Fenn: 2602y mühasibat uçotu (ixtisas)Yüklə 1,44 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/36
tarix23.09.2018
ölçüsü1,44 Mb.
#70262
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


Test: 2602Y_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan
Fenn: 2602Y Mühasibat uçotu (ixtisas)
Sual sayi: 701
1) Sual:Hal­hazırda Azәbaycanda beynәlxalq mühasibat uçotu standartından istifadә etmәk olarmı?
A) İstifadә etmәk olar
B) Hissә ilә
C) Qeyri mümkündür
D) Milli mühasibatlığın tәlәblәrinә uyğunlaşdırmaqla
E) Gәlәcәkdә istifadә etmәklә
2) Sual:İstifadәçilәr üçün maliyyә hesabatları arasında müvafiqliyi vәfәirliliyi müәyyәn etmәk vә qiymәtlәndirmәk imkanını yaradan informasiya:
A) Neytral hesab olunur.
B) Etibarlı hesab olunur
C) Münasib hesab olunur
D) Müqayisәli hesab olunur
E) Әhәmiyyәtli hesab olunur
3) Sual:İqtisadi mәzmununa görә standartların tәsnifatı nәyi nәzәrdә tutur?
A) Milli standartın müddalarını işlәyib hazırlamaq
B) Uçot obyekti arasında iqtisadi әks әlaqәni lәğv etmәk
C) Әmәliyyatların iqtisadi tәbiәtini başa düşmәk
D) Tәyinata görә standartın tәsnifatında verilәn informasiyanı tamamlamaq
E) Beynәlxalq standartı milli standarta uyğunlaşdırmaq
4) Sual:Aşağıdakılardan hansı Maliyyә hesabatlarına görә maliyyә hesabatlarının tәrkib elementlәrindәn biri deyil
A) İdarә Heyәti vә Müşahidә Şurasının strukturu haqqında hesabat
B) Pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqda hesabat
C) Mәnfәәt vә zәrәr haqqında hesabat
D) Kapitalda dәişikliklәr haqqında hesabat
E) Mühasibat siyasәti haqqında açıqlama


5) Sual:Mühasibat uçotunun beynәlxalq standartları anlayışını açıqla:
A) Mühasibat uçotunun tәşkilindә nәzәrdә tutulan qayda vә müddәaların standartları olması
B) Mühasibat uçotuna dair metodun olması
C) Mühasibat uçotunun aparılmasının işlәnmiş qaydasının olması
D) Mühasibat uçotunun aparılmasına dair beynәlxalq peşәkar tәşkilatların tәşkilati vә metodoloji istiqamәtlәrinin işlәnmәsini әhatә etmәsi
E) Mühasibat uçotunun aparılması üçün yüksәk ixtisaslı beynәlxalq tәşkilatlar tәrәfindәn işlәnmiş vә tәklif xarakterli qayda vә üsulların icmalı
olması
6) Sual:Mühasibat uçotunun hal­hazırda tәtbiq edilәn neçә standartından istifadә edilir?
A) 39 standart
B) 25 standart
C) 30 standart
D) 41 standart
E) 37 standart
7) Sual:Azәrbaycanda neçә standartdan istifadә edilir?
A) 21
B) 12
C) 15
D) 10
E) 13
8) Sual:İnventarizasiya nә demәkdir?
A) Tәşkilatın әmlakının düzgün saxlanması vә istifadәsi qaydalarına riayәt edilmәsini
B) Konkret tarixә mühasibat uçotunun mәlumatlarını müqaisә etmәklә tәşkilatın әmlakı vә öhdәliklәrinin hәqiqi mövcüdluğunun dәqiqlәşdirilmәsi
C) Tәşkilatda olan әmtәә­material dәyәrlilәrinin yoxlanma üsulu
D) Tәşkilatın әmlakında müәyyәn edilmiş әskikgәlmәni müәyyәn etmәk üçün mühasibat uçotunun әsas vasitәsi
E) Tәşkilatın әmlakının mühafizәsini tәmin etmәk üçün nәzarәt növü
9) Sual:Tәşkilatda inventarizasiya kim tәrәfindәn aparılır?


A) Menecer tәrәfindәn
B) Tәşkilatın rәhbәri tәrәfindәn tәyin edilәn xüsusi komissiya tәrәfindәn
C) Mühasibat işçilәri tәrәfindәn
D) Tәşkilatın plan şöbәsinin işçilәri vә digәr mütәxәssislәr tәrәfindәn
E) Maddi mәsul şәxs tәrәfindәn
10) Sual:Mütlәq inventarizasiyada hansı әmlaklar yoxlamaya cәlb edilir?
A) İstehsalat ehtiyatları
B) Yerlәşmә yerindәn asılı olmayaraq bütün әmlaklar
C) Pul vәsaitlәri
D) Ancaq әsas vәsaitlәr
E) Әmtәә­material dәyәrlilәri
11) Sual:Obyektin әhatә dairәsinә görә inventerizasiya necә tәsniflәşdirilir?
A) Tam
B) Dövrü vә tam
C) Seçmә
D) Tam vә seçmә
E) Seçmә, dövrü, tam
12) Sual:601 Satış hesabatın ayın axırına hansı saldosu var?
A) heç bir saldosu olmur
B) debet
C) kredit
D) açıqlanmış
E) hәm debet, hәm dә kredit
13) Sual:Mәhsul istehsalı üzrә müәssisәnin xәrclәri hansı hesabda aparılır?
A) 711 “Kommersiya xәrclәri”
B) 721 “ İnzibati xәrclәr”
C) 202 “İstehsalat mәsrәflәri”


D) 242 “Gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri”
E) 243 “Verilmiş qısamüddәtli avanslar”
14) Sual:Ticarәt tәşkilatlarının xәrclәri hansı hesabda aparılır?
A) 721 “ İnzibati xәrclәri”
B) 731 “ Sair әmәliyyat xәrclәri”
C) 701 “Satışın maya dәyәri”
D) 202 “ İstehsalat mәsrәflәri”
E) 242 “Gәlәcәk dövrlәrin xәrclәri”
15) Sual:İstehsalat tikililәrinin qızdılması vә işıqlandırılması xәrclәri hansı xәrc qrupuna aid edilir?
A) müstәqim
B) bütün cavablar sәhvdir
C) dolayı
D) ümumistehsalat
E) ümumtәsәrrüfat
16) Sual:әsas istehsaldan buraxılan hazır mәhsulların anbara daxil olmacı hansı köçürmә ilә hәyata keçirilir?
A) D – t 204 K ­ t 207
B) D – t 202 K – t 201
C) D – t 204 K – t 202
D) D – t 204 K – t 205
E) D – t 204 K – t 206
17) Sual:Bitmәmiş istehsalın faktik qalığı necә müәyyәn edilir?
A) bütün cavablar sәhvdir
B) mühasibat uçotu mәlumatları әsasında
C) kalkulyasiya metodu ilә
D) ikili yazılış metodu ilә
E) inventarlaşma metodu ilә


18) Sual:Müәssisәnin xәrclәri hansı dövrdә mәhsulların maya dәyәrinә daxil edilir?
A) bütün cavablar düzgündür
B) mәhsul buraxılandan sonrakı hesabat dövründә
C) hazır mәhsul satıldıqda
D) cari dövrdә
E) inventarlaşmadan sonra
19) Sual:Mühasibat uçotunda hazır mәhsulların qiymәtlәndirilmәsinin hansı ysulları mövcuddur?
A) bütün cavablar sәhvdir
B) ilk dәyәri üzrә
C) faktik maya dәyәrilә
D) qalıq dәyәrilә
E) bazar dәyәrilә
20) Sual:Hansı mәhsullar yola salınan mәhsullar hesab edilir?
A) bütün cavablar sәhvdir
B) istehsaldan buraxılan
C) alıcılara yola salınan
D) alıcılara yola salınan vә dәyәri ödәnilәn
E) anbarda saxlanılan vә yola salınmaq üçün nәzәrdә tutulan
21) Sual:Hansı xәrclәr üstәlik xәrclәrә aid edilir?
A) texnoloji prosesә sәrf edilәn enerji
B) bütün cavablar düzgündür
C) mәhsul istehsalına sәrf olunan materialların dәyәri
D) әsas istehsal fәhlәlәrinin әmәk haqqı
E) idarәetmә işçilәrinin әmәk haqqı
22) Sual:Alış dәyәrilә materiallar hansı hesabda uçota alınır?
A) 207 “ Digәr ehtiyatlar”
B) 201 “ Material ehtiyatları”Yüklə 1,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə