Fənn: Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1 Mövzu: Danışıqlar-praqmatik kommunikasiya növü kimi KommunikasiyaYüklə 20,63 Kb.
tarix08.04.2023
ölçüsü20,63 Kb.
#104776
Danışıqlar-praqmatik kommunikasiya növü kimi


Fənn: Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1
Mövzu: Danışıqlar-praqmatik kommunikasiya növü kimi
Kommunikasiya [lat. communikato – rabitə, əlaqə] sözü aşağıda sadalanan mənalarda istifadə olunur:
1. İnformasiyanın mübadilə prosesi, üç cəhətdən fərqləndirilir:
1.1 Texniki kommunikasiya – bir nöqtədən, qurğudan və şəxsdən digərinə müəyyən rabitə kanalı ilə məlumatın verilməsi;
1.2 Semantik kommunikasiya – informasiyanın məzmununun qəbuledici tərəfindən başa düşülməsi şərtilə verilməsi və qəbul edilməsi;
1.3 Praqmatik kommunikasiya – verilən informasiyanın qəbuledicinin fəaliyyətinə təsiri və səmərəli istifadə edilməsi.
2. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkət marşrutları, rabitə kanalları, şəhər təsərrüfatının yeraltı şəbəkəsi və s;
3. İnformasiya mübadiləsi, informasiyanin ötürülməsi.
“Qaliblərsiz qələbə” kitabında müəlliflər “adekvat effekt əldə etməyə ciddi şəkildə yönəlmiş, yönləndirilmiş məlumat ötürülməsi proseslərini anlayan” “praqmatik ünsiyyət” anlayışını elmi istifadəyə təqdim edirlər.
"Praqmatik ünsiyyət" termininin istifadəsi kommunikativ hadisələrin bütün sinfini, xüsusən də bədii yaradıcılığı kommunikativ fəaliyyət forması kimi kəsir. “Aydındır ki, bədii ünsiyyət PC konsepsiyasından çıxarılıb, bu zaman kommunikator-müəllif özünü ifadə edir, alıcı-oxucu (tamaşaçı) isə yaradıcıdan həzz alır və onunla empatiya yaradır”.
Təcrübədən göründüyü kimi, jurnalist fəaliyyətində bədii komponent mühüm yer tutur, ona görə də jurnalistin informasiya-kommunikasiya fəaliyyətinə münasibətdə “praqmatik ünsiyyət” terminindən tam istifadə etmək mümkün deyil.
Termin istifadəsinin məhdudlaşdırılmasına və burada praqmatik kommunikasiyaların sadəcə manipulyativ texnologiyalara həddən artıq bənzəməsinə baxmayaraq, bu işi müasir kütləvi informasiya vasitələri texnologiyaları və təcrübələrinə metaprinsiplər və meta yanaşmalar formalaşdırmaq üçün uğurlu cəhd hesab etmək olar.
Bu, çox güman ki, müəllifin sağlam elmi skeptisizmi sayəsində mümkün oldu: “... Amerikanın nüfuzlu “Journal of Communication” bülletenində qeyd olunurdu: “... kommunikasiyalar üzrə tədqiqatları istiqamətləndirəcək vahid dominant paradiqma hələ mövcud deyil. onun köməyi." Amma bu məqsədə “ümumi nəzəriyyəyə tədricən inteqrasiya etməklə nail olmaq olar”.
Aydındır ki, yaxın gələcəkdə kommunikasiyanın belə “meta nəzəriyyəsi” hazırlanmayacaq. Və belə bir nəzəriyyə mümkündürmü? 
Eyni zamanda, kütləvi kommunikasiya tədqiqatçılarının fundamental münasibətlərindəki fərq bizə bir neçə tədqiqat paradiqmasını ayırd etmək imkanından, bildiyiniz kimi, baxışların, baxışların istiqamətlərinin öyrənilməsindən danışmağa imkan verir. təhlil obyekti də əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir”.
Bununla belə, bu əsas tədqiqat paradiqmalarının seçiminə keçməzdən əvvəl daha bir vacib metodoloji məqamı qeyd edirik. İnternet jurnalistikası və interaktiv televiziya kimi jurnalistikanın yeni sahələrinin bütövlükdə jurnalistikanın üzvi, bütövlükdə isə jurnalistikanın üzvi bir hissəsi olması üçün elə bir nöqteyi-nəzərdən və belə bir nəzəri yanaşma inkişaf etdirmək lazımdır. sosial kommunikasiya sisteminin üzvi hissəsidir.
Nəticədə aşağıdakı tədqiqat yanaşmaları fərqləndirilir.
1. Funksionalist yanaşma. Bu yanaşma güclü reklam və media sənayesinin maraqlarına xidmət etməyə yönəlmiş kommunikasiya elmi (əsasən Amerika) üçün xarakterikdir. Funksionalist yanaşma yerli effektivliyi ilə inteqral media məkanını parçalayır və faktiki olaraq ümumi ictimai-siyasi və mənəvi konteksti gözdən salır. Bundan əlavə, sistem görünüşündən istifadəni çətinləşdirir. Onun universallığı özəl xarakter daşıyır və onun çərçivəsində qalaraq, multimedia mediası kimi müasir hadisələri təsvir etmək çətindir.
Eyni zamanda, funksionalist yanaşma çərçivəsində konkret onlayn nəşrin populyarlığını (reytinqlər, ziyarətlər, sitat indeksi və s.) səciyyələndirən konkret rəqəmsal parametrləri müəyyən etmək üçün problemlər qurmaq və həll etmək mümkündür, lakin bu, əldə edilən məlumatları fərqli tipli media və digər məzmunlarla əlaqələndirmək düzgün deyil.
2. “Sosiomədəni” yanaşma. Media tərəfindən qəbul edilən reallıq məsələsi əslində ilk baxışda göründüyündən daha mürəkkəbdir. Ən mühüm amil mediada gedən xəbərlərin hərfi reallığına inamdır. Bu reallığı üslub və ya məzmun səviyyəsində çatdırmaq olar. Məsələn, xəbərin təqdimat tərzi əyləncə tərzindən çox mesajın faktiki dəqiqliyini vurğulayır. Dünyanın çox təhlükəli göründüyü macəra filmlərinin məzmunu real dünyanın oxşar xüsusiyyətlərə malik olması fikrini aşılaya bilər.
Başqa sözlə, belə bir nöqteyi-nəzər var ki, ona görə kütləvi kommunikasiyalar reallığı əks etdirmir, əksinə onu yaradır, yeni sosiallığın generatoru kimi çıxış edir. Bu paradiqmaya uyğun ünsiyyət sosial zaman və məkanı formalaşdıran, gündəlik həyat mədəniyyəti üçün dəyərlər, məqsədlər və təlimatlar yaradan əsas sosial idarəetmə prosesi kimi qəbul edilir.
Bu cür fikirlər müasir Avropa fəlsəfi və mədəni ənənəsi, əsasən postmodern və poststrukturist inanc üçün xarakterikdir.
Artıq qeyd olunan A.P.Sitnikovun, M.V.Qundarinin “Qaliblərsiz qələbə: praqmatik kommunikasiyalar nəzəriyyəsi üzrə esselər” monoqrafiyası informasiya-kommunikasiya fəaliyyətinin öyrənilməsinin nəzəri və praktiki aspektləri arasında bir növ kompromis cəhdi sayıla bilər. 
Siyasi konsaltinq nəzəriyyəsi və praktikasının öyrənilməsi, Qərb və Şərq KİV-lərinin paradiqmalarının müqayisəsi əsasında müasir Rusiyada praqmatik kommunikasiyaların orijinal ideya və inkişaflarını aktuallaşdırır. Gələcəyin media sisteminin strategiyası və taktikası verilmiş və əsaslandırılmışdır.
Praqmatika ünsiyyətin öyrənilməsində mühüm rol oynayır, çünki o, müxtəlif kommunikativ vəziyyətlərdə ifadənin kommunikativ hissəsinə diqqət yetirir. Dilin təsvirinə praqmatik yanaşma dil ünsiyyət vasitəsi kimi mətnin linqvistik tədqiqatlarının inkişafına təsir göstərmişdir. Mətn sistemli yanaşmanın müasir mərhələsinin ideyalarına uyğun və kommunikativlik prinsipi əsasında başa düşülür və kommunikativ məkanda nəzərdən keçirilir.
Hər hansı mətni xarakterizə edərkən, bir tərəfdən sözlə cümlənin praqmatikasını, digər tərəfdən isə mətnin praqmatikasını fərqləndirmək lazımdır, çünki mətnin praqmatikası bütün mətnləri birləşdirərək yaradılır. mətnə ​​daxil olan həmin linqvistik vahidlərin və sintaktik konstruksiyaların praqmatik mənaları. Üstəlik, praqmatikaya linqvistik vahidləri və müvafiq olaraq onların tərkib hissəsi olan praqmatik mənaları bağlama faktoru, onların kontekstdə həyata keçirilməsi və ilkin ehtimalla əlaqəsi təsir edir. Praqmatik anlayışı yalnız dil vahidlərinin praqmatik mənaları anlayışına aid etmək olmaz. Bu anlayış daha genişdir və insanların linqvistik və qeyri-linqvistik (ekstralinqvistik) təcrübəsindən asılı olaraq dil vahidlərinin və nitq əsərlərinin kommunikativ prosesinin iştirakçıları tərəfindən başa düşülməsi ilə bağlı məsələləri əhatə edir.
Bu zaman qeyd etmək lazımdır ki, məhz bütün mətnin praqmatikası vasitəsilə linqvistik amillərin ekstralinqvistik amillərlə qarşılıqlı əlaqəsi formalaşır.
Mətnin praqmatikasını öyrənmək üçün mətnin praqmatikasının komponentləri fərqləndirilir: praqmatika hər bir mətnin məcburi kateqoriyası kimi, müraciət edənin və müraciət edənin mövcudluğunu, müraciət edənin ünvana münasibətini, mətnin praqmatik quruluşu, praqmatik məzmun və praqmatik effektdir.
Mətnin hər bir komponentinin özünəməxsus praqmatik əhəmiyyəti var. Hər bir mətnin məcburi praqmatik planında mətnin ilk növbədə konkret məqsədlə ünsiyyət vahidi kimi formalaşması nəzərə alınır. Məqsəd yoxdursa, mətn öz kommunikativ xüsusiyyətlərini itirir.
Mətnin praqmatikasını xitab və ünvansız təsəvvür etmək mümkün deyil. Göndərən, mətnin yaradıcısı olaraq, ötürülən mesajda təcəssüm olunan öz məqsədləri, zövqləri, üstünlükləri var. Müraciət mətnin lüğət və strukturunun seçimini diktə edir. Ünvançının rolu nitqin təkcə sosial və etiket tərəfini müəyyən etmir, o, natiqi onun təşkili qayğısına qalmağa məcbur edir, yəni nitqin işlənməsi həm də ünvançı amilinə tabedir.
Praqmatikanın başqa bir komponenti diqqətə layiqdir - müraciət edənin münasibətinin mənası. Kommunikativ vəzifələrinin həllini planlaşdırarkən, müraciət edən mətni formalaşdırır ki, bu da onun hər biri semantik fraqmentlərlə xarakterizə olunan müəyyən hissələrə bölünməsi ilə həyata keçirilir.
Mətn yaradarkən xitabən öz məqsədini reallaşdırmaq üçün cümlələr seçir, lakin eyni zamanda bu seçim həm də ünvançının niyyəti - mətndə müəyyən məlumatların gözlənilməsi ilə müəyyən edilir. 
Niyyət mesajı göndərənin niyyətidir, məqsədi mesajı qəbul edənə təsir etməkdir. Biz müəllifin niyyətini zehni fəaliyyət sahəsinə aid edirik. Mətni kommunikativ vahid hesab etsək, o zaman müəllifin mətni yaradarkən keçdiyi əsas mərhələlər bunlardır:
1) müəyyən metodlardan istifadə etməklə həlli vacib olan müəyyən problemlərlə bağlı həyat vəziyyətinin müəyyən edilməsi;
2) müəllifin daxili motivasiyası kimi niyyət
3) müəllifin kommunikativ niyyətini təcəssüm etdirmək üçün linqvistik vahidlərin seçimi . 
Eyni proses şifahi/qeyri-verbal nöqteyi-nəzərdən nəzərdən keçirilərsə, onda iddia edə bilərik ki, müraciət edənin niyyəti iki mərhələdən ibarətdir, burada birinci mərhələdə qeyri-verbal komponent həyata keçirilir, ikinci mərhələdə. mərhələ - müraciət edənin linqvistik dizaynı. Niyyət isə öz növbəsində üç səviyyədə həyata keçirilir: müəllif niyyəti, əsərin kompozisiya və üslubu. Niyyət səviyyəsində mesajın mövzusu formalaşır, kompozisiya səviyyəsində - mövzuların ardıcıllığı sırasının seçimi, üslub səviyyəsində - dil formalarının seçimi, onların birləşmələri. Ümumiyyətlə, niyyət bir növ istək kimi qəbul oluna bilər ki, onun həyata keçirilməsi üçün insan müəyyən hərəkətlər edər. Niyyəti iki növə bölmək olar: ilkin və son. İlkin niyyət nitq aktıdır ki, bu zaman müraciət edən şəxs ünvanı müəyyən məlumat verməyə məcbur edir. Son niyyət nitq fəaliyyətinin köməyi ilə reallaşan və əslində müəllifin niyyəti olan məqsəddir. bu zaman ünvançı ünvanı müəyyən məlumatları verməyə məcbur edir. Son niyyət nitq fəaliyyətinin köməyi ilə reallaşan və əslində müəllifin niyyəti olan məqsəddir. bu zaman ünvançı ünvanı müəyyən məlumatları verməyə məcbur edir. Son niyyət nitq fəaliyyətinin köməyi ilə reallaşan və əslində müəllifin niyyəti olan məqsəddir.
Mətnin formalaşmasının növbəti mərhələsi praqmatik elementlərlə doldurulmuş dil vasitələrinin köməyi ilə mətndə şifahi olaraq artıq həyata keçirilən praqmatik quruluşdur . Üstəlik, bu praqmatik elementlər bütün səviyyələrdə yerləşən və bir mətndə bir məqsədlə - ünvana təsir etmək üçün birləşdirilən dil vahidləri sistemidir.
Mətnin praqmatik məzmunu- mətnin mənasının çatdırılmasının şərtlərini və məqsədini vurğulayan məzmun budur. Bu məzmun mətnə ​​düzgün istiqamət verir, müraciət edənlə müraciət edən arasında qarşılıqlı əlaqəni açır və semantik məzmunla birlikdə ünvana ötürülür. Məhz praqmatik məzmun praqmatik təsirlə əlaqələndirilir, məqsədi ünvanlananın kommunikativ münasibətlərini həyata keçirməkdir. Bundan əlavə, praqmatik məzmun ünvanı alanın düşüncələrini istiqamətləndirən və planlaşdırılan reaksiyaya səbəb olan əsas ideyanı ehtiva edir. Praqmatik məzmun birbaşa müəllifin niyyəti ilə bağlıdır ki, bu da mesajın dil strukturunun vahidlərinin və prinsiplərinin seçimini müəyyən edir. Bu baxımdan, ünvanı alan şəxsin niyyətini başa düşməyin vacibliyini vurğulayırıq. Praqmatik məzmun əsasən ünvan sahibinin növündən təsirlənir, çünki başa düşmək təkcə həyat deyil, həm də dil təcrübəsi tələb edir. Ünvan göndərilən mesajı başa düşmürsə, müraciət edənin praqmatik effekt əldə etmək şansı yoxdur. Buna görə bir vəziyyətdə tərəfdaşların davranışı əvvəlcədən müəyyən edilməlidir. Gələcək vəziyyət bütün tərəfdaşların qavrayışı üçün əlçatan olmalıdır [5, 37]. Burada mətnin düzgün təfsirinin əsas şərtlərini əlavə etmək məqsədəuyğundur: mətnin tamlığı, dilin düzgünlüyü və qeyri-linqvistik faktorların kifayət qədər olması, məsələn, kommunikantların vəziyyət haqqında ümumi məlumatı.
Praqmatikanın sonuncu komponenti praqmatik effektdir. Praqmatik təsir “mətnin funksional və hədəf xüsusiyyətlərinə uyğun gələn qüvvələrin nəticəsidir”.
Çox vaxt praqmatik effekt ünsiyyətin adekvatlığı və ya qeyri-adekvatlığı kimi başa düşülür. Belə adekvatlığı praqmatik adlandıraq və qanunauyğunluq əldə edək: mətnin qavranılma dərəcəsinin artması ilə praqmatik adekvatlıq artır. Ona görə də bütövlükdə mətnin praqmatik dəyərindən danışırıqsa, bu, ilk növbədə, praqmatik təsirdən və ya başqa sözlə desək, mətnin ünvanlananın davranış və emosiyalarına təsirindən asılıdır.
Müraciətçi ünvanın müqəddəratını nəzərə aldığından o, müəllif kimi mətnə ​​dolayısı ilə təsir edir. Mətnin qavranılması, ünvanlananın mətndə əks olunan reallığı nə dərəcədə bilməsindən və həyata keçirməsindən və ünsiyyət dilinin təqdim olunan fəaliyyət vasitələrini nə dərəcədə başa düşməsindən asılıdır. Bu baxımdan, yalnız potensial təsir qabiliyyəti praqmatik təsir göstərə bilər. Aydındır ki, bəzi hallarda bu təsir həyata keçirilə bilməz. Bəzi tədqiqatçılar praqmatik effektin iki növünü nəzərdən keçirirlər: planlı (potensial) və planlaşdırılmamış (aktual). Əgər onlar uyğun gəlirsə, belə bir təsir müsbət təsir kimi təsnif edilir. Ünsiyyət prosesində planlaşdırılanın əksinə olan təsir baş verərsə, onlar mənfi təsirdən danışırlar.
Praqmatikanın təhlil edilən komponentləri ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərmir, onlar bir-biri ilə əlaqəli komponentlərin bütöv zəncirini təmsil edə bilər. Bu komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi və ünsiyyətin formalaşması üçün "tətik" ünvanı verənin niyyəti ola bilər. O, mətndə gerçəkləşir və növbəti mərhələyə - mətnin praqmatik quruluşuna keçir, bunun əsasında mətnin praqmatik məzmunu formalaşır, bu da mətnin praqmatik oriyentasiyasını yaradır və praqmatik effektin həyata keçirilməsinə kömək edir.
Bu təhlil sayəsində belə qənaətə gəlirik ki, mətnin praqmatikasının əsas məqamı məhz praqmatik münasibətdir.
Deməli, mətnin praqmatikasının mərkəzində ünsiyyətin yaranması prosesi dayanır. Rabitə növü ünsiyyət sahəsindən asılı olaraq dəyişir. Ünsiyyət sahəsi isə öz növbəsində mətn növlərinin - şifahi və ya yazılı seçiminə təsir göstərir. Hazır formada mövcud olan mətn (yazılı formada) ünvan sahibinin təşəbbüsü ilə (məsələn, bədii mətn) və ya həm müraciət edənin, həm də müraciət edənin təşəbbüsü ilə (məsələn, iş məktubu) ünvan sahibinə ötürülür. . Belə mətn qrafik və məkan baxımından təşkil edilmiş strukturdur və belə mətnin qavranılması ardıcıllıq və bütövlük ilə xarakterizə olunur. Başqa sözlə desək, yazılı mətni qavrayan ünvançı əvvəlcə mətnin zahiri xüsusiyyətlərini (fəsillərin, səhifələrin, paraqrafların sayını) qavrayır, sonra isə onun məzmunu ünvanlananın şüurunda sabitləşir. Şifahi mətn, digər tərəfdən, maddi formada mövcud deyil və yalnız mesajın ötürülməsi anında yaranır. Şifahi formanın mətni, əlbəttə ki, təkrarlana bilər, lakin artıq bir az fərqli mətn olacaq, çünki mətnin məzmunu (sözlər, cümlələr), alıcının reaksiyası və hətta kommunikativ vəziyyət kimi komponentləri. fərqlənə bilər.
Klassik ünsiyyət modeli “ünvan – mətn – ünvançı” yazılı ünsiyyətdə də fəaliyyət göstərir. O, fərqli bir rakursdan təqdim oluna bilər: xitab edənin mesajı – oxumaq – qəbul edənin başa düşməsi (qavrayışı). İlk addım məlumatı kodlaşdırmaqdır. Mətn daha sonra üçüncü addımda mesajı deşifrə edən ünvana ötürülür. Alefirenko N.F.-yə görə, mətn “şifrənin kodlaşdırılması və deşifrəsinin, səslənməsinin və dərk edilməsinin qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir” . Eyni zamanda demək lazımdır ki, mətnin informasiya məzmunu deşifrə zamanı ünvançının məlumatının ünvançıdan alınan məlumatla nə qədər üst-üstə düşməsindən asılıdır. Aydındır ki, mətnin oxunması mərhələsində ünvançı heç bir şəkildə xitab edənin mesajına birbaşa təsir göstərə bilməz.

Yuxarıda göstərilənlər yazılı mətnin yaradılmasının bütün prosesi haqqında aydın təsəvvür yaradır: siz “müəyyən bir dilin sözlərindən onun qrammatikasının qaydalarına uyğun olaraq nitq qurmaq, onu reallıqla əlaqələndirmək, ünsiyyət (lokasiya) qurmaq, təmin etmək lazımdır. danışanın kommunikativ niyyətinə uyğun məqsədyönlü nitq (illokasiya): dinləməyə müəyyən nəticələrə səbəb olmaq (perlokasiya). Rabitə sferası ünsiyyət prosesinin komponentlərinə də təsir göstərir (ünvan-mətn-ünvan). Məsələn, elmi sahədə müraciət edən tərəfindən bir istiqamətli hərəkət o şərtlə həyata keçirilir ki, mətn müraciətçinin nitq və idrak fəaliyyətinin məhsulu olsun. Buna görə də klassik ünsiyyət sxemi elmi fəaliyyətdə ünsiyyət sxeminə dəyişir: ünvançı-mətn, bir tərəfdən, digər tərəfdən, eyni elmi sahədə, lakin fərqli bir vəziyyətdə mətn kimi qəbul edilə bilər. ikiistiqamətli prosesin obyekti: ünvançı-mətn-ünvan.


Yazılı mətnlər, yəni iş məktubları və müqavilələr şəklində ünsiyyəti nəzərə alsaq, yuxarıda qeyd olunan “ünvan-mətn-ünvan” zəncirində modelin ikinci elementi, yəni mətn vurğulanır. Adətən, bütün işgüzar mətnlər intertekstuallıqla xarakterizə olunur, başqa sözlə, onlar standart struktura malikdirlər. Məsələn, müqavilələrdə mətnin başlığı və aydın nömrələnmiş bəndləri olan bir neçə altyazı var. İş məktubu həmçinin müəyyən tənzimlənən struktur və kompozisiya elementlərindən ibarətdir. Üstəlik, belə mətnlərdə məhz onların başlanğıcı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: “mesajın başlanğıcı xüsusilə vacibdir, burada ilk sətirlərdən bütün mətnin praqmatik mənzərəsi yaranır” .
Beləliklə, qeyd etmək lazımdır ki, həyat situasiyasının müxtəlif şərtlərinə baxmayaraq, yazılı mətndə klassik modelin hər bir elementi (xüsusilə işgüzar sənədin mətnində) aktualdır və ünsiyyət modelinin digər elementlərinə təsir göstərir.
Yüklə 20,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə