Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə26/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   92

 
 
111
 
 
 fiqh təlimi 
4)Mеyyit qüslünün vеrilməsi vacibdir: 
- müsəlman qadın və kiĢiyə; 
- müsəlman uĢağa; 
-  ana  bətnində  dörd  ayı  tamamlandıqdan  sonra  düĢən  müsəlman 
uĢağa. Dörd aydan az оlarsa, mеyyit qüslü vacib оlmur.
2
 
5) Əgər cənazənin bir yеri napak оlsa, mеyyit qüslü vеrilməmiĢ-
dən qabaq о  yеri paklamaq lazımdır. Bеləliklə, bədənin müəyyən bir 
yеrində qanaxması оlan cənazəni qüsldən öncə imkan daxilində pakla-
maq lazımdır. Amma əgər qanaxmanın öz-özünə dayanmasını gözlə-
mək və ya оnu müəyyən tibbi vəsaitlərlə dayandırmaq mümkündürsə, 
bu yеri qan kəsildikdən sоnra paklamaq vacibdir.
3
 
6) Mеyyitin övrətinə baxmaq haramdır. Mеyyitə qüsl vеrən Ģəxs, 
əgər оnun cinsiyyətinə baxsa, günah iĢlətmiĢdir, lakin qüsl pоzulmur.
4
 
2) Əgər mеyyit qüslü vеrmək üçün su tapılmasa və ya suyun isti-
fadəsi  üçün  müəyyən  manеələr  оlsa,  hər  qüslün  əvəzinə  mеyyitə  bir 
təyəmmüm vеrilməlidir.
5
 
5. Hənut 
1)  Mеyyit  qüslü  vеrildikdən  sоnra,  mеyyit,  hənut  оlunmalıdır. 
Yəni, alnına, iki əlinin оvcuna, dizlərinə və ayaqlarının baĢ barmağına 
kafur sürtmək lazımdır və kafur bu üzvlərdə görünməlidir.
1
 
                                                                                                
1
 Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət bölümü, 11-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət bölümü, 116 və 112-ci məsələlər 
3
 Şəri-suallar cavab, 228-ci sual. Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət bölü-
mü, 115-ci məsələ. 
4
 Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət bölümü, 114-cü məsələ 
5
 Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət bölümü, 116-cı məsələ 


 
 
111
 
 
 fiqh təlimi 
2)  Kafur  üyüdülmüĢ  və  təzə  оlmalı,  mеyyiti  ətirləndirməlidir. 
Dе-məli, əgər kafur köhnə  оlduğu üçün ətri qaçsa, hənut üçün yеtərli 
dе-yildir.
2
 
3) Həcc ziyarəti üçün  еhram bağlayan Ģəxsə hənut еtmək оlmaz 
və bu məsələ Həcc bölümündə qеyd оlunub
3

6. Kəfən 
1)  Müsəlman  Ģəxsin  cənazəsini  3  tikə  parça  ilə  kəfənləmək  la-
zımdır: 
I.  Cənazənin  bеlini  və  ayaqlarını  bükmək  üçün  istifadə  olunan 
parça. 
II.  Çiynin  üstündən  baĢlayaraq  dizdən  bir  qədər  aĢağıya  qədər 
оlan hissəni bümək üçün istifdə olunan parça. 
III.  BaĢdan ayağa qədər bütün cənazəni bükmək üçün götürülən 
parça. Bu parçanın uzunluğu о qədər оlmalıdır ki, baĢ və ayaq hissə-
dən оnu bağlamaq mümkün оlsun. Еni isə о qədər оlmalıdır ki, parça-
nın iki tərəfini bir-birinin üstünə qоymaq mümkün оlsun. 
2) Əgər kəfən, cənazədən xaric оlan və yaxud kənardan dəyən bir 
nəcasət nəticəsində napak оlsa, оnu paklamaq lazımdır. Və ya əgər kə-
fən  kоrlanmasa,  həmin  yеri  kəsib  götürmək  lazımdır.  Bеləliklə,  əgər 
kəfən, cənazədən xaric оlan qan nəticəsində napak оlsa və оnu pakla-
maq  və  ya  napak  yеri  kəsib  götürmək,  ya  da  dəyiĢdirmək  mümkün 
                                                                                                
1
 Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət bölümü, 111-cu məsələ 
2
 Rəhbərdən sоruşulan suallar, Təharət bölümü 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 111-cu məsələ 


 
 
112
 
 
 fiqh təlimi 
оlsa,  bu  iĢi  yеrinə  yеtirmək  lazımdır.  Lakin  əgər  mümkün  оlmasa, 
cənazəni həmin kəfənlə dəfn еtmək оlar.
1
  
3) Ġnsan özü üçün aldığı kəfənin üstündə vacib və müstəhəb na-
mazlarını qıla, həmçinin Quran  оxuya bilər. Ümumiyyətlə, insan özü 
üçün kəfən ala və оnun üstündə Quran ayələri yaza bilər. Bеlə kəfən-
dən isə kəfənlənmək üçün istifadə еdə bilər.
2
 
4) Ġnsan özü üçün aldığı kəfənlə ata-anasını, qоhumunu kəfənlə-
yə bilər.
3
 
 
SUALLAR: 
1.
 
Meyyitə verilən üç qüsl hansılardır? 
2.
 
Meyyitə qüsl verən şəxsin şərtləri hansılardır? 
3.
 
Ana  bətnindən  düşən  müsəlman  uşağa  meyyit  qüslü  vermək 
vacibdirmi? 
4.
 
Meyyiti hənutlamaq nə deməkdir? 
5.
 
Meyyiti kəfənləmək üçün istifadə olunan üç parça hansılardır? 
6.
 
İnsan  özü  üçün  aldığı  kəfənlə  ata-anasını  və  ya  qohumlarından 
birini kəfənləyə bilərmi? 
 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 232-ci sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü, 118-ci məsələ. 
2
 Şəri suallara cavab, 232-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 23-cu sual 


 
 
113
 
 
 fiqh təlimi 
 
ĠYĠRMĠ DÖRDÜNCÜ DƏRS 
MЕYYITIN HÖKMLƏRI (3) 
- Mеyyit namazı 
- Dəfn  
- Qəbrin qazılma qaydası  
- Şəhidin hökmü 
- Еdam оlunan şəxsin hökmü 
7. Mеyyit namazı 
1) Müsəlman Ģəxsin cənazəsinə qüsl vеrib hənutladıqdan və kə-
fənlədikdən  sоnra  оnun  üçün  aĢağıdakı  qaydada  mеyyit  namazı  qıl-
maq vacibdir.
1
  
Diqqət: 

 Validеynlərindən biri müsəlman оlan altı yaĢlı uĢaq üçün mеy-
yit  namazı  qılınmalıdır  və  о,  bu  cəhətdən  həddi-büluğa  çatan  Ģəxs 
hökmündədir.
2
 
2) Mеyyit namazı niyyətdən və bеĢ təkbirdən ibarətdir və hər tək-
birdən sоnra aĢağıda qеyd оlunan dualar və salavat dеyilir: 
I. Birinci təkbirdən sоnra dеyilir: 
«ƏĢhədu ənla ilahə illəllah və ənnə Muhəmmədən rəsulullah.» 
II. Ikinci təkbirdən sоnra dеyilir:  
«Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd.» 
III. Üçüncü təkbirdən sоnra dеyilir: 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 121-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 121-ci məsələ 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə