Fizika fakültəsinin "Fizika" ixtisası üzrəYüklə 53,53 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü53,53 Kb.

Fizika fakültəsi

Fiziki elektronika” ixtisası üzrə “Elektomaqnetizm” fənnindən2015-2016-cı tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət imtahanının sualları
Asan

     1. Elektrik yükləri. Yüklərin qarşiliqli təsiri. Kulon qanunu.

     2. Elektrostatik sahənin intensivliyi.Ostroqradski-Qauss teoremi. Puasson tənliyi.

     3. Elektrostatik sahədə görülən iş.Potensiallar fərqi.Sahənin intensivliyi ilə potensiallar fərqi arasindaki əlaqə

     4. Elektrik tutumu. Kondensatorlar. Kondensatorlarin birləşdirilməsi.

     5. Sabit cərəyan. Dövrə hissəsi və tam dövrə üçün Om qanunları

     6. Sabit cərəyanin işi və gücü. Coul-Lens qanunu

     7. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yüklü zərrəciyə təsiri- Lorens qüvvəsi

     8. Dəyişən cərəyanin işi və gücü. Cərəyan və gərginliyin effektiv qiymətləri


Orta

 1. Yüklənmiş kondensatorun enerjisi

 2. Elektrostatik sahənin enerjisi

 3. Elektroliz üçun Faradey qanunlari

 4. Qazlarda elektrik cərəyanı. Müstəqil və qeyri-müstəqil qaz boşalmaları

 5. Yarimkeçiricilər.Yarimkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi

 6. Çixiş işi.Daxili və xarici kontakt potensiallar fərqi

 7. Maqnit induksiyasi və maqnit seli. Sarğacın induktivliyi

 8. Elektromaqnit induksiya qanunu. Öz-özünə induksiya.


Çətin

 1. Dəyişən cərəyan dovrəsində aktiv muqavimət, tutum və induktivlik

 2. Dəyişən cərəyan dovrəsi ucun Om qanunu

 3. Metallarin elektrik keçiriciliyinin klassik elektron nəzəriyyəsi.Om ve Coul Lens qanunlarının izahı

 4. Bərk cisimlərdən elektron emissiyasi-növləri. Termoelektron emissiyasi

 5. Vakuumda elektrik cərəyanı. Vakuum diodunun volt-amper xarakteristikasi

 6. Cərəyanli kontur maqnit sahəsində

 7. Hərəkət edən yükun maqnit sahəsi

 8. Maksvell tənlikləri

Fakültə dekanı : _________________ prof. M.Ə.Ramazanov
Metodiki şuranın sədri: _________________ prof.Ə.Ş.Abdinov

Kafedra müdiri : _________________ prof.Ə.Ş.AbdinovFizika fakültəsi

Fiziki elektronika” ixtisası üzrə “OPTİKA” fənnindən2015-2016-cı tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları
Asan

 1. Fotometrik kəmiyyətlər və onların ölçü vahidləri.

 2. İşığın elektromaqnit təbiəti. Elektromaqnit dalğalarının enerşisi. Poyntinq vektoru.

 3. Elektromaqnit dalğalarının yayılması. Faza və qrup sürəti.

 4. Ferma prinsipi, bu prinsipə əsasən sınma və qayıtma qanunları.

 5. Tam daxili qayıtma və onun tətbiqləri.

 6. Koherentlik. İşıq dalğalarının interferensiyası.

 7. İnterferensiya zolağının eni və onun hesablanması

 8. Paralel üzlü lövhədən interferensiya.


Orta

 1. Dəyişən qalınlıqlı lövhədən interferensiya.

 2. İşığın difraksiyası. Hüygens-Frenel prinsipi. Yekun amplitudun hesablanması.

 3. Paralel şüaların difraksiyası. Bir yarıqdan Fraunhofer difraksiyası.

 4. İşığın iki və çox yarıqdan difraksiyası. Difraksiya qəfəsi.

 5. İşığın sferik səthdən sınması.

 6. Linzalar. Nazik linza düsturu.

 7. Qoşasüasınma. Adi və qeyri-adi şüalar.

 8. Xətti polyarlaşmış işıq. Malyus qanunu.


Çətin

 1. Elliptik və dairəvi polyarlaşmış işıq.

 2. İşığın dispersiyası. İşığın dispersiyasının elektron nəzəriyyəsi.

 3. Optik fəallıq. Polyarlaşma müstəvisinin fırlanmasının elementar nəzəriyyəsi.

 4. Cisimlərin şüalanma və udma qabiliyyətləri. Kirxhof qanunu.

 5. İstilik şüalanması qanunları.

 6. İstilik şüalanması üçün Plank düsturu.

 7. Fotoeffekt. Fotoeffekt qanunları.

 8. Optik kvant generatorları (lazerlər) və onların iş prinsipi.

Fakültə dekanı : _____________________ prof. Ramazanov M.Ə.

Metodiki Şuranın sədri : _____________________ prof.Ə.Ş.Abdinov

Kafedra müdiri: _____________________ prof. Qasımova R.C.

Fizika fakültəsi

Fiziki elektronika” ixtisası üzrə «Atom fizikası» «Nüvə fizikası» fənlərindən2015-2016-cı tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət İmtahanının sualları
Asan

 1. Fotoeffekt.

 2. Hidrogenəbənzər atomlar üçün Bor nəzəriyyəsi.

 3. Nüvənin rabitə enerjisi. Veyszekker düsturu.

 4. Atomun maqnit momenti. Larmor teoremi.

 5. Fundamental qarşılıqlı təsirlər.

 6. Lui de-Broyl hipotezi. De-Broyl dalğasının faza və qrup sürəti.

 7. Cütlük.

 8. Radioaktivlik. Radioaktiv parçalanmanın qanunauyğunluqları.

 9. -parçalanma.


Orta

 1. Dairəvi orbitlərin kvantlanması.

 2. Nüvə qüvvələri. Mübadilə nüvə qüvvələri.

 3. Momentlərin toplanması. (LS)-(jj) əlaqələri.

 4. Kvant ədədləri və onların fiziki mənası.

 5. Hidrodinamik nüvə modeli.(Yüklü damcı modeli).

 6. Normal Zeyeman effekti (klassik).


Çətin

 1. -çevrilmə.

 2. Nüvənin təbəqə (örtük) modeli.

 3. Heyzenberqin qeyri-müəyyənlik münasibətləri.

 4. Şredinger tənliyi və hal funksiyasının üzərinə qoyulan şərtlər.

 5. Nüvə reaksiyaları və saxlanma qanunları.

 6. Mendeleyevin dövrü sistemi. Pauli prinsipi.

 7. Elementar zərrəciklər və onların təsnifatı.

23. Atomun əsas termi. Hund qaydası.

24. Elektronun spini və maqnit momenti.Fakültə dekanı : ___________________ prof. M.Ə.RAMAZANOV

Metodiki Şuranın sədri : ___________________ prof.Ə.Ş.Abdinov

Kafedra müdiri : __________________ prof. E.Ə.MƏSİMOV

Fizika fakültəsi

Fiziki elektronika” ixtisası üzrə “Bərk cisim elektronikası” fənnindən2015-2016-cı tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət imtahanının sualları
Asan

1. p-n keçidin əsas növləri

2. p-n keçidin eni

3. Düzləndirici diod

4. Tunel diodu

5. Stabilitron

6. Fotorezistor

7. Termistor

8. Varikap
Orta

1. p-n keçidin yaranma mexanizmi

2. Heterokeçidlər. Metal-yarımkeçirici kontaktları

3. p-n keçidi tutumları

4. p-n keçidin deşilməsi

5. Holl qeydedicisi

6. Bipolyar tranzistor

7. Dreyf tranzistoru

8. Termoelektrik soyuducusu
Çətin

1. p-n keçidin VAX –i. Şokli düsturu

2. p-n keçidin doyma cərəyanı və potensial çəpərin hündürlüyü

3. Qann effekti ve Qann diodu

4. Tenzoelektrik cihazları - tenzorezistor ve tenzodiod

5. Maqnitorezistor

6. Kanal tranzistoru

7. Termoelektrik generatoru

8. Holl cərəyan çeviriciləri

Fakültə dekanı: _________________ prof. M.Ə.Ramazanov
Metodiki şuranın sədri: _________________ prof.Ə.Ş.Abdinov
Kafedra müdiri: _________________ prof.Ə.Ş.Abdinov

Fizika fakültəsi

Fiziki elektronika” ixtisası üzrə “Qaz boşalması və plazma fizikası” fənnindən2015-2016-cı tədris ilində keçiriləcək Yekun Dövlət imtahanının sualları
Asan

1. Vakuumun ölşmə üsulları

2. Qaz boşalmalarında bas verən elementar proseslər: həyəcanlaşma, ionlaşma və rekombinasiya

3. Qaz atomlarının termik ionlaşması

4. Qaz atomlarının fotoionlaşması. Saha düsturu

5. Plazmanın elektrik keçiriciliyi

6. Qazlarda səyriyən boşalma

7. Qaz boşalması plazmasının növləri

8. Qaz boşalması plazmasının xassələri.
Orta

1. Plazma hissəciklərinin elastiki qarşılıqlı təsirləri-Kulon qarşılıqlı təsiri

2. Qazlarda elektrik boşalması - müstəqil boşalma

3. Qazlarda elektrik boşalması - qeyri-müstəqil boşalma

4. Qazlarda elektrik boşalmanın əsas parametr və xarakteristikaları

5. Plazma parametrlərinin zond üsulu ilə təyini

6. Qazlarda qövs boşalması

7. Qazlarda qığılcım boşalması

8. Şottki nəzəriyyəsi - diffuziya rejimində plazmanın Şottki nəzəriyyəsi

Çətin

1. Plazmada yüklü zərrəciklərin yüyüruklüyü

2. Plazma zərrəciklərinin ambipolyar diffuziyası

3. Plazmada yüklü zərrəciklərin zaman və məkana görə ayrılması

4. Plazma şüalanmaları

5. Plazmada Lengmür rəqsləri

6. Strimer nəzəriyyəsi

7. Qazlarda qeyri-müstəqil boşalmadan müstəqil boşalmaya keçid şərtləri8. Qazlarda səyriyən və qövs boşalmalarının müsbət sütunu

Fakültə dekanı : _________________ prof. M.Ə.Ramazanov
Metodiki şuranın sədri: _________________ prof.Ə.Ş.Abdinov

Kafedra müdiri : _________________ prof.Ə.Ş.Abdinov
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə