Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə27/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

3.Konsullara nәzarәt edirdi 4.Müqәssirlәri mühakimә edirdi
A) 2,4
B) 1,3
C) 4,5
D) 3,5
E) 1,2
628) Sual:Afina vәtәndaşlarına aiddir:1.Dövlәt qarşısında heç bir cavabdehlik daşımırdı 2.Qanunla
müәyyәn edilmiş hüquqlardan istifadә edә bilәrdi. 3.Dövlәt qarşısında müәyyәn vәzifәlәr daşıyırdı
4.Senatın yığıncaqlarında iştirak edә bilәrdi 5.Orduda vә donanmada xidmәt etmәli idilәr
A) 1,2,5
B) 3,4,5
C) 2,3,4
D) 2,3,5
E) 1,2,3
629) Sual:III Tiqlatpalasarın işğal olunmuş әrazinin әhalisini kütlәvi surәtdә köçürmәsi bağlı idi:
1.köçürülәnlәnlәr üçün yaxşı şәrait yaratmaq 2.işğal olunmuş ölkәlәrin canlı qüvvәsini azaltmaq
3.baş verә bilәcәk üsyanların qarşısını almaq 4.öz hakimiyyәtinә dayaq yaratmaq 5.işğal olunmuş
ölkәlәrdә vahimә vә qorxu yaratmaq
A) 2,3,5
B) 1,2,4
C) 1,3,5
D) 2,4,5
E) 3,4,5
630) Sual:Uyğunluq gözlәnilmişdir:
A) e.ә. II minillikdә Misirdә ­ daşdan dörd şir heykәli yonulmuşdur.
B) Erkәn orta әsrlәr dövründә Çindә ­ kompas ixtira edilmişdir
C) Qәdim şumerlәrә aiddir – “Osiris haqqında әfsanә”
D) Qәdim Misirdә ­ “Dәhşәtlәr atası” adlanan heykәl qoyulmuşdur
E) Qәdim Hindistan tarixinә aiddir – Günәş tanrısı Ra
631) Sual:II Ramzesin hetlәrlә bağladığı müqavilәnin nәticәsi:
A) II Ramzes Suriyaya olan iddialarından әl çәkdi
B) Hetlәr bütün Suriyanı vә Fәlәstini әllәrindә saxlayıb, Finikiyanı Misirә verdilәr
C) Hetlәrә Aralıq dәnizindә üzmәk qadağan edildi
D) Şimalı Suriya hetlәrin әlindә qaldı, Fәlәstin Finikiya vә Suriyanın cәnubunu yenidәn Misirin
hakimiyyәti altına keçdi
E) Numibiya Misirә tabe edildi
632) Sual:E.ә. IV minillikdә Yuxarı vә Aşağı Misir padşahlıqları arasında müharibәnin nәticәsi:
A) Aşağı Misirin qәlәbәsi ilә qurtardı
B) Nomlar arasında hakimiyyәt uğrunda mübarizә güclәndi
C) Qәdim Misirin vahid dövlәtdә birlәşdirilmәsi ilә başa çatdı
D) Misirin yadellilәr tәrәfindәn tutulmasına şәrait yarandı


633) Sual:E.ә. IV minillikdә Yuxarı Misir vә Aşağı Misir padşahlıqları arasında mübarizәnin sәbәbi:
A) Ön Asiyada möhkәmlәnmәk
B) Nubiya qızıl mәdәnlәrini әlә keçirmәk
C) vahid Misir dövlәti yaratmaq
D) qonşu ölkәlәrdә siyasi üstünlüyü әlә keçirmәk
E) Nilin mәhsuldar vadisinә yiyәlәnmәk
634) Sual: 1. Zikkurat tipli mәbәdlәrin inşası 2. Onluq hesablama sisteminin yaranması 3. İlk dәfә
kompasdan istifadә Göstәrilәnlәr müvafiq olaraq aiddir:
A) şumerlәrә, yunanlara, çinlilәrә
B) hindlilәrә, şumerlәrә, çinlilәrә
C) hindlilәrә, hunlara, yunanlara
D) şumerlәrә, misirlilәrә, çinlilәrә
E) misirlilәrә, romalılara, hunlara
635) Sual:E.ә. IV әsrdә Yunan şәhәr – dövlәtlәrinin vә e.ә. VI әsrin әvvәllәrindә Manna dövlәtinin
tarixinә aiddir:
A) Makedoniya dövlәti ilә müharibә aparmaları
B) başqa dövlәtin tәrkibinә daxil edilmәlәri
C) II Sarqonun yürüşlәrinә mәruz qalmaları
D) Midiya dövlәti ilә meharibәdә mәğlub olmaları
E) Assuriyanın tәzyiqi altında xırda vilayәtlәrә parçalanmaları
636) Sual: Yunan – İran müharibәlәrinin nәticәlәrindәn biri:
A) Әhәmәnilәr Egey dәnizindә Afina ilә bәrabәr hüquqlar qazandı
B) Egey dәnizindә İran hәrbi donanmasının üzmәsi qadağan edildi
C) Egey dәnizindәki adaların bir hissәsi Әhәmәnilәrә verildi
D) Egey dәnizindәki adaların bir hissәsi Әhәmәnilәrә verildi
E) İon dәnizindә İran donanmasının üzmәsi qadağan edildi
637) Sual:Qәdim Yunanıstan Aralıq dәnizi hövzәsindә hakim dövlәtә çevrildi:
A) Solon islahatlarının nәticәsindә
B) Pirey limanının inşasından sonra
C) Aralıq dәnizi sahillәrindә yunan koloniyalarının salınması ilә
D) Marafon döyüşü nәticәsindә
E) Әhәmәni dövlәti üzәrindә qәlәbәdәn sonra
638) Sual:Eyni әsrdә baş vermişdir:
A) Әhәmәnilәr sülalәsinin hakimiyyәtә gәlmәsi, Qavqamela döyüşü
B) Afinada gümüş pulun kәsilmәsi, Afina şәhәrinin salınması
C) Midiya dövlәtinin süqutu, Solon islahatları
D) “Drakon qanun”larının qәbul edilmәsi, Solon islahatları
E) Roma şәhәrinin salınması, “Drakon qanun”larının qәbul edilmәsi


639) Sual:Eyni әsrdә baş vermişdir:
A) Böyük Çin sәddinin tikilmәyә başlanması, Drakon qanunlarının qәbul edilmәsi
B) Böyük Hun dövlәtinin parçalanması, Hindistanda Aşokanın vahid dövlәt yaratması
C) Afinada gümüş pulun kәsilmәyә başlanması, Azәrbaycanda İskit padşahlığının yaranması
D) Şumer vә Sparta dövlәtlәrinin yaranması
E) Afina şәhәr – dövlәtinin yaranması, Azәrbaycanda İskit padşahlığının süqut etmәsi
640) Sual:E.ә. II minillikdә baş vermişdir:
A) Böyük ipәk yolunun açılması vә Afina şәhәr – dövlәtinin yaranması
B) Dorilәrin Yunanıstana, arilәrin Hindistana hücumu
C) Solonun islahatı vә Tiberi Qrakxın islahatı
D) Yunan – İran müharibәlәri vә Afina vә Sparta şәhәrlәrinin salınması
E) Drakon qanununun verilmәsi vә ilk Olimpiya oyunlarının keçirilmәsi
641) Sual:Şimali Amerikanın XVIII әsrin 50­ci illәr tarixinә aiddir:
A) İngiltәrәnin müstәmlәkәsi olması
B) İngiltәrә ilә müharibәyә başlaması
C) Boston çay qonaqlığı
D) Fransanın mallarının boykot edilmәsi
E) ilk konstitusiyanın qәbul edilmәsi
642) Sual:ABŞ­ın 1787 vә Fransanın 1799­cu il tarixinә aid ümumi cәhәt:
A) konstitusiyanın qәbul edilmәsi
B) konsullar tәrәfindәn idarә edilmәsi
C) kişilәrә ilk dәfә seçki hüququ verilmәsi
D) monarxiyanın devrilmәsi
E) 20 yaşına çatmış kişilәrә ilk dәfә seçki hüququnun verilmәsi
643) Sual:ABŞ­ın XVIII әsr tarixi üçün sәciyyәvi idi:
A) İngiltәrә ilә müharibә edilmәsi
B) Konstitusiyalı monarxiya dövlәt quruluşunun yaradılması
C) sәnaye çevrilişinin baça çatması
D) ölkәdә siyasi hakimiyyәtin burjuaziyanın әlinә keçmәsi
E) Kent müqavilәsinin imzalanması
644) Sual:İngiltәrә tarixinә aid deyil
A) insan vә vәtәndaş hüquqları bәyannamәsinin qәbul
B) Prayd tәmizlәnmәsi
C) uzunmüddәtli parlamentin çağırılması
D) hüquqlar haqqında billin qәbul edilmәsi.
E) Diggerlәr hәrәkatı
645) Sual:Verilmiş şәrtlәrin aid olduğu sülh müqavilәsi: 1. Azov qalası Osmanlı dövlәtinә qaytarılır.
2. Rusiya Polşanın işlәrinә qarışmamağı öhdәsinә götürür.
A) Prut
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə