##Fənnin adı: Kliniki psixologiya ##Ixtisas: Psixologiya


Sağlam olmağına baxmayaraq, daim özünün xəstə olması barədə şübhələnmə, tez-tezYüklə 439,77 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə18/18
tarix17.09.2017
ölçüsü439,77 Kb.
#406
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

57 

 

14.Sağlam olmağına baxmayaraq, daim özünün xəstə olması barədə şübhələnmə, tez-tez həkimə getmə, hansısa bir xəstəliyə tutulmaqdan qorxusu necə adlanır? 

A)Psixopatiya 

B)Stenokardiya 

C) Taxikardiya 

D) İpoxondriya 

E) Nevrosteniya 

15. Uyğunluğu tapın:  

I – Fiziki stress  

II – Psixi stress  

III - Frustrasiya  

1 – mədə - bağırsaq pozğuntuları, yuxusuzluq, yorğunluq, güclü ürək döyüntüləri, başgicəllənmələr  

2 – diqqətin zəifləməsi, yaddaş pozuntuları, təhsil almaq istəyinin itməsi  

3 – ümidsizlik, bədbinlik, dəyərsizlik, kütbeyinlik  A) I – 2II – 1III - 3 

B) I – 1II – 2,III – 3 

C) I – 2II – 3III - 1 

D) I – 3II - 2,III – 1 

E) I - 3,II – 1,III - 2 

16. Qədim dövrlərdə psixi xəstə insanlara münasibət necə idi?  

1 - Yandırılırdı  

2 - Norma kimi qəbul edilirdi  

3 - Həbs edilirdi  

4 - Öldürülürdü  

5 - İrsilik kimi qəbul edilirdi  A) 1, 3 

B) 1, 4 

C) 2, 3  

D) 2, 5  

E) 1, 5  

17. Cərrahiyyə yolu ilə cinsi dəyişdirilmə psixoloji ədəbiyyatda necə adlandırılır?  

A) Qızın oğlana çevrilməsi  

B) Cərrahi əməliyyat  

C) Cinsin dəyişdirilməsi  

D) Transseksualizm 

E) Oğlanın qıza çevrilməsi 

18. Fərdişəşmiş insani, bioloji və ya sosial rəftarın pozulma forması hansı terminlə ifadə 

olunur? 

A) Sadizm 

B) Depressiya 


58 

 

C) Frustrasiya D) Mazoxizm 

E) Aqressiya 

 

19. Hər hansı bir hadisədən stress keçirmiş şagirdlərdə hansı dəyişikliklər olur?  

1 - Fiziki  

2 - Təbii  

3 - Psixi  

4 - Qəfləti  

5 - Cüzi  

A) 3, 5 

B) 1. 3   

C) 2, 4  

D) 1, 5  

E) 3, 4 

 

20. İnterpersonal psixoterapiya daha hansı termini ilə ifadə olunur? A)Psixosomatik müalicə 

B) Hipnoterapiya 

C) Koqnitiv-bihevioral psixoterapiya 

D) Şəxslərarası psixoterapiya 

E) Psixodinamik  psixoterapiya 

 

 ##num= 14//level= 1// sumtest=20 //name= Tibbi-psixoloji müayinə üsulları-psixodiaqnostika. 

1. Psixodiaqnostikanın məqsədi nədir?  

A) Psixi inkişaf qanunauyğunluqlarını üzə çıxarmaq 

B) Təcrübi vəzifələrin düzgün həllinin təmin edilməsi və düzgün istiqamət verilməsinə imkan 

yaratmaq C) Psixoloji inkişafın ümumi istiqamətlərini müəyyən etmək  

D) Şəxsiyyətin psixoloji inkişafı yollarını müəyyənləşdirmək  

E) Şəxsiyyətin psixi və sosial inkişafını təmin edən vasitələri müəyyənləşdirmək  

 

2. Testin meydana gəlmə tarixi neçənci il hesab edilir?  A) 1890 

B) 1865 

C) 1878  

D) 1910  

E) 1908  

 

3. Psixoloji diaqnostikanın məqsədi nədir?  A) İnsanlara psixoloji yardım etməkdən  

B) İnsanların psixoloji çətinliklərini aradan qaldırmaqdan  

C) Psixi inkişafı düzgün qiymətləndirməkdən 


59 

 

D) Təcrübi vəzifələrin həllini müəyyən edən və düzgün istiqamət verən dəqiq diaq - noz 

qoymaqdan 

E) Psixi gerilik və zədələnmələri aşkar edərək aradan qaldırmaqdan  

4. Psixodiaqnostikanın vəzifələrinə hansılar daxildir?  

1 - Özünüidarə və özünükorreksiya vasitələrinin müəyyən edilməsi  

2 - Psixi faktların, qanun və qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi  

3 - Müəyyən situasiyaların, mürəkkəb məsələlərin həlli üçün prosedur qaydalarının müəyyən 

edilməsi  

4 - Təlimin psixoloji əsaslarının müəyyən edilməsi  

5 - Tənzimləmə xarakteri daşıyan fəaliyyət üçün ideoqrafik texnologiyalardan, pro - yektiv və 

dialoji metodların müəyyən edilməsi  

6 - Sosial mühitin şəxsiyyətə təsiri qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi  

A) 1, 4, 6 

B) 1, 3, 5 

C) 3, 4, 5  

D) 2, 3, 4  

E) 3, 5. 6  

 

5. Aşağıdakı terminlərdən hansılar “diaqnoz” - un mənasını ifadə edir?  

1 - Yoxlamaq  

2 - Sınaq  

3 - Təcrübə qoymaq  

4 - İfadə etmək  

5 - Müəyyən etmək  

6 - Göstərmək  

7 - Təyin etmək  

A) 4. 5, 6  

B) 1, 4, 5  

C) 3, 4, 6  

D) 2, 5, 7 

E) 2, 3, 4 

 

6. Psixodiaqnostikanın əlaqədə olduğu elm sahələri hansılardır?  

1 - İnsan anatomiyası  

2 - Ədəbiyyat  

3 - Pedaqoji psixologiya  

4 - Yaş psixologiyası  

5 - Riyaziyyat  

6 - Psixoterapiya  

7 - Differensial psixologiya  

A) 1, 4, 5, 7 

B) 3, 4, 6, 7 

C) 2, 3, 5, 6  

D) 4, 5, 6, 7  60 

 

E) 3, 5, 6, 7  

 

7. Aşağıdakılardan hansı testin mahiyyətini ifadə edir?  

A) İnsanlar arasında fərdi - psixoloji fərqlırin kəmiyyət və keyfiyyətini müəyyən edir 

B) İnsanların bir - birindən fərqləndirilməsinə imkan verir 

C) İnsanların xarakterik xüsusiyyətlərini üzə çıxarır  

D) Fərdi - fərqlərin spesifikliyini müəyyən edir  

E) İnsanlardan düzgün cavab almağa xidmət edir  

 

8. Blank, dəftər, istifadə edilmə təlimatlı və həmçinin cavab qrafası olan kitab - çalar şəklində təqdim edilən hansı testlərdir?  

A) Fərdi testlər  

B) Şifahi testlər  

C) Yazılı testlər  

D) Qrup şəklində testlər 

E) Blanklaşdırılmış testlər 

 

9. Fərdin konkret sahələrə aid olan bilik, bacarıq və vərdişləri hansı testlərlə ölçülür?  A) İntellektual testlərlə 

B) Şəxsiyyət testləri  

C) Müvəffəqiyyət testləri  

D) Fəaliyyət testləri 

E) Qabiliyyət testləri 

10.Test - test metodu nə deməkdir?  

A) Diaqnozlaşdırılan əlamətlətlərin sabitlik səviyyəsinin müəyyən edilməsi  

B) Yoxlama məqsədi ilə uyğun və oxşar testlərin tətbiq edilməsi  

C) Eyni zamanda bir neçə oxşar testlərdən istifadə edilməsi  

D) Təcrübədən - təcrübəyə nəticələrin dəyişmə səbəblərinin müəyyən edilməsi 

E) Eyni metodun köməyi ilə tətbiqi ilə yoxlanılanın yenidən sınaqdan keçirilməsi 

 

11. Eksperimentin aparılmasına aid standart tələblər hansılardır?  

1 - Eksperiment zamanı təlimatlar hamı üçün eyni olmalıdır  

2 - Eksperiment prosedurları əvvəlcədən müəyyən edilməlidir  

3 - Sınaqdan keçirilənlər arasında fərq qoyulmamalıdır  

4 - Təsnif etmə əməliyyatları aparılmalıdır  

5 - Eksperiment zamanı tək - tək insanlara xüsusi təlimat verilməməlidir  

6 - Testlər çoxlu tapşırıqlar naboru kimi təqdim edilməlidir  

7 - Test icrası üçün verilən vaxt hamı üçün eyni olmalıdır  

8 - Test nəticələri təkrar eksperimentlərlə yenidən yoxlanılmalıdır  A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 3, 5, 7 

C) 2, 4, 6, 8  

D) 4, 6, 7, 8  

E) 3, 4, 5, 6  


61 

 

12. Psixodiaqnostikanın mahiyyətinə hansılar aiddir?  

1 - Fərdi psixoloji xüsusiyyətlərin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi  

2 - Psixi hadisələrin inkişaf qanunauyğunluqlarının araşdırılması  

3 - Dərketmə qabiliyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi  

4 - Fərdi psixoloji xüsusiyyətlərin mahiyyətinin müəyyən edilməsi  

5 - Müxtəlif insan qrupları arasındakı fərqləri üzə çıxararaq qiymətləndirilməsi  

6 - Psixi inkişafın insanın həyat və fəaliyyəti ilə əlaqəsinin müəyyən edilməsi və 

qiymətləndirilməsi. 

A) 3, 4, 6 

B) 1, 3, 5 

C) 1, 5, 6  

D) 2, 3, 4  

E) 4, 5, 6  

13. Psixodiaqnostikanın ilk mənbəyi hansı psixoloji sahələr hesab olunur?  

1 - Eksperimental psixologiya  

2 - Pedaqoji psixologiya  

3 - Yaş psixologiyası  

4 - Sosial psixologiya  

5 - Differensial psixologiya  A) 3, 5  

B) 2, 3  

C) 1, 4  

D) 1, 5 

E) 2, 5 

14. Hansı cavab şifahi testə aiddir?  

A) Fikrini istənilən şəkildə izahına aid  

B) Nəticəsi kompyuterlə yoxlanıla bilər 

C) Əsasən fərdi yoxlamalarda istifadə edilir, fikir sərbəst şəkildə ifadə edilir  

D) Yoxlanılan fikrini test dəftərində izah edir  

E) Yoxlanılanlarda maraq yaratmaq imkanı olmur  

15. Verbal testlər hansılardır?  

A) Fikrin ifadəsində qrafiki işarələrdən istifadə edilir  

B) Təcrübə zamanı əşyalardan istifadə edilir 

C) İşin məzmunu sözlü - məntiqi formada ifadə edilir 

D) Eksperiment zamanı şəxsin fərdi təcrübəsi əsas götürülür  

E) Yoxlama texniki vasitələrlə aparılır  

16. Veksler metodikası neçə sualdan ibarətdir? 

A) 55 

B) 166 

C) 100 


62 

 

D) 120 E) 150 

17. Psixoloji müayinənin bütün üsullarını şərti olaraq neçə tipə bölürlər? 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 

18. Münasibətlərin rəngli testi hansı alim yaradıb? A) Kelli 

B) Kettel 

C) Veksler 

D) Lyuşer 

E) Rorşax 

19. Hansı alimin cədvəli depresiyaları müəyyən edir? 

A) Lyuşer 

B)Kettel 

C) Kreçmer 

D)Veksler 

E) Hamilton 

 

20. Kliniki psixoloji müayinənin başlıca vəzifələrindən hansı yanlışdır? A) Müayinə edilənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

B) Xəstənin subyektiv qiymətləndirmək 

C) Pozuntuların differensial diaqnostikası 

D) Əlamətlərin təzahürünün müəyyənləşdirilməsi 

E) Psixikanın müəyyən sahələrinin və şəxsi keyfiyyətlərinin tədqiqi 

 

##num= 15// level= 1// sumtest=20 //name= Tibbi psixologiya və mədəniyyət. 

1. Aqorafobiya nədir?  

A) Psixoloji hal  

B) İnsanın öz yaşayış yerini tərk etdiyi zaman yaranan təşviş 

C) Kliniki hal  

D) Psixoloji - kliniki hal  

E) Patoloji vəziyyət 

 

2. “İnsan öz mədəniyyəti ilə əhatə olunmuş suda üzən aysberqə bənzəyir” sözləri kimə məxsusdur?  

A) Dulnev  

B) Laurski  


63 

 

C) Viqotski  D) Şift 

E) A. Leyton 

 

3. İnsanın öz yaşayış yerini tərk etdiyi zaman yaranan təşviş necə adlanır?  A) Modernist 

B) Aqrofobiya adlanır 

C) Alien  

D) Affekt  

E) Autizm  

 

4. Məhz . . . . . . . ətrafdakıların iştirakı olmadan real nəticə verə bilən müalicə formasıdır. Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?  

A) Psixoterapiya 

B) Psixoanalitika 

C) Psixologiya  

D) Klinik psixologiya  

E) Parapsixologiya  

 

5. Etnos tarixi haqqında hansı alim fikir söyləmişdir?  A) Luriya  

B) Şift  

C) Dulnev 

D) L. N. Qumilyov 

E) Viqotski  

6.Psixikanın xarakterini müəyyən edin: 

A)fəal 

B) reflektor 

C) passiv  

D) düşüncəli 

E) sistemli  

 

7. Etnos dedikdə nə başa düşülür? Ardıcıllığı müəyyən edin:  1 - eyni ərazidə yaşayan insanların birliyi  

2 - müxtəlif mədəniyyət daşıyıcıları olan insan birliyi  

3 - həmin ərazidə yaşamayan, lakin oxşar adət - ənənlərə malik insan birliyi  

4 - müxtəlif ərazilərdə yaşayan insanların birliyi  

5 - eyni mədəniyyət daşıyıcıları olan insan birliyi  

6 - eyni dildə danışan, adət - ənənələri oxşar birliyi  

7 - müxtəlif dillərdə danışan insan birliyi  

A) 2, 3, 4, 7 

B) 1, 3, 5, 6 

C) 4, 5, 6, 7  

D) 3, 4, 5, 6  


64 

 

E) 2, 3, 4, 7  

 

8. Həm tayfa, həm də millət üçün xarakterik oxşar olan xüsusiyyət hansılardır?  

A) adət - ənənə, mədəniyyət birliyi 

B) xarakterik xüsusiyyətlər 

C) genetik xüsusiyyətlər  

D) qarşılıqlı münasibətlər  

E) baxışlar və əqidələr  

 

9. Göstərilənlərdən biri kultural davranışın xüsusiyyətlərinə aidiyyəti yoxdur: A) Aktual kultural davranış 

B) İdeal kultural davranış 

C) Kultural davranış stereotipi 

D) Obyektiv kultural davranış 

E) Deviant kultural davranış 

 

10. Qloballaşma nədir?  A) müxtəlif dövlətlərin iqtisadi birliyidir. 

B) müxtəlif dövlətlərin təhsil, mədəniyyət, iqtisadiyyat və düşüncə tərzinin  

yaxınlığıdır.  C) müxtəlif dövlətlərin qaşılıqlı münasibətidir.  

D) müxtəlif dövlətlərin inteqrasiyasıdır.  

E) müxtəlif dövlətlərin birliyidir.  

 

11. Qloballaşma hansi hissləri gücləndirir?  A) özünüdərki  

B) milli adət - ənənələrimizi  

C) milli xüsusiyyətlərimizi 

D) millilik, milli mənsubiyyət, milli təəssübkeşlik 

E) özünüqiymətləndirməni 

 

12. Transformasiya nədir?  A) insanların bir - birinə uyğunlaşmasıdır. 

B) insanın, insanlar qrupunun sosial mühitə uyğunlaşmasıdır 

C) sosial qrupların bir - birinə inteqrasiyasıdır.  

D) sosial qruplar arasında münaqişələrdir.  

E) insanların bir - biri lə ziddiyyətləridir.  

 

13. Mədəniyyət anlayışı hansı anlayışı ilə sıx əlaqədar bağlıdır? A) Dəyər 

B) Kultura 

C) Psixoloji durum 

D) Etnik mənsubiyyət 

E) Etika 

 65 

 

14. Etnos dedikdə nə başa düşülür? Ardıcıllığı müəyyən edin:  1 - eyni ərazidə yaşayan insanların birliyi  

2 - müxtəlif mədəniyyət daşıyıcıları olan insan birliyi  

3 - həmin ərazidə yaşamayan, lakin oxşar adət - ənənlərə malik insan birliyi  

4 - müxtəlif ərazilərdə yaşayan insanların birliyi  

5 - eyni mədəniyyət daşıyıcıları olan insan birliyi  

6 - eyni dildə danışan, adət - ənənələri oxşar birliyi  

7 - müxtəlif dillərdə danışan insan birliyi  

A) 2, 3, 4, 7 

B) 1, 3, 5, 6 

C) 4, 5, 6, 7  

D) 3, 4, 5, 6  

E) 2, 3, 4, 6 

 

15. Mentalitet nə bildirir? A) Obyektiv reallıq 

B) Xalqın xarakteri 

C) Mənəvi dəyərlər 

D) Həyat tərzi 

E) Yüksək mədəniyyət 

16. Tibbi etikanın inkişafında hansı qədim alimin rolu olmuşdur? 

A) Platon 

B) Aristotel 

C) Seneka 

D) Arximed 

E) Hippokrat 

 

17. Tibb elminin və praktikasının tərkibində olan nəzəriyyə hansı termini ilə ifadə olunur? 

A) Xalq təbabəti 

B) Tibb mədəniyyəti 

C) Kulturologiya 

D) Deontologiya 

E) Psixosomatika 

 

18. Deontologiya termini neçənci ildə və hansı alim irəli sürmüşdür? A) XX əsrdə Z.Freyd tərəfindən 

B) XIX əsrdə Bentaman tərəfindən 

C) XX əsrdə A.Adler tərəfindən 

D) b.e.ə.I-II əsr Hippokrat tərəfindən 

E) XX əsrdə V.T.Kondraşenko tərəfindən 

 

19. “Həkimin gücü onun ürəyindədir” və “Dava-dərmanın özəyi sevgidir” kəlamlarının müəllifi hansı məşhur həkimə məxsusdur? 

A)M.Y.Mudrov 


66 

 

B) Z.Freyd C) Q.Parasels 

D) Hippokrat 

E) İbn Sina 

20.Psixika hansı xarakterə malikdir?  

A) fəal xarakterə 

B) düşüncəli xarakterə  

C) passiv xarakterə  

D) sistemli xarakterə 

E) reflektor xarakterə 

 

  


Yüklə 439,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə