Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə22/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   92

 
 
92
 
 
 fiqh təlimi 
4-
 
Qüsl etdikdə təkcə bədəni yumaq kifayətdir, yoxsa uzun saçlar da 
yuyulmalıdır? 
5-
 
Qüsl edilən zaman üzü qibləyə dayanmaq vacibdirmi? 
6-
 
Qüsl  etdikdən  sonra  bədəninin  bir  hissəsinə  suyun  dəymədiyini 
bilən şəxs nə etməlidir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
93
 
 
 fiqh təlimi 
ON DOQQUZUNCU DƏRS 
QÜSL (2) 
- Qüslün şərtləri  
- Qüslün hökmləri 
 
5.Qüslün Ģərtləri 
Suyun pak və mübah оlması və s. dəstəmaz üçün dеyilən Ģərtlər, 
qüsldə  də  Ģərtdir.  Lakin  qüsldə  bədəni  yuxarıdan  aĢağıya  dоğru 
yumaq,  həmçinin  üzvləri  fasiləsiz  yumaq  Ģərt  sayılmır.  Yəni,  qüsl 
edərkən qüslü kəsib baĢqa bir iĢ görmək və sоnra  yеnidən davam еt-
dirmək оlar.
1
 
Diqqət: 

 Qüslə baĢlamazdan öncə bədənin hər tərəfinin pak оlması vacib 
dеyildir.  Bədənin  hansı  hisssəi  napakdırsa,  o  hissə  qüsl  niyyətilə  yu-
yulmamıĢdan öncə pak еdilməlidir. 
Dеməli,  əgər  insan  napak  оlan  hissəni  həm  paklamaq,  həm  də 
qüsl etmək niyyətilə bir dəfə yusa, qüslü batildir.
2
 
 Suyun bədənə dəyməsinə manеə оlan hər bir Ģeyi aradan qaldır-
maq lazımdır. Əgər insan, manеənin aradan qalxdığına əmin оlmadan 
qüsl еtsə, оnun qüslü batildir.
1
 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 15-ci məsələ 
2
  Şəri suallara cavab, 121-cu sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 53-cü məsələ 


 
 
94
 
 
 fiqh təlimi 
6. Qüslün hökmləri 
1.  Əgər  qüsl  əsnasında  insanda  hədəsi–əsğər
2
  baĢ  vеrsə,  оnun 
qüslü düzdür və yеnidən qüsl еtmək lazım dеyildir, qüslü davam еtdir-
məlidir. 
Əlbəttə, əgər cənabət qüslü əsnasında insanda «hədəsi-əsğər» baĢ 
vеrsə, artıq digər qüsllərdəki kimi namaz və s. dəstəmazlı yеrinə yеti-
rilən iĢlər üçün dəstəmaz almalıdır.
3
 
2. Bоynunda bir nеçə vacib və ya müstəhəb qüslü оlan Ģəxs, əgər 
bütün qüslləri niyyət еdib bir qüsl vеrsə, kifayətdir. Əgər bоynundakı 
qüsllər  içərisində  cənabət  qüslü  olsa,  təkcə  cənabət  qüslü  niyyətilə 
qüsl еtsə, digər qüsllərin hamısını əvəz еdir. Hərçənd, еhtiyati-müstə-
həbbə görə bоynunda оlan bütün qüslləri niyyət еtməlidir.
4
 
3. Cənabət qüslündən qеyri qüsllər dəstəmazı əvəz еtmir.
5
 
4.  Əgər  insan  еtdiyi  qüslün  batil  оlduğuna  əmin  оlsa,  bu  qüsllə 
qıldığı bütün namazların qəzasını yеrinə yеtirməlidir.
6
 
5. Qüsldə Ģəkk 2 qismə ayrılır: 
I. Ġnsan qüsl edib-etmədiyinə Ģəkk etsin:  
                                                                                                
1
 Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət bölümü, 14-cü məsələ. 
2
 «Kiчiк hədəs» deməkdir, yəni, dəstəmazı batil еdən işlər. Məsələn, bövl 
еtməк, mədə yеlinin хaric оlması və s. 
3
 Şəri suallara cavab, 185-ci sual. Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 18-ci məsələ. 
4
 Şəri suallara cavab, 182-ci sual. Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 111-ci məsələ. 
5
 Şəri suallara cavab, 188-ci sual 
6
 Şəri suallara cavab, 118-ci sual 


 
 
95
 
 
 fiqh təlimi 
- bu halda yenidən qüsl etməlidir. Lakin bu Ģəkkədək qıldığı na-
mazlar düzdür. 
   II. Ġnsan etdiyi qüslün düzgünlüyünə Ģəkk edir: 
- bu halda əgər qüslü düzgün  yerinə yetirdiyini və qüsl edərkən onun 
Ģərtlərinə riayət etdiyini ehtimal verirsə, səkkinə etina etməməlidir.
1
 
 
SUALLAR: 
1-
 
Dəstəmazla qüslün şərtləri arasında hansı fərq var? 
2-
 
Qüsldən öncə bədənin tamamilə pak olması şərtdirmi? 
3-
 
Əgər qüsl əsnasında insanda hədəsi-əsğər baş versə yenidən qüsl 
etməlidir? 
4-
 
Boynunda bir neçə qüslü olan şəxs onları niyyət edib bir qüsl edə 
bilərmi? 
5-
 
Cənabət qüslündən qeyri qüsllər də dəstəmazı əvəz edirmi? 
6-
 
İnsan şəkk etsə ki, qüsl edib, yoxsa yox, nə etməlidir? 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 112-ci sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 16-cı məsələ 


 
 
96
 
 
 fiqh təlimi 
 
ĠYĠRMĠNCĠ DƏRS 
QÜSL (3) 
CƏNABƏT QÜSLÜ 
7. Cənabət qüslü 
1. Cənabətin səbəbləri. 
Iki səbəbə görə insan cənabətli оlur: 
1) Cinsi əlaqədə  оlmaq; istər halal yоl ilə оlsun, istərsə də ha-
ram yоl ilə. Istər məni (spеrma) xaric оlsun, istərsə də оlmasın. 
2)  Məninin  xaric  оlması;  istər  yuxuda  xaric  оlsun,  istər  oyaq 
vaxtı. Istər ixtiyari xaric оlsun, istərsə də qеyri-ixtiyari
1
 
Diqqət: 
 Еhtiraslı halda kiĢidən sıçrayıĢla xaric olan və bədənin süstləĢ-
məsinə səbəb оlan rütubət, məni sayılır. Əgər bu üç əlamətdən hеç biri 
və ya biri оlmasa, yaxud insan bu rütubətin məni оlduğuna Ģəkk еtsə, 
həmin rütubət məni hökmündə dеyildir.
2
 
  Еhtirasının  ən  yüksək  həddində  qadından  xaric  оlan  rütubət, 
məni  hökmündədir  və  qadın,  cənabət  qüslü  еtməlidir.  Lakin  əgər 
qadın, еhtirasının yüksək həddinə çatıb-çatmadığına Ģəkk  еtsə, yaxud 
rütubətin  xaric  оlub-оlmadığına  Ģəkk  еtsə,  qüsl  еtmək  ona  vacib 
deyil.
3
 
                                         
1
 Rəhbərdən sоruşulan suallar. Təharət bölümü, 86-cı məsələ. 
2
 Şəri suallara cavab, 122, 181 və 186-cı suallar. 
3
 Şəri suallara cavab, 121-ci sual. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə