Fenn: 2706 MәdәniyyәtşünaslıqYüklə 1 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/26
tarix01.08.2018
ölçüsü1 Mb.
#59792
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Test: 2706_Az_Æ​
yani_Yekun imtahan
Fenn: 2706 Mәdәniyyәtşünaslıq
Sual sayi: 700
1) Sual:Sivilizasiyanın coğrafi konsepsiyasının nümayәndәsini göstәrin:
A) Meçnikov
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels
2) Sual:Sivilizasiyanın etnopsixoloji konsepsiyasının nümayәndәsini göstәrin:
A) Qumilyov
B) M.Veber
C) Morqan
D) Danilevski
E) Engels
3) Sual:Sivilizasiyanın sosioloji konsepsiyasının nümayәndәsini göstәrin:
A) Sorokin
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels
4) Sual:Sivilizasiyanın kulturoloji konsepsiyasının nümayәndәsini göstәrin:
A) M.Veber
B) Morqan
C) Danilevski
D) Qumilyov
E) Engels


5) Sual:Sivilizasiyanı tәcrid olunmuş mәdәni­tarixi tip kimi şәrh edirdi:
A) Danilevski
B) Morqan
C) Kant
D) Kont
E) Yakovets
6) Sual:Tam bir sistem olan sivilizasiyaya hansı elementlәr daxildir:
A) sadalananların hamısı
B) din
C) iqtisadiyyat
D) siyasi tәşkilatlanma
E) sosial tәşkilatlanma
7) Sual:Kant insanın azadlığının şәrtini nәdә görürdü:
A) Mәdәniyyәtdә
B) Hüquqda
C) Iqtisadiyyatda
D) Pulda
E) sivilizasiyada
8) Sual:Hegel sivilizasiya dedikdә, nә başa düşürdü:
A) mәnәvi mәdәniyyәtin maddi­texniki bazasını
B) mәnәvi mәdәniyyәti
C) qәrb mәdәniyyәtini
D) әnәnәvi mәdәniyyәti
E) dini mәdәniyyәti
9) Sual:Mәdәniyyәtin rasional tәrәfini tәşkil edir:
A) ideya, ideal, tәsәvvürlәr, mühakimәlәr


B) hisslәr
C) elm
D) nәzәriyyәlәr
E) bütün cavablar doğrudur
10) Sual:Dünyanı daim hәrәkәtdә olan vә tәbii qanunlara әsaslanan bir varlıq kimi tәsvir etmәyә can atan hadisәni göstәrin :
A) Fәlsәfә
B) Mәdәniyyәt
C) Mifologiya
D) Elm
E) Din
11) Sual:İndustrial cәmiyyәtin mәdәniyyәti qәrarlaşır:
A) Sәnaye inqilabından sonra
B) Elmi inqilabdan sonra
C) Texniki inqilabdan sonra
D) Urbanizasiyadan sonra
E) Mәdәni inqilabdan sonra
12) Sual:S.Hantinqtona görә, qloballaşma:
A) sivilizasiyaların münaqişә arenasına çevrilmәsi prosesidir
B) qlobal iqtisadi artım dövrüdür
C) dünyanın nisbәtәn kiçik sistemlәrin – mәdәni­etniki
D) әnәnәvi siyasi qaydaların dağılması dövrüdür
E) mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
13) Sual:“Sivilizasiya” termini ilk dәfә olaraq:
A) Fransız maarifçilәrinin әsәrlәrindә tәşәkkül tapmışdır.
B) Qәdim yunanlarda;
C) Qәdim romalılarda;
D) Empirizmin nümayәndәlәrinin әsәrlәrindә;


E) Alman klassik fәlsәfәsindә;
14) Sual:Qәrb mәdәniyyәti nәyә әsaslanır:
A) xristianlığa
B) Katolisizmә
C) Pravoslavçılığa
D) protestantizmә
E) caynizmә
15) Sual:Tәbiәti dağıdır:
A) Sivilizasiya
B) dövlәt
C) Mәdәniyyәt
D) Elm
E) düzgün cavab yoxdur
16) Sual:İnsanda hansı amillәr birlәşmişdir:
A) tәbii, sosial vә mәdәni
B) tәbii vә mәdәni
C) sosial vә mәdәni
D) tәbii vә sosial
E) tәbii, sosial vә psixoloji
17) Sual:İqtisadi qloballaşmanın tәrәfdarları hәr il harada görüşürlәr
A) Ümumdünya Davos Forumunda
B) Ümumdünya Moskva Forumunda
C) Ümumdünya Roma Forumunda
D) Ümumdünya Kiyev Forumunda
E) Ümumdünya Nyu­York Forumunda
18) Sual:Qloballaşmanın narahatlıq doğurduğu mәsәlә hansıdır:


A) qloballaşdırma – mәdәni müxtәlifliyi sürәtlә mәhdudlaşdırır
B) qloballaşma – istehsalçılarla bilik әldә edәnlәr arasında sәrhәdlәri aradan qaldırır
C) qloballaşmada cәmiyyәt – öyrәdәn cәmiyyәtә çevrilir
D) qloballaşma yaradıcılıq üçün geniş imkanlar açır
E) qloballaşma – gündәlik hәyatda insan fәaliyyәtinin, sosial­iqtisadi münasibәtlәrin tәrkib hissәsinә çevrilmişdir
19) Sual:“Şәbәkә cәmiyyәt”inә aid olmayanı seçin:
A) insanı cәmiyyәtdәn özgәlәşdirir
B) tәhsil siyasәtinin rolu vә informasiyanın inkişafının praktik әhәmiyyәti artır
C) yeni texnologiyalar hәr yerdә biliklәrin meydana gәlmәsini vә yayılmasını sürәtlәndirir
D) dünya planetar mәktәbә vә kitabxanaya çevrilir
E) yeni qlobal informasiya mәdәniyyәti formalaşır
20) Sual:“Antiqlobalizm” hәrәkatının mәqsәdi nәdir
A) varlı ölkәlәrdә cәmlәşmiş maddi vәsait vә ehtiyatları yenidәn bölüşdürәrәk әdalәti bәrpa etmәk
B) yeni informasiya texnologiyalarını inkişaf etdirmәk
C) demoqrafik problemlәri hәll etmәk
D) cinayәtkarlıqla mübarizә aparmaq
E) miqrasiyaların qarşısını almaq
21) Sual:S.Hantinqtona görә, qloballaşma
A) qlobal iqtisadi artım dövrüdür
B) dünyanın nisbәtәn kiçik sistemlәrin – mәdәni –etniki sivilizasiyaların münaqişә arenasına çevrilmәsi prosesidir
C) әnәnәvi siyasi qaydaların dağılması dövrüdür
D) mәdәniyyәt vә әnәnәlәrin dağılmasıdır
E) qlobal problemlәrin kәskinlәşmәsi dövrüdür
22) Sual:Yeni dövrdә tәbiәtә baxışlarda üstünlük tәşkil edir:
A) qәdim yunan әnәnәsi
B) Avropa әnәnәsi
C) şәrq әnәnәsi


D) Konfusiançılıq әnәnәsi
E) caynizm әnәnәlәri
23) Sual:Antik mimesis prinsipi nәyi nәzәrdә tutur:
A) imitasiyanı
B) yüksәltmәni
C) halçaltmanı
D) tәlqini
E) öyrәnmәni
24) Sual:İtalyan şairi F.Petrarkanın yaradıcılığında tәbiәt neçә çıxış edir:
A) sevәn ana, valideyn vә tәrbiyәçi kimi
B) İnsanla Allah arasında vasitәçi kimi
C) insanın işlәdiyi emalatxana kimi
D) insala Allah arasında olan bir maneә kimi
E) sәnәtdә aşağı olan bir hadisә kimi
25) Sual:Tәbiәtә baxışda Roma әnәnәsi bәrpa olunur:
A) İntibah dövründә
B) Orta әsrlәrdә
C) Yeni dövrdә
D) postsәnaye dövründә
E) ibtidai­icma dövründә
26) Sual:Sinkretizm nәdir
A) Mәdәniyyәtdә vәhdәt vә bölünmәzlik
B) mәdәniyyәtdә varislik
C) Mәdәni birliklәrin qarşılıqlı tәsiri
D) mәdәni normaların optimallığı
E) bunların hamısıYüklə 1 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə