Fənn: Tətbiqi mexanika – II (MH) Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu Qrup: 1126aYüklə 1,13 Mb.
səhifə8/10
tarix16.11.2018
ölçüsü1,13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

374. Mufta vasitəsi ilə nə ötürülür?

A) burucu moment

B) sürət

C)bucaq sürəti D) güc

E) rəqsi hərəkət
375.Muftalarda yoxlama hesabatı hansı ifadə ilə aparılır?

A)Th= KT Tcəd

B) Th = KT Tcəd

C) Th = KT Tcəd

D)Th= K/T Tcəd E) Th =2KT Tcəd
376. Muftalarda burucu moment necə təyin edilir?

A) T = P/

B) T = P

C) T = P/Ft

D)T = P/S E) T = P/
377. Maşın detalları biri-biri ilə neçə cür birləşdirilə bilər?

A) 2

B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
378. Vallarda yaranan maksimum toxunan gərginlik hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)
379.Valların diametri necə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


380. Val üçün buraxılabilən maksimal əyinti neçə qəbul olunur?

A) 0,003

B)0,05

C) 0,06

D) 0,05

E)


381. Vallarda burulma bucağı necə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


382. Diyirlənmə yastıqları neçə hissədən ibarətdir ?

A) 4


B) 5

C) 3


D) 2

E) 6
383.Yastığın milyon dövrlərlə ölçülən uzun zaman işləmə müddəti hansı ifadə ilə təyin edilir ?

A) L=

B) L

C) L =

D) L =

E) L =
384. Yastıqları statik yükgötürmə qabiliyyətinə görə hesabladıqda şərt necə olmalıdır ?

A)

B)

C)

D)

E)


385.Radial sürtünmə yastıqlarının hesablanması nəyə görə aparılır?

A) təzyiqə görə

B) sürətə görə

C) burucu momentə görə

D) gərginliyə görə

E) diametrə görə


386. Yastıqlarda yağın sıxlığı -nın vahidi nədir?

A)kq/m3

B) kq

C) m3D) kq/m2

E) m2


387. Sapfanın çevrəvi sürəti V-nın ölçü vahidi nədir?

A) m/san


B) m/san2

C) m/san3

D) m/kq

E) kq/mm
388. Sapfanın uzunluğu ℓ-in ölçü vahidi nədir?A) mm

B) Kq


C) mm2

D) mm3

E) kq/mm
389. Muftalarda oymağın diametri necə təyin edilir?

A) D = (1,5 . . . 1,8) d

B) D = (1,0 . . . 1,2) d

C)D = (0,5. . . 0,7) d D) D = (0,8. . . 0,9) d

E) D = (2,0. . . 3,0) d
390. Muftalarda oynağın uzunluğu hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) L = (2 . . . 4) d

B) L= (1 . . . 1,4) d

C) L= (1,2 . . . 1,3) d

D) L= (6 . . . 7) d

E) L= (8 . . . 9) d


391. Muftalarda çivin diametri necə təyin edilir ?

A

B)

C)

D)

E)


392. Oymaqlı - barmaqlı muftalarda k-nın qiyməti neçə qəbul edilir?

A) K = 8...10

B) K = 4...5

C) K = 6...7

D) K = 1,24...4

E) K = 7...8


393. Oymaqlı-barmaqlı muftalarda hər bir barmağa təsir edən qüvvə necə təyin edilir ?

A)

B)

C)

D)

E)


394. Qaynaq birləşməsində çəki pərçim birləşməsinə nisbətən neçə faiz yüngül alınır?

A)20...25%

B) 5...10%

C) 8...12%

D) 30...40%

D) 12...14%


395. Uc- uca qaynaq birləşməsində normal gərginlik neçə hesablanır?

A)

B)

C)

D)

E)


396. Uc- uca qaynaq birləşməsində əyilmədə normal gərginlik necə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


397. Vint xəttinin yerləşdiyi səth silindr olarsa yiv necə adlanır?

A) silindrik yiv

B) trapesial yiv

C) düzbucaqlı yiv

D) konusvari yiv

E) üçbucaqlı yiv


398. Yivin yoxuş bucağı hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) tg = P/

B)tg = 2P/ C) tg = P

D) tg = P

E) tg = 2P
399. Üçbucaq profilli yivlərdə yaranan sürtünmə qüvvəsi düzbucaq profilli yivdə yaranan sürtünmə qüvvəsinə nisbətən neçə faiz artıqdır?

A) 16%


B) 20%

C) 30%


D) 35%

E) 40%
400.Yiv birləşməsinin neçə növü vardır?

A) 3

B) 2


C) 4

D) 5


E) 6

401. Vint cütünün faydalı iş əmsalı hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) η= tg/tg (

B) η = tg/2tg (

C) η = tg/ tg (

D) η = tg/2tg (

E) η =2tg /tg (


402. Standart metrik yiv üçün açarın standart uzunluğu necə qəbul olunur?

A)

B)10d

C)12d

D)20d

E)25d


403. Yiv birləşməsində işçi sarğıların sayı necə təyin edilir?

A) Z = H/P

B) Z = 2H/P

C) Z = 3H/P

D) Z =H/2P

E) Z = H/3P


404. Ən çox yüklənən bolta düşən ox boyu xarici qüvvə hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) F = F1 + F2 + F3

B)F = F1 + F2 - F3 C) F = F1 - F2 + F3

D) F = 2F1 + F2 + F3

E) F = F1 + F2 +2 F3
405. Bucaq qaynaq tikişində qorxulu kəsiyin hündürlüyü h-neçə qəbul olunur?

A) h = 0,75

B) h = 0,1

C) h = 0,3

D) h – 0,6

E) h = 0,61


406. Qaykanı bağladıqda çevrəvi qüvvə necə təyin olunur?

A)

B) = Ftg(/2

C)

D) = F(

E) = tg(


407 .Qaykanı açdıqda çevrəvi qüvvə necə təyin edilir?

A)

B)

C) = (

D) =

E)=


408. Gərginliksiz işgillər konstruksiyalarına görə neçə qrupa bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 6
409. Konstruksiyalarına görə prizmatik işgillər neçə növə bölünür?

A) 2

B) 8


C) 4

D) 7


E) 6
410. Pazvari işgillər hansı maillikdə hazırlanır?

A) 1: 100

B) 1: 150

C) 1: 200

D) 1: 300

E) 1: 50
411. Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=500000N,işgil oturan valın diametri d= 34mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 89,1

B) 90,1


C) 88,1

D) 87,1


E) 86,1
412.Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=600000N,işgil oturan valın diametri d= 36mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 92,6


B) 93,6

C) 94,6


D) 95,6

E) 96,6
413.Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=700000N,işgil oturan valın diametri d= 38mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 70,8

B) 71,8


C) 72,8

D) 69,8


E) 68,8
414.Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=800000N,işgil oturan valın diametri d= 40mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 71,4


B) 69,4

C) 70,4


D) 68,4

E) 72,4
415.Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=900000N,işgil oturan valın diametri d= 42mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 71,4

B) 74,4


C) 73,4

D) 72,4


E) 75,4
416.Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=500000N,işgil oturan valın diametri d= 44mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 35,5


B) 36,5

C) 37,5


D) 38,5

E) 39,5
417.Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=600000N,işgil oturan valın diametri d= 46mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 38,4

B) 39,4


C) 37,4

D) 36,4


E) 35,4
418.Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=700000N,işgil oturan valın diametri d= 48mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 40,5


B) 43,5

C) 42,5


D) 41,5

E) 44,5
419.Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=800000N,işgil oturan valın diametri d= 50mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 42,1

B) 43,1


C) 41,1

D) 40,1


E) 39,1
420.Əzilmə şərtindən prizmatik işgil birləşməsində işgilin işçi uzunluğu l -in qiyməti (mm ilə) neçədən az olmamalıdır ki,möhkəmlik şərti ödənilsin?Verilib:burucu moment T=900000N,işgil oturan valın diametri d= 52mm,işgilin topa girən hissəsinin hündürlüyü əzilmədə buraxılabilən gərginlik

A) 78,7


B) 75,7

C) 76,7


D) 77,7

E) 74,7
421. İşgilin əzilməsində buraxılabilən gərginlik necə təyin olunur?

A)= /

B) = /

C) = /

D) = /

E) = /
422. Şlisin əzilmə sahəsi necə təyin olunur?

A) Səz=

B) Səz=

C) Səz =

D) Səz =

E) Səz =


423.Şlisin hündürlüyü hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) h = D - d/2

B) h = D + d/2

C) h = 2D + d/2

D) h = 2D + 3d/2

E) h = D – 3d/


424.Dartılmaya işləyən bolt birləşməsində boltun daxili diametri hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə