Fenn: 1204 EkologiyaYüklə 4,52 Kb.

səhifə1/30
tarix24.04.2018
ölçüsü4,52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Test: 1204_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan
Fenn: 1204 Ekologiya
Sual sayi: 750
1) Sual:Suyun dövranı nәyә deyilir?
A) rütubәtin atmosferlә yer sәthi arasındakı ardıcıl mübadilә prosesinә
B) rütubәtin atmosferlә yer sәthi arasındakı ardıcıl mübadilә prosesinә
C) yüksәklik üzrә iqlimin dәyişilmәsinә
D) daxili suların hidroloji xüsusiyyәtlәrinә
E) çayların axın xüsusiyyәtlәrinin relyef şәraitindәn asılı olaraq dәyişmәsinә
F) çoxlu çay qollarının birlәşmәsi nәticәsindә çayın suyunun artması, suyun sürәti vә nәqledici qüvvәsinin çoxalmasına
2) Sual:Yer kürәsinin ümumi su ehtiyatları nә qәdәrdir?
A) 1386 milyon km³
B) 1021 milyon km³
C) 1564 milyon km³
D) 1278 milyon km³
E) 1153 milyon km³
3) Sual:Aridlәşmә nәdir?
A) zibilliklәrin artması
B) hasilat sәnayesinin inkişafı
C) yeraltı suların çoxalması
D) torpaqda nәmliyin azalması
E) torpaq әmәlә gәlmә prosesindә intensiv mikroorqanizmlәrin çoxalması
4) Sual:Deqradasiya nәdir?
A) iqtisadi sәmәrә, kooperasiya
B) mineral – xammal hasilatı, mineral gübrә istehsalı
C) eroziya, çirklәnmә, şoranlaşma
D) yarımfabrikat istehsalı karbohidrogen xammalı


E) plastik kütlә, kauçuk müxtәlif lif istehsalı
5) Sual:Faydalı qazıntılar nәyә deyilir?
A) yüksәk dağların daha çox rütubәtlәnәn yamaclarına
B) mülayim soyuq iqlim şәraitindә yaranan meşә landşaftına
C) yüksәk tәzyiqli sahәlәrә doğru üfüqi istiqamәtdә havanın yerdәyişmәsinә
D) cәmiyyәtin müxtәlif tәlәblәrini tәmin etmәyә lazım olan mineral süxurlara
E) maqutafik, metamorfik, hәm dә çöküntü mәnşәli süxurlara
6) Sual:Әrazimizin neçә faizini dağlar tutur?
A) 50%­ni
B) 60%­ni
C) 40%­ni
D) 30%­ni
E) 10%­ni
7) Sual:Tәbii resurslardan sәmәrәli istifadәnin әsas mәqsәdi nәdir?
A) Ayrı­ayrı ödәnişlәrin miqdarının müәyyәn olunması üsulları
B) Ödәnişlәrin tutulması
C) Ödәnişlәrin istifadә qaydaları
D) daxil deyil
E) tәbiәtdәn istifadәnin ödәnişliliyini müәyyәnlәşdirmәk
F) tәbiәtdәn istifadәnin ödәnişliliyini müәyyәnlәşdirmәk
M) Tәbiәtdәn istiadәni tәnzimlәmәk.
N) Tәbiәtdәn istifadә tәdbirlәrinin proqnozlaşdırmaq.
) Tәbiәtdәn istifadәni stimullaşdırmaq.
) Ödәnişlәrin istifadәsini tәnzimlәmәk
8) Sual:Әtraf mühitin keyfiyyәti nәdir?
A) Suyun çirklәnmәsi.
B) Atmosferin çirklәnmәsi.


C) Torpağın çirklәnmәsi.
D) ekoloji norma
E) Meşәlәrin çirklәnmәsi
9) Sual:Tәbii ünsürlәrә nәlәri aid edirlәr?
A) biosfer
B) litosfer
C) tәbii şәrait
D) su,torpaq,hava vә s.
E) ozonosfer
10) Sual:1976­cı ildәObyektә tәsir edәn mühit necә adlanır?
A) Sәnaye qovşaqları
B) әtraf mühit
C) İqlim mühiti
D) Sosial mühit
E) İnfrastruktur
11) Sual:«Kioto protokolu» imzalanmışdır:
A) bәrk formalı tullantıların mәhdudlaşdırılması üçün
B) «istilik effәekti» yaradan qazların atmosferә atılmasının mәhdudlaşdırılması üçün;
C) tәbii resurslardan birgә istifadә üçün
D) biomüxtәlifliyin qorunması üçün
E) tәbii mühit sahәsindә әmәkdaşlıq üçün
12) Sual:MAQATE.«Әtraf mühit vә inkişaf» mövzusu üzrә BMT konfransı keçirilmişdir:
A) 1972
B) 1992
C) 1999
D) 2002
E) 2005


13) Sual:Azәrbaycanda әtraf mühitә mәnfi tәsir göstәrәn sәnaye sahәlәrindәn deyil:
A) kimya;
B) selliloz­kağız;
C) metallurgiya;
D) yanacaq;
E) enerqetika.
14) Sual:Azәrbaycanda tәsәrrüfat sahәlәri içәrisindә әtraf mühitә әn az tәsir göstәrәn:
A) sәnaye;
B) nәqliyyat;
C) kәnd tәsәrrüfatı;
D) sәhiyyә;
E) mәnzil­kommunal.
15) Sual:Azәrbaycanda tәbii ehtiyatlardan sәmәrәli istifadә vә әtraf mühitin mühafizәsi prosesi әlaqәdardır:
A) әrazi­istehsal kompleksinin inkişafından;
B) tәsәrrüfatın inkişaf göstәricilәrindәn
C) regionlarda mәhsuldar qüvvәlәrin inkişafından;
D) tәsәrrüfatın inkişaf göstәricilәrindәn;
E) müxtәlif tәbii ünsürlәrdәn;
F) sәnaye vә kәnd tәsәrrüfatının inkişafından.
16) Sual:Sәnaye müәssisәlәrini şәhәr әtrafında yerlәşdirirkәn ilkin nәzәrә alınan amillәrdәndir:
A) әrazinin torpaq­bitki örtüyünün vәziyyәti;
B) әrazinin ekoloji vәziyyәti;
C) әrazidә hakim külәyin istiqamәti vә gücü;
D) әrazidә yağıntıların miqdarı vә su mәnbәlәri;
E) әrazinin tәbii landşaftlarının dәyişmә vәziyyәti.
17) Sual:Beynәlxalq ekologiya hüququnun obyekti:


A) bәşәriyyәtin yaşayış sahәsidir;
B) yer kürәsinin tәbiәti vә yerәtrafı kosmik mәkandır;
C) tәbii ehtiyatlar haqqında qanunvericilik toplusudur;
D) hüquqi vә fiziki şәxslәrin fәaliyyәt sahәsidir;
E) tәbii ehtiyatlardan istifadәni tәnzimlәyәn normalar sistemidir.
18) Sual:Tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ekoloji ekspertizası:
A) dövlәt ekoloji nәzarәtinin әsas funksiyalarından biridir.
B) ekoloji tәhsilin bir formasıdır.
C) ekoloji maariflәndirmә vasitәsidir.
D) demoqrafik siyasәtin tәrkib hissәsidir.
E) iqtisadi siyasәtin әsasıdır.
19) Sual:Ekoloji ekspertizanın әsas prinsiplәri hansılardır?
A) imperativ, tәhlükәsizlik, aşkarlıq, müstәqillik, komplekslilik
B) müstәqillik, aşkarlıq, enerjiyә qәnaәt, riskin azaldılması.
C) imperativ, tәhlükәsizlik, aşkarlıq, enerjiyә qәnaәt.
D) peşәkarlıq, müstәqillik, aşkarlıq, imperativ.
E) enerjiyә qәnaәt, müstәqillik, imperativ, aşkarlıq.
20) Sual:Milli monitorinq sistemi dedikdә başa düşülür:
A) beynәlxalq miqyasda aparılan monitorinq.
B) bir neçә ölkәdә aparılan monitorinq.
C) ölkә miqyasında aparılan monitorinq.
D) materikdә aparılan monitorinq.
E) şәhәr daxilindә aparılan monitorinq.
21) Sual:Baza monitorinq sistemi nәdir?
A) regional antropogen tәsirlәr nәzәrә alınmaqla tәbiәtdә baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
B) bitki alәmindә baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
C) faunada baş verәn hallara nәzarәt etmәk.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə