Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə36/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   92

 
 
152
 
 
 fiqh təlimi 
III. O məkanda dayanmaq haram olmamalıdır.  
Namazqılan Ģəxs, elə məkanda namaz qılmalıdır ki, orada dayanmaq 
haram olmasın. Məsələn, insanın həyatı təhlükədə olan yerdə; uçmaq 
üzrə  olan  bir  divarın  kənarında.  Həmçinin  üzərində  əyləĢmək  və  da-
yanmaq  haram  olan  əĢyaların  üstündə  namaz  qılmamalıdır,  məsələn 
hər tərəfində Allahın adı, Quran ayələri yazılan bir xalçanın üstündə.
1
 
IV.  Peyğəmbərin  (s)  və  məsum  imamların  (ə)  qəbrindən  öndə 
olmamalıdır
Peyğəmbərin (s) və imamların (ə) qəbrindən öndə dayanıb namaz qıl-
maq olmaz. Lakin qəbrin kənarında namaz qılmağın eybi yoxdur.
2
 
V. Səcdə yeri pak olmalıdır. 
Səcdə yeri pak olmalıdır, lakin səcdə yerindən qeyri məkanların napak 
olması  namaz  üçün  maneə  törətmir  və  belə  məkanda  qılınan  namaz 
düzdür.
3
 
VI. Namazqılanın məkanı onun bədəninin və ya paltarının napak-
lığına bais olmamalıdır. 
Əgər  namazqılanın  məkanı  napakdırsa,  elə  olmamalıdır  ki,  napaklıq 
onun bədəninə və ya paltarına sirayət etsin. 
Beləliklə, əgər namaz qılanın məkanı səcdə yerindən savayı napak ol-
sa, lakin napaklıq sirayət edəcək bir həddə yaĢ olmasa, o yerdə namaz 
qılmağın heç bir eybi yoxdur.
4
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 215-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar,Namaz bölümü, 216-cı məsələ 
3
  Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 212-ci məsələ 
4
  Şəri suallara cavab, 228-ci məsələ 


 
 
153
 
 
 fiqh təlimi 
VII. Vacib ehtiyata görə, namazda qadınla kiĢi arasında bir qarıĢ 
məsafə olmalıdır. 
Vacib ehtiyata görə, namaz qılarkən qadınla kiĢi arasında bir qarıĢ mə-
safə olmalıdır. Əgər qadınla kiĢi yanaĢı dayansalar, yaxud qadın kiĢi-
dən  öndə  dayansa,  hər  ikisinin  namazı  düzdür  (Lakin  ehtiyata  riayət 
olunsa, daha yaxĢıdır).
1
 
VIII. Namazqılanın məkanı düz yer olmalıdır. 
Namaz  qılanın  səcdə  yeri  dizlərinin  və  ayaq  barmaqlarının  qoyduğu 
yerdən dörd bağlı barmaqdan hündür və ya alçaq olmamalıdır.
2
 
Namazqılanın məkanı barədə iki məsələ 

 
Kəbə  evinin  içərisində  vacib  namazı  qılmaq  məkruhdur.  Damında 
isə, vacib ehtiyata görə namaz qılınmasın.
3
 

 
ġəkilli səccadənin üstündə və ya Ģəkilli möhür ilə namaz qılmağın 
öz-özlüyündə  heç  bir  maneəsi  yoxdur.  Lakin  əgər  bu  məsələ,  Ģiəliyə 
irad  tutulmasına  bais  olacaqsa,  belə  səccadələri  və  möhürləri  istehsal 
etmək və namazda onlardan istdifadə etmək olmaz. Eləcə də əgər na-
mazqılanın fikrini yayındırsa və hüzuri-qəlbə xələl gətirsə, belə səcca-
də və möhürlərdən istifadə etmək məkruhdur.
4
 
 
 
 
                                         
1
  Şəri suallara cavab, 324-cü sual Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz 
bölümü, 211-cu məsələ 
2
  Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 211-cu məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 211-cu məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 322-ci sual 


 
 
154
 
 
 fiqh təlimi 
SUALLAR: 
1.  Maşında  bədən  qeyri-ixtiyari  tərpəndiyi  üçün  namaz  qılmağın 
hökmü nədir? 
2.  Əgər  namazqılanın  makanı  pak  olmasa  və  təkcə  səcdə  yeri  pak 
olsa, namazı düzdürmü? 
3. Hər tərəfində Allahın adı və Quran  ayələri yazılan xalçanın üs-
tündə namaz qılmağın hökmü nədir? 
4. Namazda kişilər qadınlardan hökmən öndə dayanmalıdırlarmı? 
5. Vacib namazı Kəbə evinin daxilində qılmağın hökmü nədir? 
6. Şəkilli səccadənin üstündə və ya şəkilli möhür ilə namaz qılmağın 
hökmü nədir? 
 
 
 


 
 
155
 
 
 fiqh təlimi 
OTUZ ĠKĠNCĠ DƏRS 
MƏSCĠDĠN HÖKMLƏRĠ (1) 
Məscidə qarĢı haram olan əməllər  
1. Məscidə qarĢı haram əməllər bunlardır: 
- Məscidi napak etmək 
- Ġsraf sayıldığı halda məscidi qızılla zinətləndirmək 
- Məsciddə onun Ģəninə yaraĢmayan iĢlər görmək 
- Kafirlərin məscidə daxil olması haramdır 
- Məscidi sökmək 
- Məscidin vəqfində müəyyən edilən Ģərtlərə əməl etməmək 
1. Məscidi napak etmək haramdır. 
Məscidin yerini, tavanını, divarlarını və damını napak etmək haramdır 
və əgər napak olarsa, dərhal oranı paklamaq vacibdir.
1
 
Diqqət: 

 
Tərk edilmiĢ, sökülmüĢ və qəsb edilmiĢ məscidin yerində baĢqa bir 
bina  tikilibsə,  yaxud  tərk  edildiyi  üçün,  məsələn,  bir  kəndin  əhalisi 
oranı tərk edib, baĢqa yerdə məskunlaĢdığı üçün artıq oradakı məscid 
xarabalığa çevrilibsə və artıq yenidən bərpa olunacağına ümid yoxdur-
sa,  o  yeri  napak  etmək  haram  deyil.  Amma  müstəhəb  ehtiyata  görə 
napak edilməsin.
 1
 
 
 
                                         
1
 (Şəri suallara cavab, 416-cü sual Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz 
bölümü, 211-cu məsələ) 


 
 
156
 
 
 fiqh təlimi 
2. Ġsraf sayıldığı halda məscidi qızıl ilə zinətləndirmək haramdır. 
Ġsraf sayılmadığı təqdirdə isə məkruhdur.
2
 
3. Məsciddə onun Ģəninə yaraĢmayan iĢlər görmək olmaz.  
Odur ki, məsciddə idman və məĢq etmək olmaz. Həmçinin əgər məs-
ciddə  musiqi  səsləndirmək  onun  Ģəninə  yaraĢmırsa,  hətta  bu  musiqi, 
“mütrib musiqi” (eyĢ-iĢrət məclislərinə xas olan musiqilər) olmasa be-
lə, bu iĢi görmək haramdır.
3
 
4. Kafirlərin məscidə daxil olması. 
Kafirlərə  müsəlmanların  məscidlərinə  tarixi  abidələrin  müĢahidəsi 
məqsədilə belə daxil olmaq olmaz. 
Məscidlər  arasında  da  heç  bir  fərq  yoxdur  ki,  bu  məscid  “Məscidül-
həram”, yaxud da digər məscidlərdən biri olsun. 
Həmçinin, kafirlərin məscidə daxil olması məscidə hörmətsizlik sayıl-
sa da, sayılmasa da, yenə də haramdır.
4
  
5. Məscidi sökmək olmaz. 
Məscidin binasını və ya onun bir hissəsini sökmək olmaz. Lakin çox 
böyük əhəmiyyəti olan bir iĢ üçün buna icazə verilir.
5
 
Diqqət: 

 
Məscid  sökülsə  elə  onun  yeri  məscid  hökmündədir  və  bu  yerdə 
məscidin hökmləri riayət olunmalıdır. Lakin əgər sökülmüĢ və ya tərk 
edilmiĢ bir məscidin yerində baĢqa bir bina tikilibsə, yaxud tərk olun-
                                                                                                
1
 (Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 212-ci məsələ) 
2
 (Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 213-cü məsələ) 
3
 (Şəri suallara cavab, 313, 312 və 311-cu suallar) 
4
 (Şəri suallara cavab, 411-cu sual) 
5
 Şəri suallara cavab, 413 və 413-cü sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə