Fərruxə Umarova Mayıl MustafayevYüklə 351,45 Kb.

səhifə11/12
tarix30.12.2017
ölçüsü351,45 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

O xalq gözəl yaşamağa 

d emək   is təd ik lər in i,   b aş a  d ü ş ü b ,   o n lar ı layiqdir  ki,  onun  gözəl 

yaşatmalıyıq. Düşmən istəyir ki, bu iş elə burdaca ölməyi  bacaran  oğulları 

bitsin  və  Mübarizin  mübarizəyə  dəvət  mesajı olsun!  Odur  ki,  Mübariz 

anlaşmaz  olaraq  qalsın.  Düşmənlərimizin  istəyi kimi gözəl ölməyi bacaran 

odur  ki,  azərbaycanlılar  oturduğu  yerdə  şəhidlik o ğ u l l a r a   s a h i b   məqamını arzulasın və arzu məhbəsində ömürlərini 

Azərbaycan  xalqı  da, 

qara ölümlə başa vursunlar. Onların məqsədi passiv gözəl  həyat  yaşamağa 

bir şəhadət inamını biz müsəlman azərbaycanlıların layiq bir xalqdır.

beyninə yeritməkdən ibarətdir. Hətta bu istiqamətdə 

Ey azərbaycanlı qardaş və bacılar! Şəhid Mübariz 

öz  sözünü  dedi  və  getdi.  Onun  sözləri  isə  biz 

azərbaycanlılara  ünvanlanmışdır.  O,  Qarabağsız 

yaşaya bilmədiyini anladıqda, şərəfli ölümü seçdi. O 

getdi, bizlər isə qaldıq. Mübariz öz qanı və canı ilə 

tarixi  sözünü  deyib  getdi  ki,  müasir  tariximizi 

oyatsın, onu hərəkətə gətirsin.

Ey  azərbaycanlı  qardaş  və 

bacılar,  bizlər  ən  əziz  əmanətin  varisləriyik  və  bu 

irsin məsuliyyətini daşıyırıq. Biz İslam dinini qəbul 

etməklə,  bütün  dünya  ictimaiyyətinə,  bəşəriyyətə 

nümunə  ola  biləcək  bir  ümməti  formalaşdırmaq 

üçün məsuliyyəti öz üzərimizə götürmüşük. Çünki 

dinimizdə bir sıra məsələləri təhrif olunmuş şəkildə 

Allah-Təala  Qurani-Kərimdə  bizlərə  xitabən 

bizlərə  sırışdırmaq  niyyətindədirlər.  Belə  ki,  guya 

buyurur:

İslamda şəhadət məqamını yalnız arzulamaq və dua 

  “Beləliklə  Biz  sizi  (müsəlmanları)  orta  (ən 

ilə istəmək olar. Çünki o məqam elə bir məqamdır ki, 

düzgün  yol  hesab  edilən  orta  yolu  gedən)  ümmət 

hər müsəlmana qismət olmur. Bu isə müsəlmanlar 

olaraq  qərar  verdik  ki,  (digər)  insanlara  şahid  və 

arasında  passiv  bir  şəhidlik  təfəkkürünün  təbliğ 

nümunə  olasınız  və  Peyğəmbər  (s.ə.s)  də  sizlərə 

edilməsi deməkdir. Halbuki bu məsələ İslam dinində 

şahidlik etsin.”

belə  izah  edilir  ki,  bir  müsəlman  vətəni,  xalqı  və 

Bizlər əziz mirasımız hesab olunan şəhidlərimiz, 

şərəfi  uğrunda  Allah  rizası  üçün  şəhid  olmaq 

mücahidlərimiz,  imanımız  və  Kitabımızla  elə  bir 

istəyirsə onu yalnız dua etməklə deyil, bəlkə passiv 

ümmət və xalq yaratmalıyıq ki, bütün bəşəriyyətə, 

halı  tərk  edərək,  aktual  vəziyyət  alaraq,  hərəkətə 

dünya ictimaiyyətinə örnək olsun.

keçməlidir. Bu zaman sənin duaların gerçəkləşəcək, 

Biz  azərbaycanlılar  Allah,  vətən  və  insanlıq 

inşallah.  Necə  ki,  Şəhid  Mübariz  bunu  etdi  və  öz 

qarşısında  öz  borc  və  missiyalarını  şərəflə  yerinə 

arzu və istəyinə nail oldu!

yetirmiş Qarabağ şəhidlərini fəqət ağlamaqla, onlara 

Şəhid Mübariz öz sözünü dedi və getdi, amma nə 

yas saxlamaqla yad etməməliyik, bəlkə onların bizə 

demək  istədi  O?  O,  demək  istədi  ki,  tariximizdən 27

Mцbarizin

шяhidlik dяrsiöyrənmək lazımdır, necə yaşamaq və necə ölməyi. 

Şəhid  Mübariz Azərbaycanın  şəhidlik  tarixində 

Onun  yerinə  yetirdiyi  digər  bir  missiya  da  ondan 

yeni bir inqilab yaratdı. Hər inqilabın iki cəhəti, iki 

ibarətdir  ki,  o,  insan  tarixi  məhkəməsində  söz  ilə 

üzü olur. Bir üzü qan, bir üzü isə müraciət, mesaj və 

deyil, bəlkə öz qanı ilə şahidlik etdi. O, bütün dünya 

xitab. Bizlər indiki durumda bu cəhətlərin hər ikisini 

ictimaiyyətinə bildirdi ki, bu erməni cəlladları hansı 

anlamalı,  qəbul  etməliyik.  Çünki  birinci  cəhət 

cinayətlərə  qadirdirlər.  Bu  cəlladlar  hətta  bütün 

bizlərə torpaqlarımız, namus və şərəfimiz uğrunda 

insani  dəyərləri  ayaqları  altına  alaraq,  şəhidimizin 

qanımızla, canımızla mücahidə etməyi, ikinci cəhət 

cansız cəsədini belə qaytarmayıb, onu saxlamaqla, 

isə  bizə  bu  müraciəti  tutmaq,  anlamaq,  onu  təbliğ 

özlərinə  məxsus  hansısa  qeyri-insani  hisslərini 

etmək  və  yaşatmaq  imkanını  verəcəkdir.  Qoy 

təmin  etmək  kimi  alçaq  əməllərə  imza  atdılar.  Bu 

şəhidimizin ruhu şad olsun! O, şəhidin necə ölməz 

anlamda Mübariz ruhən Allahına qovuşduğu, bütün 

olduğunu bizlərə bir daha anlatdı, bizə şəhidlik dərsi 

azərbaycanlıların qəlbində olduğu halda, öz cansız 

verdi. Düşmənlərimizə isə başqa dərs verdi. O, öz 

cəsədi  ilə  də,  öz  düşmənləri  ilə  mübarizə  və 

əməli ilə Qurani-Kərimin bu ayəsini bizlərə praktiki 

mücahidə aparır, onları ifşa edir. Budur alınası dərs! 

şəkildə təsvir etdi: “Şəhidlərə ölü deməyin, (çünki) 

O, öz cansız cəsədindən belə düşmənlərinə qarşı son 

onlar diridirlər və Allah yanında ruzilərini alırlar”.

silah kimi istifadə etdi.

Sonda  Şəhidimizin  öz  dilindən  qısa,  amma  bir 

 Bu cəlladlar tarix boyu Azərbaycanda çoxsaylı 

millətə  dərs  vеrəcək  qədər  böyük,  həqiqi  və 

uşaq  və  böyükləri,  qadın  və  kişiləri,  qoca  və 

hərəkətvеrici  sözləri  еşidək.  Söz,  əməllə  üs-tüstə 

cavanları qətlə yetirmişlər. İndi isə Mübariz bütün 

düşəndə nеcə də gözəl olur, İlahi! Rəbbimiz onun bu 

varlığı  ilə,  Qarabağımızda,  tarix  məhkəməsinə 

şahidliyini  qəbul  еtsin,  inşallah.  Mübarizin 

çıxaraq, bütün şəhidlərimizin xeyrinə şahidlik etdi 

valideynlərinə yazdığı məktubun mətni:

və dedi ki, ey dünya ictimaiyyəti, baxın və görün ki, 

“Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın, 

bu  cəlladlar  nəinki  uşaq,  qadın  və  qocalara  rəhm 

inşallah, cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol 

etmirlər,  bəlkə  onların  genetik  kodunda  cansız 

dua  edin.  Vətənin  dar  günündə  ürəyim  dözmür. 

cəsədin qaytarılmaması kimi pis və iyrənc vərdişlər 

Allaha xatir bunu eləməliyəm. Ən azından ürəyim 

də özünə yer almışdır.

sərinlik  tapar.  İnşallah,  şəhid  olana  kimi  bu 

Şəhidimiz,  əlində  olan  öz  imkanlarından 

şərəfsizlərin  üstünə  gedəcəm.  Şəhid  olsam, 

maksimum  istifadə  edərək,  öz  müqəddəs  borcunu 

ağlamayın,  əksinə,  sevinin  ki,  o  mərtəbəyə 

layiqincə  yerinə  yetirdi.  Onun  bu  işində 

yüksəldim.  Allaha  ibadətlərinizi  dəqiq  yerinə 

cəmiyyətimizə,  millətimizə  qoyub  getdiyi  böyük 

yetirin.  Çoxlu  sədəqə  verin.  Seyid  nəvəsi  olaraq 

ruhlandırıcı  dəyərlər  gizlənmişdir.  Bu  gizli 

bunu eləməliyəm. Allah böyükdür, Vətən sağ olsun. 

sərmayələrdən  biri,  bəlkə  də  ən  önəmlisi  şəhidlik 

Oğlunuz Mübariz. Haqqınızı halal edin. İbrahimov 

dərsidir.  Bizlər  şəhidliyin  nə  olduğunu  unutsaq, 

Mübariz”.

məcbur qalıb qara ölümü qəbul etməli olacağıq. O, 

bizə bir daha şəhidlik dərsi verdi. İmam Hüseyn (ə) Elxan Quliyev

Kərbəla  çölündə  bütün  yaxınlarının, 

dostlarının  şəhid  olduğunu  gördükdə  və 

qaniçən  düşməndən  başqa  heç  bir  kəsin 

olmadığını  müşahidə  etdikdə,  fəryad 

çəkərək  demişdir:  “Ey  məni  eşidənlər, 

meydanda tək-tənha qaldığım halda bir kəs 

varmıdırmı  ki,  mənə  yardım  etsin  və 

intiqamımı  düşmənlərimdən  alsın?..”. 

İmam (ə) çox yaxşı bilirdi ki, o anda, orada 

ona  kömək  etmək  istəyən  heç  bir  kimsə 

qalmamışdır.  Bəs  O,  bu  sualı  kimlərə 

ünvanlamışdı?  Əlbəttə  ki,  bu  sual  bəşərin 

gələcək  tarixinə,  bizlərə  ünvanlanmışdır! 

Şəhid  Mübarizin  də  yolu,  öz  cəddinin 

yoludur,  onun  qoyub  getdiyi  sözlər, 

mesajlar da biz azərbaycanlılara aiddir. Hər 

birimizə!28
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə