Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə25/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

E) Afinanın yoxsul vәtәndaşlarına bütün dövlәt vәzifәlәrini tutmaq hüququnun verilmәsi
586) Sual:Daha әvvәl baş vermişdir:
A) Yunanıstanda teatrın yaranması
B) Afinada gümüş pulların kәsilmәsi
C) Afina şәhәrinin salınması
D) Solon islahatlarının keçirilmәsi
E) Drakon qanunlarının qәbul edilmәsi
587) Sual:E.ә. III – II minilliklәrinә aiddir:
A) Pun müharibәlәri
B) Roma şәhәr – dövlәtinin yaranması
C) Misirin vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi
D) Romalıların bütün İtaliyanı işğal etmәsi
E) Kritdә әn qәdin dövlәtin yaranması
588) Sual:Attikada demosa, qәdim Romada plebeylәrә aid oxşar cәhәt:
A) azad әhalinin yoxsul tәbәqәlәrini tәşkil etmәlәri
B) hakim tәbәqәni tәşkil etmәlәri
C) orduda xidmәt etmәkdәn mәhrum edilmәlәri
D) qәdim sakinlәrin nәslindәn olmaları
E) e.ә. III әsrdә vәtәndaşlıq hüququ әldә etmәlәri
589) Sual:E.ә. V әsr Afina vә e.ә. II әsr qәdim Roma tarixindәki oxşarlıq:
A) әhalinin yoxsul tәbәqәsinә vәtәndaşlıq hüququnun verilmәsi
B) işğalçı müharibәlәri dayandırmaları
C) şәhәr – dövlәtlәri arasında ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsi
D) Aralıq dәnizi hövzәsindә qüdrәtli dövlәtә çevrilmәlәri
E) vәtәndaş müharibәsinin başlanması
590) Sual: Qәdim Misir vә Yunanıstan tarixindә ümumi cәhәt:
A) Sasanilәr dövlәtinin tәrkibindә olmaları
B) heroqlif yazının geniş yayılması
C) Roma dövlәti tәrәfindәn işğal olunmaları
D) Makedoniyaya döyüşsüz tәslim olmaları
E) Әhәmәni imperiyasının tәrkibinә daxil olmaları
591) Sual:Fermopil vә Plateya döyüşlәrinin ümumi cәhәti:
A) yunanlarla Әhәmәnilәr arasında olmaları
B) Әhәmәnilәrin mәğlubiyyәti ilә qurtarmaları
C) Әhәmәnilәrin qәlәbәsi ilә qurtarmaları
D) yunnlarla troyalılar arasında olmaları
E) dәniz döyüşlәri olmaları
592) Sual:E.ә. II әsrә aiddir:


A) Böyük Çin sәddinin inşasına başlanması
B) Qotların üsyanı
C) Vandalların Romanı tutması
D) Sarısarıqlılar üsyanı
E) Korinf şәhәrinin romalılar tәrәfindәn dağıdılması
593) Sual:Qәdim Roma vә Yunanıstan tarixindә ümumi cәhәt:
A) Bizans imperiyasının tәrkibinә daxil edilmәlәri
B) Makedoniya dövlәti ilә müharibә aparmaları
C) Hunların hücumun amәruz qalmaları
D) Makedoniyalı İsgәndәrә müqavimәt göstәrmәdәn tәslim olmaları
E) Misir dövlәti tәrәfindәn işğal olunmaları
594) Sual:II Ramzesin hakimiyyәti dövrünә aid deyil:
A) Suriyaya 2 hәrbi yürüş tәşkil edilmәsi
B) Nubiyanın Misirә tabe edilmәsi
C) hetlәrlә uğursuz döyüş
D) imarәt vә mәbәdlәrin tikilmәsi
E) yeni şәhәrin salınması
595) Sual:Uyğunluq gözlәnilmişdir:
A) ulduzlu göyün xәritәsinin tәrtib edilmәsi – Qәdim Yunanıstan
B) Kompasın ixtirası – Qәdim Çin
C) günәş vә su saatının ixtirası – Qәdim Hindistan
D) “dağlar vә dәnizlәr haqqında kitab” – Qәdim Mesopotamiya
E) “Osiris haqqında әfsanә” – Qәdim Roma
596) Sual:Piramidaların tikilmәsindә mәqsәd:
A) allaha ibadәti tәbliğ etmәk
B) fironun qeyri­adi qüdrәtә malik olduğunu göstәrmәk
C) Misiri şöhrәtlәndirmәk
D) göy cisimlәrini müşahidә etmәk
E) padşah hakimiyyәtini müqәddәslәşdirmәk
597) Sual:Uyğunluq gözlәnilmişdir:
A) İkiçayarasında yazı yaranmşdı – e.ә. II minilliyin әvvәlindә
B) “Osiris haqqında әfsanә” yaranmışdı – Mesopotamiyada
C) әfsanәyә görә Günәş tanrısı Ra dünyanı yaradan hesab edilirdi – Misirdә
D) Qәdim Misir tikililәrindә daha çox işlәdilirdi – beton vә daş materialları
E) “Mahabharata” eposu yaranmışdı – Qәdim Misirdә
598) Sual:Uyğunluq pozulub:
A) e.ә III әsrdә Aşoka birlәşdirdi – bütün Hindistanı
B) Konfutsi tәlimi ilk dәfә yayılmışdır – Hindistanda
C) e.ә IV әsrin 20­ci illәrindә Makedoniyalı İsgәndәrin hücumuna mәruz qaldı – Hindistan


D) Brahma insanları yaradan baş allah hesab edilirdi – Qәdim Hindistanda
E) e.ә. II minilliyin sonunda ari tayfalarının hücumuna mәruz qaldı – Hindistan
599) Sual:Qәdim Misirin e.ә. IV minilliyiә aid sәciyyәvi xüsusiyyәti:
A) paytaxtın Fiv şәhәrinә köçürülmәsi
B) vahid dövlәtin yaranması
C) Makedoniyalı İsgәndәr tәrәfindәn işğalı
D) Fironların qayaaltı sәrdabәlәrdә dәfn olunması
E) Finikiya vә Suriyanın işğal edilmәsi
600) Sual:Qәdim Çindә vuruşan padşahlıqlar dövrü nün başa çatdığı dövrdә:
A) Arilәrlә yerli әhali qarışıb hind xalqını yaratdılar
B) Makedoniyalı İsgәndәr Hindistanın şimal – qәrb hissәsinә hücum etdi
C) Köçәri ari tayfaları Hindistana hәrәkәt etdi
D) Mohenco – Daro vә Harappa şәhәrlәri meydana gәldi
E) Aşoka bütün Hindistanı vahid dövlәtdә birlәşdirdi
601) Sual:Qәdim Misir vә Çin xaqlarının mәdәniyyәti üçün oxşar cәhәt:
A) yazı materialı kimi papirusdan istifadә edilmәsi
B) heroqlif yazılardan istifadә edilmәsi
C) su saatının ixtirası
D) mixi yazı sistemindәn istifadә edilmәsi
E) ilk dәfә kağızın istehsalına başlanması
602) Sual:Qәdim Misir vә Çin xalqlarının mәdәniyyәti üçün oxşar cәhәt:
A) tәqvimin yaradılması
B) ehramların tikilmәsi
C) Makedoniya imperiyasının tәrkibinә qatılmaları
D) respublika idarә üsulunun yaradılması
E) kompasın yaradılması
603) Sual:Böyük İpәk yoluna aid deyil:
A) Azәrbaycan әrazisindәn keçmәsi
B) Çindәn Ön Asiyaya vә İspaniyaya qәdәr әrazidә yerlәşәn xalqları birlәşdirmәsi
C) Ticarәt mәqsәdilә istifadә edilmәsi
D) İşlәk xәtlәrindәn birinin Xәzәr dәnizinin qәrb sahillәri boyunca istiqamәtlәnmәsi
E) e.ә. II әsrdә Sin sülalәsi tәrәfindәn salınması
604) Sual:Qәdim Misir tarixinin e.ә. II minilliyinә aid deyil:
A) II Ramzesin Suriyaya yürüşü
B) paytaxtın Fivә köçürülmәsi
C) III Tutmosun işğalları
D) Romanın әyalәtinә çevrilmәsi
E) Nubiyada Misir hakimiyyәtinin qurulması
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə