Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə10/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   92

 
 
39
 
 
 fiqh təlimi 
əmin olsaq, napakdır. Deməli, əgər heyvanın Ġslam Ģəriətinin qoyduğu 
qaydada kəsildiyini bilsək, yaxud ehtimal versək, pakdır.
1
 
5) Qan 
1.
 
Ġnsanın  və  sıçrayıcı  qanı  olan  hər  bir  heyvanın  qanı,  istər  bu 
heyvanın əti halal olsun, istər haram, napakdır.
2
 
2.
 
Kəsildikdən sonra heyvanın bədənində qalan qan pakdır.
3
 
3.
 
Yumurtada görünən qan pakdır, lakin onu yemək haramdır.
4
  
6-7) Ġt və donuz. 
Ġt  və  donuz  napakdır  və  bu  baxımdan  onların  ruhu  olan  üzvləri  ilə 
ruhsuz üzvləri arasında heç bir fərq yoxdur.  
Ġt və donuz barədə Ģəri məsələ: 

 
Paklığın Ģərt olduğu yerlərdə (qüsl və dəstəmaz suyunun qabı kimi) 
donuz və itin tükündən istifadə etmək olmaz. Lakin rəsm fırçası kimi 
paklığın  Ģərt  olmadığı  yerlərdə  onlardan  istifadə  etməyin  eybi 
yoxdur.
5
  
SUALLAR: 
1. Nəcasətlər hansılardır? 
2.  Qarğa,  qartal,  tutuquşu  kimi  əti  haram  olan  quşların  nəcisi 
napakdırmı? 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 225 və 226-cı suallar. Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Təharət bölümü, 12-ci məsələ. 
2
 Şəri suallara cavab, 266- 262-ci suallar. Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Təharət bölümü, 14-c məsələ. 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 14-cü məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 261-cu sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 14-c məsələ. 
5
 Şəri suallara cavab, 224-cü sual 


 
 
41
 
 
 fiqh təlimi 
3. Məninin şəri əlamətləri hansılardır? 
4. Meyyit hansı halda pakdır? 
5. Qeyri-islami ölkələrdən gətirilən ət və dəri kimi məhsullar hansı 
halda pakdır? 
6. Yumurtada görünən qan pakdırmı? 
 
 
 
 
 
 


 
 
41
 
 
 fiqh təlimi 
SƏKKĠZĠNCĠ DƏRS 
NƏCASƏTLƏR (2) 
8)  Məstedici içkilər 
 
Məstedici içkilər, ehtiyati-vacibə görə napakdır.
1
 
Diqqət: 

 
Spirtlər, növündən asılı olmayaraq əgər məstedici və maye halında 
olsa, ehtiyati-vacibə görə napakdır.
2
 

 
Əgər  həĢiĢ  kimi  maye  halında  olmayan  məstedici  bir  maddə  suya 
və ya baĢqa bir mayeyə qarıĢıb, maye halına düĢsə, napak deyildir.
3
  

 
Əgər od üstündə qaynayan üzüm suyunun üçdə ikisi azalmasa, eyni 
halda məstedici olmasa, napak deyildir. Lakin onu içmək haramdır.
4
  

 
Əgər qora dənələrinə üzüm dənələri qarıĢsa və suyu birgə çəkilsə, 
belə ki, üzüm dənələri çox az olsa və üzümün suyu abqorada bilinmə-
sə,  baĢqa  sözlə  desək  üzüm  suyu  deyil,  sadəcə  abqora  adlandırılsa, 
qaynadıldığı  vaxt  haram  olmur.  Lakin  üzüm  dənələri  od  üstündə 
qaynadılsa, onu yemək haramdır.
5
  
 
 
 
                                         
1
Şəri suallara cavab, 311-ci sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 1-cu məsələ. 
2
 Şəri suallara cavab, 312-ci sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 1-cu məsələ. 
3
Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 15-ci məsələ  
4
 Şəri suallara cavab, 312-ci sual 
5
Şəri suallara cavab, 313-cü sual  


 
 
42
 
 
 fiqh təlimi 
9) Kafir 
1) Tovhidi, nübüvvəti və ya namaz, oruc kimi Ġslam dininin əsasların-
dan  birini  inkar  edən,  həmçinin  Həzrət  Muhəmmədin  (s)  peyğəm-
bərliyində nöqsan olduğuna etiqad bəsləyən Ģəxs kafirdir.
1
 
Diqqət: 

 
Əgər  dinin  əsaslarından  birinin  inkarı  nübuvvətin  və  Peyğəmbəri-
Əkrəmin (s) inkarı, Ģəriətin təkzib edilməsi ilə nəticələnsə, küfrə bais 
olur.
2
  
2) Kitab-əhlindən olan kafir, pak hökmündədir. 
Diqqət: 

 
Kitab-əhli dedikdə yəhudilər, məsihilər, zərdüĢtlər və sabiinlər
3
 ki-
mi  ilahi  (səmavi)  dinlərdən  birinə  etiqad  bəsləyən,  özünü  ilahi  pey-
ğəmbərlərdən birinin ardıcılı bilib onlara nazil olan müqəddəs kitaba 
tapınan Ģəxslərə deyilir.
4
  
3)
 
Peyğəmbərlərin  sonuncusu  Həzrət  Muhəmmədin  (s)  peyğəmbər 
olduğunu  qəbul  etmək,  islamı  qəbul  etmək  demək  deyildir,  yəni, 
həmin  Ģəxsin  müsəlman  olduğuna  hökm  vermək  üçün  kifayət  etmir. 
Beləliklə, əqidə baxımından Həzrət Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyini 
qəbul  edən,  lakin  öz  əcdadlarının  yolunu  davam  etdirən  kitab-əhli, 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 313, 316 və 336-cı suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 336-cı sual 
3
 Sabiinlər, Həzrət Yəhya peyğəmbərin (ə.s.) ümməti olduqlarına və ona 
nazil olan kitabın onlar arasında mövcud olduğunu iddia edirlər 
4
 Şəri suallara cavab, 316 və 322-ci suallar 


 
 
43
 
 
 fiqh təlimi 
müsəlman sayılmırlar. Əlbəttə əgər kitab-əhlidirlərsə, pak hökmündə-
dirlər.
1
 
4)
 
Mürtəd (yəni dindən çıxan) müsəlman, kafirdir və kitab-əhli sayıl-
madığı halda (yəni, islamdan çıxıb digər səmavi dinlərin birini qəbul 
etməsə)  napak  hökmündədir.  Lakin  təkcə  namaz,  oruc  və  s.  bu  kimi 
Ģəriətdə  vacib  buyurulan  digər  əməlləri  tərk  etmək  müsəlmanın 
mürtəd,  kafir  və  napak  olmasına  bais  olmur  və  onun  mürtəd  olması 
sübut olunmayana qədər müsəlman hökmündədir.
2
  
5)
 
Əgər “Əliallahı” firqəsi əmirəl-möminin Əli ibn Əbu Talibin Allah 
olduğuna (Allah bu nisbətlərdən çox-çox ucadır), yaxud Allahın Ģəriki 
olduğuna etiqad bəsləyirlərsə kafir və napakdırlar.
3
 
6)
 
Məsum  imamlardan  birinin  ünvanına  nalayiq  söz  deyən  və  ona 
hörmətsizlik edən Ģəxs kafir və napakdır.
4
 
2)
 
Azğın “Bəhai” firqəsinin ardıcıllarının hamısı napakdırlar.
5
  
Nəcasətlər barədə bir neçə məsələ: 

 
Haram  yolla  cünub  olan  Ģəxsin  təri  pakdır.  Lakin  ehtiyati-vacibə 
görə bu tər ilə namaz qılmasın.
6
  

 
Haram  və  napak  əti  (məsələn  donuz  əti)  yeyən  Ģəxsin  təri  və 
ağzının suyu pakdır.
2
  
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 314-cü sual 
2
 Şəri suallara cavab, 315-ci sual  
3
 Şəri suallara cavab, 312 və 318-ci suallar 
4
 Şəri suallara cavab, 321-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 328-ci sual  
6
 Şəri suallara cavab, 221-ci sual  
2
 Şəri suallara cavab, 223-cü sual  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə