Fənn: Tətbiqi mexanika – II (MH) Müəllim: dos. Vəliyev Nazin Talıb oğlu Qrup: 1126a


Bolt birləşməsində dartılma və burulmadan yaranan ümumi gərginlik 4-cü möhkəmlik nəzəriyyəsinə əsasən necə təyin edilir?Yüklə 0,69 Mb.
səhifə9/10
tarix16.11.2018
ölçüsü0,69 Mb.
#79881
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

425. Bolt birləşməsində dartılma və burulmadan yaranan ümumi gərginlik 4-cü möhkəmlik nəzəriyyəsinə əsasən necə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


426. Ucları girdələnmiş işgil üçün hesablama uzunluğu necə qəbul olunur?

A)h= - b

B) h= + b

C) h=2 - bD)h=2 + b E)h= + 2b
427. Silindrik dişli çarxların ötürmə ədədi neçə qəbul olunur?

 1. 6

 2. 24

 3. 28

 4. 78

 5. 67

428. Konusvari dişli çarxlarda ötürmə ədədi neçə qəbul olunur?

 1. 24

 2. 6 7

 3. 35

 4. 1 2

 5. 7 9

429. Zəncir ötürməsində ötürmə ədədi neçə qəbul olunur?

 1. 8

 2. 24

 3. 78

 4. 36

 5. 67


430. Qayış ötürməsində ötürmə ədədi neçə qəbul olunur?

 1. 5-6

 2. 3-7

 3. 7-8

 4. 2-4

 5. 8-9


431. Kontakt gərginliyinin təyinində istifadə olunan düstur hansı alimin adı ilə adlanır?

 1. Herts

 2. Qaliliey

 3. Petrov

 4. İvanov

 5. Huk

432. Hers düsturu vasitəsi ilə dişlərdə yaranan hansı gərginlik hesablanır?

 1. kontakt gərginlik

 2. normal gərginlik

 3. ətalət gərginliyi

 4. toxunma gərginliyi

 5. əyilmə gərginliyi

433. Dişin forma əmsalı – УF nədən asılı olaraq təyin edilir?

 1. dişin sayından

 2. dişin formasından

 3. çəplik bucağından

 4. dişin ölçüsündən

 5. dişin materialından


434. Fırlanan vallara burucu və əyici momentlərlə yanaşı özgə hansı moment təsir edir?

 1. ətalət momenti

 2. oxboyu momenti

 3. sürətli moment

 4. normalmoment

 5. dartı moment


435. Vallarda bucaq sürəti hansı ifadə ilə təyin edilir?436. Pazvari işgillər hansı maillikdə hazırlanır?

 1. 1:100

 2. 1:50

 3. 1:40

 4. 1:200

 5. 1:150

437. Yaylar və resorların hesabatı əsasən nəyə görə hesablanır?

 1. asılıdı yüklənmə halından

 2. əyilməyə

 3. dartılmaya

 4. sərtliyə

 5. sıxılmaya

438. Val əyildikdə onun sapfasında nə baş verir?

 1. uzanma

 2. qırılma

 3. pardaxlanma

 4. əyilmə

 5. sıxılma


439. Sərtliyin bu ifadəsində, yəni -dənəyi göstərir?

 1. sapfanınsıxılmasını

 2. konstruksiya elementinin uzunluğunu

 3. sapfanın enini

 4. konstruksiya elementinin aldığı deformasiyanı

 5. sapfanın qalınlığı

440. Maşınların sıradan çıxmasına ən çox hansı amil təsir edir?

 1. sürtünən səthlərin yeyilməsi

 2. hissələrin qırılması

 3. hissələrin dağılması

 4. səthlərin yağlanmaması

 5. hissələrin materialı

441. Aşağıda göstərilən şəkildəki yiv hansı profilə uyğun gəlir?

 1. trapesiya profilli yivə

 2. üçbucaq profilli yivə

 3. dayaq profilli yivə

 4. düzbucaq profilli yivə

 5. dairəvi profilli yivə

442. Aşağıda göstərilən şəkildəki yiv hansı profilə uyğun gəlir?

 1. düzbucaq profilli yivə

 2. dayaq profilli yivə

 3. uçbucaq profilli yivə

 4. trapesiya profilli yivə

 5. dairəvi profilli yivə

443. Silindrik yiv hansı səthə yerləşir?

 1. silindrik səthində

 2. konus səthində

 3. düzbucaq səthdə

 4. Trapesiya səthdə

 5. dairəvi səthdə

444. Konusvari yiv hansı səthdə yerləşir?

 1. səth konus olarsa

 2. səth düzbucaq olarsa

 3. səth dairəvi olarsa

 4. səth trapesiya olarsa

 5. səth üçbucaq olarsa

445. Yivlərdə P-nəyi göstərir?

 1. yivin addımını

 2. yivin gücünü

 3. yivin hündürlüyünü

 4. yivin sarıqlarının sayını

 5. yivin perimetrini

446. Yivlərdə yivin çökəyinin radiusu hansı hərflə göstərilir?

 1. r – ilə

 2. D – ilə

 3. H – ilə

 4. p – ilə

 5. z – ilə

447. Özül boltlarından maşın və qurğularda nə məqsəd üçün istifadə edilir?

 1. maşın və qurğuları özülə bərkitmək üçün

 2. maşın hissələrini bir-birinə birləşdirmək üçün

 3. maşın və qurğuların hissələrini sıxılmaqdan qorumaq üçün

 4. maşın və qurğuların f.i.ə. artırmaq üçün

 5. maşınların çevikliyini artırmaq üçün

448. Aşağıdakı sxemdə hansı qaynaq tikişi göstərilmişdir?

 1. uc-uca qaynaq tikişi

 2. nöqtəvi qaynaq birləşməsi

 3. diyircəkli qaynaq birləşməsi

 4. üst-üstə qaynaq tikişi

 5. tir və bucaq qaynaq birləşməsi

449. Bu hansı qaynaq tikişidir?

 1. üst-üstə qaynaq tikişindən

 2. uc uca qaynaq tikişindən

 3. çəp qaynaq tikişindən

 4. kombinə edilmiş qaynaq tikişindən

 5. yan qaynaq tikişindən

450. İşgilin əzilməsində buraxılabilən gərginlik düsturunda necə adlanır?

 1. uzunömürlülük əmsalı

 2. qoruma əmsalı

 3. gərginlik əmsalı

 4. ehtiyat əmsalı

 5. işləmə əmsalı

451. İşgilin əsas ölçüləri standartdan nəyə əsasən seçilir?

 1. valın diametri və burucu momentə görə

 2. işgilin formasına görə

 3. təyinatına görə

 4. əyici momentə görə

 5. kəsici momentə görə

452. İşgillərdə, bxh nəyi göstərir?

 1. işgilin enini və hündürlüyünü

 2. işgilin sayını və enini

 3. işgilin enini və əyrilik radiusunu

 4. işgilin sayını və formasını

 5. işgilin uzunluğunu və hündürlüyünü

453. Aşağıdakı şəkildəki şlisin profili necə adlanır?

 1. düzbucaq profilli

 2. üçbucaq profilli

C) trapesiya profilli

D) evolvent profilliE) dördkünc profilli

454. Düzbucaq və evolvent şlislərin sayı maksimum neçə ola bilər?

 1. 20-a qədər

 2. 12-ə qədər

 3. 14-ə qədər

 4. 16-a qədər

 5. 10-yə qədər

455. Üçbucaq profilli şlislərin sayı maksimum neçə ola bilər ?

 1. 70-dək

 2. 100-dək

 3. 50-dək

 4. 30-dək

 5. 10-dək

456. Yastı qayışın hesabatı zamanı Saverin düsturundakı

nəyi göstərir?

 1. aparan qasnağın bucaq sürətini

 2. aparılan qasnağın bucaq sürətini

 3. yastığın bucaq sürətini

 4. dişli çarxın bucaq sürətini

 5. aparan qasnağın təcilini

457. Qayış ötürməsində istifadə edilən dişli qayışların üstünlüyü nədir?

 1. böyük burucu moment ötürməsi

 2. valların dayaqlarına az güc düşməsi

 3. qasnaqların az yeyilməsi

 4. dinamiki zərbələrin azalması

 5. qayışın az sallanması

458. Friksion ötürmələr neçə qrupa bölünür?

 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 5

 5. 4

459. Friksion diskli ötürmələrdə şərti ödənilməzsə nə baş verər?

 1. Sürüşmə baş verər

 2. Dayaqlara böyük güc düşər

 3. Dövrlər sayı artar

 4. Mexanizm dayanar

 5. Enerji təminatı azalar

460. Metallarda elastiklik modulu hansı hərflə ifadə olunur?

 1. E – ilə

 2. D –ilə

 3. K – ilə

 4. – ilə

 5. − ilə

461. Dişli çarxlarda ötürmə nəyin hesabına baş verir?

 1. dişlərin ilişməsi nəticəsində

 2. valların fırlanması nəticəsində

 3. dişlərin yağlanması nəticəsində

 4. ötürülən burucu momentin nəticəsində

 5. dişlərin fırlanması nəticəsində

462. Aşağıda göstərilən şəkildə dişli çarxların valları necə yerləşib?

 1. paralel

 2. kəsişən

 3. çarpazlaşan

 4. toxunan

 5. şaquli463. Aşağıdakı şəkildə hansı dişli çarx ötürməsi göstərilmişdir?

 1. çəp dişli silindrik

 2. şervan dişli çarx ötürməsi

 3. konus dişli çarx ötürməsi

 4. sonsuz vint ötürməsi

 5. düz dişli silindrik çarx ötürməsi

464. Dişli çarxlarda ötürmə ədədi necədir?

 1. sabitdir

 2. sürüşkəndir

 3. dəyişkəndir

 4. pilləli dəyişir

 5. pilləsiz dəyişir

465. İlişmədə olan bir cüt dişli çarxın modulunun (m) qiyməti necə olmalıdır?

 1. eyni olmalıdır

 2. dəyişkən olmalıdır

 3. müxtəlif olmalıdır

 4. aparan dişinki böyük olmalıdır

 5. aparılan dişinki böyük olmalıdır

466. Gətirilmiş əyrilik radiusu hansı hərflə işarə olunur?467. İlişmə qütbündə dişlərin görüşən səthlərinin formasını nəzərə alan əmsal necə işarə olunur?468. Reduktor tipli ötürmələrdə z1 və z2 necə qəbul olunmalıdır?469. Aparan və aparılan çarxlardakı dişlərin sayı hansı ifadə ilə təyin edilir?470. Dalğalı dişli çarx ötürməsində nəyin hesabına dişlərin müəyyən hissəsi ilişməyə daxil olmur?

 1. diametrlər fərqinə uyğun

 2. dövrlər sayına uyğun

 3. burucu momentə uyğun

 4. elastik materialın dişlərinin sayına uyğun

 5. daxil olur

471. Aşağıda göstərilən şəkildəki reduktor necə adlanır?

 1. bir pilləli silindrik dişli çarx reduktoru

 2. bir pilləli konusvari dişli çarx reduktoru

 3. iki pilləli konusvari dişli çarx reduktoru

 4. iki pilləli silindrik dişli çarx reduktoru

 5. bir pilləli sonsuz vint reduktoru

472. Şəkildə göstərilən reduktor neçə pilləlidir?

 1. iki pilləli

 2. dörd pilləli

 3. bir pilləli

 4. üç pilləli

 5. altı pilləli

473. Şəkildə göstərilən reduktor necə adlanır?

 1. bir pilləli konusvari dişli çarx reduktoru

 2. iki pilləli konusvari dişli çarx reduktoru

 3. bir pilləli silindrik dişli çarx reduktoru

 4. iki pilləli sonsuz vint reduktoru

 5. üç pilləli konusvari dişli çarx reduktoru

474. Zəncir ötürməsində zəncirin sallanmasından yaranan qüvvə ifadəsindəki (Fq=Kf qag), g-necə adlanır?

 1. sərbəst düşmə təcili

 2. ağırlıq qüvvəsi

 3. zəncirin kütləsi

 4. topun diametri

 5. zəncirin diametri

475. Vallar və oxlar iş vaxtı əsasən hansı gərginliyə məruz qalırlar?

 1. Tsiklik dəyişən gərginliklərə

 2. Simmetrik gərginliklərə

 3. Qeyrisimmetrik gərginliklərə

 4. döyünən tsikl üzrə gərginliklərə

 5. normal gərginliklərə

476. Ötürmənin normal işləməsi üçün ox və vallardan nə tələb olunur?

 1. onların dəqiq quraşdırılması

 2. onların kifayət qədər yumşaq olmaları

 3. onların təkan və zərbələri qəbul etməsi

 4. onların kifayət qədər sərt olmaları

 5. onların vaxtında sökülməsi

477. Ox və vallarda rezonans hadisəsi nə vaxt baş verir?

 1. məcburi rəqslərin tezliyi məxsusi rəqs tezliyinə bərabər olduqda

 2. məcburi rəqslərin tezliyi məxsusi rəqs tezliyindən kiçik olduqda

 3. məcburi rəqslərin tezliyi məxsusi rəqs tezliyindən böyük olduqda

 4. məcburi rəqslərin tezliyi məxsusi rəqs tezliyinin üç misli olduqda

 5. məxsusi rəqs tezliyi sıfır olduqda

478. Radial yastıqlar ox və vallara təsir edən hansı qüvvələri qəbul edir?

 1. yalnız radial qüvvəni

 2. yalnız oxboyu qüvvəni

 3. radial və oxboyu qüvvələri

 4. çevrəvi qüvvəni

 5. çevrəvi və radial qüvvəni


479. Diyirlənmə yastıqları halqalarının yan üzünə vurulan markada axırıncı iki rəqəm şərti olaraq nəyi göstərir?

 1. yastığın xarici diametrini

 2. yastığın daxili diametrini

 3. yastığın növünü

 4. yastığın materialını

 5. yastığın fırlanma tezliyini

480. Yastıqlarda ən böyük yük hansı diyircəklərə düşür?

 1. aşağıdakı diyircəklərə

 2. yuxarıdakı diyircəklərə

 3. yan diyircəklərə

 4. fırlanan diyircəklərə

 5. yağlanmayan diyircəklərə

481. Diyirlənmə yastıqları nəyə görə seçilir?

 1. Valındiametrinə və təyinatına görə

 2. valın bucaq sürətinə görə

 3. valın materialına görə

 4. valın ətalət momentinə görə

 5. valınuzunluğuna görə

482. Texnikada işgil və slisdən hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

 1. Burucu moment ötürmək üçün

 2. val və oxun kütləsini artırmaq üçün

 3. ətalət qüvvəsi yaratmaq üçün

 4. val və oxlarda təcil yaratmaq üçün

 5. oxboyu qüvvəni neytrallaşdırmaqüçün

483. Pazvari qayış ötürməsinin qasnaqları yastı qayış ötürməsinin qasnaqlarından nə ilə fərqlənirlər?

 1. sağanağın konstruksiyalarına görə

 2. qasnağın materialına görə

 3. qasnağın diametrinə görə

 4. dəndənələrin sayına görə

 5. qayışların ölçüsünə görə

484. Aşağıdakı şəkildəki ötürmə necə adlanır?

 1. qayış ötürməsi

 2. dişli çarx ötürməsi

 3. friksion ötürməsi

 4. dalğalı ötürmə

 5. zəncir ötürməsi

485. Nəyə görə qayış ötürməsidən partlayış təhlükəsi olan yerlərdə istifadə etmək olmaz?

 1. iş zamanı qayışın səthində müəyyən elektrik yükü yığılır

 2. qayış işlədikdə rezonans əmələ gəlir

 3. qayış işlədikdə qığılcım yaranır

 4. iş zamanı qayış sirkələnir

 5. qayış sürtünmə nəticəsində yanır

486. Qayışın en kəsiyinin tipi nəyə əsasən seçilir?

 1. T1-ə əsasən

 2. P1-ə əsasən

 3. d-ə əsasən 4. əsasən

487.Şəkildəki yay nəyə işləyir?


 1. əyilməyə

 2. sıxılmaya

 3. burulmaya

 4. dartılmaya

 5. qırılmaya

488. Burucu moment ilə ötürmə ədədi və f.i.ə. arasındakı asıllıq necə ifadə olunur?Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə