Fənn: Torpaqşünaslıq İxtisas: Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, II kursYüklə 156,67 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.04.2018
ölçüsü156,67 Kb.
#40390


Naxçıvan Dövlət Universiteti

Memarlıq və Mühəndislik fakültəsi

Fənn: Torpaqşünaslıq

İxtisas:Meliorasiya su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi, II kurs 

2016-2017- ci tədris ili (yaz)

1

Mikro aqreqatların ölçüsü nə qədərdir?       a) 0,25 mm-dən kiçik 

b) 0,30 mm-dən kiçik 

c) 0,45 mm-dən böyük 

d) 0,50 mm-dən böyük

 e) 0,25 mm

2

Hansı fraksiyanın ölçüsü düzgün deyil?     a) daş: >3; 

b) orta qum: 0,5-0,25;

 c) xırda qum: 0,25-0,5;

 d) fiziki gil: <0,01;

 e) çınqıl: 3-5.

3

Tropik səhralarda fiziki aşınmanın intensivliyi asılıdır:A)ifrat nəmlənmə şəraitindən

B)sutkalıq temperatur amplitudunun kiçik olmasından

C)sutkalıq temperatur amplitudunun böyük olmasından

D)yağınların miqdarının və buludluluğun çox olmasından

E)çay şəbəkəsinin sıx olmasından

4

Hansı torpaqlar strukturlu hesab olunur?   a) Areqatların miqdarı 55%-dən çox olan; 

b) Aqreqatların miqdarı; 60%-dən az;

 c) Aqreqatların miqdarı 70%-dən az; 

d) Aqreqatların miqdarı 65%-dən az; 

e) Aqreqatların miqdarı 55%-dən az.

5

Torpağın münbitliyini müəyyən edən əsas göstərici:A)relyefin xüsusiyyətləri

B)torpaq horizontları

C)ana süxurlar

D)humusun miqdarı

E)mexaniki tərkib

6

Bərk fazanın sıxlığı hansı aralıqda olur?     a) 0,65-0,70; b) 0,3-0,5; c) 0,2-1,4; d) 0,4-1,6; e) 0,7-1,6.

7 Torpağın ümumi məsaməliliyi hansı düsturla hesablanır?   a) Püm=( 1-dv/d ) ×100; b) Püm= ( 

1+dv/d ) ×100; c) Püm=( 1×dv/d ) ×100; d) Püm=( 2+dv/d ) ÷100; e) Püm=( 2-dv/d ) ×100.

8

Hansı torpaqlar məsaməli olur?   a) struktursuz torpaqlar b) strukturlu torpaqlar c) quru torpaqlar d) sarı torpaqlar e) heç biri

9

İlkin mineralların ölçüsü?    a) 0.01mm; b) 0.001 mm-dən böyük; c) 0.1 mm; d) 0.00001 mm-dən kiçik; e)0.5 mm

10

Daha geniş yayılmış ilkin minerallara aid deyil?   a) kvars b) çöl şpatı c) proksenlər d) slyuda e) qum


11

Törəmə minerallar arasında hansı fərqləndirilmir?     a) bəsit duz mineralları; b) hidroksid 

mineralları; c) gil mineralları; d)qum mineralları;  e) oksid mineralları.

12

Torpağın hansı hissəsi skelet hissə adlanır?      a) >1mm; b) <1mm; c) >2mm; d) <2mm; e) =3mm.

13

Torpağın hansı hissəsi narın hissə adlanır?   a) >1mm; b) <3mm; c) =2mm; d) =1mm; e) <1mm.14

Torpağın münbit strukturu daha ətraflı kim tərəfindən öyrənilmişdir?     a) Williams b) 

Dokuçayev c) Kaçiniski d) Doyarenko e) Tyuli

15

Hansı torpaqlar strukturlu,struktursuz v az strukturlu olmaqla 3 yerə bölünür?      a) Qum və qumlucalı b) Gilli və gillicəli c) Çınqıllı d) Daşlı e) heç biri 

16 Torpaq əmələ gətirən süxurlar neçə növə bölünür. A)2 B)3 C)4 D)6 E)8

17 Aşınmanın neçə növü vardır? A)2 B)3 C)6 D)4

18 Topağşünaslığın tədqiqat metodlarına aid deyil.    A)müqaisəli coğrafi metod.  B)stasionar 

metod.  C)mexaniki metod.  D)modelləşdirmə metodu.  E)relyefin plastikası metodu.

19

Torpaq profili nədir?A)torpaq horizontlarının cəmidir

B)Humusun miqdarının artmasıdır

C)torpağın münbit hissəsinin dağılmasıdır

D)torpağın strukturunun pozulmasıdır

E)torpağın keyfiyyətinin yaxşılaşdırlmasıdır

20

Delivual süxurlar digər süxürlardan hansı xüsusiyyətləri ilə fərqlənir?    A)çeşidlənməsi və lay-lay düzülməsi ilə.  B)sel və su axınların fəaliyyəti nəticəsində yaranması ilə.  C)çay daşqınları zamanı 

yaranması ilə.  D)çeşidlənməməsi ilə.  E)fərqlənmir.

21

Relyefin neçə forması var?    A)2.  B)4.  C)5.  D)3.  E)622

Hidromorf torpaqlar hansı dərinlikdə formalaşır?    A)3m.  B)5m.  C)7m.  D)4m.  E)3m-dən az.

23 Torpaq neçə fazadan ibarətdir?    A)4.  B)2.  C)3.  D)5.  E)6

24

Torpağın fazalarına aid deyil.    A)bərk faza.  B)maye faza.  C)cansız faza.  D)canlı faza.  E)qazşəkilli faza

25

İlkin minerallar hansı süxura aiddir?    A)alüvial.  B)metamarfik.  C)maqmatik.  D)çökmə.  E)elüvial.

26

Aşınma nəyə deyilir?    A)kimyəvi tərkibini dəyişmədən,dağ süxurların və mineralların mexaniki parçalanmasıdır.  B)aşınma dağ süxurları və onları təşkil edən mineralların atmosfer,hidrosfer 

və biosfer amillərinin təsiri altında kəmiyyət və keyfiyyətcə dəyişməsindən ibarət mürəkkəb və 

müxtəlif proseslərin  məcmusudur.  C)əsas torpaq əmələ gətirən süxürlara deyilir.  D)dağ 

süxurları və mineralların yaranması ilə baş verən parçalanmadır.  E)kimyəvi tərkibini 

dəyişmədən,dağ süxurları və mineralların mexaniki parçalanmasına deyilir.

27 Aşınma neçə zonaya ayrılır?    A)5.  B)3.  C)2.  D)7.  E)6

28 Metamorfik süxurlar daha çox hansı ərazilərdə rast gəlinir?    A)ən cavan dağlıq ərazilərdə.  

B)düzən ərazilərdə.  C)dağlıq ərazilərdə.  D)göllərdə,çaylarda.  E)hamısında
29

Terraslaşdırma adlanır?

A)faydalı qazıntı yataqlarının istismarı nəticəsində pozulmuş torpaqların bərpası

B)mineral və üzvü gübrələrin verilməsi yolu ilə torpaqların məhsuldarlığının artırlması

C)heyvandarlıq və əkinçilik üçün yararlı iolan torpaqların sahəsinin artırılması

D)əkinçilik üçün yaralı torpaqlarda kollektor-drenaj şəbəkəsinin yaradılması

E)yamaclarda eroziyanın qarşısını almaq üçün yaradılan yaruslar 

30

Akkumikasya nə deməkdir?    A)aşınma. B)qabarma. C)çəkilmə. D)çökdürmə. E)dalğalanma31 Aşınma proseslərinin davamlı olan süxurlar hansılardır?    A)çökmə süxurlar. B)metamorfik 

süxurlar. C)maqmatik süxurlar. D)maqmatik və çökmə süxurlar. E)heç biri

32

Meliorasiya nədir?A)rütubətli ərazilrədə suvarılan çay dərələridir

B)torpaqların məhsuldarlığının artırılmasına yönəldilən kompleks tədbirlər sistemidir

C)havanın 10°C-dən yuxarı fəal temperaturlar cəmidir 

D)əkinə yararlı torpaqların şorlaşmasıdır

E)torpaqların səmərəsiz istifadə nəticəsində sıradan çıxmasıdır

33

Torpağın keyfiyyeti hansı gösterici ilə müəyyən olunur?       a)məsaməliliyi ilə            b)şoranlığı ilə   c)münbitliyi ilə    d)turşuluğu ilə   e) pH -ilə

34

Bataqlıqların geniş yayıldığı və kimyəvi aşınmanın intensiv başverdiyi ərazilər üçün səciyyəvidir:A)rütubətlik əmsalının vahiddən kiçik  olması

B)temperatur amplitudunun böyüklüyü

C)ifrat rütubətlənmə şəraiti

D)çay və göl şəbəkəsinin sıxlığının az olması

E)buxarlanmanın yağıtıdan çox olması

35

Çökmə süxurları əmələ gətirən əsas səbəblər:A)zələzlələr

B)vulkanlar və onların püskürmə materiallarının toplanması

C)tektonik qalxmalar və enmələr

D)daxili proseslərin təsiri nəticəsində aşınmış süxurların toplanması

E)xarici proseslərin təsiri nəticəsində parçalanan süxurların toplanması

36 Torpağın münbit qatının yağış suları vasitəsilə yuyulub aparılması prosesi necə adlanır?     a)qar 

eroziyası  b)su eroziyası   c)külək eroziyası   d)hava eroziyası  e)qurunt eroziyası

37

Elmi dildə torpaq necə adlanır?     a)biokos    b)biotop    c)biosfer   d)biosegenez  e)biogesenez

38

V.Dokuçayevin fikrincə torpaq neçə amilin təsirindən yaranmışdır?     a)5   b)7   c)9   d)10   e)11
39

Maqmatik süxurlar yer qabığınının dərin qatlarında qaldıqda və ya yer səthinə çıxdıqda necə 

adlanır?

A)çökmə,intruziv 

B)Effuziv,çökmə

C)intruziv ,maqmatik

D)effuziv ,metomorfik

E)intruziv,effuziv

40

Dakuçayevin verdiyi  5 amile hansi aid deyil?      a)torpaq əmələ gətirən amillər     b)su və daş    c)bitki və heyvanat aləmi      d)iqlim və relyef e)zaman

41

Materiklərin birinci torpaq xəritəsi kim tərəfindən hazırlanmışdır?     a)Dokuçayev   b)Gerasimov   c)Praslov   d)Kozanov  e)Kelloq

42

Allüvial süxurlar nəyin nəticəsində formalaşır?A)güclü sel

B)çay daşqınları

c)ana süxurun

d)yağış və ərinti suları

e)buzlaqlar

43

Dellüvial süxurlar nəyin nəticəsində formalaşır?A)güclü sel

B)çay daşqınları

c)ana süxurun

d)yağış və ərinti suları

e)buzlaqlar

44 Maqmatik süxurların nəçə növü vardır  A)1 B)7 C)3 D)2 E)5                                  

45 Maqmatik süxurlar litosferin nece faizini teskil edir A)10% B) 35 % C)42% D)70%E)95%

46 Güclü sel,su axınlarının fəaliyyəti nəticəsində formalaşan süxurdur:

A)Prolüvial   B)elüvial   C)göl çöküntüləri   d)delüvial  E)flüvialqlasial

47

Torpağın sıxlığı nədir?A)Torpağı təşkil edən mineralların xarakterindən asılıdır

B)Təbii halda götürülmüş mütləq nəm torpaq həəcminin kütlə vahididir

C)Torpaqda üzvü maddələr nə qədər çox olarsa sıxlıq bi o qədər az olur

D)Təbii halda götürülmüş mütləq quru torpaq həəcminin kütlə vahididir

E)heç biri

48

Üzvü maddlərdə bərk fazanın sıxlığı hansı aralıqlarda dəyişir?A)0,7-2,5     B)2,8-3   C)0,2-1,4    D)2,1-5,18    E)2,4-2,65

49 Neçə əsas torpaqəmələgətirən süxur var A)10 B)9 C)8 D)7 E)6

50

Ekvatorial süxurlar azərbaycanin hansi bolgesinde yerlesir A)Böyük qafqaz B)talis daglarinda C)Bazar düzundə D)Zəngəzurda E)Baba dagda

51

Göl cöküntülərinin tərkibi nə ilə fərqlənir  A)qumun tərkibi B)cınqılın tərkibi  C)qumluca D)gillicə tərkibi E)Gilin tərkibi 

52

Göl cöküntüləri nəyin  nəticəsində yaranir  A)Küləyin B)yağışın C) təzyiqin D) qarın E)temperaturun

53

Dənizin sahil xəttində yerini dəyişməsi hansı çöküntülərin əmələ gəlməsinə səbəb olur? A)dellüvial    B)dəniz    C) alliviual   D)eol   E)moren 


54

Denudasiya nədir?

A)süxurların hamar sahələrdə toplanması

B)torpaqların şoranlaşması

C)süxurların aşınması,parçalanması,alçaq sahələrə aparılması

D)süxurların aşınması,parçalanması,alçaq sahələrdə çökdürülməsi

E)çaylarda gətirmə konuslarının yaranması

55 Torpaqların rütubətlənməsinə görə neçə növü var A)3 B)10 C)8 D)7 E)9

56 Torpaqlar neçe fazadan ibarətdir A)4 B)7 C)9 D)8 E)10 

57

Atmosfer torpaqlarında  qurunt sularınin dərinliyi  nə qədərdir A)1m B)6m dan cox C)5m D)3m E)2m

58

Süxurların fiziki aşınması harada sürətlə baş verər?A)ekvatorda  B)tayqada   C)meşə zonasında   D)tropik səhralarda  E)rütubətli çöllərdə

59 H.Zərdabini  torpaq  haqqında fikirləri nə ilə bağlıdır A) dağ süxurlarının aşınması torpaq əmələ 

gələn amillərdən  B) torpagin üst qatından  C) münbitliyindən D)relyefindən E)düzgünlüyündən

60 Mil və Şirvan düzlərində təqdiqat aparan alimlər A)H.Əliyev M.Salmanov  B)K. Ələkbərov M. 

Salayev C) Zaxarov  Kamranov  Kamenski D) Həsənov  Əliyev E)Abdullayev Ağayev

61

Torpaqşunaslıq nəyə deyilir?      A)Atmosferin üst qatı  B)Torpağın formalaşdığı süxurlara deyilir C)Torpaqşünaslıq, torpaqlar onların əmələ gəlməsi, tərkibi, quruluşu və kənt 

təsərüfatında isdifadəsi şəraitində dəyişkənliyi haqqında elimdir D)əsas torpaq əmələ gətirən 

süxurlara

62 Torpaqşünaslıq elmi təlim kimi neçənci əsirdə formalaşıb? A)XX B)XVll C)XIX D)XVI E)XII

63

Torpaqşünaslıq elmi təlim kimi XIX əsrin sonlarında hansı rus alimləri tərəfindən irəli sürülmüşdür:

   1. Dokuçayev 2. Salayev 3. Kostçyev 4. Volovuyev 5. Sbirtsevin 

 A)2 3 5      B)1 2 3     C)1 3 5     D)3 4 5      E)2 4 5

64

Torpaqşünaslıq elmi təlim kimi Azərbaycanda kimlər tərəfindən tədqiq edilmişdir?  A)H. Əliyev Kostçyev B)Sbirtsevn, Ələkbərov, M. Abdullayev C)H. Əliyev  S. Həsınov  K. Ələkbərov  M. 

Abdullayev D)Kostçyev, Dokçayev, S. Həsənov E)Sibirtsevn, M. Abdullayev 

65

Torpağa ilk elmi tərif kim tərəfindən verilmişdir?  A) Salayev B)M. Abdullayev C)Dokçayev D)S. Həsənov E)K. Ələkbərov

66

Torpaq nəyə deyilir?  A) Yer süxurlarına B)Yer qatının səmərəli istifadəsinə C)Dağ süxurlarının su, hava və müxtəlif növ canlı və cansız orqanizmlərin birgə öyrənilməsinə D)Atmosferin üst 

qatına E)Yerin maqmatik qatına

67

İntruziv süxurlar yaranır:A)maqmanın yer daxilində soyuması nəticəsində

B)aşınma məhsullarının bir yerdən başqa yerə aparılması nəticəsində

C)süxurların yuyulması nəticəsində

D)temperaturun təsiri ilə süxurların parçalanması nəticəsində 

E)süxurların canlı orqanizimlər tərəfindən parçalanması nəticəsində

68 Torpaqşünaslıq tədqiqat metodları neçə yerə bölünür? A) 3 B)5 C)6 D)9 E)11

69

Miqyaslı analitik metod?  A)Torpaq əmələgətirməni öyrənir  B)Torpaq suxurlarını öyrənir C)Bu metod fiziki, kimyəvi, fiziki kimyəvi və baş analiz metodlarını  D)Torpağın üst və alt qatında 

münbitliyi  E)Torpaqda baş verən proseslərə
70

Miqyasın qiymətləndirmə metodu? A) Torpaq süxurlarını öyrənir B) Torpaq əmələ gətriməni 

öyrənir C)Torpaqşünaslıqda xüsusi elmi praktiki istiqamət olan torpaq qiymətləndirilməsi 

zamanı istifadə olunur  D)Torpaqda baş verən proseslər E) Torpağın üst və alt qatında 

münbitliyi

71

Kimyəvi çökmə süxurlar əmələ gəlirlər:A)üzvi mənşəli süxurlardan 

B)neft və qazdan

C)daş kömür və torfdan 

D)suda həll olmuş maddələrin çökməsindən

E)maqmatik süxurların metomorfikləşməsindən

72

Üzvi çöküntülərə aid deyil. A) Neft B)Torf C)əhəngdaşı D)Təbaşir E).Çaydaşı

73

Avtomorf torpaqlar yer səthində neçə metr dərinlikdə olmalıdır?  A)1 B)3 C)5 D)7 E)6

74

Ən böyük mütləq yaş hansı torpaqlara məxsusdur? A)Dəyişikliklərə məruz qalmamış tropiklərdə B)Subtropik C)Mülayim D) Ekvatorial 

E)Kontinenantal

75

Daş fraksiyasının ölçüsü necə olmalıdır? A)>2 B) > 3 C)>4 D)>6 E)>8

76

Torpağın sklad hissəsi neçə mm olmalıdır? A)6 B)4 C) 1 D)2 E)8

77

Hansı allotropik çevrilmə düzgündür A)Əhəng daşı- Mərmər  B)qum - fillit C) qrafit-kvars  D)qranit- almaz E)şist- qneys 

78

Fiziki aşınma nəyə deyilir?  A)Kimyəvi tərkibini dəyişmədən dağ süxurları və minerallarin  parçalanmasıdir  B)Dağ 

süxurlarının parçalanmasıdir  C) Əsas torpaq əmələ gətirən süxurlar  D) Torpağın formalaşdığı 

süxurlar E) Heç  biri

79

Fiziki aşınma əvvəlcə harda başlayır A) daxildə B) səthdə C) xaricdə D) yer qabığında E)hec biri80

Moren təpə və tirələri əmələ gəlir:

A)küləyin fəaliyyəti nəticəsində

B)axar suların təsiri ilə

C)buzlağın fəaliyyəti ilə

D)yeraltı suların fəaliyyəti ilə

E)sutkalıq temperatur amplitudasının böyük olması ilə

81 Torpaq havası torpaqda necə formada olur

 A)2 B)4 C)3 D)5 E)6

82

Sıxilmış hava orta hesabla torpağın həcminin neçə % təşkil  edir A)9% B)5-8% C) 10-20% D)10 % E) 25%

83 Gilli torpaqlarda sıxılmış  hava neçə faiz olur? A)9 B)7 C)5 D)12 E)13

84

Torpaq məhlulunda həllolunmuş oksigenin miqdari? A)3-7 mq/l B)7-11mq/l C)0-14mq/l D) 5-9mq/l E) 11-18mq/l


85

Atmosferdə oksigenin miqdari 

A)11% B)75% C)30% D)20.95% E) 43%

86

Torpağın hava keçiriciliyi nədən asılı deyil A)qranulametrik tərkibindən B)sıxlığından C)nəmlikdən D) məsaməlilikdən E) strukturundan 

87

Aşağıdakılardan hansı normal aerasyanın son həddi hesab olunur A)0.004 B)0.008 C)0.009 D)0.002 E)0.006

88 Torpaq havasinda karbonun konsentrasyası A)5% B)7% C)9% D) 2-3% E) 1%

89

Aerasya səraitinin tələbinə görə kənt təsərrufatı bitkilərinin düzülüşü doğrudur  A)˂qarğıdalı˂buğda˂çox illik otlar B)˃Qarğıdalı˃buğda˃çox illik otlar C)=Qarğıdalı=buğda=çox 

illik otlar D)˃Qarğıdalı=buğda=çox illik otlar  E))˂Qarğıdalı˃buğda˂çox illik otlar 

90

Torpağın istilik xassələri haqqinda öyrənənlərə aid deyil A) Vaykov B)Budiko C) Şurgin D)Dimo  E)Dokucayev

91

Münbitlik haqinda musair telimin inkisafi kimin adi ile baglidir A) Viliams B)dokucayev C)kacineyski D)doyaranko  E) Jeyms Bond

92

Münbitliyin  novlerine aid deyil A) tebii B) suni C)effektiv ve ya iqtisadi D)potensial E)Kinetik93 Su torpaqda nece formada olur A)1  B)2 C)3 D) olmur E)hamisinda

94 Torpağın nəmliyi nə ilə ifadə olunur A) % B)mm C)Saat  D)Saniye E)Tempratur

95

Təbii qüvvələrə aid deyil A) Sorbsion B)kapilyar C)osmotik D) qravitasion E)mesamelik96 Torpaq nemliyinin vahidi ne ile ifade olunur  A)N B)Pa C)ton D)sm E)A

97 Qravitasyon su neçə cür olur  A)7 B)5 C)2 D)9  E)1

98

Sərbəst suyun torpaqda formalarina aiddir  A)Qravitasyon və Kapilyar B) suzulub axan C) su saxlayan D)perdecikli asili su E) kapilyar dayaqli su

99 Torpaq havasının nisbi nemliyi ne qədərdir A)100% e yaxin B)70% C)60% D)40% E)50%

100

Maksimal hidroskopikliyin göstəricisi orqanogen torpaqlarda nə qədər olur  A)30-50% B)10-30% C)50-70% D)20-40% E)70-90%

101


Torpaqşünaslıq elminin əsasını qoyan kim olmuşdur?

A) H.B.Zərdabi                    C) Romanov  

 B) Dokuçayev                     D) Zaxarov 

102


Yer qabığının üst səthində gedən aşınmanın tipləri hansılardır?

A) Fiziki aşınma, kimyəvi aşınma, bioloji aşınma

B ) Fiziki aşınma, coğrafi aşınma, bioloji aşınma

C) Kimyəvi aşınma, fiziki aşınma, coğrafi aşınma

D) Kimyəvi aşınma, geoloji aşınma, bioloji aşınma

E) Kimyəvi aşınma,suni aşınma, coğrafi aşınma
103

Torpağın tərkibi hansı maddələrdən ibarətdir?

A) Sülb, maye və qazabənzər maddələrdən

B) Maye və bərk maddələrdən 

C) Sülb, bərk və qazabənzər maddələrdən

D) Maye və qazabənzər maddələrdən

E) Sülb və bərk maddələrdən

104


Torpaqda aşağıdakı su tutumları vardır:

A) Torpağın nisbi, tam, maksimal malekulyar su tutumu

B) Torpağın minimal, fiziki su tutumu

C) Torpağın maksimal kimyəvi su tutumu

D) Torpağın fiziki, tam, molekulyar, su tutumu

E) Torpağın minimal və maksimal malekulyar su tutumu

105

Torpağın mineral hissəsi hansı hissəciklərdən təşkil olunmuşdur?

A) Qranit, çökmə bazalt         

B) Bitki mənşəli suxurlar, qum

C) Çökmə və lil                  

D) Çökmə, metomeorfik, qum, toz və lil

E) Qranit və lil

106

İlk dəfə humus anlayışını kim işlətmişdir?A)Kyulbel                B)Valrius

C)Tyurqon               D)Dakuçayev         E)Bekon

107

Moren çöküntüləri hansı fəaliyyət nəticəsində yaranır?A) Buzlaqların              B) Duzların             E) Eroziyanın

C) Küləyin                    D) Münbitliyin

108

Şərti olaraq torpağı neçə genetik qata ayırmaq olar?A) 5             B) 2            C) 4         D) 3            E) 1


109

Yer qabığında gedən aşınma prosesləri hansılardır?

A) Fiziki, endogen və kimyəvi aşınma              

B) Fiziki, kimyəvi və üzvi aşınma 

C) Kimyəvi və qeyri üzvi aşınma      

 D) Fiziki və üzvi aşınma

E)Heç biri

110


Torpağın plastikliyi nəyə deyilir?

A) Nəmlənən zaman torpağın həcminin genişlənməsinə

B) Torpaq hissəciklərinin bir-birindən ayıran xarici qüvvələrin 

müqavimətinə

C) Torpağın müəyyən nəmlik dərəcəsində xarici əşyalara yapışması 

xassəsinə

D) Kənar qüvvələrin təsiri ilə torpağın öz şəklini dəyişmə qabiliyyətinə

E) Heç birinə 

111

Qazlar və uducu üzvi birləşmələr torpaqda aşağıdakı fiziki vəziyyətdə olurlar

A) Qarışıq və adsorbsiya

B) Həllolmuş və Qarışıq

C) Adsorbsiya və həllolmuş

D) Sərbəst və sıxılmış, adsorbsiya və həllolmuş

E) Heç biri

112

Bataqlıqlaşma prosesi ne zaman baş verir?A) Sahəyə daxil olan suların, xaric olan sulardan az olduğu zaman

B) Sahəyə daxil olan suların, xaric olan sulardan artıq olduğu zaman

C) Sahəyə daxil olan suların, xaric olmadığı zaman

D) Sahəyə daxil olan suların, sahədə səviyyəsinin qalxdığı zaman

E) Sahəyə daxil olan və xaric olan suların bərabər olduğu zaman 

113


Torpaqların yuyulması üçün ən əlverişli vaxt nə vaxtır?

A) Payız, qış dövrü                 B) Payız, yaz dövrü

C) Yaz, qış dövrü                     D) Yay, qış dövrü

                          E) Yay, yaz dövrü
114

Çökmə süxurlar neçə qrupa ayrılır?

A)2       B)4      C)3    D)5       E)Heç biri

115


Kimyəvi aşınmanın baş verməsi üçün hansı amillər vacibdir?

A)Su, İstilik, külək

B)Karbon qazı, orqanizimlər,oksigen

C)orqanizimlər,oksigen,istilik

D)su,karbon qazı, oksigen

E)su,ana süxur,külək

116

Təcrübədə mexaniki tərkibcə torpaqlar hansı qruplara bölünürlər?A) Yüngül, orta və ağır                      B)Yüngül və ağır

C)   Orta və ağır                                 D) Yüngül və orta                 E) Orta, 

yüngül

117


Torpaq əmələ gəlmə prosesinin intensivliyi hansı amillərdən daha çox 

asılıdır?

A) Üfüqi və şaquli zonallıqdan

B) İstilikdən və bioloji amillərdən 

C) İstilikdən və yağıntıdan

D) Atmosfer çöküntülərindən

E) Üfüqi və bioloji amillərden

118


Effektiv münbitlik nəyə deyilir?

A) insan fəaliyyətinin məhsuludur

B) Torpağın ümumi münbitliyidir

C) Torpağın istənilən bitkiyə və bitki qrupuna münasibətdə münbitliyidir

D) Torpağın potensial münbitliyinin qiymətləndiriliməsidir

E) Potensial münbitliyin, ixtiyari iqlim və texniki iqtisadi şəraitdə bitkinin 

məhsulunda reallaşmış hissəsidir 

119


Mexaniki tərkibcə ağır torpaqlar necə adlanır?

A) İsti torpaqlar  B) Soyuq torpaqlar   C) Nəmli torpaqlar    D) Şoran 

torpaqlar       E) Humuslu torpaqlar120

Torpaq tərəfindən udulan və qəbul edilən istilik mənbələri aşağıdakılardan 

ibarətdir.

A)  Günəşin şüa enerjisi, yer kürəsinin daxili istiliyi, üzvi

 qalıqların bioloji proseslər nəticəsində yaranan enerji,

 radiaktiv parçalanmadan yaranan enerji.   

B) Günəşin şüa enerjisi, yer kürəsinin daxili istiliyi, üzvi 

qalıqların biokimyəvi proseslər nəticəsində yaranan enerji,

 radiaktiv parçalanmadan yaranan enerji.

C) Kosmosdan əks olunan enerji, yer kürəsinin daxili istiliyi

D) Qeyri üzvi qalıqların fiziki proseslər nəticəsində yaranan enerji

E) Günəşin şüa enerjisi, Kosmosdan əks olunan enerji

121

Torpaqda aşağıdakı su tutumları vardır.A) Torpağın nisbi, tam, maksimal malekulyar su tutumu

B) Torpağın minimal, fiziki su tutumu

C) Torpağın maksimal kimyəvi su tutumu

D) Torpağın fiziki, tam, molekulyar, su tutumu

E) Torpağın minimal və maksimal malekulyar su tutumu

122


Şorlaşmış torpaqların yuyulmasında hansı yuma üsulları tətbiq edilir?

A) Ləkələrlə, zolaq və şırımlarla

B) Kimyəvi meliorant verməklə, torpağa gipsin verilməsi ilə

C) Torpağa gipsin verilməsi ilə, zolaqlarla

D) Torpağa gipsin verilməsi ilə, şırımlarla

E) Heç biriylə 

123

Hansı komponent ekvatordan qütbə doğru dəyişir?A) Çay

B) Relyef

C) Torpaq

D) Süxur


E) Külək


124

Canlılar aləminin torpaq əmələ gəlmədə iştirakı ümumi şəkildə necə 

adlanır?

A) Bioloji amil                                 B) Kimyəvi amil

C) Fiziki amil                                   D) Mexaniki amil

                       E) Geoloji amil

125

Torpağın şişməsi və sıxılması nəyə deyilir?A)  Torpaq hissəciklərinin bir-birindən ayıran xarici qüvvələrin 

müqavimətinə

B) Nəmlənən zaman torpağın həcminin genişlənməsinə

C) Torpağın müəyyən nəmlik dərəcəsində xarici əşyalara yapışması 

xassəsinə

D) Kənar qüvvələrin təsiri ilə torpağın öz şəklini dəyişmə qabiliyyətinə

E) Heç birinə

126


Narın torpaq nəyə deyilir?

A) Diametrləri 3 mm- dən böyük olan hissəciklər yığınına

B) Diametri 1 mm-dən xırda olan hissəciklər yığınına

C) Diametri 1 mm-dən iri olan hissəciklər yığınına

D) Diametrləri 3 mm- dən kiçik olan hissəciklər yığınına

E) Diametri 2 mm- dən iri olan hissəciklər yığınına

127

Torpağın duzluluğu neçə formaya ayrılır?A)4        B)3         C)5          D)2           E)1

128


Torpağın rəngi hansı amillərin təsiri iə dəyişir?

A) İqlimdən, Bioloji amillərdən         

B) Fiziki və kimyəvi xassələrindən, temperaturdan   

C) Mexaniki tərkibindən, Münbitlikdən                            

D)Kimyəvi tərkibindən, Fiziki xassələrindən, mexaniki tərkibindən     

E) Mexaniki tərkibindən, iqlimdən
129

Torpağın su qaldırma qabiliyyəti nəyə deyilir?

A) Quru torpaq kütləsinə vahid zaman ərzində daxil olan suyun miqdarına

B) Torpağın bu və ya başqa sürətlə suyu aşağı qatlara verə bilməsinə 

C) Torpağın təmasda olan maddələrinin özündə saxlamağına 

D) Torpağın suyu kapiliyarlarla müxtəlif hündürlüyə  qaldırılmasına 

E) Heç birinə

130


Yer qabığında gedən aşınma prosesləri hansılardır?

A) Fiziki, endogen və kimyəvi aşınma             

B) Fiziki, kimyəvi və üzvi aşınma 

C) Kimyəvi və qeyri üzvi aşınma                 

D) Fiziki və üzvi aşınma

E) Kimyəvi və üzvi aşınma

131

Pozulmuş torpaqların ərazilərin bərpası prosesi necə adlanır?A) Deqredasiya            B) Meliorasiya           E) Eroziya

C) İrriqasiya                 D) Rekultivasiya   

         

132


Torpaqda yaranan turş reaksiyanın səbəbi nədir?

A) Oksigen ionları                 C) Azot ionları

B) Hidrogen ionları                D) Fosfor ionları

                                   E) Oksalat ionları

133

Yeni törəmələr əmələ gəlmə etibarı ilə hansı qruplara bölünür?A) Fiziki və Bioloji keçmişə malik olan yeni törəmələr

B) Kimyəvi və bioloji keçmişə malik olan yeni törəmələr

C) Fiziki və  kimyəvi keçmişə malik olan yeni törəmələr

D) Fiziki, kimyəvi, və bioloji keçmişə malik olan yeni törəmələr

E) Bölünmür134

Torpağın su hopdurma qabiliyyəti nəyə deyilir?

 A) Quru torpaq kütləsinə vahid zaman ərzində daxil olan suyun miqdarına

B) Torpağın bu və ya başqa sürətlə suyu aşağı qatlara verə bilməsinə 

C) Torpağın təmasda olan maddələrinin özündə saxlamağına  D) Torpağın 

suyu kapiliyarlarla müxtəlif hündürlüyə  qaldırılmasına 

E) Hec biri aid deyil

135


Deliüvial süxur hansı süxura deyilir?

A)Güclü sel və su axınlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranan süxurlara

B)Cay daşqınları zamanı çökdürülən süxurlardır

C)Qədim relyefin çöküntülərini dolduran süxurlardır

D)Buzlaqlar tərəfindən yeri dəyişdırılmiş və çökdürülmüş süxurlardır

E)Yağış və ərinti suları vasitəsilə yamaclarda çökdürülmüş süxurlardır

136

Rütubətlənmə əmsalı nədir?A)Buxarlanmanın miqdarının yağıntıya olan nisbəti

B)İllik su səfi

C) Yağıntının miqdarının buxarlanmaya olan nisbəti

D)Günəş şüasının yer səthinə təsiridir

E)Fotesintez prosesidir

137


Hansı faza torpaq fazasına aid deyildir?

A)bərk faza    B) maye faza         C)qazşəkilli faza   D)canlı faza                

E) tozşəkilli faza

138


Torpaqşünaslıq elmi təlim kimi nə vaxt yaranmışdır?

A) XIX əsrin sonlarında             C) XIX əsrin əvvəllərində

B) XX əsrin sonlarında              D)VIII  əsrdə

                         E) XX əsrin əvvəllərində
139

Təcrübədə mexaniki tərkibcə torpaqlar hansı qruplara bölünürlər?

A) Yüngül, orta və ağır                      B)Yüngül və ağır

C)   Orta və ağır                                 D) Yüngül və orta

                 E) Orta, yüngül

140


Mexaniki tərkibcə ağır torpaqlar necə adlanır?

A) İsti torpaqlar  B) Soyuq torpaqlar   C) Nəmli torpaqlar    D) Şoran 

torpaqlar       E) Humuslu torpaqlar

141


Torpaq eroziyasının əsas tipləri hansılardır?

A) Su və iqlim eroziyası

B) Relyef və su eroziyası 

C) Külək və iqlim eroziyası    

D) Su və külək eroziyası

E) Relyef və külək eroziyası

142

Landşaftın morfoloji hissələrinin görünüşünün tamami ilə dəyişməsi necə adlanır?

A) Texnogen landşaft                    B) Biogen landşaft      

C) Antropogen landşaft                 D) Təbii landşaft

                                 E) Geloloji landşaft

143

Narın torpaq nəyə deyilir?A) Diametrləri 3 mm- dən böyük olan hissəciklər yığınına

B) Diametri 1 mm-dən xırda olan hissəciklər yığınına

C) Diametri 1 mm-dən iri olan hissəciklər yığınına

D) Diametrləri 3 mm- dən kiçik olan hissəciklər yığınına

E) Diametri 2 mm- dən iri olan hissəciklər yığınına

144


Torpağın tərkibi hansı maddələrdən ibarətdir?

A) Sülb, maye və qazabənzər maddələrdən

B) Maye və bərk maddələrdən 

C) Sülb, bərk və qazabənzər maddələrdən

D) Maye və qazabənzər maddələrdən

E) Sülb və bərk maddələrdən
145

Prolüvial süxur hansı süxura deyilir?

A)Güclü sel və su axınlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranan süxurlara

B)Cay daşqınları zamanı çökdürülən süxurlardır

C)Qədim relyefin çöküntülərini dolduran süxurlardır

D)Buzlaqlar tərəfindən yeri dəyişdırılmiş və çökdürülmüş süxurlardır

E)Yağış və ərinti suları vasitəsilə yamaclarda çökdürülmüş süxurlardır

146


Kalloid yunanca hansı mənanı verir?

  A) Lilli                      C) Yapışqan            E) Gilli

  B) Sulu                      D) Dənəvər

147


Canlılar aləminin torpaq əmələ gəlmədə iştirakı ümumi şəkildə necə 

adlanır?


A) Bioloji amil                                 B) Kimyəvi amil

C) Fiziki amil                                   D) Mexaniki amil

                       E) Geoloji amil

148


Ana suxur torpağın təşkilində hansı rolu oynayır?

A) Torpaq kütləsi              C) Bazis           E) Kimyəvi amil

B) Mexaniki amil              D) Fiziki amil

149


Hava və su rejiminin xarakterinə görə humus əmələ gəlmə prosesi hansı 

şəraitlərdə gedir?

A) Aerob, Anereob         C) Bioloji, fiziki və kimyəvi

B ) Fiziki və kimyəvi     D)Yüksək temperatur, duzluluq 

E) Aerob, Anereob, yüksək temperatur

150


Torpağın duzluluğu neçə formaya ayrılır?

A)4                 B)3               C)5              D)2          E) 1
151

Torpağın mühüm ekoloji faktorları hansılardır?

A) Fiziki və kimyəvi faktorlar  

B) Fiziki və edafik faktorlar      

C) Ekoloji faktorlar, fiziki faktorlar       

D) Kimyəvi və ekoloji faktorlar

E) Kimyəvi və edafik faktorlar

152


Torpaq əmələ gətirən amillər hansılardır?

A) İqlim, Ana suxur, Ərazinin yaşı

B) Canlı orqanizmlər, mantiya, relyef

C) İqlim, su, relyef

D) Mantiya , yer qabığı, su

E) iqlim, mantiya, su

153

Torpaq tərəfindən udulan və qəbul edilən istilik mənbələri aşağıdakılardan ibarətdir.

A)  Günəşin şüa enerjisi, yer kürəsinin daxili istiliyi, üzvi

 qalıqların bioloji proseslər nəticəsində yaranan enerji,

 radiaktiv parçalanmadan yaranan enerji.   

B) Günəşin şüa enerjisi, yer kürəsinin daxili istiliyi, üzvi 

qalıqların biokimyəvi proseslər nəticəsində yaranan enerji,

 radiaktiv parçalanmadan yaranan enerji.

C) Kosmosdan əks olunan enerji, yer kürəsinin daxili istiliyi

D) Qeyri üzvi qalıqların fiziki proseslər nəticəsində yaranan enerji

E) Günəşin şüa enerjisi, Kosmosdan əks olunan enerji

154

Torpağın morfoloji əlamətlərinə hansılar aiddir?A) Mexaniki tərkibi                         

B) Fiziki, kimyəvi xassələri

C) Qurluşu, strukturluğu, fiziki xassələri

D) Quruluşu, rəngi, strukturluğu, yeni törəmələri

E) Quruluşu, kimyəvi xassələri155

Yer qabığında gedən aşınma prosesləri hansılardır?

A) Fiziki, endogen və kimyəvi aşınma

B) Fiziki, kimyəvi və üzvi aşınma

C) Kimyəvi və qeyri üzvi aşınma 

D) Fiziki və üzvi aşınma

E) Fiziki və qeyri üzvi aşınma

156


Allüvial süxur hansı süxura deyilir?

A)Güclü sel və su axınlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranan süxurlara

B)Cay daşqınları zamanı çökdürülən süxurlardır

C)Qədim relyefin çöküntülərini dolduran süxurlardır

D)Buzlaqlar tərəfindən yeri dəyişdırılmiş və çökdürülmüş  süxurlardır

E)Yağış və ərinti suları vasitəsilə yamaclarda çökdürülmüş süxurlardır

157

Torpağın udma qabiliyyəti nəyə deyilir?A) Torpağın təmasda olan maddələri özündə saxlamağına

B) Quru torpaq kütləsinə vahid zaman ərzində daxil olan suyun miqdarına

C) Torpağın suyu kapilyarlarla müxtəlif hündürlüyə qaldırmasına

D)  Torpağın bu və ya başqa sürətlə suyu aşağı qatlara verə bilməsinə

E) Heç birinə

158


Torpaqda yaşayan bakteriyalar hansılardır?

A) Heterotrof və sapofit

B) Heterotrof və avtotrof

C) Aerob və anereob

D) Aerob və sapofit

E) Heterotrof və anereob
159

Bir dəqiqədə 1 sm2 sahəyə normal vəziyyətdə düşən günəş enerjisi necə 

adlanır?

A) Günəş aktivliyi                       C) Günəş fəallığı

B) Günəş sabiti                            D) Daxili istilik

                            E) Radiyasiya balansı

160

Torpağın rabitəliliyi nədir?A)nəmlikdən dağılmamaq qabiliyyəti

B)quru torpaq həcminin kütlə vahididir

C)Torpağın bərk fazasının hissəcikləri arasındakı bütün məsamələrin 

ümümi həcmidir

D)Strukturun mexaniki təsirə davamlılığıdır

E)Nəm torpağın başqa cisimlərə yapışmaq qabiliyətidir

161

Hava və su rejiminin xarakterinə görə humus əmələ gəlmə prosesi hansı şəraitlərdə gedir?

A) Aerob, Anereob         C) Bioloji, fiziki və kimyəvi

B ) Fiziki və kimyəvi     D)Yüksək temperatur, duzluluq 

E) Aerob, Anereob, yüksək temperatur

162

Azərbaycanda torpaqşünaslıq elminin ilkin mərhələsi kimin adı ilə baağılıdır? 

A)S.Zaxarov                 B)B.Cəfərov    C)H.Zərdabi   D)Ə.Zeynalov              

E)K.Ələkbərov

163


Torpağın şişməsi nədir?

A)Nəmlikdən öz həcmini genişləndirmək qabiliyyətidir

B)quru torpaq həcminin kütlə vahididir

C)Torpağın bərk fazasının hissəcikləri arasındakı bütün məsamələrin 

ümümi həcmidir

D)Stukturun mexaniki təsirə davamlılığıdır

E)Nəm torpağın başqa cisimlərə yapışmaq qabiliyətidir164

Torpağın sonrakı xassələri hansı suxur qatından daha çox asılıdır?

A) Bioloji qatdan                                  C) Qranit qatından

B) Çökmə suxurlardan                          D)  Münbit qatından    

E) Ana suxurdan                                   

165


Torpaq əmələ gəlmə prosesinin intensivliyi hansı amillərdən daha çox 

asılıdır?

A) Üfüqi və şaquli zonallıqdan

B) İstilikdən və bioloji amillərdən 

C) İstilikdən və yağıntıdan

D) Atmosfer çöküntülərindən

E) Üfüqi və bioloji amillerden

166


Moren çöküntüləri hansı süxura deyilir?

A)Güclü sel və su axınlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranan süxurlara

B)Cay daşqınları zamanı yaranan süxurlardır

C)Qədim relyefin çöküntülərini dolduran süxurlardır

D)Buzlaqlar tərəfindən yeri dəyişdırılmiş və çökdürülmüş süxurlardır

E)Yağış və ərinti suları vasitəsilə yamaclarda çökdürülmüş süxurlardır

167

Yer qabığında gedən aşınma prosesi neçə növdür?A) 5                   B) 2               C) 4               D) 3       E) 6

168


Torpağın plastikliyi necə yaranır?

A)Günəş şüalarının təsiri ilə      B) Nəmişliklə   

C) kənar qüvvələrin təsiri          D) Daxili qüvvələrin təsiri ilə                      

                              E) Küləyin təsiri ilə

169

Torpağın su hopdurma qabiliyyəti nəyə deyilir? A) Quru torpaq kütləsinə vahid zaman ərzində daxil olan suyun miqdarına

B) Torpağın bu və ya başqa sürətlə suyu aşağı qatlara verə bilməsinə 

C) Torpağın təmasda olan maddələrinin özündə saxlamağına 

 D) Torpağın suyu kapiliyarlarla müxtəlif hündürlüyə  qaldırılmasına

E) Heç birinə170

Torpağın su xassələri neçə formaya ayrılır?

A) 2                B) 4            C) 3         D)1            E) ayrılmır

171


Torpağın kapilyarlardan keçən suyun serfi hansı alimin düsturu ilə 

hesablanır?

A) Aristovun                 B) Befaninin              E)Puazelin

C) Qoldmanın               D) Heç birinin

172

Torpağın yuyulması hansı eroziya növüdür?A) Səthi eroziya                       C) Xətti eroziya

B) Su eroziyası                         D) Bataqlıq eroziyası

                          E) Şaquli eroziya

173


Torpağın oyulması hansı eroziya növüdür?

A) Səthi eroziya                       C) Xətti eroziya

B) Su eroziyası                         D) Bataqlıq eroziyası

                          E) Şaquli eroziya

174

Ana suxur torpağın təşkilində hansı rolu oynayır?A) Torpaq kütləsi              C) Bazis           E) Kimyəvi amil

B) Mexaniki amil              D) Fiziki amil

175

Aşınma məhsullarını əmələ gətirən amillər hansılardır?A) Yeraltı sular, Aşınma məhsullarının ağırlığı,

B) Daxili proselər, axar sular,

C) Aşınma məhsullarının ağırlığı, axar sular, külək, hərəkətdə olan 

buzlaqlar

D) Mexaniki qat, axar sular, külək,

E) Heç biri

176

Meliorasiya sözünün mənası nədir?A) Yaxşılaşdırma

B) Təmizləmə

C) Yuma

D) ŞorlaşmaE) Heç biri


177

Torpaq havası torpaqda neçə formada olur?

A)4         B)2          C)6               D)5        E)3

178


Təbii münbitlik nədir?

A) insan fəaliyyətinin məhsuludur

B) Torpağın ümumi münbitliyidir

C) Torpağın istənilən bitkiyə və bitki qrupuna münasibətdə münbitliyidir

D) Torpağın potensial münbitliyinin qiymətləndiriliməsidir

E) Təbii amillərin və torpaqəmələ gətirən proseslərin konbinasiyasından və 

qarşılıqlı təsirindən asılı olur

179


Kalloid hissəciklərin əmələ gəlməsi üçün hansı üsullar var?

A) Udma və kondensasiya

B) Kondensasiya və sublimasiya

C) Udma və sublimasiya

D) Kondensasiya və dispers

E) Udma və dispers

180

Torpaq qatını nəmləndirmək məqsədi ilə aparılan suvarma necə bölünür?A) Müntəzəm və birdəfəlik suvarma

B) Kübrələnmə suvarması, birdəfəlik suvarma

C) Müntəzəm və kübrələnmə suvarması

D) Yeraltı suvarma, birdəfəlik suvarma

E) Yağışyağdırma və kübrələmə suvarması181

İqtisadi münbitlik nəyə deyilir?

A) insan fəaliyyətinin məhsuludur

B) Torpağın ümumi münbitliyidir

C) Torpağın istənilən bitkiyə və bitki qrupuna münasibətdə münbitliyidir

D) Torpağın potensial münbitliyinin qiymətləndiriliməsidir

E) Təbii amillərin və torpaqəmələ gətirən proseslərin konbinasiyasından və 

qarşılıqlı təsirindən asılı olur

182

Torpağın neçə udma qabiliyyəti var?A) 5      B)3       C) 4      D) 2           E) 6

183


Torpağın hansı su tutumları vardır?

A) Torpağın nisbi su tutumu, Torpağın tam su tutumu, torpağın maksimal 

molekulyar su tutumu

B) torpağın mexaniki su tutumu, torpağın molekulyar su tutumu

C) Torpağın nisbi su tutumu, torpağın maksimal su tutumu

D) Torpağın kimyəvi su tutumu, torpağın tam su tutumu

E) Torpağın molekulyar su tutumu, torpağın fiziki su tutumu

184


Ən məhsuldar torpaq bunlardan hansıdır?

A)boz       B)qırmızı   C)qara    D)şabalıdı     E)boz-çəmən

185

Torpağın yapışqanlılığı nədir?A)nəmlikdən dağılmamaq qabiliyyəti

B)quru torpaq həcminin kütlə vahididir

C)Torpağın bərk fazasının hissəcikləri arasındakı bütün məsamələrin 

ümümi həcmidir

D)Stukturun mexaniki təsirə davamlılığıdır

E)Nəm torpağın başqa cisimlərə yapışmaq qabiliyətidir

186

Münbitlik haqqında müasir təlimin inkişafı kimin adı ilə bağlıdır?A)Dakuçayev        B)Vilyams     C)Zaxarov    D)Sibirstev   E)Kostçyev


187

Ərazinin relyefi,iqlim, bitki və heyvanat aləmi,torpaqəmələgətirən 

süxurlar,ölkənin yaşı hansı amillərdir?

A)torpaqəmələgətirən

B)iqlimyaradıcı

C)landşaftəmələgətirən

D)təbii zonaları əmələgətirən

E)iqlim qurşaqlarını əmələgətirən

188

Nisbi münbitlik nəyə deyilir?A) insan fəaliyyətinin məhsuludur

B) Torpağın ümumi münbitliyidir

C) Torpağın istənilən bitkiyə və bitki qrupuna münasibətdə münbitliyidir

D) Torpağın potensial münbitliyinin qiymətləndiriliməsidir

E) Təbii amillərin və torpaqəmələ gətirən proseslərin konbinasiyasından və 

qarşılıqlı təsirindən asılı olur

189

Hansı münbitliyin növü deyildir?A)təbii         B)effektiv            C)potensial      D)suni    E)qarışıq

190


Maqmatik süxurlar yer qabığının dərin qatlarında maqmada soymuş şəkildə 

qaldıqda, yaxud yer səthinə çıxmış olduqda necə adlanır?

A)intruziv,effuziv

B)çökmə,intruziv

C)Effuziv çökmə

D)İntruziv,maqmatik

E)Effuziv,metomarfik

191


Çökmə və maqmatik süxurların təbii şəraitin təsiri ilə öz görünüşünü 

dəyişməsi nəticəsində hansı süxurlar əmələ gəlir?

A)Maqmatik

B)Metomarfik

C)Çökmə

D)EffuzivE)İntruziv


192

Küləyin akkulumiyativ fəaliyyətinin təsiri ilə əmələ gələn çöküntülərdir?

A)Eol çöküntüləri

B)Deluivial çöküntülər

C)Provülial çöküntülər

D)Aliuvial çöküntülər

E)Göl çöküntüləri

193


Torpağın qranulometrik tərkibinə görə təsnifatı hansılardır?

A)Qumsal,gillicəli,gilli

B)Qumlu,qumsal, daşlı

C)Daşlı,çınqıllı,qumlu

D)Ağır gilli,orta gillicəli,narın

E)Bitişkən qum, yüngül gilli,toz

194

Fiziki udma nəyə deyilir?A) Torpağa neytral duzlarla təsir etdikdə hissəciklərin torpaq tərəfindən 

udulmasına deyilir

B) Qida elementlərinin torpaq hissəciklərinin səthi tərəfindən udulmasına 

deyilir


C) Torpağa verilən müxtəlif asan həll olan birləşmələrin, torpaq 

mühitindən yuyularaq udulmasına deyilir

D) Torpaq məsamələrinin hissəcikləri saxlamağı qabiliyyətinə deyilir.

E) Qida elementlərinin torpaq məsamələrində hissəcikləri saxlama 

qabiliyyətinə deyilir.

195


Süni münbitlik nədir?

A) insan fəaliyyətinin məhsuludur

B) Torpağın ümumi münbitliyidir

C) Torpağın istənilən bitkiyə və bitki qrupuna münasibətdə münbitliyidir

D) Torpağın potensial münbitliyinin qiymətləndiriliməsidir

E) Təbii amillərin və torpaqəmələ gətirən proseslərin konbinasiyasından və 

qarşılıqlı təsirindən asılı olur196

Torpağın məsaməliliyi nədir?

A)nəmlikdən dağılmamaq qabiliyyəti

B)quru torpaq həcminin kütlə vahididir

C)Torpağın bərk fazasının hissəcikləri arasındakı bütün məsamələrin 

ümümi həcmidir

D)Stukturun mexaniki təsirə davamlılığıdır

E)Nəm torpağın başqa cisimlərə yapışmaq qabiliyətidir

197

Torpağın əlaqələyi  nəyə deyilir?A) Nəmlənən zaman torpağın həcminin genişlənməsinə

B) Torpaq hissəciklərinin bir-birindən ayıran xarici qüvvələrin 

müqavimətinə

C) Torpağın müəyyən nəmlik dərəcəsində xarici əşyalara yapışması 

xassəsinə

D) Kənar qüvvələrin təsiri ilə torpağın öz şəklini dəyişmə qabiliyyətinə

E) Heç birinə

198


Aşınma prosesi hansı iki zonada müşahıdə edilir?

A)Maqmada,səthdə

B)Dərində,döşəmə süxurda

C)İlluvial,elluvial qatda

D)Səthdə,dərində

E)Keçid qatında,ana süxurda 

199

Erozya prosesində ən boyuk torpaqqoruyucu rola malikdir:A)Bitki örtüyü

B)Relyef


C)İqlim

D)Təbii şərait

E)Şumlama200

Torpağın sıxlığı nədir?

A)nəmlikdən dağılmamaq qabiliyyəti

B)quru torpaq həcminin kütlə vahididir

C)Torpağın bərk fazasının hissəcikləri arasındakı bütün məsamələrin 

ümümi həcmidir

D)Stukturun mexaniki təsirə davamlılığıdır

E)Nəm torpağın başqa cisimlərə yapışmaq qabiliyətidirYüklə 156,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə