Fənn: Tətbiqi mexanika – II (MH) Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu Qrup: 1126aYüklə 0,69 Mb.
səhifə1/10
tarix16.11.2018
ölçüsü0,69 Mb.
#79881
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Fənn:Tətbiqi mexanika – II (MH)

Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu

Qrup: 1126a

(A variantı düzdür)

1.Bunlardan hansı maşın hissələrinin iş qabiliyyəti kriterisidir?

A)sərtlik

B) itisürətlilik

C) uzunluq

D) gözəllik

E) davamlılıq


2. Bunlardan hansı maşın hissələrinin iş qabiliyyəti kriterisi deyil?

A) itisürətlilik

B) dayanıqlıq

C) möhkəmlik

D) yeyilməyə davamlılıq

E) titrəməyə davamlılıq


3. Hansı ifadə ilə möhkəmlik qiymətləndirilə bilər?

A)

B)

C)

D)

E)


4. Detalın nəyinin dəyişməsinə müqayimət göstərməsinə sərtlik deyilir?

A) formasının

B) möhkəmliyinin

C) titrəməsinin

D) rənginin

E) uzunluğunun


5. Etibarlığın əsas göstəricisi nədir?

A) saz işləmə etimalı

B) düz işləmə etimalı

C) fasiləli işləmə

D) dayanıqlıq

E) sürətli işləmə


6. Maşınların ümumi dəyərinin materialların dəyəri təxminən neçə faiz təşkil edir?

A) 65...70 %

B) 10...20 %

C) 20...30 %

D) 30...40 %

E) 50...60 %


7. Polad tərkibində neçə faizə qədər karbon olan dəmir – karbon ərintisidir?

 1. 2 % -ə dək

 2. 4 % -ə dək

C) 5 % -ə dək

D) 10 % -ə dək

E) 8 % -ə dək
8. Çuqunun tərkibində karbon neçə faizdən çox olur?

A) 2 % -dən

B) 0,5 % -dən

C) 0,3 % -dən

D) 1 % -dən

E) 1,5 % -dən


9. Uc-uca qaynaq birləşməsinin F qüvvəsi ilə dartıldıqda möhkəmlik şərti hansı ifadə ilə

göstərilib?

A)

B)

C)

D)

E)


10. Fqüvvəsilə dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin tələbolan

uzunluqunu hansı ifadə ilə təyin etmək olar?

A)

B)

C)

D)

E)


11. Alın qaynaq tikişində tikiş qüvvənin təsir xəttinə nisbətən necə yönəlir?

A) perpendikulyar

B) paralel

C) ixtiyarı

D) yarı paralel,yarı perpendikulyar

E) bucaq altında


12. Cinah qaynaq tikişində tikiş qüvvənin təsir xəttinə nisbətən necə yönəlir?

A) paralel

B) bucaq altında

C) perpendikulyar

D) fərqi yoxdur

E) yarı paralel,yarı perpendikulyar


13. Dartılmaya işləyən üst-üstə qaynaq tikişində təhlükəli hansı kəsik sayılır ki, kəsilmə də orada baş verir?

 1. tikişin düz bucağının bissektrisası üzrə

 2. əsas materialın en kəsiyi üzrə

 3. tikişin kateti üzrə

D) tikişin eni üzrə

E) istənilən yerdə ola bilər


14. F qüvvəsilə dartılanüst-üstə qaynaq birləşməsinin bir alın tikişi üçün möhkəmlik şərti hansı ifadə ilə göstərilib?

A)

B)

C)

D)

E)


15. Fqüvvəsilə dartılan üst-üstə qaynaq birləşməsində bir tərəfli alın tikişinin tələb olunan

uzunluğu hansı ifadə ilə verilib?

A)

B)

C)

D)

E)


16. F qüvvəsilə dartılanüst-üstə qaynaq birləşməsində iki tərəfli alın tikişinin möhkəmlik şərti hansı ifadə ilə göstərilib?

A)

B)

C)

D)

E)


17. Uc-uca qaynaq birləşməsi həm F qüvvəsi ilə dartılmaya,həm də M əyici momentlə əyilməyə işləyirsə onun möhkəmlik şərti hansı ifadə ilə verilib?

A)

B)

C)

D)

E)


18. Uc-uca qaynaq birləşməsi yalnız M əyici momentlə əyilməyə işləyirsə onun möhkəmlik

şərti hansı ifadə ilə verilib?

A)

B)

C)

D)

E)


19. Profillərinin formasına görə aşağıda göstərilən yivlərdən hansı mövcud deyil?

A) oymaq profilli yiv

B) üçbucaq profilli yiv

C) dayaq profilli yiv

D) trapesiya profilli yiv

E) düzbucaq profilli yiv


20. Təyinatına görə göstərilən yivlərdən hansı düz göstərilmişdir?

A) bərkidici – kipləyici

B) bərkidici – boşaldıcı

C) sürtünüb bərkidən

D) diyirlənib bərkidən

E) bərkidici – ötürücü

21. Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=5mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=4mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 1900


B) 2100

C) 2200


D) 3000

E) 2500


22.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 4000N; qaynaq olan detalların qalınlığı S=4mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 12,5


B) 11,5

C) 10,5


D) 12,0

E) 8,0


23.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 10000N; qaynaq olan etalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 25,0


B) 15,5

C) 22,5


D) 24,0

E) 23,5


24.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 20000N; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 44,5


B) 55,5

C) 42,5


D) 45,0

E) 43,5


25.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 5000N; qaynaq olan detalların qalınlığı S=4mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 13,88

B) 5,55

C) 22,66


D) 24,62

E) 25,0


26.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 10000N; qaynaq olan detalların qalınlığı S=8mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 15,63

B) 15,50

C) 22,55


D) 14,0

E) 13,5


27.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 50000N; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 125,0

B) 95,5

C) 22,5


D) 114,0

E) 183,5

28.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 50000N; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 90,9


B) 85,0

C) 92,5


D) 104,0

E) 123,5

29.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 60000N; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 80,0


B) 65,5

C) 122,5


D) 75,0

E) 83,5


30.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azıneçə mm olmalıdır ki, möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:dartıcı qüvvə F= 6000N; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 8,0


B) 5,5

C) 12,5


D) 4,0

E) 13,5
31. Aşağıdakılardan hansı yivin əsas parametrlərindən biridir?

A) yivin addımı

B) yivin uzunluğu

C) yivin eni

D) yivin sürtünmə bucağı

E) yivin nisbəti
32. Yivin yoxuş bucağı hansı ifadə ilə verilib?

A)

B)

C)

D)

E)


33. Yiv birləşmələrinin neçə növü olur?

A) üç


B) iki

C) dörd


D) beş

E) altı
34. Xarici dartıcı qüvvə ilə yüklənmiş gərginliksiz bolt birləşməsinin möhkəmlik şərtihansıdır?

A)

B)

C)

D)

E)35. Möhkəmlik şərtindən alınmış bu ifadə xarici dartıcı qüvvə ilə yüklənmiş gərginliksiz bolt birləşməsinin hansı parametrini təyin edir?

 1. yivin daxili diametrini

 2. yivin addımını

 3. yivin orta diametrini

D) yivin uzunluğunu

E) yivin xarici diametrini


36. Bu möhkəmlik şərti bolt birləşməsinin hansı yüklənmə halına aiddir?

 1. həm dartılan,həm də burulan

 2. dartılan və əyilən

 3. hamsına

 4. yalnız burulana

E) burulan və əyilən
37. Bu möhkəmlik şərti bolt birləşməsinin hansı yüklənmə halı üçündür?

A) həm dartılan,həm də burulan

B) yalnız dartılan

C) yalnız burulan

D) burulan və əyilən

E) dartılan və əyilən38. Möhkəmlik şərtindən alınmış bu ifadə dartılma və burulmaya işləyən bolt

birləşməsinin hansı parametrini təyin edir?

 1. boltun yivinin daxili diametrini

 2. boltun yivinin addımını

C) boltun yivinin xarici diametrini

D) boltun yivinin uzunluğunu

E) boltun yivinin orta diametrini
39. Yuvaya araboşluğu ilə oturdulmuş və oxuna perpendikulyar qüvvə ilə yüklənmiş bolt birləşməsinin layihə hesabatı dartılma və burulmaya işləyən birləşmədən nə ilə fərqlənir?

A) k=1,2 ehtiyyat əmsalının daxil edilməsilə

B) fərqlənmir

C) k=1,5 ehtiyyat əmsalının daxil edilməsilə

D) nəticənin ikiyə bölünməsilə

E) k=2,2 ehtiyyat əmsalının daxil edilməsilə


40. Araoşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar F qüvvəsilə yüklənmiş bolt birləşməsinin təhlükəli kəsiyi harada yerləşir?

A) birləşdirilən detalların toxunma səthi üzrə

B) qaykanın toxunma səthində

C) istənilən yerdə ola bilər

D) boltun başlığının altında

E) boltun yivinin daxili diametrində


41. Araoşluqsuz yuvaya oturdulmuş və oxuna perpendikulyar F qüvvəsilə yüklənmiş bolt birləşməsində kəsilmə boltun hansı elementi üzrə baş verir?

A) boltun gövdəsinin en kəsiyi üzrə

B) yivin xarici diametri üzrə C) yivin daxili diametri üzrə

D) yivin orta diametri üzrə

E) boltun başlığı üzrə
42. Prizmatik işgil hansı qrup işgil birləşməsinə aiddir?

A) gərginliksiz

B) gərginlikli

C) sürtünən

D) pazvari

E) pərçimli


43. İşgil hansı detalları bir-birilə birləşdirir?

A) valla topu

B) valla dayağı

C) topla boltu

D) valla qaykanı

E) valla yastığı


44. Prizmatik işgil birləşməsində burucu moment işgilin hansı elementi ilə ötürülür?

A) yan səthilə

B) üst səthilə

C) en kəsiyilə

D) alt səthilə

E) baş tərəfilə


45. Başları r radiusu ilə yuvarlaşdırılmışprizmatik işgilin işçi uzunluğu lh necə tapılır? 1. lh = l – 2r

 2. lh = l – r

C) lh = l

D) lh = l + 2r

E) lh = l – 2b
46. Prizmatik işgil birləşməsinin möhkəmliyi nəyə görə yoxlanılır?

A) əzilmə və kəsilməyə

B) əzilmə və dartılmaya

C) kəsilmə və dartılmaya

D) əzilmə və sıxılmaya

E) kəsilmə və əyilməyə


47. Bu ifadə ilə işgil birləşməsində nə təyin olunur?

A) əzilmə gərginliyi

B) kəsilmədə yaranan toxunan gərginlik

C) dartılmada yaranan gərginlik

D) sıılmada yaranan gərginlik

E) əyilmədə yaranan gərginlik


48. Bu ifadə ilə işgil birləşməsində nə təyin olunur?

A) kəsilmədə yaranan toxunan gərginlik

B) əzilmə gərginliyi

C) əyilmədə yaranan gərginlik

D) sıxılmada yaranan gərginlik

E) dartılmada yaranan gərginlik


49. Prizmatik işgil birləşməsində əzilmə və kəsilmə şərtlərindən tapılmış işgilin hansı uzunluğu götürülməlidir?

A) daha uzun olanı

B) kəsilmə şərtindən tapılmış uzunluq

C) hər ikisini götürmək olar

D) daha gödək olanı

E) əzilmə şərtindən tapılmış uzunluq


50. Seqment şəkilli işgil birləşməsinin prizmatikə nisbətən əsas mənfi cəhəti?

A) val daha çox zəifləyir

B) top daha çox zəifləyir

C) birləşmə daha çətin yığılır

D) birləşmə daha çətin sökülür

E) valı uzadır

51.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=5mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 2250


B) 2300

C) 2260


D) 3000

E) 2500


52.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=4mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 4800


B) 2100

C) 1900


D) 5000

E) 2200


53.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 8000


B) 9000

C) 1900


D) 10000

E) 7800


54.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=10mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 4500


B) 2200

C) 5900


D) 5000

E) 3800


55.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 8250


B) 8260

C) 1900


D) 9200

E) 7800


56.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 9750


B) 21000

C) 10900

D) 5000

E) 9200


57.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=25mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 10000

B) 22000

C) 9000


D) 50000

E) 4800


58.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=50mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 20000

B) 21000

C) 19000

D) 50000

E) 19900

59.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=15mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=8mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 10800

B) 21000

C) 1900


D) 10000

E) 48000


60.Dartılmaya işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində dartıcı qüvvə F –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=12mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 7200


B) 8100

C) 7900


D) 5000

E) 2200
61. Dişlərin profilinin formasından asılı olaraq hansı şlis birləşmələri mövcuddur?

A) düzbucaq,evolvent və üçbucaq profilli

B) düzbucaq,trapes və üçbucaq profilli

C) üçbucaq,düzbucaq və dairəvi profilli

D) üçbucaq,dairəvi və evolvent profilli

E) düzbucaq,konik və evolvent profilli


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə