Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə28/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

B) Kiçik Qaynarca
C) Yassı
D) İstanbul
E) Andrusovo
646) Sual:Uyğun variantı müәyyәn edin: 1)Trafaqlar döyüşü a)1805 2)Leypstiq döyüşü b)1815
3)Vaterloo döyüşü c)1807 4)Tilizit müqavilәsi d)1813
A) 1­a; 2­d; 3­b; 4­c
B) 1­d; 2­c; 3­b; 4­a
C) 1­b; 2­c; 3­a; 4­d
D) 1­b; 2­c; 3­a; 4­b
E) 1­d; 2­b; 3­c; 4­a
647) Sual:XIX әsrin әvvәllәri İtaliya vә Almaniya üçün xarakterik idi:
A) Vahid dövlәt olmaları
B) Konstitusiyaya malik olmaları
C) Siyasi cәhәtdәn dağınıq olaraq qalmaları
D) Mühüm әrazilәrindә Avstriya ağalığının hökm sürmәsi
E) geniş müstәmlәkәlәrә sahib olmaları
648) Sual:1841­ci il Qara dәniz boğazları haqqında müqavilәdә göstәrilirdi: 1. Türkiyәnin iştirak
etmәdiyi müharibә zamanı Qara dәniz boğazları bütün dövlәtlәrin hәrbi gәmilәri üçün bağlanmalı idi
2. Qara dәniz boğazları Asiya dövlәtlәri üçün bağlanmalı idi 3. Türkiyәnin iştirak etdiyi müharibә
zamanı Türkiyә tәrәfi istәdiyi ölkәnin hәrbi gәmilәriin boğazlardan buraxa bilәrdi 4. Fransa daha
Misiri müdafiә etmirdi 5. Misirin hәrbi gәmilәri boğazlardan buraxılmırdı
A) 1, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 2, 4, 5
E) 3, 4, 5
649) Sual:1814­cü il 30 may birinci Paris sülhünә aiddir: 1. Fransanın işğal olunması 2. Fransanın
kәndlilәri vә burjuaziyası inqilab dövründә әldә etdiklәri әmlakı vә mülkiyyәti saxlayırlar 3. Köhnә
vә yeni zadәganların hüquqları bәrabәrlәşdirildi 4. Belçika Fransaya birlәşdirildi 5. Zadәganlarla
burjuaziya arasında kompromiss әldә olundu
A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 5
D) 3, 4, 5
E) 1, 4, 5
650) Sual:1812­ci il Buxarest sülh müqavilәsinә әsasәn: 1. Bessarabiya Rusiyaya verildi 2.
Boğazlara nәzarәt Rusiyanın әlinә keçdi 3. Dunay çayında rus gәmilәrinin gediş­gәliş hüququ tәsdiq
edildi 4. Krım Rusiyaya keçdi 5. Moldaviya vә Valaxiya Osmanlıya qatıldı
A) 1, 3, 5
B) 2, 3, 4


C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 2, 4, 5
651) Sual:Rusiya­Fransa döyüşlәri: 1. Fridland 2. Austerlis 3. Borodino 4. Tilizit 5. Qanqut
A) 1, 3
B) 4, 5
C) 1, 5
D) 2, 3
E) 2, 5
652) Sual:1815­ci ilin mayın 3­dә Polşa torpaqlarının yeni bölgüsünә әsasәn: 1. Varşava
hersoqluğunun çox hissәsi Rusiyaya verildi 2. Krakovo azad şәhәr elan edildi 3. Belçika Fransaya
verildi 4. Şәrqi Qalitsiya Avstriyaya verildi 5. Saksoniya Osmanlıya verildi
A) 1, 3, 5
B) 1, 4, 5
C) 2, 4, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 3, 5
653) Sual:Vyana sistemini yaradanlar hәll etmәyә çalışırdılar: 1. Fransanı müharibәdәn әvvәlki
sәrhәdlәrinә qaytarmaq 2. Amerikada müstәmlәkәlәr әlә keçirmәk 3. Avropada әrazilәri bölәrkәn
qüvvә balansının saxlanmasına çalışmaq 4. Osmanlı torpaqlarını bölmәk 5. Avropanı yeni sosial vә
milli münaqişә vә inqilablardan qorumaq üçün hәrbi, siyasi, dipmlomatik tәdbirlәr hәyata keçirmәk
A) 1, 2, 3
B) 1, 3, 5
C) 1, 3, 4
D) 3, 4, 5
E) 2, 4, 5
654) Sual:1805­ci il Türkiyә ilә Rusiya arasındakı ittifaq müqavilәsinә әsasәn: 1. Qara dәniz
boğazlarını Rusiya vә Tırkiyә birlikdә qorumalı 2. Rusiyanın hәrbi gәmilәri boğazlardan sәrbәst
keçirdi 3. İngiltәrә hәrb gәmilәri boğazlardan buraxılmamalı idi 4. Polşa Türkiyә ilә Rusiya arasında
bölüşdürülmәli idi 5. qeyri­Qara dәniz dövlәtlәrinin hәrbi gәmilәri boğazlardan keçә bilmәzdi
A) 1, 2, 5
B) 1, 3, 5
C) 2, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 3, 4, 5
655) Sual:1802­ci il Amyen sülhünә görә İngiltәrә: 1. 1792­ci ildәn sonrakı dövrdә Fransanın
işğallarını tanıdı 2. Qara dәniz boğazlarını işğal etdi 3. Öz qoşunlarını Maltadan çıxartmağa razı oldu
4. Misiri Türkiyәyә qaytarmağa razı oldu 5. Ukraynanı ilhaq etmәli oldu
A) 1, 2, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 2, 4, 5


E) 3, 4, 5
656) Sual:1814­1815­ci illәr Vyana konqresindә әsas rol oynayan dövlәtlәr: 1.İngiltәrә 2.Fransa
3.Rusiya 4.Avstriya 5. İspaniya 6.Prussiya 7.İsveç
A) 1,2,4,6
B) 2,3,5,6
C) 3,4,5,7
D) 4,5.6,7
E) 1,3,4,6
657) Sual:Napoleon müharibәlәrinin xronoloci ardıcıllığı:
A) Austerlis, Vaterleo, Borodino, Leypsiq
B) Borodino,Vaterleo, Austerlis, Leypsiq.
C) Vaterleo, Leyspiq, Austerlis, Borodino.
D) Austerlis, Borodino, Leypsiq,Vaterleo
E) Leypsiq,Vaterleo, Borodino, Austerlis
658) Sual:1791­ci ildә ABŞ konstitusiyasına edilmiş әlavәnin nәticәsindә:
A) vәtәndaşlara yığıncaq, söz, vicdan azadlığı verildi.
B) qaradәrililәrә dә ağlarla eyni mülki vә siyasi hüquqlar verildi.
C) ölkә respublika elan olundu
D) Prezident dövlәtin vә hökumәtin başçısı elan olundu.
E) ali mәhkәmә böyük sәlahiyyәtlәr aldı.
659) Sual:Nankin müqavilәsinә aiddir: 1)Honqkonq İngiltәrәyә verildi; 2)Ost­Hind şirkәti lәğv
edildi; 3)Çin 21 milyon yuan tәzminat ödәmәli idi; 4)Beş sahil limanı İngiltәrә ticarәti üçün açıldı;
5)Ost­Hind şirkәtinin ticarәt hüququ lәğv olundu;
A) 1,2,3
B) 1,3,4
C) 2,3,4
D) 2,4,5
E) 3,4,5
660) Sual:İngiltәrә Hindistanın işğalını hәyata keçirdi: 1)Hind knyazlarının qoşunlarından istifadә
etmәklә; 2)Ost­Hind şirkәtinin kömәyi ilә; 3)әfqanıstandan istifadә etmәklә; 4)Taypinlәrin kömәyi
ilә;
A) 2,4
B) 1,3
C) 1,2
D) 3,4
E) 2,3
661) Sual:Eyni ilә aiddir:1)Ost­Hind şirkәtinin Hindistanla ticarәt inhisarının lәğv edilmәsi;
2)Leypstiqdә Xalqlar döyüşünün baş vermәsi; 3)Nankin müqavilәsinin imzalanması; 4)ABŞ­da
Respublikaçılar partiyasının qurulması;
A) 1,2


B) 2,3
C) 1,3
D) 2,4
E) 3,4
662) Sual:1833­cü ildә İngiltәrә parlamentinin qәbul etdiyi qәrara әsasәn:
A) Hindistanda generil­qubernatorluq lәğv edildi
B) Ost­Hind şirkәti lәğv edildi
C) Hindistana dominonluq hüququ verildi
D) Böyük Moğollar sülalәsi yenidәn bәrpa edildi
E) Ost­Hind şirkәtinin ticarәt hüququ tamamilә lәğv edildi
663) Sual:XIX әsrin әvvәllәrindә Türkiyә­İran ittifaqına manne oldu:
A) Arpaçay döyüşündә türklәrin mәğlub olması
B) Türkiyәnin İrana müharibә elan etmәsi
C) İranın Fransa ilә müharibәyә başlaması
D) İranın Türkiyәyә әrazi iddiasının olması
E) İngiltәrә bu ittifaqa imkan vermәdi
664) Sual:Fransa ilә İran arasında imzalanmış ittifaq müqavilәsinә aiddir: 1. Fransa Rusiyanı mәcbur
etmәli idi ki, Gürcüstandan qoşunlarını çıxartsın. 2. İran Ost­Hind şirkәtinin mülklәrinә hücum
etmәli idi 3. Fransa İngiltәrәni Avropadan sıxışdırıb çıxarmalı idi 4. İran İngiltәrәyә qarşı
müharibәyә başlamalı idi 5. İran Fransa ordusunu Hindistan sәrhәdinә buraxmalı idi
A) 1,2,5
B) 1,2,3
C) 2,3,5
D) 2,3,4
E) 3,4,5
665) Sual:Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Hindistan Milli Konqresinin yaranması 2. Sipahilәr
üsyanının başa çatması 3. Ost­Hind şirkәtinin ticarәt hüququnun lәğv edilmәsi 4. İngilislәrin
Hindistanın işğalını başa çatdırması
A) 4,1,2,3
B) 4,3,2,1
C) 3,4,2,1
D) 2,4,3,1
E) 1,4,2,3
666) Sual:ABŞ­la Çin arasında 1844­cü il qeyri­bәrabәr hüquqlu müqavilәyә aiddir: 1. İngiltәrәyә
verilәn hüquqlar ABŞ­a da verildi 2. ABŞ İrana daxil ola bilәrdi 3. ABŞ gәmilәri bir limandan
digәrinә kömrüksüz mәhsul daşıya bilәrdi 4. Çin İngiltәrәyә müharibә elan etmәli idi
A) 1,2
B) 2,3
C) 1,3
D) 2,4
E) 3,4


667) Sual:Ost­Hind şirkәtinin 1801­ci ildә İran şahı ilә bağladığı siyasi vә ticarәt müqavilәsinә
aiddir: 1. әfqanlar Hindistana hücum edәndә İran İngiltәrәyә kömәk etmәli 2. Öz әrazisindәn heç bir
Avropa dövlәtinin qoşununu buraxmamalı 3. Osmanlıya qarşı müharibә etmәli 4. Ost­Hind şirkәti
İrana pul vә silah göndәrmәli idi 5. Rusiya ilә dostluq әlaqәlәri yaradılırdı
A) 1,4,5
B) 1,2,4
C) 2,3,4
D) 2,4,5
E) 3,4,5
668) Sual:1854­cü ilin martında Rusiyaya müharibә elan etdilәr: 1. İngiltәrә 2. Avstriya 3. Türkiyә
4. Fransa 5. İtaliya
A) 1, 4
B) 1, 2
C) 2, 4
D) 3, 5
E) 2, 5
669) Sual:Paris sülh müqavilәsinin şәrtlәrinә aiddir:1. Bessarabiyanın bir hissәsi Moldaviyaya
verildi 2. Qars Türkiyәyә qaytarıldı 3. Krım müstәqil oldu 4. Kuban Rusiyaya verildi 5. Rusiya Qara
dәnizdә donanma saxlamamalı, sahildә istehkamlar tikmәmәli idi
A) 1,3,5
B) 1,4,5
C) 2,4,5
D) 1,2,5
E) 3,4,5
670) Sual:Frank hökmdarı Böyük Karl: 1.İtaliyanın çox hissәsini işğal etdi 2.Qalliyanı işğal etdi
3.İspaniyada әrәblәrlә müharibә apardı 4.Qәrbi Roma dövlәtinә son qoydu 5.Saksları itaәtә gәtirdi
A) 1,3,5
B) 2,3,4
C) 2,4,5
D) 1,4,5
E) 2,3,5
671) Sual:IX әsrdә Qәrbi Avropada meydana gәlmiş dövlәtlәr: 1.Fransa 2.İspaniya 3.Almaniya
4.İtaliya 5.Bizans
A) 1,3,4
B) 3,4,5
C) 1,2,3
D) 2,4,5
E) 1,2,4
672) Sual:10 may 1871­ci il Frankfurt müqavilәsinә aiddir:1. Elzas vә Lotaringiya Almaniyaya
verilirdi 2. Almaniya imperiyası yaranırdı 3. İtaliya birlәşdirilirdi 4. Fransa 5 milyard frank tәzminat


ödәyirdi 5. Prussiya Almaniyaya birlәşdirilirdi
A) 1,2
B) 2,4
C) 1,3
D) 4,5
E) 1,4
673) Sual:XVII әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın xarici siyasәtinә tәsir edәn әn mühüm amillәr.
A) Rus­ Türk müharibәsi.
B) Reç Pospolita vә İsveçin hücumları.
C) Rusiyada birinci burcua demokratik inqilabının başlanması.
D) Rusiya Şimal müharibәsindә mәğlub oldu.
E) Rusiyanın Xәzәr dәnizindә hәrbi donanma saxlamaq hüququ әldә etmәsi.
674) Sual:Siyasi pәrakәndәliyә vә feodal qaydalarına qarşı yönәlmiş inqilablar hansı ölkәlәrdә baş
vermişdi? 1. Fransa 2. Almaniya 3. İtaliya 4. Rusiya 5. Avstriya­Macarıstan
A) 4,5
B) 2,3
C) 1,4
D) 3,5
E) 1,2
675) Sual:Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Üçlәr ittifaqı nın yaranması 2. Sadova döyüşü 3. Prussiya­
Danimarka müharibәsi 4. Şimali alman ittifaqının yaranması
A) 4,1,2,3
B) 2,1,3,4
C) 3,1,4,2
D) 1,2,3,4
E) 3,2,4,1
676) Sual:Xaç yürüşlәri әrәfәsindә Qәrbi Avropada 1.Feodal ara müharibәlәri hökm sürürdü
2.Mәrkәzlәşmiş dövlәtlәr yaranmışdı 3.Tәhkimçilik möhkәmlәnmişdi 4.Ticarәt vә sәnәtkarlıq inkişaf
etmişdi 5.Qıtlıq vә kütlәvi yolxucu xәstәliklәr baş vermişdi
A) 1,3,5
B) 2,4,5
C) 3,4,5
D) 2,3,4
E) 1,3,4
677) Sual:Qәrbi Avropa feodallarının xaç yürüşlәrinә çıxmaqda mәqsәdlәri 1.Yeni torpaqlar әldә
etmәk 2.Qullar әldә etmәk 3.Sәnәtkarlığı genişlәndirmәk 4.Yeni tәhkimli kәndlilәr әldә etmәk
5.Kilsә gәlirlәrini әlә keçirmәk
A) 1,2
B) 4,5
C) 2,3
D) 2,5


E) 1,4
678) Sual:Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Krım müharibәsinin başa çatması 2. Dekabristlәr üsyanı 3.
Rusiyada mәhkәmә islahatının keçirilmәsi 4. San­Stefano müqavilәsinin bağlanması
A) 4,2,1,3
B) 3,1,4,2
C) 2,3,4,1
D) 2,1,3,4
E) 4,3,2,1
679) Sual:1878­ci il San­Stefano sülh müqavilәsinә әsasәn: 1. Bolqarıstanın şimal hissәsi müstәqil
dövlәt oldu 2. Yunanıstana istiqlaliyyәt verildi 3. Çernoqoriya vә Serbiyanın müstәqilliyi Türkiyә
tәrәfindәn tanındı 4. Qars Osmanlıya qaytarıldı 5. Krım Rusiyaya birlәşdirildi 6. Rumıniya müstәqil
dvlәtә çevrildi
A) 1,3,6
B) 4,5,6
C) 1,2,3
D) 3,4,5
E) 2,4,6
680) Sual: Üçlәr ittifaqı na daxil olan dövlәtlәr: 1. Almaniya 2. Fransa 3. İtaliya 4. Avstriya­
Macarıstan 5. Rusiya 6. İngiltәrә
A) 2,4,6
B) 3,4,5
C) 1,3,4
D) 4,5,6
E) 1,2,3
681) Sual:1867­ci ildә Kanadaya verilәn dominion hüququna әsasәn: 1)Kanada vәtәndaşları İngiltәrә
tәbәәsi sayılırdı. 2)Kanada istiqlaliyyәt qazandı. 3)Kanada parlamentinin qәrarları ingilis general­
qubernatoru tәrәfindәn tәsdiq olunmalı idi. 4)Kanada xarici dovlәtlәrlә diplomatik әlaqә qura bilәrdi.
A) 1,3
B) 2,4
C) 1,2
D) 3,4
E) 1,4
682) Sual:Sedan fәlakәtinin Fransa üçün nәticәlәri 1)İkinci imperiya süqut etdi. 2)Respublika elan
edildi. 3)Birinci Napoleonun hakimiyyәtinә son qoyuldu. 4)Paris kommunası süqut etdi. 5)burbonlar
sülalәsinin hakimiyyәtinә son qoyulu.
A) 4,5
B) 2,3
C) 1,4
D) 3,5
E) 1,2


683) Sual:Fransa­Prussiya müharibәsinә aiddir 1)Kontinental mühasirәnin elan edilmәsi 2)Sedan
fәlakәtinin baş vermәsi 3)Üçüncü Napoleonun әsir düşmәsi 4)Paris Kommunasının süqut etmәsi
5)Vyana konqresinin çağırılması
A) 2,3
B) 1,4
C) 3,5
D) 1,5
E) 3,4
684) Sual:Xronoloji ardıcılliğı müәyyәn edin 1)Müqәddәs ittifaqın tәşkili 2)Sadova döyüşü 3)Şimali
Alman ittifaqının qurulması 4)Prussiya­Avstriya müharibәsinin başlanması
A) 1,4,2,3
B) 2,1,3,4
C) 4,1,3,2
D) 4,2,1,3
E) 3,4,2,1
685) Sual:XIX әsrin 70­ci illәrinә aiddir 1)Almaniyanın birlәşdirilmәsinin başa catması 2)Şimali
Alman ittifaqının qurulması 3)Yapniyada ilk konstitusiyanın qәbul edilmәsi 4)Nobel qardaşları
şirkәtinin qurulması 5)Alman ittifaqının yaradılması
A) 1,4
B) 1,5
C) 2,4
D) 2,3
E) 3,4
686) Sual:Rusiya ilә Yaponiya münasibәtlәrini pislәşdirmişdi: 1)Rusiyanın Lyaodun yarımadasını
icarәyә götürmәsi; 2)Rusiyanın Çinin şimalını әlә keçirmәsi; 3)Rusiyanın Şәrqi­Çin dәmir yolunu
çәkdirmәsi; 4)Rusiyanın Şәrqi Sibirdә möhkәmlәnmәsi; 5)Rusiyanın Koreya ilә hәrbi müqavilә
bağlaması ;
A) 1,3
B) 4,5
C) 2,4
D) 1,5
E) 2,3
687) Sual:XX әsrin әvvәllәrindә Rusiya vә İngiltәrәnin yaxınlaşmasını sürәtlәndirәn amillәr: 1)İran
inqilabının başlanması 2)Osmanlı dövlәtinin parçalanması; 3)Fransanın Almaniya ilә yaxınlaşması;
4)Almaniyanın Yaxın Şәrq siyasәti; 5)Almaniyanın Qafqazda möhkәmlәnmәsi;
A) 1,5
B) 2,3
C) 4,5
D) 3,4
E) 1,4.
688) Sual:1906­cı il Mәrәkeş mәsәlәsinә dair konfransın qәrarına görә: 1. Mәrәkeş Almaniyanın
müstәmlәkәsi olurdu 2. Mәrәkeş polisinin yaradılması Fransa vә İspaniyanın әlindә cәmlәşirdi 3.


Fransanın Mәrәkeşdә nüfuzu güclәndi 4. ABŞ­ın Mәrәkeşә dair iddiası tәmin edilirdi 5. Mәrәkeş
müstәqil vә suveren dövlәt elan edildi
A) 2,3,5
B) 1,2,3
C) 2,3,5
D) 2,3,4
E) 3,4,5
689) Sual:ABŞ­la İngiltәrә arasında 1901­ci ildә imzalanmış Panama kanalının gәlәcәk rejiminә
görә: 1. Panama kanalını ABŞ hökumәtinin istәyinә uyğun olaraq xüsusi şirkәtlәr tikә bilәrdilәr 2.
Panama kanalı bәrabәr hüquq әsasında bütün dövlәtlәrin hәrbi vә ticarәt gәmilәri üçün açıq olmalı idi
3. Panama kanalını İngiltәrә hökumәti tikmәli idi 4. Panama kanalının nәzarәti Kolumbiyaya verilirdi
5. Kanal üzәrindә bitәrәfliyә vә azad gәmiçiliyә nәzarәti ABŞ tәmin etmәli idi
A) 1,2,3
B) 1,4,5
C) 2,3,4
D) 1,2,5
E) 3,4,5
690) Sual:İngiltәrә ilә Yaponiya arasında bağlanan 1902­ci il müqavilәsinә görә: 1. tәrәflәrdәn biri
üçüncü dövlәtlә müharibә vәziyyәtindә olardısa, digәr dövlәt bitәrәfliyi gözlәmәli idi 2. tәrәflәrdәn
biri üçüncü dövlәtlә müharibәyә başlaça, digәr tәrәf kömәk etmәli idi 3. tәrәflәrdәn biri başqa iki
dövlәtlә müharibә aparardısa, onda digәr tәrәf hәrbi yardım göstәrmәli idi 4. tәrәflәrdәn biri başqa
dövlәtlә müharibә edәrdisә, digәr tәrәf Rusiyanı müharibәyә cәlb etmәli idi
A) 1,3
B) 1,4
C) 2,3
D) 2,4
E) 3,4
691) Sual:Çinin xarici dövlәtlәrlә imzaladığı 1901­ci il protokoluna görә: 1. 1900­cü il üsyanı
nәticәsindә xaricilәrә dәyәn zәrәri ödәmәli idi 2. Amerika ağalığına qәbul edirdi 3. Çin Rusiyanın
himayәsinә daxil olundu 4. Çinә xaricdәn silah gәtirilmәsi qadağan olundu
A) 1,2
B) 2,3
C) 1,4
D) 2,4
E) 3,4
692) Sual:Çinin özünütәcrid siyasәtinin nәticәsi: 1)İqtisadi tәnәzzül dәrinlәşdi; 2)Monqol ağalığı
möhkәmlәndi; 3)Avropa dövlәtlәrinin hücumu asanlaşdı; 4)Siyasi­iqtisadi vәziyyәt sabitlәşdi;
A) 1,3
B) 2,4
C) 1,2
D) 3,4
E) 2,3


693) Sual:XX әsrin әvvәllәrindә inglis müstәmlәkәçilәri Hindistanda kütlәvi hәrәkata kimlәrin
kömәyi ilә son qoydu? 1)knyazların 4)samurayların 2)sipahilәrin 5)liberalların 3)feodal әyanların
A) 1,3,5
B) 4,5,6
C) 2,3,4
D) 1,2,3
E) 2,4,6
694) Sual:Portsmut sülhünә әsasәn: 1. Rusiya Lyaodun yarımadasını, Port Arturu Yaponiyaya verdi
2. Saxalin adasının cәnub hissәsi Koreyaya çatdı 3. cәnubi Mancuriya dәmir yolu Yaponiyaya verildi
4. Rusiya Koreyada Yaponiyanın üstün nüfuzunu qәbul etdi 5. Port­Arturu ABŞ işğal etdi
A) 1,2,3
B) 1,3,4
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 2,4,5
695) Sual: Açıq qapılar doktrinasına aiddir: 1. Çindә bütün millәtlәrin kapitalının fәaliyyәti üçün
bәrabәr imkanlar yaradılmalı 2. Çin Amerika tәrәfindәn işğal olunurdu 3. Çindә azad iqtisadi
fәaliyyәt prinsipi gözlәnmәli idi 4. Çin İngiltәrә müstәmlәkәsi olurdu
A) 1,2
B) 1,3
C) 2, 3
D) 2,4
E) 3,4
696) Sual:Rusiya ilә Yaponiya münasibәtlәrini pislәşdirmişdi: 1. Rusiyanın Lyaodun yarımadasını
icarәyә götürmәsi 2. Rusiyanın Çinin Şimalını әlә keçirmәsi 3. Rusiyanın Şәrqi­Çin dәmir yolunu
çәkdirmәsi 4. Rusiyanın Şәrqi Sibirdә möhkәmlәnmәsi 5. Rusiyanın Koreya ilә hәrbi müqavilә
bağlaması
A) 1,3
B) 4,5
C) 2,4
D) 1,5
E) 2,3
697) Sual:XX әsrin әvvәllәrindә İngiltәrә vә Almaniya arasında ziddiyyәtlәrin kәskinlәşmәsinә tәsir
edәn amillәr: 1. müstәmlәkә uğrunda mübarizә 2. balkanlarda möhkәmlәnmәk 3. hәrbi­dәniz
sahәsindәki rәqabәt 4. Misirin bölüşdürülmәsi 5. Şәrqi Avropada möhkәmlәnmәk
A) 1,3
B) 4,5
C) 3,4
D) 2,4
E) 2,5
698) Sual:XIX әsrin sonu Almaniyaya aiddir: 1. Sәnaye çevrilişinin başa çatması 2. Ölkәnin siyasi
cәhәtdәn dağınıq olması 3. Dünya torpaqlarının bölüşdürülmәsi uğrunda mübarizә 4. Geniş


müstәmlәkәlәr әldә edәrәk İngiltәrәni ötmәsi 5. Antanta hәrbi blokuna daxil olması
A) 1,4
B) 3,5
C) 1,3
D) 4,5
E) 2,5
699) Sual:1898­ci il ABŞ­İspaniya müharibәsinә görә ABŞ әldә etdi: 1. Filippin adalarını 2. Puerto­
Rikonu 3. Haitini 4. Havay adalarını 5. Kubanı
A) 1,2,5
B) 2,3,4
C) 3,4,5
D) 1,4,5
E) 2,4,5
700) Sual:XIX әsrin sonunda Amerikanın xarici siyasәti yönәlmişdi: 1. Yaxın vә Orta Şәrqә 2. Uzaq
Şәrqә 3. Avropaya 4. Latın Amerikasına 5. Afrikaya
A) 1,2
B) 1,4
C) 2,4
D) 2,5
E) 3,5Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə