Fenn: 0509y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­3Yüklə 5,02 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/27
tarix06.05.2018
ölçüsü5,02 Kb.
#42449
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Test: AAA_0509y#01#Q15#01 Eduman
Fenn: 0509Y Beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­3
Sual sayi: 700
1) Sual:Xorvatiya neçәnci ildә Qәrbi Sloveniyanı әlә keçirdi?
A) 1995
B) 1990
C) 1999
D) 1992
E) 1993
2) Sual:1992­ci ildә hansı tәşkilat Bosniyaya sülh yaratma qüvvәlәri göndәrdi?
A) BMT­nin TŞ­sı
B) ATӘT
C) NATO
D) Avropa Birliyi
E) Xristian tәşkilatı
3) Sual:Cәnubi Qafqaz münaqişә ocaqları sırasına daxildir: 1. Qarabağ münaqişәsi 2. Gümrü
münaqişәsi 3. Abxaziya münaqişәsi 4. Çeçenistan münaqişәsi 5. Osetiya münaqişәsi
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 1,4,5
D) 1,3,5
E) 3,4,5
4) Sual:1974­cü ildә Türkiyәnin Kiprә qoşun çıxarmasının sәbәbi:
A) Kiprin bir hissәsinin Türkiyәnin tәrkibinә qatılması barәdә BMT­nin bәyanatı
B) Kiprә ingilis – yunan müdaxilәsi
C) Türkiyәnin NATO­ya daxil olması vә onun Yunanıstanla münaqişәsi
D) Kipr respublikasının NATO­ya üzv qәbul olması
E) Kipri Yunanıstana birlәşdirmәyә çalışan hәrbçilәrin qanuni hökumәti devirmәsi
5) Sual:1991­ci il dekabrın 8­dә MDB­nin yaradılması haqqında müqavilә imzalandı
A) Rusiya, Ukrayna vә Belorusiya arasında
B) Rusiya, Ukrayna vә Qazaxıstan arasında
C) Rusiya, Belorusiya vә Ermәnistan arasında
D) Ukrayna, Belorusiya vә Qazaxıstan arasında
E) Rusiya, Gürcüstan vә Ukrayna arasında
6) Sual:Bosniya münaqişәsi zamanı sonradan mövqeyini dәyişәn tәşkilat hansı idi?
A) Avropa Birliyi
B) BMT
C) ATӘT
D) NATO


E) SEATO
7) Sual:Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. ATәT­in Paris sammiti 2. Azәrbaycanın BMT­yә üzv qәbul
olması 3. Azәrbaycanın ATәT­ә üzv qәbul olması 4. ATәT­in İstanbul sammiti 5. Azәrbaycanın
Avropa Şurasına daxil olması
A) 1,3,2,4,5
B) 1,2,3,4,5
C) 2,3,4,1,5
D) 3,4,2,1,5
E) 4,5,2,1,3
8) Sual:Azәrbaycanın üzv olduğu beynәlxalq tәşkilatlar: 1. BMT 2. NATO 3. ATәT 4. Avropa Birlyi
5. Avropa Şurası
A) 1,2,3
B) 1,3,5
C) 2,3,4
D) 3,4,5
E) 2,4,5
9) Sual:1971­ci il Hindistan – Pakistan münaqişәsinin nәticәsi:
A) Qәrbi Pakistan Hindistan tәrәfindәn işğal edildi
B) Hindistan Kәşmirin Pakistana aid olan hissәsini işğal etdi
C) Şәrqi Pakistan Hindistan trәfindәn işğal edildi
D) Kәşmir Pakistanın nәzarәti altına keçdi
E) Şәrqi Pakistanda müstәqil Banqladeş dövlәti yarandı
10) Sual:BMT­nin Baş katibi Butros­Qali Azәrbaycana sәfәr etdi:
A) 1998­ci ildә
B) 1996­cı ildә
C) 1994­cü ildә
D) 1992­ci ildә
E) 1997­ci ildә
11) Sual:Azәrbaycan­Ermәnistan prezidentlәrinin birbaşa görüşlәri keçirilmәyә başladı:
A) 1995­ci ildә
B) 1995­ci ildә
C) 1998­ci ildә
D) 1999­cu ildә
E) 2001­ci ildә
12) Sual:Bakı­Supsa neft kәmәri istifadәyә verildi:
A) 1994­cü ildә
B) 1995­ci ildә
C) 1997­ci ildә
D) 1999­cu ildә


E) 2001­ci ildә
13) Sual:ATәT­in Minsk qrupu yaradılmışdır:
A) 1997­ci ildә
B) 1992­ci ildә
C) 1991­ci ildә
D) 1995­ci ildә
E) 1996­ci ildә
14) Sual:Azәrbaycan Respublikası Avropa Şurasına üzv qәbul edildi:
A) 1999­cu il aprel
B) 2000­ci il yanvar
C) 2001­ci il yanvar
D) 2002­ci il yanvar
E) 2003­cü il may
15) Sual:SSRİ­nin tәşkil edilmәsindәn neçә il sonra MDB yaradılmışdır?
A) 71
B) 79
C) 65
D) 69
E) 75
16) Sual:Bakı­Tiflis­Ceyhan neft kәmәri istifadәyә verilmişdir:
A) 2006­cı il iyul
B) 2004­cü il sentyabr
C) 2003­cü il may
D) 2005­ci il mart
E) 2007­ci il may
17) Sual:1994­1999­cu illәrdә ATәT­in sammitlәri keçirilmişdir: 1. Paris 2. Minsk 3. Budapeşt 4.
Lissabon 5. İstanbul
A) 1,2,3
B) 2,3,4
C) 2,4,5
D) 3,4,5
E) 1,4,5
18) Sual:Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1. Azәrbaycanın Avropa Şurasına qәbulu 2. Azәrbaycanın BMT­
yә qәbul edilmәsi 3. әsrin müqavilәsi 4. Lissabon sammiti 5. İstanbul sammiti
A) 2,3,4,5,1
B) 1,2,3,4,5
C) 3,4,5,1,2
D) 4,5,1,2,3
E) 2,4,5,3,1


19) Sual:Azәrbaycan­Türkiyә diplomatik әlaqәlәri yaradılmışdır
A) 1992­ci ilin yanvarında
B) 1990­cı ilin yanvarında
C) 1990­cı ilin mayında
D) 1991­ci ilin dekabrında
E) 1992­ci ilin dekabrında
20) Sual: Avropa­Qafqaz­Asiya nәqliyyat dәhlizinin inkişafı üzrә çoxtәrәfli sәnәdlәr imzalandı:
A) Bakı konfransında
B) London konfransında
C) Tiflis konfransında
D) İstanbul konfransında
E) Daşkәnd konfransında
21) Sual:Azәrbaycanın xarici ölkәlrlә iqtisadi әlaqәlәrinin genişlәnmәsindә böyük rol oynayırdı:
A) NATO­ilә әmәkdaşlıq
B) Avropa Birliyinә inteqrasiya
C) Böyük İpәk yolunun bәrpası
D) Ermәnistanla quru yollarının bәrpası
E) QİYŞ çәrçivәsindә әmәkdaşlıq
22) Sual:1992­ci ildә ABŞ konqresinin qәbul etdiyi Azadlığa dәstәk aktına edilmiş 907­ci düzәlişә
әsasәn:
A) ABŞ Ermәnistana tәzyiq etmәli idi
B) ABŞ Qarabağ münaqişәsinә hәll etmәli idi
C) ABŞ­ın Azәrbaycana yardım göstәrmәsi qadağan edilirdi
D) Ermәnistanla­Azәrbaycan arasında diplomatik әlaqәlәr qurulurdu
E) Ermәnistanla­Azәrbaycan arasında diplomatik әlaqәlәr qurulurdu
23) Sual:Prezident Heydәr әliyevin Türkiyәyә ilk rәsmi sәfәri oldu
A) 1992­ci ildә
B) 1993­cü ildә
C) 1995­ci ildә
D) 1996­cı ildә
E) 1994­cü ildә
24) Sual:Türkiyә Azәrbaycanın müstәqilliyini tanıdı
A) 1991­ci ilin noyabrında
B) 1990­cı ilin noyabrında
C) 1991­ci ilin mayında
D) 1992­ci ilin yanvarında
E) 1992­ci ilin noyabrında
25) Sual:1991­ci il noyabrın 9­da


Yüklə 5,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə