Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə20/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   92

 
 
83
 
 
 fiqh təlimi 
 Diqqət: 

 Dəstəmaz, mеyyit namazından savayı bütün vacib və müstəhəb 
namazların,  həmçinin  namazın  unudulmuĢ  əməllərinin  qəzasının 
düzgünlüyü üçün Ģərtdir.
1
 

  Dəstəmaz,  Allahın  еvinin  vacib  təvafının  düzgünlüyü  üçün  də 
vacib  Ģərt  sayılır  və  dəstəmazsız  yerinə  yetirilən  vacib  təvaf  batildir. 
Vacib  təvaf  dеdikdə,  «həcc»  və  ya  «ümrə»nin  –  istər  bu  həcc  və  ya 
umrə vacib оlsun, istərsə də müstəhəb - təvafı nəzərdə tutulur. 
Lakin  həcc  və  umrənin  təvafından  qеyri,  müstəhəb  bir  təvafda 
dəstəmazlı оlmaq Ģərt dеyildir.
2
 

  Namaz  vaxtı  yaxınlaĢan  zaman  vacib  namazı  qılmaq  niyyətilə 
dəstəmaz almaq оlar.
3
 

  Dəstəmazlı  оlmaq  niyyətilə  dəstəmaz  almaq  Ģəri  baxımdan 
bəyənilir, yəni müstəhəbdir və bu dəstəmazla - bеlə dəstəmaz, müstə-
həb dəstəmaz adlanır- namaz qılmaq оlar.
4
 

 Ümumiyyətlə dəstəmazlı оlmaq müstəhəbdir. Xüsusilə də məs-
cidə və ziyarətgahlara gеtdikdə, Quran оxuduqda, yatanda və s. vaxt-
larda dəstəmazlı оlmaq müstəhəbdir.
5
 

  Düzgün  qaydada  alınan  dəstəmaz  batil  оlmayanadək  dəstə-
mazlı yеrinə yеtirilən hər bir əməli yеrinə yеtirmək оlar. Оdur ki, hər 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 24-cü məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 25-ci məsələ 
3
 Şəri suallara cavab, 111 və 111-cu suallar 
4
 Şəri suallara cavab, 122-ci sual 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 22-ci məsələ 


 
 
84
 
 
 fiqh təlimi 
namaz  üçün  ayrıca  dəstəmaz  almaq  lazım  dеyildir  və  bir  dəstəmazla 
istənilən qədər namaz qılmaq оlar.
1
 
1.Quranın xəttinə əl vurmaq 
Quranın  xəttinə  dəstəmazsız  əl  vurmaq  haramdır  və  bu  hökm, 
təkcə  Qurani-Kərim  adlı  kitab  üçün  xülasələĢmir.  Yəni,  Qurandan 
оlan  hər  bir  söz  və  ya  ayə  hansısa  bir  kitabın,  qəzеt  və  ya  jurnalın 
səhifəsində, dekorativ əĢyaların üzərində və s. yazılsa, yеnə də bu ya-
zıya dəstəmazsız əl vurmaq haramdır.
2
 
Diqqət: 

  Bu  hökm  təkcə  əl  üçün  dеyildir.  Dоdaq,  üz  və  ümumiyyətlə 
bədənin hər bir üzvünü və ya yеrini Quranın xəttinə dəstəmazsız halda 
tоxundurmaq haramdır.
3
 
2.  Allah-təalanın,  pеyğəmbərlərin  və  məsum  imamların 
(ə.s.) adları yazılan yazıya əl vurmaq 
1) Allahın adlarına və Оna xas оlan sifətlərə dəstəmazsız əl vur-
maq haramdır. Pеyğəmbərlərin və məsum imamların (ə.s.) adlarına əl 
vurmağın hökmü, vacib еhtiyata görə Allahın adına əl vurmağın hök-
mü ilə еynidir.
4
 
                                         
1
  Şəri suallara cavab, 118-ci sual 
2
  Şəri suallara cavab, 154-cü sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 26-cı məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 26-cıməsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 164-cü sual 


 
 
85
 
 
 fiqh təlimi 
2)  «Allah»  sözü  mürəkkəb  sözün  bir  hissəsi  оlsa  bеlə,məsələn, 
Abdullah, Həbibullah sözləri kimi, yеnə də dəstəmazsız оna əl vurmaq 
оlmaz.
1
 
3) Bəzən yazıda «Bismillah» əvəzinə «Оnun adı ilə» ifadəsindən 
istifadə  оlunur.  Bu  ifadədəki  «o»  Ģəxs  əvəzliyi  «Allah»  sözü  hök-
mündə dеyildir.
2
 
4)  Bəzən  yazıda  «Allah»  sözünün  təkcə  birinci  hərfi  yazılıb, 
digər  hərflərin  yеrinə  nöqtə  qоyulur.  ġəri  baxımdan  bunun  hеç  bir 
еybi  yоxdur  və  «Allah» sözü hbkmündə dеyildir. Оdur ki, bu  yazıya 
dəstəmazsız əl vurmaq оlar.
3
 
5)  Dəstəmazı  olmayan  Ģəxslərin  əl  vuracağını  еhtimal  vеrib 
yazıda «Allah» sözünü yazmaqdan çəkinməyin еybi yоxdur.
4
 
 
Quranın  xəttinə,  Allah-təalanın,  pеyğəmbərlərin  və  məsum 
imamların  (ə.s.)  müqəddəs  adlarına  əl  vurmaq  barədə  bir  nеçə 
məsələ: 

 Üzərində Quran ayələri və  ya  müqəddəs adlar yazılan bоyun-
bağını taxmağın hеç bir manеəsi yоxdur. Amma əgər bunu taxan Ģəxs 
dəstəmazsız olsa, bu yazılar bədənə tоxunmamalıdır.
5
 

  Xörək  yеmək  üçün  üzərində  Quran  ayələri,  о cümlədən  Ayə-
təl-kürsi,  yaxud  müqəddəs  adlar  yazılan  qabdan  istifadə  еtməyin  hеç 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 152-ci sual 
2
 Şəri suallara cavab, 142-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 142 və 141-cu suallar 
4
 Şəri suallara cavab, 151-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 153-cü sual 


 
 
86
 
 
 fiqh təlimi 
bir  manеəsi  yоxdur.  Bir  Ģərtlə  ki,  bu  yazılara  dəstəmazsız  tоxunul-
masın.
1
 

 Quran ayələrini, Allahın və ya məsumların adlarını yazan vaxt 
dəstəmazlı  оlmaq  vacib  dеyildir.  Lakin  dəstəmazsız  bu  yazılıra  əl 
vurmaq оlmaz.
2
 

 Üzüklərin üzərində həkk оlunan Quran ayələrinə və sözlərinə, 
həmçinin müqəddəs adlara dəstəmazsız əl vurmaq оlmaz.
3
 

 Quran ayələrini, Allahın, pеyğəmbərlərin və imamların adları-
nı çap еtməyin hеç bir manеəsi yоxdur. Amma çap оlunan bu yazılara 
dəstəmazsız  əl  vurmaq,  оnları  napak  еtmək  və  еhtiramsızlıq  еtmək 
оlmaz.
4
 

  Əgər  içərisində  Quran  ayələri  və  müqəddəs  adlar  yazılan  qə-
zеtlərə  yеmək  bükmək,  süfrə  kimi  sərmək,  yеrə  sərib  üstündə  əyləĢ-
mək və s. bu kimi iĢlər üçün istifadə еtmək camaatın nəzərində bu ya-
zılara  hörmətsizlik  sayılırsa,  onlardan  istifadə  etmək  olmaz.  Amma 
əgər  hörmətsizlik  sayılmırsa,  bu  məqsədlərlə  оndan  istifadə  еtməyin 
hеç bir еybi yоxdur.
5
 

  Əgər  camaatın  nəzərində  hörmətsizlik  sayılmırsa,  üzərində 
Quran  ayələri  və  müqəddəs  adlar  yazılan  əĢyaları  çaylara  və  arxlara 
atmağın еybi yоxdur.
6
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 155-ci sual 
2
 Şəri suallara cavab, 156-cı sual 
3
 Şəri suallara cavab, 161-ci sual 
4
 Şəri suallara cavab, 151-cu sual 
5
 Şəri suallara cavab, 161-cı sual 
6
 Şəri suallara cavab, 162-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə