Finansijsko izveštavanje banaka u Srbiji uređeno je u skladu sa: Finansijsko izveštavanje banaka u Srbiji uređeno je u skladu saYüklə 440 b.
tarix31.08.2018
ölçüsü440 b.


 • FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U BANKAMA

 • (Glava X)


Finansijsko izveštavanje banaka u Srbiji uređeno je u skladu sa:

 • Finansijsko izveštavanje banaka u Srbiji uređeno je u skladu sa:

 • MRS Primena se zahteva u skladu sa

 • MSFI Zakonom o računovodstvu

 • Zakon o bankama i druga regulativa NBS

 • Banka je dužna da vodi poslovne knjige i računovodstvenu evidenciju i da godišnje finansijske izveštaje, koji istinito i objektivno odražavaju njeno poslovanje i finansijsko stanje, priprema sa sadržajem i u obliku koji su utvrđeni zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija, ovim zakonom i propisima NBS.

 • Smernice Bazelskog komiteta za nadzor nad bankamaBilans stanja – Izveštaj o finansijskom položaju na kraju perioda

 • Bilans stanja – Izveštaj o finansijskom položaju na kraju perioda

 • Bilans uspeha – Izveštaj o ukupnom rezultatu perioda (opcija: jedan izveštaj ili dva izveštaja – prvi izveštaj o uspehu koji sadrži komponente kao i dosadašnji BU, a drugi sadrži ukupan rezultat datog perioda, tj. dobitak/gubitak iz prvog izveštaja +/- ostali ukupan rezultat)

 • Izveštaj o promenama na kapitalu

 • Izveštaj o novčanim tokovima

 • Napomene uz finansijske izveštajeKlasa 0: Gotovina, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja(potraživanja po osnovu kamata i naknada, potraživanja za date avanse...) Klasa 1: Plasmani u dinarima (krediti, depoziti, HoV, učešća, AVR….) Klasa 2: Plasmani u stranoj valuti Klasa 3: Zalihe, nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva i investicione nekretnine, stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, PDV i odložena poreska sredstva Klasa 4: Obaveze u dinarima (po osnovu: depozita i kredita, izdatih HoV, kamata i naknada, zarada, ostale obaveze, rezervisanja i obaveze za poreze, odložene poreske obaveze, subordinirane obaveze, PVR…)

 • Klasa 0: Gotovina, zlato i potraživanja iz operativnog poslovanja(potraživanja po osnovu kamata i naknada, potraživanja za date avanse...) Klasa 1: Plasmani u dinarima (krediti, depoziti, HoV, učešća, AVR….) Klasa 2: Plasmani u stranoj valuti Klasa 3: Zalihe, nematerijalna ulaganja, osnovna sredstva i investicione nekretnine, stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja, PDV i odložena poreska sredstva Klasa 4: Obaveze u dinarima (po osnovu: depozita i kredita, izdatih HoV, kamata i naknada, zarada, ostale obaveze, rezervisanja i obaveze za poreze, odložene poreske obaveze, subordinirane obaveze, PVR…)

 • Klasa 5: Obaveze u stranoj valuti • Klasa 6: Rashodi

 • Klasa 7: Prihodi

 • Klasa 8: Kapital, rezerve iz dobiti i ostale rezerve, revalorizcione rezerve i nerealizovani dobici/gubici, dobitak, gubitak, porez na dobit perioda, gubitak i dobitak od promene odloženih poreskih sredstava i odloženih poreskih obaveza, potraživanja i obaveze iz internih odnosa i otvaranje i zaključak

 • Klasa 9: Vanbilansna evidencijaIzveštaj o sredstvima, obavezama i sopstvenom kapitalu banke

 • Izveštaj o sredstvima, obavezama i sopstvenom kapitalu banke

 • Finansijska pozicija banke na tačno određeni danSREDSTVA BANKE:

 • SREDSTVA BANKE:

 • Gotovina i depoziti kod drugih banaka

 • Hartije od vrednosti

 • Krediti

 • Ostala sredstva • Gotovina u blagajni

 • Depoziti kod centralne banke (obavezna rezerva, viškovi iznad obavezne rezerve)

 • Depoziti kod drugih finansijskih institucija (korespodentski depoziti)

 • Gotovinske pozicije u procesu naplate (čekovi)

  • Primarne rezerve likvidnosti


Likvidni deo

 • Likvidni deo

 • Sekundarne rezerve likvidnosti: kratkoročne državne HoV, blagajnički i komercijalni zapisi, HoV sa tržišta novca

 • Investicione HoV:

  • generišu prihode od kapitala za banku
  • dužničke HoV mogu da nose:
  • - interes koji je oporeziv (korporativne
  • obveznice,…)
  • - interes koji je izuzet od oporezivanja (obveznice
  • lokalnih zajednica)
 • HoV pribavljene radi trgovanja

 • Cilj je u kratkom roku ostvariti zaradu po osnovu promene cena HoV (dilerska funkcija banke)MRS 39 – finansijski instrumenti: priznavanje i vrednovanje:

 • MRS 39 – finansijski instrumenti: priznavanje i vrednovanje:

 • Pri nabavci HoV banka mora da odredi njihovu namenu i od toga će zavisiti njihovo vrednovanje u bilansu stanja:

 • HoV koje se drže do dospeća

 • koncept istorijskog troška

 • amortizovana vrednost

 • koncept obezvređenja

 • cilj je ostvariti prihod od kamate

 • HoV namenjene trgovanju

 • aktivno trgovanje

 • koncept fer vrednosti

 • realizovani, ali i nerealizovani dobici i gubici se priznaju u bilansu uspeha

 • HoV raspoložive za prodaju

 • rezidualna kategorija

 • koncept fer vrednosti

 • nerealizovani dobici i gubici se priznaju u okviru sopstvenog kapitala

 • koncept obezvređenjaMSFI 9 – Finansijski instrumenti

 • MSFI 9 – Finansijski instrumenti

 • Sva finansijska sredstva se klasifikuju u dve grupe:

 • Dužnička finansijska sredstva (vrednuju se po amortizovanoj vrednosti) i

 • Vlasnička sredstva (vrednuju se po fer vrednosti)

 • Kriterijumi za klasifikaciju:

 • Model poslovanja – ciljevi koje menadžment želi da ostvari (na nivou agregiranja)

 • Karakteristike ugovorenog novčanog toka finansijskih sredstava

 • Inicijalno vrednovanje svih finansijskih sredstva – po fer vrednosti!

 • Naknadno vrednovanje –pod uticajem klasifikacije.Predstavljaju najveći deo sredstava banke

  • Predstavljaju najveći deo sredstava banke
  • Generišu najveći deo prihoda banke
  • Izlažu banku visokom kreditnom riziku
  • Manje su likvidni u odnosu na HoV
  • VRSTE KREDITA
  • Krediti privredi
  • Krediti stanovništvu
  • Krediti javnom sektoru
  • Hipotekarni krediti
  • Poljoprivredni krediti
  • Krediti finansijskim institucijama
  • Inostrani krediti
  • Često se uključuje i lizing


 • Generalno vrlo kratkoročni krediti (overnight loans)

 • Krediti odobreni iz (viškova) depozita koji se drže kod centralne banke (Federal funds sold)

 • Kupovina HoV pod aranžmanom ponovne prodaje (banka privremeno postaje vlasnik nad HoV zajmotražioca) • Bruto krediti  nominalni iznos svih izdatih kredita umanjen za iznos izvršenih otplata glavnice duga

 • minus

 • Prilagođavanja:

 • ispravka vrednosti kredita po osnovu procenjenih gubitaka u njihovoj naplativosti

 • (kontra-imovinski račun)

 • nezarađeni prihodi po osnovu primljenih iznosa

 • (npr. provizija), koji će se kasnije priznati kao prihod

 • =

 • Neto krediti  iznosi za koji se očekuje da će biti naplaćeniIznos ispravki vrednosti na početku perioda

 • Iznos ispravki vrednosti na početku perioda

 • + Rashodi indirektnih otpisa kredita

 • (pozicija u bilansu uspeha)

 • Prilagođeni iznos ispravki vrednosti

 • - definitivni otpisi kredita

 • + povraćaj definitivno otpisanih iznosa

 • = Iznos ispravki vrednosti na kraju perioda

 • Definitivni otpisi kredita ne menjaju neto vrednost kredita niti utiču na bilans uspehaRezidualna kategorija (zgrade, oprema, ostale nekretnine, nematerijalna ulaganja, učešća u kapitalu, potraživanja, AVR, odložena poreska sredstva…)

 • Rezidualna kategorija (zgrade, oprema, ostale nekretnine, nematerijalna ulaganja, učešća u kapitalu, potraživanja, AVR, odložena poreska sredstva…)

 • Relativno mali udeo ove pozicije u ukupnim sredstvima bankeDEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA

 • DEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJA

 • NEDEPOZITNI IZVORI FINANSIRANJATRANSAKCIONI DEPOZITI (čekovni depoziti, depoziti po viđenju)

 • TRANSAKCIONI DEPOZITI (čekovni depoziti, depoziti po viđenju)

  • NETRANSAKCIONI DEPOZITI:
 • Štedni depoziti

 • Oročeni depoziti (fiksni rok dospeća)

 • do 100.000 $ (mali)

 • preko 100.000$ (veliki, certifikatni depoziti)Prekonoćni krediti od drugih banaka iz njihovih depozita kod centalne banke

 • Prekonoćni krediti od drugih banaka iz njihovih depozita kod centalne banke

 • (Federal Funds purchased)

 • HoV prodate pod aranžmanom ponovne kupovine (REPO poslovi)

 • izvori rasploživi u vrlo kratkom roku (značajni za likvidnost banke)

 • osetljive kamatne stope

 • veće učešće kod većih banakaUzeti krediti

 • Uzeti krediti

 • Izdate dužničke HoV

 • Ostale obaveze (obaveze prema dobavljačima, odložene poreske obaveze, PVR, …)

 • Rezervisanja

 • Subordinirane obaveze

 • dugoročne

 • nose prava na sredstva banke posle ostalih poverioca

 • karakteristike sopstvenog kapitalaAkcijski kapital: obične i preferencijalne akcije

 • Akcijski kapital: obične i preferencijalne akcije

  • (po nominalnoj vrednosti)
 • Emisiona premija

 • Rezerve iz dobiti

 • Rezerva za opšte bankarske rizike

 • Revalorizacione rezerve

 • Nerealizovani gubici po osnovu HoV raspoloživih za prodaju

 • Neraspodeljeni dobitak

 • Nepokriveni gubitak

 • Otkupljene sopstvene akcijeNisko učešće sopstvenog kapitala banke u ukupnim izvorima finansiranja

 • Nisko učešće sopstvenog kapitala banke u ukupnim izvorima finansiranja

  • visok finansijski leveridž
  • visok rizik od nesolventnosti
  • adekvatnost kapitala
 • Nisko učešće osnovnih sredstava u ukupnim sredstvima banke

  • nizak operativni leveridž
 • Visoko učešće finansijskih sredstava (posebno kredita i HoV) u ukupnim sredstvima banke

  • visok kreditni i tržišni rizik


Date garancije, dati avali, preuzete neopozive obaveze za nepovučene kredite (neiskorišćene kreditne linije), HOV primljene u zalog, plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica…

 • Date garancije, dati avali, preuzete neopozive obaveze za nepovučene kredite (neiskorišćene kreditne linije), HOV primljene u zalog, plasmani po poslovima u ime i za račun trećih lica…

 • Izlažu banku dodatnim rizicima

 • (kreditni i rizik likvidnosti)

 • Tendencija rasta - izvor dodatnih prihoda za bankuPokazuje ostvareni rezultat datog obračunskog perioda.

 • Pokazuje ostvareni rezultat datog obračunskog perioda.

 • Odnosno prihode i rashode.Prihodi od kamata

 • Prihodi od kamata

 • Nekamatni prihodi

Obuhvataju kamate na:

 • Obuhvataju kamate na:

  • Depozite
  • Nedepozitne izvore finansiranja (prekonoćne kredite, druge uzete kredite, izdate dužničke HoV)


PRIHODI OD KAMATA

 • PRIHODI OD KAMATA

 • - RASHODI OD KAMATA

 • = KAMATNA MARŽA

 • Značajan uticaj na neto dobitak banke

 • (stopa kamatne marže)Obuhvataju:

 • Obuhvataju:

 • Provizije i naknade po osnovu: obavljanja platnog prometa, izdatih garancija, usluga po depozitnim računima komitenata, depo i sefo poslova, brokerskih usluga itd.

 • Dividende

 • Pozitivne kursne razlike

 • Dobitke na HoV

 • Ostale nekamatne prihode

 • Imaju tendenciju rasta u strukturi ukupnih prihoda bankeObuhvataju…

 • Obuhvataju…

 • troškove zarada i naknada zaposlenima

 • troškove amortizacije zgrada i opreme i troškove zakupa

 • rashode provizija i naknada

 • negativne kursne razlike

 • gubitke na prodaji HoV

 • ostale nekamatne rashode

 • Obično su veći od nekamatnih prihoda, pa banke imaju neto nekamatni gubitak.Negotovinski rashodi

 • Negotovinski rashodi

 • Predstavljaju (procenjene) gubitke zbog obezvređenja kredita

 • Značajna su pozicija u bilansu uspeha banke

 • Zavise od veličine i kvaliteta kreditnog portfolia

 • Uticaj regulatornog telaPrihodi od kamata

 • Prihodi od kamata

 • Rashodi kamata

 • Dobitak (gubitak) po osnovu kamata

 • Prihodi od naknada i provizija

 • Rashodi od naknada i provizija

 • Dobitak (gubitak) po osnovu naknada i provizija

 • Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV po FV kroz BU

 • Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV raspoloživih za prodaju

 • Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje HoV koje se drže do dospeća

 • Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje udela (učešća)

 • Neto dobitak (neto gubitak) po osnovu prodaje ostalih plasmana

 • Neto prihodi (rashodi) od kursnih razlika

 • Prihodi od dividendi i učešća

 • Ostali poslovni prihodi

 • Neto prihodi (neto rashodi) indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

 • Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

 • Troškovi amortizacije

 • Operativni i ostali poslovni rashodi

 • Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza

 • Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

 • Dobitak (gubitak) iz redovnog poslovanja

 • Neto dobici (neto gubici) poslovanja koje se obustavlja

 • Rezultat perioda- Dobitak (gubitak) pre oporezivanja

 • Porez na dobit

 • Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza

 • Gubitak od kreiranih odloženih poreskih obaveza i smanjenja odloženih poreskih sredstava

 • Dobitak (gubitak)

 • Zarada po akciji

 • Osnovna zarada po akciji

 • Umanjena zarada po akciji: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> «xalqların psixologiyası»
2014 -> Yeni tanı almış hastada ilk danışmanlık, anamnez, muayene ve laboratuar testleri
2014 -> “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında
2014 -> Journey to Sacred India
2014 -> Qrup liderinin rol və funksiyaları, liderin mənimsədiyi nəzəri yanaşmadan, liderlik tərzindən və liderlik bacarıqlarından, aldığı təhsildən, etik qaydalara uyğun davranıb davranmayışından, şəxsiyyəti və fərdi xüsusiyyətlərindən təsirlənir
2014 -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
2014 -> Kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için ürünleri satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek kişidir
2014 -> Lt scientific
2014 -> Microsoft Word Konflikt Gruppen Manus Q. doc
2014 -> Yazılı Bacarıqlar (yazma- oxuma)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə