Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə12/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   92

 
 
48
 
 
 fiqh təlimi 
olması  barədə  kiçik  bir  Ģübhə  yaransa  onun  napak  olmadığına  hökm 
vermək vacibdir. 
2)
 
Əgər  vasvas  insan  bir  Ģeyin  napak  olduğuna  yəqinliyi  olsa  belə, 
bəzən  o  Ģeyin  napak  olmadığına  hökm  versin.  Yəni,  yalnız  bir  Ģeyin 
(nəcasətə  dəyib)  napak  olmasını  öz  gözləri  ilə  gördüyü  və  onunla 
birgə  baĢqa  bir  nəfərin  də  bunu  gördüyü  halda,  o  Ģeyin  napaklığına 
hökm  verə  bilər.  Bu  hökm,  vasvas  Ģəxslərin  həssaslığı  tamamilə 
aradan gedənədək onlar barəsində qüvvədə qalır. 
3)
 
Napak olan hər bir əĢya və ya bədən üzvini paklamaq üçün nəcasət 
təmizləndikdən  sonra  su  borularından  axan  su  ilə  bir  dəfə  yumaq 
kifayətdir.  Təkrar  olaraq  yumaq  və  ya  yenidən  suya  salmaq  lazım 
deyildir. Əgər napak olan Ģey parça və bu kimi əĢyalardırsa, ehtiyata 
görə adi qaydada sıxmaq və ya (suda) hərəkət etdirmək lazımdır. 
4)
 
Ġslam  dininin  hökmləri  asan  və  bəĢər  fitrətinə  uyğundur.  Odur  ki, 
insan bu hökmləri özü üçün çətinləĢdirməməli və öz cisim və ruhunu 
əziyyətə  salmamalıdırlar.  Bu  kimi  məsələlərdə  (paklıq  və  napaklıq) 
iztirab  və  təĢviĢ,  həyatı  onlara  (vasvası  insanları)  acı  edir  və  Allah-
Təala onların və onlarla ünsiyyətdə olan insanların əzab-əziyyət çək-
məsinə  razı  deyildir.  Onlar asan  bir  dinləri  olduğu  üçün  Ģükr etməli-
dirlər  və  bu  nemətin  Ģükrü,  Allah-Təalanın  hökmlərinə  buyurduğu 
kimi əməl etməkdir. 
5)
 
Bu hal, ötüb keçə və müalicə oluna bilər. Ondan xilas olmaq üçün 
möcüzəyə  ehtiyac  yoxdur.  Ġnsan  öz  Ģəxsi  qayda-qanunlarını  kənara 
qoymalı  və  müqəddəs  Ģəriət  hökmlərinə  tam  Ģəkildə  tabe  olmalıdır. 
Saysız  insanlar  bu  xəstəliyə  tutulduqdan sonra  yuxarıda  qeyd  olunan 


 
 
49
 
 
 fiqh təlimi 
üsulla  ondan  xilas  olublar.  Allaha  təvəkkül  edin  və  nəfsinizi  uca 
himmət və güclü iradə ilə sakitləĢdirin.
1
 
SUALLAR: 
1. Büluğ həddinə yaxınlaşan uşağın bir şeyin napak olduğu barədə 
dediyi sözə inanmaq lazımdırmı? 
2. Pak bir şeyin napak olmasının neçə şərti var? 
3. Rütubətin sirayət etməsini izah edin. 
4. Napak olan şeyin özü neçə dəfə napakedicidir? 
5.  Əgər  qonaq,  ev  sahibinin  bir  əşyasını  napak  etsə,  ona  demə-
lidirmi?  
6. Vasvas insanlar bir şeyin napak olasına əmin olsalar  belə nə et-
məlidirlər?  
 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 311 və 312-ci suallar. Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Təharət bölümü, 21-ci məsələ.   


 
 
51
 
 
 fiqh təlimi 
ONUNCU DƏRS 
MUTƏHHIRAT
1
 (1) 
1. Mutəhhirat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diqqət: 

 
Napaklığı pak edənlərə “mutəhhirat” (paklayıcı) deyilir. 
1. Su 
1. Qabları paklamağın yolu: 
1)
 
Napak qabı qəlil su ilə üç dəfə yumaq lazımdır. Lakin kürr və axar 
suda bir dəfə yumaq kifayətdir.
2
  
2)
 
Əgər  it,  bir  qabdan  su  və  ya  baĢqa  maye  içibsə,  yaxud  bir  qabı 
yalayıbsa, əvvəlcə bu qabı torpaqlamaq, sonra yumaq lazımdır. Bu qa-
bı qəlil su ilə yuduqda, torpaqladıqdan sonra iki dəfə yumaq lazımdır.
1
 
 
  
                                         
1
 Paklayıcılar 
2
Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 23-cü məsələ  
Mutəhhirat 
1. Su 
2. Yer 
3. GünəĢ 
4. Ġstihalə 
5. Ġntiqal 
6. Ġslam 
2. Təbəiyyət 
8. Nəcasətin təmizlənməsi 
1. Nəcasət yeyən heyvanın istibrası 
11. Müsəlmanın qaib olması 


 
 
51
 
 
 fiqh təlimi 
3)
 
Əgər donuz, bir qabdan maye halında bir  yemək yeyibsə və  ya su 
içibsə,  bu  qabı  yeddi  dəfə  yumaq  lazımdır,  lakin  onu  torpaqlamaq 
lazım deyildir.
2
  
2. Qablardan baĢqa əĢyaları paklamağın yolu: 
1)
 
Nəcasəti  təmizləndikdən  sonra  napak  olan  bir  Ģey,  əgər  bir  dəfə 
kürr  və  ya  axar  suya  salınsa,  yaxud  kürr  suya  birləĢən  kran  suyunun 
altında napak olan yerlərin hamısı yuyulsa, pak olar. Xalça, paltar və 
bu kimi əĢyaları ehtiyata görə (ehtiyati-vacib) suya saldıqda sıxmaq və 
hərəkət etdirmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əĢyaları suyun 
daxilində  sıxmaq  və  hərəkət  etdirmək  kifayət  edir  və  sudan  çıxardıq-
dan sonra bu iĢləri yerinə yetirmək lazım deyildir.
3
  
2)
 
Əgər  bövlə  dəyib  napak  olan  Ģeyin  nəcasəti  təmizləndikdən  sonra 
üstünə  iki  dəfə  qəlil  su  tökülsə,  pak  olar.  Bövldən  baĢqa  nəcasətlərə 
dəyib  napak  olan  Ģey,  nəcasəti  təmizləndikdən  sonra  əgər  bir  dəfə 
yuyulsa, pak olar.
4
  
3)
 
Müəyyən  bir  Ģey  qəlil  su  ilə  suya  çəkildikdə,  bu  əĢyanın  üstünə 
tökülən  su  ondan  ayrılmalıdır  (yəni,  axıb  getməlidir).  Əgər  sıxmaq 
mümkündürsə,  məsələn,  paltar  və  xalçada,  suyun  xaric  olması  üçün 
onu sıxmaq lazımdır.
5
  
 
                                                                                                
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 24-cü məsələ 
2
Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 25-ci məsələ  
3
 Şəri suallara cavab, 21 və 22-ci suallar. Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Təharət bölümü, 21-ci məsələ.   
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 21-ci məsələ 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 22-ci məsələ 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə