Fənn 1247 Azərbaycanın təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli istifadə olunmasıYüklə 380,41 Kb.

səhifə1/12
tarix18.04.2018
ölçüsü380,41 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Fənn 1247 - Azərbaycanın təbii ehtiyatları və onlardan səmərəli 

istifadə olunması 

 

1 Sual: İnsanın yaşaması üçün istifadə etdiyi təbii cisimlər nə adlanır? (Çəki: 1)    

a)  əmək resursları 

b)  təbii şərait 

c)  ) təbii ehtiyatlar 

d)  sosial elementlər 

e)  təsərrüfat strukturları 

 

 

2 Sual: Fənnin predmeti nədir? (Çəki: 1) a)  təsərüfat və əhalinin səmərəli ərazi təşkili 

b)  demoqrafik proseslər 

c)  intensiv istehsala keçid yolları 

d)  ) təbii resurs potensialından səmərəli istifadə 

e)  təbiətlə cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqələrinin nizamlanması 

 

 3 Sual: Fənnin məqsədi nədir? (Çəki: 1) 

a)  )təbiətdən düzgün istifadə və onun mühafizəsi 

b)  beynəlxalq münasibətlərin bir çox problemlərinin həlli yolları 

c)  təsərrüfat sahələrinin kompleks şəkildə inkişafı 

d)  xidmət sahələrinin ixtisaslaşması və mübadiləsi prosesləri 

e)  iqtisadiyyatda bazar modelinin qloballaşdırılması 

 

 

4 Sual: Fənnin əsas vəzifələrini sadalayın. (Çəki: 1) a)  respublika təsərrüfatının yenidən qurulması və modernləşdirilməsi, təsərrüfat sahələrinin 

strukturunun təkmilləşdirilməsi 

b)  müxtəlif proseslərin təsiri ilə zonallığın pozulmasının qarşısının alınması, landşaft tiplərinin 

yerləşmə ardıcıllığındakı müəyyən fərqlərin aradan qaldırılması 

c)  ) təbii və antropogen amillərin yaratdığı müxtəlif ekoloji problemlərin həlli, bioloji müxtəlifliyin 

qorunub saxlanılması 

d)  təbii sərvətlərin hasil edildiyi ərazilərdə texnogen landşaftların formalaşmasının qarşısının 

alınması 
e)  ekstensiv yol, əkin sahələrinin genişləndirilməsi, heyvanların və müəssisələrin sayının artırılması 

hesabına məhsul istehsalının artırılması. 

 

 

5 Sual: İsveç alimi K.Linney (1707-1778) təbii sərvətləri neçə qrupa bölüşdürür və hansılardır? (Çəki: 1) a)  2 qrupa: su və torpaq ehtiyatlarına 

b)  )3 qrupa: mineral, bitki, heyvanat ehtiyatlarına 

c)  4 qrupa: meşə, hava, iqlim, rekreasiya ehtiyatlarına 

d)  5 qrupa: mineral, torpaq, su, bioloji, geotermal ehtiyatlara 

e)  6 qrupa: mineral resurslar, yanacaq, kimyəvi, tikinti, iqlim, bioloji ehtiyatlara 

 

 6 Sual: Elementar və kompleks ehtiyatlara hansı sərvətlər aiddir? (Çəki: 1) 

a)  kömür, neft, filiz, heyvanat ehtiyatları 

b)  elektrik, külək, günəş enerjisi ehtiyatları 

c)  qabarma-çəkilmə, temperatur, buxarlanma 

d)  atom enerjisi, kosmosdan istifadə, daş kömür 

e)  ) oksigen, azot, günəş enerjisi, atmosfer havası, su 

 

 

7 Sual: Təbii şərait nəyin əmələ gəlməsinə şərait yaradır? (Çəki: 1) a)  iqlim və aqroiqlim sərvətlərinə 

b)  ) insanların əmək fəaliyyətinin gedişinə, təbii sərvətlərin əmələ gəlməsinə  

c)  külək, dəniz dalğalarının qabarma və çəkilməsinə 

d)  enerjinin alınmasına 

e)  məhsuldar qüvvələrin inkişafına 

 

8 Sual: Təbii sərvətlərin keyfiyyət göstəricilərinin müxtəlifliyi nəyə səbəb olmuşdur? (Çəki: 1) a)  Cəmiyyətin inkişafının elementidir. 

b)  Təsərrüfatda stimulyator rolunu oynayır. 

c)  Təsərrüfat sahələrinin inkişafına 

d)  ) təsərrüfat sahələrinin rəngarəngliyinə 

e)  təbii ehtiyatların öyrənilməsinə 

 

 9 Sual: Təbii sərvətlər anlamı nəyin cəmi kimi qəbul edilir? (Çəki: 1) 

a)  iqtisadi, texniki, coğrafi amillərin 
b)  ) təbiətdən istifadə edilən və istifadəsi mümkün olan təbii kontropentlərin  

c)  ETT –nin inkişaf səviyyəsinin  

d)  təbii ehtiyatların qiymətləndirilməsinə 

e)  -keyfiyyət göstəricilərinin 

 

 

10 Sual: Təbii resurs amili nədir? (Çəki: 1) a)  ) təbii mühitin fəaliyyəti, ekoloji amili, təbii sərvətlərin tərkibi, miqdarı 

b)  sahə vahidinə düşən ehtiyatlar 

c)  ərazinin mənimsənilmə şəraiti (ehtiyatın) 

d)  nəqliyyat şəraiti, ehtiyatın məskunlaşma mümkünlüyü 

e)  kəmiyyət-keyfiyyət göstəriciləri, məhsula sərf edilən xərclər 

 

 11 Sual: Bəşər cəmiyyətin sosial – iqtisadi inkişafı nə ilə bağlıdır? (Çəki: 1) 

a)  təsərrüfatın yararlılıq cəhətdən qiymətləndirilməsilə  

b)  ehtiyatların keyfiyyət tərkib ilə 

c)  ) insanların təbii sərvətlərdən istifadə etməsilə 

d)  potensial ehtiyatların düzgün dəqiqləşdirilməsi ilə  

e)  doğru cavab yoxdur 

 

 

12 Sual: Təbiətlə istehsal arasında qarşılıqlı əlaqələr nə kimi xarakter daşıyır? (Çəki: 1) a)  fəlsəfi 

b)  informatik 

c)  sosial 

d)  iqtisadi 

e)  ) tarixi 

 

 13 Sual: İstehsalın xammal və enerji bazalarını nə təşkil edir? (Çəki: 1) 

a)  ) təbii sərvətlər 

b)  yerin daxili istiliyi 

c)  yanacaq – energetika sahəsi 

d)  potensial sərvətlər 

e)  ərazinin relyef və iqlim 

  

14 Sual: Respublikanın mövcud ərazi istehsal kompleksləri (ƏİK) nəyə əsaslanaraq formalaşıb inkişaf 

etmişlər? (Çəki: 1) 

a)  ərazinin mənimsənilmə dərəcəsinə 

b)  məhsuldar qüvvələrin yerləşməsinə 

c)  relyef və iqlimə 

d)  tikinti materiallarına 

e)  ) yerli təbii ehtiyatlara 

 

Bölmə: 2.1 02Ad 2.1 02 

Suallardan 

11 

Maksimal faiz  11 Sualları qarışdırmaq 

 

Suallar təqdim etmək  2 %  

 

  

15 Sual: Dünyada neçə növ faydalı qazıntı və qiymətli daşlar mövcuddur? (Çəki: 1) 

a)  100 növ qazıntı, 50 növ qiymətli daşlar 

b)  150 növ faydalı qazıntı, 100 növ qiymətli daşlar 

c)  200 növ faydalı qazıntı, 150 növ qiymətli daşlar 

d)  ) 250 növ faydalı qazıntı, 200 növ qiymətli daşlar 

e)  300 növ faydalı qazıntı, 250 növ qiymətli daşlar 

 

 16 Sual: Potensial ehtiyatlar hansı sərvətlərə aid edilir? (Çəki: 1) 

a)  ) istifade olunmayan, ehtiyatı tam dəqiqləşməyən sərvətlər 

b)  təbiətdə istifadə edilən və istifadəsi mümkün olan resurslar 

c)  dəqiq kəşfiyyat aparılmış, sərhədləri tam dəqiqləşdirilmiş ehtiyatlar 

d)  yayım şəraitinin ümumi əlamətlərini təmin edən kəşfiyyat və öyrənilmə dərəcəsinə malik 

ehtiyatlar 

e)  ilkin olaraq tək-tək nümunələr məlum olan və sənaye ehtiyatı az olan ehtiyatlar. 

 

 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə