәndaşlıq hüququ verildi vә onların borca görә qula çevrilmәsi qadağan olundu
B) icma tarlasında torpaq әldә etmәk hüququ verildi vә onlar bütün vәzifәlәrә seçilә bilәrdilәr
C) vәtәndaşlıq hüququndan mәhrum edildilәr, lakin onların borca görә qula çevrilmәsi qadağan
olundu
D) әmlaklarının miqdarına görә dörd dәrәcәyә bölündü vә onların yoxsul hissәsinә torpaq verildi
E) borca görә qula çevrilәnlәr azad olundular vә onlar hәrbi xidmәtdәn azad edildilәr
29) Sual:Romada plebeylәrin patrisilәrlә mübarizәsinin nәticәsi:
A) plebeylәr Roma ordusunda xidmәt vә icma torpağından istifadә etmәk hüququ әldә etdilәr
B) patrisilәr plebeylәrin icma torpağından istifadә etmәsinә vә dövlәtin idarә edilmәsindә onların
iştirakına icazә vermәdilәr
C) Plebeylәr hәr il xalq tribuynu seçmәkl hüququ әldә etdilәr
D) Plebeylәr tam hüquqlu Roma vәtәndaşı oldular
E) patrisilәr 250 hektar dövlәt torpağından istifadә etmәk hüquqlarını özlәrindә saxladılar
30) Sual:B.e.ә. III әsrdә Romada yoxsulların vәzifәlәr tutmaqda maraqlı olmamasının sәbәbi:
A) Romada әmlak senzinin mövcud olması


B) yoxsulların Roma vәtәndaşı olmaması
C) yoxsullar üçün çox az әmәk haqqının nәzәrdә tutulması
D) vәzifә almaq üçün xüsusi verginin ödәnilmәsi
E) vәzifәnin yerinә yetirilmәsi üçün әmәk haqqının verilmәmәsi
31) Sual:Romalıların itaәt altına alınmış İtaliya xalqlarını tabeçilikdә saxlamaq üçün istifadә
etdiklәri әsas vasitә:
A) muzdlu döyüşçülәr hesabına ordunun güclәndirilmәsi
B) Karfagenlә müharibәni qәlәbә ilә başa çatdırdıqdan sonra bütün qüvvәlәrin sәfәrbәr edilmәsi
C) Tiberi vә Qay Qrakx qardaşlarının qәbul etdiklәri torpaq qanunu
D) Senatın “parçala vә hökmranlıq et” siyasәtindәn istifadә etmәsi
E) bu xalqların әyanlarına müxtәlif vәzifәlәrin verilmәsi
32) Sual:İkinci Pun müharibәsindәn sonra Roma ilә Karfagen arasında bağlanmış müqavilәnin
mәzmunu:
A) Karfagen Siciliya, Korsika vә Sardiniyanın istiqlaliyyәtini tanıdı
B) Karfagen öz hәrbi donanmasını Romaya tәslim etmәli, Afrikadan kәnardakı bütün torpaqlardan әl
çәkmәli idi
C) Karfagenә Aralıq dәnizindә üzmәk qadağan edildi
D) hәr iki tәrәf Siciliyanın müstәqilliyini tanıdı
E) Siciliya adası Romaya verildi
33) Sual:İkinci Pun müharibәsi nәticәsi:
A) İkinci Pun müharibәsi nәticәsi:
B) Karfagenin Romaya qalib gәlmәsi, bir dövlәt kimi Romanın varlığına son qoyulması
C) Romanın Karfagenә qalib gәlmәsi, bir dövlәt kimi Karfagenin varlığına son qoyulması
D) Romanın mәğlubiyyәti, İtaliya әrazisinin çox hissәsinin Karfagen tәrәfindәn tutulması
E) Karfagenin mәğlubiyyәti, Roma qoşunlarının Aralıq dәnizinin qәrb sahillәrini tutması
34) Sual:Hannibalın İtaliyadan çıxıb getmәsinin başlıca sәbәbi:
A) Kanna döyüşündәn sonra karfagenlilәrin zәiflәmәsi
B) Roma sәrkәrdәsi Ssipionun başçılığı altında Afrikaya qoşun çıxarılması
C) Romalıların Siciliyanı işğal etmәsi
D) Karfagen qoşununun Roma qoşununa qarşı vuruşmaq istәmәmәsi
E) Hannibalın qallardan ibarәt yeni qüvvә toplamaq üçün Karfagenә qayıtması
35) Sual:Misir Romanın әyalәtinә çevrildi:
A) Oktavianla Antoninin respublikaçılar üzәrindә qәlәbәsi nәticәsindә
B) İkinci Pun müharibәsi nәticәsindә
C) Sezarın Romada hakimiyyәti әlә alması nәticәsindә
D) Sezarın Misirә yürüşü nәticәsindә
E) Oktavianın Antoni üzәrindә qәlәbәsi nәticәsindә
36) Sual:Qәdim dünya tarixinә aid olmayan döyüş:
A) Suasson
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə