Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə46/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   92

 
 
194
 
 
 fiqh təlimi 
oxumağa  adət  edən  və  Təsbihati-ərbəəni  oxumağı  qərara  alan  Ģəxsin 
hökmü belədir.
1
 
4. Əgər insan namazın üçüncü və dördüncü rəkətində qəflət üzündən 
Surəni  də  oxusa  və  namazı  qılıb  qurtardıqdan  sonra  səhvini  baĢa 
düĢsə, namazı düzdür və yenidən qılmağa ehtiyac yoxdur.
2
 
5. Əgər namazqılan Ģəxs ayaq üstə ikən Həmd və ya Təsbihati-ərbəəni 
oxuduğuna  Ģəkk  etsə,  onu  oxumalıdır.  Lakin  əgər  müstəhəb  olan 
“istiğfar”ı (yəni, “əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh” cümləsi) dediyi 
zaman Ģəkk etsə ki, Təsbihati-ərbəəni oxuyub, yoxsa yox, onu oxumaq 
lazım deyildir.
3
 
6. Əgər namazqılan üçüncü və dördüncü rəkətin rükusunda Həmdi və 
ya Təsihati-ərbəəni oxuduğuna Ģəkk etsə, öz Ģəkkinə etina etməməli-
dir. Lakin əgər rükuya əyilərkən rüku səviyyəsinə çatmamıĢ Ģəkk etsə, 
vacib ehtiyata görə qalxmalı və Həmdi və ya Təsbihati-ərbəəni demə-
lidir.
1
 
 
SUALLAR: 
1. Günün vacib namazlarının qiraətində nə oxunur? 
2.  Hər  kim  hökmü  bilmədiyinə  görə  “Fil”  və  “İnşirah”  surələrini 
Həmddən sonra təklikdə oxusa, nə etməlidir? 
3.  Vacib  namazlarda  vacib  səcdəsi  olan  surələri  oxumağın  hökmü 
nədir? 
                                         
1
  Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 264-cü məsələ 
2
  Şəri suallara cavab, 421-ci sual 
3
  Şəri suallara cavab, 466-cı sual 


 
 
195
 
 
 fiqh təlimi 
4. Müstəhəb namazlarda Həmddən sonra Surə oxunurmu? 
5. Təsbihati-ərbəəni üç dəfə, yaxud üç dəfədən az və ya çox dediyinə 
tərəddüd edən şəxsin hökmü nədir? 
6. Əgər insan namazın üçüncü və dördüncü rəkətində qəflət üzün-
dən  Surəni  də  oxusa  və  namazı  qılıb  qurtardıqdan  sonra  səhvini 
başa düşsə, namazı yenidən qılmalıdır? 
 
  
                                                                                                
1
  Şəri suallara cavab, 462-ci sual 


 
 
196
 
 
 fiqh təlimi 
QIRX BĠRĠNCĠ DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (7) 
Namazın vacib əməlləri «4» 
4. Ucadan və ya ahəstə qiraət etmək (cəhr və ixfat): 
 
                                 
                           
                                                             
                                                                                      
                                                                                        
                                                                                      
                                                                 
                                                          
                                                                                                            
                                                          
                                                          
                                                          
                                     
                           
                                                                                                       
                            
                            
 
1. KiĢilərə sübh, məğrib və iĢa namazlarının Həmd və Surəsini ucadan 
oxumaq,  zöhr  və  əsr  namazlarının  Həmd  və  Surəsini  isə  ahəstə  oxu-
maq vacibdir. Qadınlar da zöhr və əsr namazlarının Həmd və Surəsini 
ahəstə oxumalıdırlar, lakin sübh, məğrib və iĢa namazlarının Həmd və 
Cəhr 
və 
Ġxfat
 
Birinci və ikinci 
rəkətdə Həmd və 
Surəni oxuyarkən
 
Sübh, məğrib və 
iĢa namazlarında
 
Namazqılan kiĢidirsə, ucadan 
oxumalıdır.
 
Namazqılan qadındırsa, 
ucadan və ya ahəstə oxuya 
bilər. Lakin əgər səsini 
naməhrəm eĢidirsə, ahəstə 
oxumağı yaxĢıdır
 
Zöhr və əsr namazlarında “Bismillahir 
rəhmanirrəhim”dən baĢqa ahəstə oxunmalıdır. 
Ġstər namazqılan kiĢi olsun, istər qadın.
 
Üçüncü və dördüncü rəkətlərdə: həm qadın, həm də kiĢi istər 
Təsbihati-ərbəəni, istərsə də Həmdi ahəstə oxumalıdır. Namazı 
tək qıldığı halda “Bismillahir rəhmanir rəhim”i ucadan deyə 
bilər. Hərçənd ehtiyati- müstəhəbə görə ahəstə deməlidir. 
Camaat namazında bu ehtuyat vacibdir.
 


 
 
197
 
 
 fiqh təlimi 
Surəsini  həm  ucadan,  həm  də  ahəstə  oxuya  bilərlər.  Əgər  naməhrəm 
səslərini eĢidərsə, ahəstə oxusalar yaxĢıdır.
1
 
2. Namazın üçüncü və dördüncü rəkətlərində Təsbihati-ərbəəni və ya 
Fatihə  surəsini  ahəstə  oxumaq  həm  qadına,  həm  də  kiĢiyə  vacibdir. 
Əgər  bu  rəkətlərdə  Fatihə  surəsini  oxusa,  namazı  tək  qıldığı  halda 
“Bismillahir-rəhmanir-rəhim” ayəsini ucadan deyə bilər, hərçənd müs-
təhəb ehtiyata görə, ahəstə deməlidir. Camaat namazında isə vacib eh-
tiyata görə bu ayəni də ahəstə deməlidir.
2
  
Diqqət: 

 
Göründüyü kimi sübh, məğrib və iĢa namazlarının birinci və ikinci 
rəkətlərində Həmd və Surəni ucadan oxumaq, zöhr və əsr namazların-
da  Həmd  və  Surəni  ahəstə  oxumaq,  həmçinin  üçüncü  və  dördüncü 
rəkətlərdə Həmdi və ya Təsbihati-ərbəəni ahəstə oxumaq vacibdir. La-
kin  namazqılan  yovmiyyə  namazlarının  digər  vacib  zikrlərini,  məsə-
lən,  rükunun  və  səcdənin  zikrlərini,  təĢəhhüdü,  salamları  və  s.  həm 
ucadan, həm də də ahəstə oxuya bilər.
3
 

 
Vacib namazlar istər vaxtında qılınsın (əda olsun), istərsə də qəza 
qılınsın – qəza namazı ehtiyata görə qılınsa belə – qiraətin ucadan və 
ahəstə oxunmasına riayət olunmalıdır.
4
 

 
O  yerlərdə  ki,  namazın  qiraəti  ucadan  oxunmalıdır  qəsdən  ahəstə 
oxunsa,  yaxud  əksinə,  ahəstə  oxunmalıdır,  qəsdən  ucadan  oxunsa, 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 458, 451, 461, 461 və 421-ci -ci suallar, Rəhbərdən 
soruşulan suallar, Namaz bölümü, 253 və 254-cü məsələlər 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 263-cü məsələ 
3
 Şəri suallara cavab, 452-ci sual 
4
 Şəri suallara cavab, 451 və 461-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə