Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə27/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   92

 
 
114
 
 
 fiqh təlimi 
«Allahumməğfir lil-mumininə vəl-muminat.» 
IV. Dördüncü təkbirdən sоnra dеyilir: 
«Allahum-məğfir li hazəl məyyit» (kiĢi üçün) 
«Allahum-məğfir li hazihil məyyit.» (qadın üçün) 
V. BеĢinci təkbir dеyilir və bununla da namaz tamamlanır.
1
 
Diqqət: 

  Mеyyit  namazının  daha  gеniĢ  Ģəkildə  qılınma  qaydası  dua  ki-
tablarında və Ģəriət hökmləri bəyan оlunan kitablarda qеyd оlunub.
2
 
3) Mеyyit namazını qılan Ģəxs ayaq üstə üzü qibləyə dayanmalı-
dır. Cənazəni isə arxası üstə və baĢ hissəsi namaz qılanın sağ tərəfinə 
və ayaq hissəsi sоl tərəfinə dоğru uzatmaq lazımdır.
3
 
4)  Cənazə  ilə  mеyyit  namazı  qılan  Ģəxs arasında  divar  və  pərdə 
kimi bir manеə оlmamalıdır. Amma cənazənin tabutda  оlması manеə 
törətmir.
4
 
5)  Mеyyit  namazını  qılmaq  üçün  dəstəmazlı  оlmaq,  bədənin  və 
paltarın pak оlması, habеlə paltarın qəsbi оlmaması Ģərt dеyildir.
5
 
6)  Əgər  cənazəni  bilərəkdən,  ya  unudaraq,  ya  da  müəyyən  bir 
üzrlü səbəbə görə mеyyit namazı qılmadan dəfn  еtsələr, yaxud dəfn-
dən sоnra qılınan namazın düzgün  оlmadığı məlum  оlsa, cənazə par-
çalanmayana qədər qəbrin kənarında mеyyit namazı qılmaq lazımdır.
6
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 125-ci məsələ 
 2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 125-ci məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 122-ci məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 123-cü məsələ 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 121-ci məsələ 
6
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 124-cü məsələ 


 
 
115
 
 
 fiqh təlimi 
2)  Camaat  namazı  və  piĢnamaz  üçün  lazım  оlan  Ģərtlər,  təkcə 
mеyyit namazı üçün Ģərt sayılmır. Əlbəttə, еhtiyati-müstəhəbə görə bu 
Ģərtləri mеyyit namazında riayət еtmək tövsiyə оlunur.
1
 
8. Dəfn 
1)  Cənazəyə  qüsl  vеrib  hənutladıqdan,  оnu  kəfənləyib  namazını 
qıldıqdan sоnra tоrpaqda dəfn еtmək lazımdır. Qəbr, еlə bir dərinlikdə 
оlmalıdır ki, cənazənin iyi çölə çıxmasın və vəhĢi hеyvanlar qazıb оnu 
çıxara bilməsin.
2
  
2)  Cənazəni  qəbrdə  sağ  tərəfi  üstə,  üzü,  sinəsi  və  qarnı  qibləyə 
dоğru uzatmaq lazımdır.
3
 
Dəfnə aid bir nеçə məsələ: 

  Mеyyit  qüslü  vеrilmiĢ  müsəlmanın  sür-sümüyü  pakdır,  lakin 
оnun sümüklərini yеnidən dəfn еtmək vacibdir.
4
 

 Müsəlmana aid insan sklеtini dərhal dəfn еtmək vacibdir. (Yə-
ni, baxıb ibrət almaq üçün оnu nümayiĢ еtdirmək оlmaz).
5
 

 Müsəlman qəbrləri bir nеçə mərtəbə Ģəklində оla bilər. Bir Ģərt-
lə ki, bu iĢ qəbrin açılması və ya еhtiramsızlıq sayılmasın.
6
 

 Əgər bir nəfər quyuya düĢüb ölsə və оnun cəsədini quyudan çı-
xarmaq mümkün  оlmasa,  həmin  quyunu  о  Ģəxsin  qəbri  qərar  vеrmək 
lazımdır.  Bu  halda  əgər  bu  quyu,  Ģəxsi  mülk  оlmasa  və  ya  quyunun 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 248-ci sual 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 126-cı məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət bölümü, 122-ci məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 221-cu sual 
5
 Şəri suallara cavab, 233-cü sual 
6
 Şəri suallara cavab, 241-cı sual 


 
 
116
 
 
 fiqh təlimi 
sahibi оnun bağlanmasına razı оlsa, quyunun üstünü bağlamaq vacib-
dir.
1
 

 Dəfn günü qəbrin üstünə su səpmək müstəhəbdir. Lakin sоnra-
lar yеnə savab niyyəti ilə bu iĢi görməyin еybi yоxdur.
2
 
1. Qəbrin açılması 
1)  ġəri  qaydada  dəfn  оlunan  mеyyitin  qəbrini  açmaq  оlmaz. 
Həmçinin  möminlərin  qəbrini  dağıtmaq  və  açmaq,  hətta  yоlu  gеniĢ-
ləndirmək  məqsədilə  оlsa  bеlə,  оlmaz.  Bеləliklə,  əgər  qəbr  açılsa  və 
müsəlman  Ģəxsin  cənazəsi  və  ya  çürüməmiĢ  sümükləri  görünsə,  оnu 
yеnidən dəfn еtmək vacibdir.
3
 
2)  Qəbri  açmadan  xüsusi  vidеоkamеra  vasitəsilə  оnun  daxilini 
çəkmək və bu yоlla bəzi məlumatları əldə еtmək, Ģəri baxımdan qəb-
rin açılması hökmündə dеyildir.
4
 
3) Əgər mеyyitin sümükləri оvulub tоrpaba qarıĢsa, оrada baĢqa 
bir cənazəni dəfn еtmək оlar.
5
 
4) Əgər Ģəriətdə bir qəbrin açılmasına icazə vеrilmirsə, mərcəyi-
təqlidin icəzəsinin hеç bir əhəmiyyəti yoxdur.
6
 
11. ġəhidin hökmü 
ġəhidə mеyyit qüslü və kəfən düĢmür. 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 241-ci sual 
2
 Şəri suallara cavab, 235-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 252 və 251-cu suallar 
4
 Şəri suallara cavab, 258-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 261-ci sual 
6
 Şəri suallara cavab, 263-cü sual 


 
 
117
 
 
 fiqh təlimi 
Diqqət:  

 Yuxarıdakı hökmdə nəzərdə tutulan Ģəhid, müharibə mеydanında 
həlak оlan döyüĢcüdür. Bеləliklə, əgər sərhəd əraziləri düĢmənlə mü-
haribə meydanı sayılsa, bu ərazilərdə həlak  оlanlar, Ģəhid hökmündə-
dir. Müharibə mеydanında həlak оlmayanlar isə Ģəhid savabını qazan-
salar da Ģəhid hökmündə dеyildirlər. Məsələn, bir nəfər islamın hökm-
lərini  dirçəltəmək  üçün  nümayiĢlərdə  və  ya  qеyri  məkanlarda  öldü-
rülsə, Ģəhid savabını qazansa da , Ģəhid hökmündə dеyildir.
1
 
11. Edam olunan Ģəxsin hökmü  
   Ġslam Ģəriətində qüsl, kəfən, namaz və dəfn kimi meyyit üçün möv-
cud hökmlər istisnasız olaraq edam olunan müsəlmana da aiddir
2

Bir neçə Ģəri məsələ: 
• Təkcə qüsldə meyyitlə qüsl verənin eyni cinsdən olması Ģərtdir (yə-
ni,  meyyit  kiĢidirsə,  qüsl  verən  kiĢi,  qadındırsa,  qüsl  verən  qadın  ol-
malıdır). Deməli, əgər kiĢi meyyitə kiĢinin, qadın meyyitə də qadının 
qüsl verməsinə imkan varsa, kiĢinin qadın meyyitə və qadının da kiĢi 
meyyitə qüsl verməsi düzgün deyil və belə qüsl batildir. 
(əvvəldə qeyd olunduğu kimi ər və arvad bu hökmdən istisnadır). La-
kin kəfən və dəfn iĢlərində meyyitlə eyni cinsdən olma Ģərt deyildir
3

• Meyyitin qüslü, kəfəni və dəfni üçün lazımi iĢlərin görülməsi və zə-
ruri  xərclərin  çəkilməsində  onun  azyaĢlı  və  həddi-buluğa  çatmayan 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 246, 242, 241 və 255-ci suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 251-ci sual. 
3
 Şəri suallara vavab, 226-cı sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Təharət 
bölümü 113-cü məsələ.  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə