Fənn: Tətbiqi mexanika – II (MH) Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu Qrup: 1126a


Düzbucaq profilli şlislər hansı elementlərinə görə mərkəzləşirlər?Yüklə 0,69 Mb.
səhifə2/10
tarix16.11.2018
ölçüsü0,69 Mb.
#79881
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

62. Düzbucaq profilli şlislər hansı elementlərinə görə mərkəzləşirlər?

A) dişlərin yan səthi,daxili və xarici diamertlərinə görə

B) daxili və xarici diametrlərə və dişin uzunluğuna görə

C) dişlərin yan səthi,daxili diametr və eninə görə

D) daxili və xarici diametrlərə və dişlərin hündürlüyünə görə

E) dişlərin yan səthi və hündürlüyünə görə


63. Şlis birləşməsinin dişləri nəyə yoxlanılır?

A) əzilməyə

B) əyilməyə

C) əyilmə və dartılmaya

D) dartılmaya

E) kəsilməyə


64. Bu ifadə şlis birləşməsinin hansı parametrini müəyyənləşdirir?

A) əzilmə gərginliyini

B) çevrəvi qüvvəsini

C) kəsilmə gərginliyini

D) dartılma gərginliyini

E) əyilmə gərginliyini


65. Şlis birləşməsini möhkəmliyə hesabladıqda əzilmə sahəsi hansı parametrlərinin hasilinə bərabərdir?

A) topun uzunluğu ilə dişin işçi hündürlüyünün

B) şlisin uzunluğu ilə dişin hündürlüyünün

C) topun uzunluğu ilə dişin eninin

D) şlisin uzunluğu ilə dişin eninin

E) topun uzunluğu ilə şlisin uzunluğunun


66. Mexaniki ötürmələrinin əsas parametrləri hansıdırlar?

A) çıxışdakı güc,aparılan bəndin bucaq sürəti və ötürmə nisbəti

B) çıxışdakı güc,ötürmə nisbəti və çevrəvi sürəti

C) giriş və çıxışdakı güc,faydalı iş əmsalı

D) girişdəki güc,ötürmə nisbəti və çıxışdakı burucu moment

E) çıxışdakı güc və burucu moment,ötürmə nisbəti


67. Çoxpilləli ötürmələrdə ümumi faydalı iş əmsalı (f.i.ə.) ötürməyə daxil olan ayrı-ayrı pillələrin f.i.ə. – nın nəyinə bərabərdi?

A)hasilinə

B) fərqinə

C) cəminə

D) pillələrdə ən böyük f.i.ə.- na

E) pillələrdə ən kiçik f.i.ə.- na


68. Çoxpilləli ötürmələrdə ümumi ötürmə nisbəti ötürməyə daxil olan ayrı – ayrı pillələrin ötürmə nisbətinin nəyinə bərabərdir?

A) hasilinə

B) fərqinə

C) pillələrdə ən kiçik olan ötürmə nisbətinə

D) cəminə

E) pillələrdə ən böyük olan ötürmə nisbətinə


69. Bu ifadə ötürmənin hansı parametridir?

A) çevrəvi qüvvəsi

B) gücü

C) ötürmə nisbətiD) mərkəzlərarası məsafəsi

E) burucu momenti


70. Bu ifadə ötürmənin hansı parametridir?

A) burucu momenti

B) çevrəvi qüvvəsi

C) gücü


D) mərkəzlərarası məsafəsi

E) ötürmə nisbəti


71. Bu ifadə ötürmənin hansı parametridir?

A) ötürmə nisbəti

B) bucaq sürəti

C) fırlanma tezliyi

D) itisürətliliyi

E) çevrəvi sürəti


72. Ötürmə nisbəti u > 1 olduqda ötüməyavaşıdıcı,yoxsa sürətləndirici olur?

A)yavaşıdıcı

B) bərabərsürətli

C) pilləli sürətləndirici

D) sürətləndirici

E) yavaşıdıcı – sürətləndirici


73. Qayış ötürməsi vasitəsilə hansı məsafəyə qədər hərəkət ötürmək olar?

A) 15m – dək

B) 5m – dək

C) 2m – dək

D) 10m – dək

E) 3m – dək74. Bu ifadə qayış ötürməsinin hansı parametridir?

A) qayışın kiçik qasnağı əhatə bucağı

B) mərkəzlərarası məsafəsi

C) qayışın böyük qasnağı əhatə bucağı

D) qayışın uzunluğu

E) qayışın qalınlığı


75. Bu ifadə qayış ötürməsinin hansı parametridir?

A) qayışın uzunluğu

B) qayışın qalınlığı

C) ötürmənin mərkəzlərarası məsafəsi

D) qayışın kiçik qasnağı əhatə bucağı

E) qayışın böyük qasnağı əhatə bucağı


76. Zəncir ötürməsi vasitəsilə hansı məsafəyə qədər hərəkət ötürmək olar?

A) 8m – dək

B) 5m – dək

C) 15m – dək

D) 3m – dək

E) 20m – dək


77. Zəncirin əsas parametri nədir?

A)addımı


B) uzunluğu

C) eni


D) çəkisi

E) dartı qüvvəsi


78. Ötürmə ədədləri tənzimlənən friksion ötürmələrə nə deyilir?

A) variator

B) reduktor

C) sinxronizator

D) multiplikator

E) stabilizator


79. Zəncir ötürməsində z2 / z1 hansı parametrdir?

A) ötürmə ədədi

B) bucaq sürəti

C) zəncirin bəndlərinin sayı

D) fırlanma tezliyi

E) sürüşmə nisbəti


80. İlişmə qütbində dişli çarxların hansı çevrələri bir-birinə toxunur?

A) başlanğıc çevrələri

B) əsas çevrələri

C) dişlərin zirvələrinin çevrələri

D) dişlərin çökəklərinin çevrələri

E) evolvent çevrələri


81.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =1000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 2,7


B) 2,5

C) 3,0


D) 12,0

E) 2,0


82.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =5000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 13,3


B) 12,5

C) 12,7


D) 15,0

E) 20,0


83.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =10000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=6mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 18,5


B) 20,5

C) 13,0


D) 12,7

E) 20,0


84.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =15000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 40,0


B) 42,5

C) 32,7


D) 12,0

E) 52,0


85.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =1000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 2,2


B) 2,5

C) 3,0


D) 1,0

E) 2,0


86.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =20000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 53,3


B) 22,5

C) 52,7


D) 62,0

E) 72,0


87.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =20000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=4mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 93,7


B) 82,5

C) 92,7


D) 22,0

E) 102,0


88.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =1000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 2,0


B) 2,5

C) 3,0


D) 1,0

E) 2,0


89.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =50000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 100,0

B) 29,5

C) 300,0


D) 110,0

E) 72,0


90.Yalnız əyilməyə işləyən uc-uca qaynaq birləşməsində tikişin uzunluğu l ən azı neçə mm olmalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib: əyici moment M =8000Nmm,qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 21,3


B) 21,5

C) 30,0


D) 22,0

E) 27,0
91. Dişli çarxların dişlərinin hündürlüyü modul ilə hansı ifadədən tapılır?

A) 2,2m

B) 2,5m


C) 1,5m

D) 3,2m


E) 1,8m
92. Evolvent dişli çarx ötürmələrində ilişmə bucağı neçə dərəcə olur?

A) 20


B) 25

C) 30


D) 18

E) 28
93. Dişli çarx ötürmələrində nəyi göstərir?

A) mərkəzlərarası məsafəni

B) dişin hündürlüyünü

C) ilişmə xəttini

D) dişin hündürlüyünü

E) modulu
94. Dişli çarx ötürmələrində dişin modulu nəyi göstərir?

A) bölgü çevrəsinin diametrinin bir dişə düşən hissəsini

B) dişin addımını

C) mərkəzlərarası məsafəni

D) başlanğıc çevrələrin radiusunu

E) dişlərin cəm sayını


95. Düz dişli çarxın bölgü çevrəsinin diametri hansı göstərilən ifadə ilə tapılır?

A) d = mz

B) d = mz / 2

C) d = 2z

D) d = mz

E) d = 2mz


96. Dişli çarxın dişinin kök hissəsinin hündürlüyü hansı ifadə ilə tapılır?

A) hf = 1,2m

B) hf = 2,5m

C) hf = 2,0m

D) hf = 1,5m

E) hf = 1,0m97. Dişli çarxın dişinin baş hissəsinin hündürlüyü hansı ifadə ilə tapılır?

A) ha = 1,0m

B) ha = 1,5m

C) ha = 0,8m

D) ha = 1,1m

E) ha = 1,2m
98. çəp dişli çarxın hansı parametridir?

A) bölgü çevrəsinin diametri

B) başlanğıc çevrəsinin diametri

C) əsas çevrəsinin diametri

D) dişin uzunluğu

E) dişin hündürlüyü


99. Konusvari dişli çarx ötürməsində hansı modullar qəbul edilib?

A) xarici çevrəvi modul və orta modul

B) orta modul və başlanğıc modul

C) xarici çevrəvi modul və başlanğıc modul

D) əsas modul və başlanğıc modul

E) standart modul və xarici çevrəvi modul


100. Mexaniki ötürmələr neçə qrupa bölünür?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5


101. Ötürmələr nəyə deyilir?

A) mexaniki enerjini müəyyən məsafəyə ötürən quruluşlara

B) bucaq sürətini müəyyən məsafəyə ötürən quruluşlara

C) dövrlər sayını ötürən quruluşlara

D) fırlanma hərəkətini ötürən quruluşlara

E) sürtünmə qüvvəsini ötürən quruluşlara


102.Poladın tərkibində neçə faiz karbon var

A) 2%


B) 3%

C) 5%


D) 4%

E) 1%
103. Sənayenin bütün sahələrində istifadə olunan maşın və aqreqatların konstruktor sənədləri standart üzrə neçə mərhələdə hazırlanır?

A) 4

B) 5


C) 3

D) 2


E) 1
104.Buraxılabilən normal gərginlik hansı ifadə ilə yoxlanılır?

A)

B)

C)

D)

E)


105. Buraxılabilən toxunan gərginlik hansı ifadə ilə yoxlanılır?

A)

B)

C)

D)

E)


106.Obyektin iş qabiliyyətinin pozulması hadisəsinə nə deyilir?

A) nasazlıq

B) etibarlılıq

C) sərtlik

D) elastiklik

E) plastiklik


107.Babbit hansı metal növünə aiddir?

A) əlvan metal ərintisi

B) qara metal

C) polad


D) çuqun

E) qeyri- metal


108.Rezin necə materialdır?

A) elastik

B)plastik

C) kövrək

D) bərk

E) yumşaq


109.Valdakı burucu moment hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


110.Dişli çarx ötürməsində bölgü çevrəsinin diametrihansı ifadə ilə təyin edilir?

A) d = mz

B) d = m/z

C) d = 2m/z

D) d = m/2z

E) d = 2mz


111.Düz dişli çarx ötürməsində dişi əyən çevrəvi qüvvə hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) Ft = 2T/d

B) Ft = 3T/d

C) Ft = 3T/2d

D) Ft = 2T/3d

E) Ft = 2T/4d


112.Düz dişli çarx ötürməsində dişi sıxan qüvvə hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) Fr = Ft

B) Fr = 3Ft

C) Fr = 2Ft

D) Fr= Ft

E) Fr = 2Ft


113.Bir düymə neçə millimetrdir?

A) 25,4


B) 20,2

C) 25


D) 30

E) 28,5
114.Dişlərin sayına görə ötürmə ədədi hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) /

B)/

C)/

D)/

E)/
115. Dişli çarx ötürməsində vallar arası məsafəhansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


116. Qoşa dişli silindrik çarxlarda hansı qüvvələr bir birini tarazlaşdırır?

A) oxboyu

B) radial

C) normal

D) tangensial

E) çevrəvi


117.Konusvari dişli çarx ötürməsində neçə moduldan istifadə edilir?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
118. Konusvari dişli çarx ötürməsində dişli çənbərin en əmsalı hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) Kbe= b/ Re

B) Kbe= 2b/ Re

C) Kbe= b/ 2Re

D) Kbe= b/ 3Re

E) Kbe= 3b/ Re
119. Konusvari dişli çarx ötürməsində orta konus məsafəsi necə təyin olunur?

A) Rm= Re – 0,5b

B) Rm= 2Re – 0,5b

C) Rm= Re – b

D) Rm= Re – 2b

E) Rm= Re + 2b


120.Dalğalı ötürmə neçə hissədən ibarətdir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 6
121.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=12mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 6000

B) 8100


C) 7900

D) 5000


E) 7200

122.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=20mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 7500

B) 8100


C) 6000

D) 5000


E) 7200

123.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=120mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 45000

B) 81000


C) 6000

D) 50000


E) 32000

124.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=50mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 18750

B) 81000


C) 7500

D) 50000


E) 7200

125.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=50mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 22917

B) 6067


C) 7500

D) 50000


E) 72007

126.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=30mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=4mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 7200

B) 8100


C) 6000

D) 5000


E) 7200

127.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=100mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 37500

B) 8100


C) 7500

D) 50000


E) 60000

128.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=100mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 50000

B) 8100


C) 7500

D) 60000

E) 72000

129.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=200mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=5mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 75000

B) 81000


C) 6000

D) 5000


E) 72000

130.Yalnız əyilməyəişləyən uc-uca qaynaq birləşməsində əyici moment M –in hansı maksimum qiymətində möhkəmlik şərti təmin olunur.Verilib:qaynaq tikişinin uzunluğu l=120mm; qaynaq olan detalların qalınlığı S=6mm; qaynaq tikişinin dartılmada buraxılabilən gərginliyi .

A) 64800

B) 81000


C) 7500

D) 5000


E) 72000
131.Bucaq sürətini azaldıb, burucu momenti artıran mexanizmə nə deyilir?

A) Reduktor

B) multiplikator

C) sürətləndirici

D) mufta

E) şlis


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə