Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə5/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

D) torpaq vergisinin lәğv edilmәsi
E) natural verginin lәğv edilmәsi
94) Sual:Göstәrilәnlәrin aid olduğu hәrәkat: Abbasilәr sülalәsinә qarşı yönәlmişdi 778­ci ildә
başlamışdı Hәrәkatda Azәrbaycan әhalisinin bütün tәbәqәlәri iştirak etmişdi
A) mәzdәkilәr
B) xaricilәr
C) cәlalilәr
D) xürrәmilәr
E) maniçilik
95) Sual:Eyni әsrә aiddir: 1. Müsafirin başçılığı ilә üsyan 2. Xaricilәr üsyanı 3. Kadisiyyә döyüşü 4.
Bәzz döyüşü
A) 3, 4
B) 2, 3
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 1, 3
96) Sual:Sasani vә әrәb xilafәti dövründә mövcud olan irsi dövlәt sahibliyi uyğun olaraq adlanırdı:
A) dastakert, mülk
B) xostak, iqta
C) vәqf, iqta
D) üşr, soyurqal
E) xostak, dastakert
97) Sual:әrәblәr Azәrbaycanda özlәrinә etibarlı dayaq yaratmaq mәqsәdilә:
A) dәrhal yerli әhaliyә islamı zorla qәbul etdirdilәr
B) Әrәbistanın әyalәtlәrindәn buraya çoxlu әrәb ailәsi köçürdülәr
C) yerli gәnclәri hәrbi xidmәtә başqa әraziyә göndәrdilәr
D) bu әrazilәrin idarәçiliyini yerli әyanlara hәvalә etdilәr
E) torpaqsız İran kәndlilәrini buraya köçürdülәr
98) Sual:I İsmayılın dövründә portuqallar möhkәmlәndilәr:
A) Xorasanda
B) İran körfәzindә
C) Mazandaranda
D) Kirmanda
E) İraqda
99) Sual:I Abbasın Avropa dövlәtlәri ilә diplomatik әlaqәlәri yönәlmişdi:
A) Osmanlılara qarşı
B) Şeybanilәrә qarşı
C) Moskva knyazlığına qarşı
D) Teymurilәrә qarşı


E) Ağqoyunluya qarşı
100) Sual:Eyni әsrә aiddir: Mehranilәr sülalәsinin hakimiyyәtinә son qoyulması әrәblәrin dövründә
әhalinin siyahıya alınması Sasani dövlәtinin süqut etmәsi Xürrәmilәr hәrәkatına Babәkin rәhbәrlik
etmәyә başlaması
A) 2, 3
B) 1, 2
C) 1, 4
D) 1, 3
E) 2, 4
101) Sual:833­cü ildә Hәmәdan döyüşündәki qәlәbәdәn sonra әrәblәr:
A) Bәzz qalası әtrafında yaşayan әhaliyә zorla islamı qәbul etdirdilәr
B) Bizansla mübarizәni dayandırıb bütün qüvvәni xürrәmilәrә qarşı yönәltdilәr
C) Azәrbaycan әhalisinin әrәb ordusunda hәrbi xidmәt göstәrmәsini qadağan etdilәr
D) Azәrbaycan әhalisinin әrәb ordusunda hәrbi xidmәt göstәrmәsini qadağan etdilәr
E) Azәrbaycan әhalisinin әrәb ordusunda hәrbi xidmәt göstәrmәsini qadağan etdilәr
102) Sual: Hәşdadsәr vә Savalan döyüşlәrinin oxşar cәhәti:
A) әrәblәr ilә xürrәmilәr arasında baş vermәsi
B) әrәblәrin qalib gәlmәsi
C) әrәblәrin mәğlubiyyәtә uğraması
D) xәzәrlәrin qәlәbәsi ilә başa çatması
E) xürrәmilәrin qәlәbәsi ilә başa çatması
103) Sual:Qәrbi Avropada erkәn orta әsrlәrdә asılı kәndli tәhkimli kәndlidәn fәrqli olaraq:
A) şәxsi azadlığını itirmәmişdi
B) torpağını vә şәxsi azadlığını itirmişdi
C) azad kәndli hesab edilmirdi
D) ağa torpağına tәhkim idi
E) pay torpağını itirmişdi
104) Sual: Erkәn orta әsrlәrdә Qәrbi Avropa ölkәlәrindәn fәrqli olaraq Bizans imeriyası:
A) feodallıqlara parçalanmışdı
B) tәnәzzül edirdi
C) vahid bir dövlәt kimi qalmışdı
D) işğalçı müharibәlәr aparmırdı
E) işğallara mәruz qalmırdı
105) Sual:Frank dövlәtindә Xlodviqin hakimiyyәti dövrünә aiddir:
A) Әrәblәrlә müharibә aparması
B) İspaniya vә İtaliyaya yürüş etmәsi
C) Saks tayfalarının tabe edilmәsi
D) Frank dövlәtinin imperiyaya çevrilmәsini
E) ilk qanunlar toplusunun tabe edilmәsi


106) Sual:Portuqaliyalıların İran körfәzindәki işğalına son qoydu:
A) I Tәhmasib
B) II Abbas
C) I Abbas
D) I Şah İsmayıl
E) Sultan Hüseyn
107) Sual:Qәrbi Avropa ölkәlәrindә ilk dәfә şәrqә xaç yürüşünә başladılar:
A) feodallar
B) kәndlilәr
C) qullar
D) kolonlar
E) din xadimlәri
108) Sual:İmperator Yustinyana aid deyil:
A) Vandal krallığının işğal edilmәsi
B) Roma imperiyasının yenidәn bәrpa edilmәsi
C) Ostqot krallığının işğal edilmәsi
D) İşğal edilmiş әrazilәrdә quldarlığın bәrpa edilmәsi
E) İşğalçı müharibәlәrin aparılması
109) Sual:Frank imperiyası neçә il mövcud olmuşdur?
A) 30
B) 33
C) 24
D) 23
E) 43
110) Sual:Daha әvvәlә aiddir
A) I Ottonun Şimali İtaliyanı işğal etmәsi
B) Müqәddәs Roma imperiyasının qurulması
C) Papa vilayәtinin meydana gәlmәsi
D) Verden müqavilәsinin imzalanması
E) Suasson döyüşünün baş vermәsi
111) Sual:I Ottonun Şimali İtaliyanı işğal etmәsindәn neçә il sonra Müqәddәs Roma İmperiyası
quruldu
A) 11
B) 12
C) 14
D) 20
E) 21
112) Sual:İtaliyada özünümüdafiә hüququ almış şәhәr icması adlanırdı


A) Ratuşa
B) Sobor
C) Kommuna
D) Gildiya
E) Kolonya
113) Sual: Hollandiya respublikası yaranmışdır:
A) Yüzillik müharibә zamanı
B) Reformasiya hәrәkatı gedişindә
C) Sәlib müharibәlәri gedişindә
D) Rekonkista hәrәkatı gedişindә
E) İspanlara qarşı mübarizә gedişindә
114) Sual:1472­ci ildә Ağqoyunlu dövlәti ilә Osmanlıya qarşı ittifaq bağladı:
A) Bizans
B) Rusiya
C) Venesiya
D) Teymurilәr
E) Şeybanilәr
115) Sual:Roma papası Avropa hökmdarlarına mәktubda kimi osmanlılara qarşı Allahın xristian
dünyası üçün yaratdığı bir fürsәt hesab edirdi?
A) Uzun Hәsәni
B) Әmir Teymuru
C) Qara Yusifi
D) Şah İsmayılı
E) Şah Tәhmasibi
116) Sual:1472­ci ildә Venesiya ilә Ağqoyunlu arasında Omanlıya qarşı ittifaq bağlandı:
A) Hәmәdan şәhәrindә
B) İsfahan şәhәrindә
C) Әrdәbil şәhәrindә
D) Marağa şәhәrindә
E) Tәbriz şәhәrindә
117) Sual:XV әsrin 70­ci illәrindә Osmanlı ilә Ağqoyunlu dövlәtinin qarşı­qarşıya gәlmәsindә
mühüm rol oynadı:
A) Moskva knyazlığı
B) Qızıl Orda dövlәti
C) Venesiya respublikası
D) Krım xanlığı
E) Teymurilәr
118) Sual:Erkәn sәltәnәt dövrü ilә başlayır:
A) Misir tarixi
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə