Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə4/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

68) Sual:II Filipplә birlәşmiş yunan orduları arasında hәlledici döyüş:
A) Xeroneya
B) Fermopil
C) İss
D) Qranik
E) Marafon
69) Sual:Yunan şәhәr dövlәtlәrindәn hansı Makedoniya işğalına qarşı güclü müqavimәt göstәrdi?
A) Xersones
B) Milet
C) Afina
D) Lesbos
E) Sparta
70) Sual:Afinada quldarlıq demokratiyasının әn yüksәk dövrü bağlı olmuşdur:
A) Perikillә
B) Homerlә
C) Meltiadla
D) Aqamenonla
E) Femistokla
71) Sual:E.ә.IV әsrdә Yunanıstanda ağalıq uğrunda rәqabәt aparan dövlәtlәr:
A) Afina­Sparta
B) Mileet­Efes
C) Afina­Krit
D) Efes­Sayqos
E) Krit­Xersones
72) Sual:Assuriya dövlәtinin torpaqları hansı dövlәtlәr arasında bölüşdürüldü?
A) Midiya­Qәdim Babil
B) Finikiya­Urartu
C) İran­Makedoniya
D) Karfaqen­Finikiya
E) Midiya­Yeni Babil
73) Sual:E.ә.612­ci ilә aiddir:
A) Finikiyanın süqutu
B) Karfagenin salınması
C) Nineviyanın tutulması
D) Yeni Babilin süqutu
E) Ur şәhәrinin salınması
74) Sual:Assuriya süquta uğradıldı:
A) Urartu tәrәfindәn
B) Әhәmәnilәr tәrәfindәn


C) Sasanilәr tәrәfindәn
D) Midiya­Babil ittifaqı tәrәfindәn
E) Finikiya tәrәfindәn
75) Sual:E.ә.XVI әsrdә hansı әrazidә Finikiya koloniyaları yaranmamışdır?
A) Şimali Afrikada
B) İspaniyada
C) Siciliyada
D) Sardiniyada
E) Qalliyada
76) Sual:Misir dövlәtinin varlığına son qoydu:
A) Assuriya
B) Hetlәr
C) Finikiya
D) Makedoniya
E) Әhәmәnilәr
77) Sual:Romalılar Makedoniya padşahlığını mәğlub etmәk üçün.
A) Karfaqenlә ittifaqa girdilәr
B) Yunanları öz tәrәflәrinә çәkdilәr
C) Epir padşahlığ ilә ittifaq qurdular.
D) Qallarla ittifaq bağladılar
E) Selefkilәrin hәrbi qüvvәlәrindәn istifadә etdilәr.
78) Sual:İmperiya dövründә müharibә elan etmәk, sülh bağlamaq, sәfirlik qәbul etmәk vә
göndәrmәk, xarici siyasәt mәsәlәlәri sәlahiyyәtinә daxil idi:
A) Senatın
B) Konsulun
C) İmperatorun
D) Tribunların
E) Arxontların
79) Sual:Misir ilә Het çarlığı arasında müqavilә bağlanmışdır.
A) e.ә 1302
B) e.ә 1312
C) e.ә 1291
D) e.ә 1286
E) e.ә 1283
80) Sual:Aralıq dәnizinin şәrq sahilindә möhkәmlәnmәk üçün Hetlәrlә müharibә aparmışdır
A) II Ramzes
B) I Tutmos
C) Tutanhamon
D) I Ramzes


E) III Tutmos
81) Sual:Misir ilә Het çarlığı arasında müharibәlәr dövrüdür
A) e.ә.XVI­XV әsrlәr
B) e.ә.XIV­XIII әsrlәr
C) e.ә.XVIII­XVI әsrlәr
D) e.ә.XX­XVIII әsrlәr
E) e.ә.XI­IX әsrlәr
82) Sual:әl­Aamarnada diplomatik yazışmalar saxlanan arxiv aşkar edilmişdir.
A) 1654­1659
B) 1932­1933
C) 1887­1888
D) 1740­1741
E) 1835­1836
83) Sual:Amid vә Kadisiyyә döyüşlәrinә aid oxşar cәhәt:
A) Әrәb qoşunlarının mәğlub edilmәsi
B) Alban qoşunlarının Sasani dövlәti tәrәfindә iştirak etmәsi
C) Albaniya әrazilәrinin bir hissәsinin geri qaytarılması
D) Albaniya әrazilәrinin bir hissәsinin geri qaytarılması
E) eyni әsrdә baş vermәsi
84) Sual: VII әsrin 40­cı illәrindә әrdәbildә әrәblәrә qarşıbaş vermiş yeni üsyanının nәticәsi:
A) üsyan yatırıldı, lakin әrәblәr әhaliyә güzәştә gedәrәk vergilәrin miqdarını azaltdılar
B) üsyan yatırıldı, vergilәrin miqdarı әvvәlkinә nisbәtәn xeyli artırıldı
C) üsyan qalib gәldi, әrәblәr şәhәrdәn qovuldu
D) üsyan yatırılsa da, әrәblәr xalqın müqavimәtini qıra bilmәyәcәklәrini görüb şәhәri tәrk etdilәr
E) üsyan qalib gәldi, әrәblәr bütün vergilәri lәğv etdilәr
85) Sual:Xilafәt dövründә Azәrbaycanın xarici ticarәt әlaqәlәrinin genişlәnmәsinin sәbәbi:
A) Daxili bazarların ticarәt әhәmiyyәtini itirmәsi
B) Gәncәnin şimalla tranzit ticarәtinin mәrkәzinә çevrilmәsi
C) Azәrbaycan sәnәtkarlarının hazırladıqları mәhsullarındaha baha satılması
D) Bәrdәdә “Kürki” bazarının “Gülsurә bazarı ilә rәqabәt apara bilmәmәsi
E) Bizansın Qara dәnizdәn keçәn ticarәt yolunun istiqamәtinin Xәzәr dәnizi tәrәf keçirilmәsi
86) Sual:Azәrbaycanda Sasanilәrin vә Xilafәtin köçürmә siyasәtindә oxşarlıq:
A) ölkәnin şimalında sәdlәr tikmәk
B) yerli әhalini fiziki cәhәtdәn aradan qaldırmaq
C) xristian әhalisinә öz dinlәrini qәbul etdirmәk
D) xristian әhalisinә öz dinlәrini qәbul etdirmәk
E) özlәrinә etnik dayaq yaratmaq
87) Sual:VIII әsrin 30­cu illәrindә әrәblәr xәzәrlәri Azәrbaycandan çıxartdılar:


A) Savalan dağı yaxınlığındakı döyüşdә qәlәbә nәticәsindә
B) Hәmәdan yaxınlığındakı döyüşdәn sonra
C) Birinci Bәlәncәr döyüşündәn sonra
D) İkinci Bәlәncәr döyüşündәn sonra
E) Hilat şәhәri yaxınlığındakı döyüşdәn sonra
88) Sual:Franklarda VI әsrin sonlarından başlayaraq:
A) ayrı – ayrı ailәlәrin torpaq paylarının icma üzvlәrinin xüsusi mülkiyyәtinә çevrilmәsi nәticәsindә
B) sakslarla 30 ildәn çox davam edәn müharibәlәr aparıldı
C) feodalizm yaranmağa başladı
D) dövlәt imperiyaya çevrildi
E) Vandal vә Ostqot krallığı işğal edildi
89) Sual: Franklarda qonşuluq icmasına keçid qәti olaraq başa çatdı:
A) ayrı – ayrı ailәlәrin torpaq paylarının icma üzvlәrinin xüsusi mülkiyyәtinә çevrilmәsi nәticәsindә
B) irsi keçәn feodal torpaq sahibliyi yaranandan sonra
C) dövlәt kәndlilәri üçün kiçik torpaq sahәlәri ayrılması nәticәsindә
D) torpaqlardan istifadә әvәzindә kәndlilәr xәzinәyә vergi verәndәn sonra
E) kәndlilәr ağır mükәllәfiyyәtlәr icra etmәyә mәcbur edilәndәn sonra
90) Sual: Feodal dağınıqlığı dövründә Qәrbi Avropadakı yeganә mütәşәkkil qüvvә idi:
A) iri feodallar
B) katolik kilsәsi
C) yoxsul kәndlilәr
D) tәhkimli kәndlilәr
E) müflislәşmiş cәngavәrlәr
91) Sual:İngiltәrә vә Rusiyada mәrkәzlәşmiş dövlәtin inkişafında birinci mәrhәlә adlanır:
A) konstitusiyalı monarxiya
B) mütlәq monarxiya
C) silki monarxiya
D) hәrbi diktatura
E) respublika
92) Sual:Xürrәmilәr vә taypinlәr hәrәkatlarına aid olan ümumi cәhәt:
A) yadelli әsarәtinә vә feodal zülmünә qarşı çevrilmәsi
B) tәhkimçiliyin vә vergilәrin lәğv edilmәsi uğrunda mübarizә aparılması
C) hәrәkat iştirakçılarının yalnız kәndlilәrdәn ibarәt olması
D) hәrәkatların qalibiyyәtlә nәticәlәnmәsi
E) vahid dövlәt yaratmaq uğrunda mübarizә aparılması
93) Sual:Azәrbaycanda Sasanilәrin vә Xilafәtin vergi siyasәtindә oxşarlıq:
A) vergilәrin azaldılması
B) can vergisinin alınması
C) xüms vergisinin alınması torpaq vergisinin lәğv edilmәsi
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə