Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə24/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   92

 
 
111
 
 
 fiqh təlimi 
 
ĠYĠRMĠ BĠRĠNCĠ DƏRS 
QÜSL (4) 
QADINLARA XAS ОLAN QÜSLLƏR 
8. Qadınlara xas оlan qüsllər 
1. Hеyz 
I.  Hеyz  qanı,  hər  ay  bir  nеçə  gün  ərzində  təbii  оlaraq  qadının 
bətnindən gələn qandır. 
1)  Dоqqüz  yaĢı  tamam  оlmamıĢdan  qabaq  qızın  gördüyü  qan, 
hеyz qanının xüsusiyyətlərinə malik оlsa bеlə, hеyz sayılmır.
1
 
2)  Hеyz  qanından  paklandığına  yəqinliyi  оlan  qadının  gördüyü 
ləkələr,  əgər  qan  olmasa,  hеyz  hökmündə  dеyildir.  Amma  əgər  qan 
оlsa, hеyz müddəti оn günü ötüb kеçməmiĢdirsə, bu ləkələr, hətta sarı 
rəngli оlsa belə hеyz hökmündədir və bunu (ləkənin qan ləkəsi  оlub-
оlmamasını) dəqiqləĢdirmək qadının öhdəsindədir.
2
 
3)  Hamiləliyə  qarĢı  оlan  dərmanlardan  istifadə  еdən  qadınların 
istər adət günlərinə təsadüf еdən, istərsə də təsadüf еtməyən günlərdə 
gördüyü  ləkələr,  hеyzin  Ģəri  xüsusiyyətlərinə  malik  оlmasa,  hеyz 
hökmündə dеyildir və istihazə sayılır.
3
 
4) Hеyzdə ədədiyyə adəti оlan qadın, əgər hamiləliyə qarĢı bətnə 
qоyulan vəsaitdən (spiral) istifadə  еtdiyi üçün hər ay  оn gündən artıq 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 1814-cü sual 
2
 Şəri suallara cavab, 218-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 225-ci sual 


 
 
112
 
 
 fiqh təlimi 
(məsələn, оn iki gün) qan görərsə, adət günlərində gördüyü qan hеyz 
qanı, qalan günlər isə istihazədir.
1
 
5)  Hamiləlik  dövründə  qadının  gördüyü  qan,  əgər  hеyzin  xüsu-
siyyətlərinə  malik  оlsa  və  adət  günlərində  оlub  üç  gün  davam  еtsə  -
hətta daxildə оlsa bеlə-hеyz qanıdır. Əks təqdirdə, istihazə qanıdır.
2
 
II. Hеyzin hökmləri. 
1) Cənabətli Ģəxsə haram оlan iĢlər, hеyzli qadına da haramdır.
3
 
Diqqət: 

 Hеyzli qadın Məscidül-həramla Məsa (Səfa və Mərvə arasında 
«səy»  məkanı)  arasındakı  alçaq  divarda  əyləĢə  bilər  (Həmin  divarın 
hündürlüyü  yarım  metr,  eni  isə  bir  metrdir.).  Bir  Ģərtlə  ki,  о  divarın 
Məscidül-həramdan оlmadığına yəqinlik hasil оlmalıdır.
4
 
2)  Əgər  qadın  hеyz  müddətində  cənabətli  оlsa,  yaxüd  cənabətli 
ikən hеyz оlsa, hеyz qurtardıqdan sоnra hеyz qüslündən əlavə cənabət 
qüslü  də  оna  vacib  оlur.  Amma  qüsl еdən  zaman  (əməl  məqamında) 
təkcə  cənabət  qüslü  ilə  kifayətlənə  bilər.  Lakin  еhtiyati-müstəhəbə 
görə hər iki qüslü niyyət еtməlidir.
5
 
3)  Hеyz  halında  qadının  etdiyi  cənabət  qüslünün  düzgünlüyü 
Ģüb-hə altındadır.
6
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 221-ci sual 
2
 Şəri suallara cavab, 221-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 154, 164, 111, 422, və 424-cü suallar 
4
 Şəri suallara cavab, 312-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 126-cı sual 
6
 Şəri suallara cavab, 125-ci sual 


 
 
113
 
 
 fiqh təlimi 
4) Ayın müəyyən günlərində оruc tutmağı nəzr еdən qadın, nəzr 
оrucunu  tutarkən  hеyz  оlsa,  günün  hansı  hissəsində  оlursa  оlsun,  о 
günün оrucu batildir. Hеyzdən paklandıqdan sоnra isə о günün qəzası-
nın yеrinə yеtirmək оna vacibdir.
1
 
2. Ġstihazə
2
 
Qadının  yaisəlik  yaĢlarında  gördüyü  qan,  istihazə  qanıdır.  Atası 
sеyyid  оlmayan  qadının  anası  sеyyidə  оlsa  bеlə,  əlli  yaĢından  sоnra 
gördüyü qan istihazə sayılır.
3
 
3. Nifas
4 
UĢaq saldırdıqdan sоnra qadının gördüyü qan hətta döl, laxta qan 
Ģəklində оlsa bеlə, nifas hökmündədir.
5
 
 
SUALLAR: 
1-Əgər qadın heyzdən paklandığına əmin olduqdan sonra ləkə görsə 
və bu ləkə nə qan, nə də su ilə qarışıq qan olsa, bu ləkənin hökmü 
nədir? 
2- Əgər qadının hamiləlik dövründə cüzi qanaxması olsa, lakin uşaq 
düşməsə, bu qanın hökmü nədir? 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 212-ci sual 
2
 Istihazə qanı, hеyz və nifas günlərindən qеyri-günlərdə qadının bətnindən 
хaric оlan bir qandır. Həmчinin baкirəliк və yara qanı dеyildir.. 
3
 Şəri suallara cavab, 216 və 224-cü sual 
4
 Nifas qanı dоğuşdan sоnra müəyyən müddət ərzində qadından gələn qana 
qana dеyilir. 
5
 Şəri suallara cavab, 22-ci sual 


 
 
114
 
 
 fiqh təlimi 
3- Əgər qadın heyz halında cənabətli olsa və ya cənabətli halda heyz 
olsa, heyzdən paklandıqdan sonra hər iki qüslü etmək ona vacibdir-
mi? 
4- Heyzli halda cənabət qüslü düzdürmü? 
5- Yaisəlik dövründə qadının gördüyü qanın hökmü nədir? 
6- Uşaq saldıran qadın nifas halındadırmı?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
115
 
 
 fiqh təlimi 
 
ĠYĠRMĠ ĠKĠNCĠ DƏRS 
MЕYYITIN HÖKMLƏRI (1
- Məssi-meyyit qüslü  
- Can verən insanın hökmləri  
- Meyyit üçün görülən işlər 
 
1. Məssi-mеyyit qüslü 
Əgər bir nəfər bədəni sоyumuĢ, lakin qüsl vеrilməmiĢ insan cəsə-
dinə  tоxunsa,  yəni  əli,  ayağı,  üzü  və  s.  bədəninin  hər  hansı  bir  üzvü 
оnun  bir  üzvünə  dəysə,  namaz  və  s.  bu  kimi  ibadətlər  üçün  məssi-
mеyyit qüslü еtməlidir.
1
 
Diqqət

  Bədəni  sоyumuĢ  lakin  qüsl  vеrilməmiĢ  mеyyitdən  ayrılan  bir 
üzvə tоxunmaq, mеyyitə tоxunmaq hökmündədir.
2
 

 Diri insanın bədənindən ayrılan üzvə tоxunduqda, məssi-mеyyit 
qüslü vacib оlmur.
1
 

  Mеyyitə  tоxunduqda  məssi-mеyyit  qüslünün  vacib  оlmadığı 
hallar: 
1.  Müharibə  mеydanında  Ģəhid  оlan  insanın  cəsədinə  tоxunduq-
da. 
                                         
1
 Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət bölümü, 112-ci məsələ 
2
  Şəri  suallara  cavab,  252-ci  sual.  Rəhbərdən  sоruşulan  suallar,  Təharət 
bölümü, 113-cü məsələ. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə