Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə33/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   92

 
 
141
 
 
 fiqh təlimi 
3. Əgər bir heyvanın Ģəri qaydada kəsildiyi Ģübhəlidirsə, ətinin yeyil-
məsi  və  dərisindən  hazırlanmıĢ  paltarla  namaz  qılınması  baxımından 
«murdar» hökmündədir.  Lakin paklıq  və  napaklıq baxımından  «mur-
dar»  hökmündə  deyil  və  pakdır.  Bu  hökmü  bilməyən  Ģəxsin  buna 
riayət etmədən qıldığı namazlar düzdür. Deməli, Ģəri qaydada kəsilib-
kəsilmədiyi  məlum  olmayan  heyvanın  dərisindən  hazırlanmıĢ  paltar 
napak olmasa da,onunla qılınan namaz batildir
1

4)  Namazqılanın  paltarı  əti  haram  olan  heyvanın  hissələrindən 
olmamalıdır. 
1.  Namazqılan  Ģəxsın  palıtarı  əti  haram  olan  heyvanın  hissələrindən 
olmamalıdır. Hətta əgər belə heyvanın tükü namaz qılanın bədənınə və 
ya paltarına yapıĢmıĢ olsa, onun qüldığı namaz batildir
2

2. PiĢik kimi əti haram olan heyvanın ağız və burnunun suyu əgər na-
maz  qılan  Ģəxsin  bədəninə  və  ya  paltarına  dəyibsə,  namazı  batildir. 
Lakin əgər quruyub və tamamilə aradan gedibsə, namaz batil deyildir. 
Beləliklə,  əgər  əti  haram  olan  quĢların  nəcisi  namazqılanın  bədənınə 
və ya paltarına dəyibsə, onun qıldığı namaz batildir. Lakin əgər quru-
yub bədən və paltardan tökülübsə, onun qıldığı namaz düzdür
3

3.  Namazqılanın  bədənində  və  ya  paltarında  insan  tükü,  təri  və  ağız 
suyunun, həmçinin arı pətəyinin, mirvarinin və sədəfin olmasının heç 
bir maneəsi yoxdur
4

                                         
1
 Şəri suallara cavab, 421 və 431-ci sual. 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namz bölümü, 185-ci məsələ. 
3
 Şəri suallara cavab, 441-ci sual. Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz 
bölümü, 186-cı məsələ. 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, 182-ci məsələ. 


 
 
141
 
 
 fiqh təlimi 
4. Əgər insan müəyyən bir paltarın əti halal, yoxsa haram olan heyva-
nın hissələrindən olduğu barədə Ģəkk etsə, bu paltarla namaz qılmağın 
eybi yoxdur
1

 
SUALLAR: 
1.  Qadınlar  namaz  qılarkın  bədənlərinin  hansı  hissələrini  örtmə-
lidirlər? Namazda qolu qısa paltar geyinmək və corab geyinməmək 
olarmı? 
2. Əgər qadın namaz əsnasında saçının göründüyünü başa düşsə və 
dərhal örtsə, namazını yenidən qilmalıdır? 
3. Namazqılanın paltarının şərtləri hansılardır? 
4.  Əgər  namazqılan  namaz  əsnasında  bədəninin  və  ya  paltarının 
napak olduğunu başa düşsə, nə etməlidir? 
5. Əgər bir nəfər xüms düşən bir paltarda bir müddət namaz qılsa, 
namazının hökmü nədir? 
6. Əgər namazqılanın üstündə pişiyin tükü və ya ağzının suyu olsa, 
namazı batildirmi?   
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 188-ci məsələ. 


 
 
142
 
 
 fiqh təlimi 
ĠYĠRMĠ DOQQUZUNCU DƏRS 
NAMAZQILANIN PALTARI (2
- Namazqılanın paltarının şərtləri (
2
- Namazqılanın paltarının paklığı şərt olunmayan hallar 
 
5) Qızıl sapla toxunmuĢ parçadan olmamalıdır. 
1. KiĢilərə qızıl sapla toxunmuĢ parçadan paltar geyinmək haramdır və 
bu paltarda qıldığı namaz da batildir.  Lakin qadınlar üçün qızıl sapla 
toxunmuĢ parçadan paltar geyinməyin istər namazda, istərsə də digər 
hallarda heç bir eybi yoxdur
1

2.  KiĢilərə  qızıl  boyunbağı,  üzük  və  saat  taxmaq  haramdır  və  vacib 
ehtiyata görə bu zinət əĢyaları ilə qüldığı namaz batildir
2

Diqqət: 
•  KiĢilərə qızıl sapla toxunmuĢ parçadan paltar geyinmək və  ya qızıl 
boyunbağı taxmaq təkcə zinət sayıldığı təqdirdə deyil, hər bir halda və 
hər  hansı  bir  məqsədlə  haramdır.  Məsələn,  camaatın  nəzərində  zinət 
deyil, evlilik niĢanəsi sayılan qızıl niĢan üzüyü, qızıl saat və s. bu kimi 
əĢyaları  taxmaq  kiĢiyə  haramdır.Yaxud,  heç  kim  görməsə  belə,  yenə 
də onlardan istifadə etmək kiĢiyə haramdır.  
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 181-cu məsələ. 
2
 Şəri suallara cavab, 442 və 444-cü suallar.Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Namaz bölümü, 111-cı məsələ. 


 
 
143
 
 
 fiqh təlimi 
Lakin  qızıl  diĢ  qoydurmağın  və  ya  cərrahiyyə  əməliyyatında  çıxarıl-
mıĢ  sümüyün  yerinə  qızıl  sümükdən  istifadə  edilməsinin    maneəsi 
yoxdur
1

• Qısa bir müddət ərzində belə, məsələn, təkcə toy günü kiĢilərə qızıl-
dan zinət əĢyaları taxmaq haramdır
2

• Əgər ağ qızıl adlanan metal elə sarı qızıl olub müəyyən bir kimyəvi 
maddənın  təsiri  nəticəsində  rəngi  dəyiĢilibsə,  sarı  qızıl  hökmündədir. 
Lakin əgər bu metalın tərkibində sarı qızıl çox az olduğu üçün ürfdə 
onu sarı qızıl adlandırmırlarsa, kiĢilərin ondan istifadə etməyinin eybi 
yoxdur
3

• Platin, qızıl sayılmır və qızıl hökmündə də deyildir. Odur ki, ondan 
kiĢilərin istifadə etməsinin maneəsı yoxdur
4

6) Əgər namazqılan kiĢidirsə, paltarı xalis ipəkdən olmamalıdır. 
Ümumiyyətlə kiĢiyə xalis ipəkdən paltar geyinmək haramdır. Namaz-
da da kiĢi xalis ipəkdən paltar geyinə bilməz, hətta onun araqçını, co-
rabı,  paltarının  astarı  belə  ipəkdən  olmamalıdır.  Lakin  xalis  ipəkdən 
olan  cib  dəsmalı  və  s.  bu  kimi  Ģeylərin  onun  üstündə  olması  namazı 
batil etmir
5

 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 444 və 446-cı suallar. 
2
 Şəri suallara cavab, 445-ci sual. 
3
 Şəri suallara cavab, 443-cü sual. 
4
 Şəri suallara cavab, 443-cü sual. 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar,Namaz bölümü 111-ci məsələ. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə