Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə47/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   92

 
 
198
 
 
 fiqh təlimi 
namaz  batildir.  Lakin  əgər  namazqılan  hökmü  unutsa  və  ya  bilməsə, 
namazı  düzdür.  Həmçinin  Həmd  və  Surəni  oxuyarkən  səhvini  baĢa 
düĢsə  (yəni,  ucadan  oxumalıdırsa,  ahəstə  oxumuĢdur.  Yaxud  ahəstə 
oxumalıdırsa,  ucadan  oxumuĢdur),  qaydaya  zidd  oxuduğu  miqdarı 
yenidən qayda üzrə oxumaq lazım deyildir.
1
  

 
Hər  kim  Həmd  və  Surəni  oxuyarkən  səsini  həddən  artıq  ucaltsa, 
sanki fəryad çəkir, namazı batildir.
2
 
5) Qiraətin vacibatları: 
1.  Qiraət  zamanı  sözləri  tələffüz  etmək  vacibdir.  Odur  ki,  sözləri 
tələffüz etmədən ürəkdə oxumaq, yəni sözləri ürəkdən keçirmək kifa-
yət deyildir. Qiraətdə meyar budur ki, insan, dildə tələffüz etdiyini  – 
əgər  qulağı  ağır  eĢitmirsə  və  ya  ətrafda  səs-küy  yoxdursa  –  özü 
eĢitsin.
3
  
Diqqət: 

 
Anadangəlmə danıĢıq qabiliyyətini itirən lakin digər duyğuları sağ-
lam  olan  Ģəxs,  namazını  əl  iĢarələri  ilə  qıla  bilər  və  qıldığı  namaz 
düzdür.
4
 
2.  Qiraət,  düzgün  və  səhvsiz  olmalıdır.  Əgər  bir  Ģəxs  heç  cür  onu 
düzgün  Ģəkildə  öyrənə  bilmirsə,  bacardığı  kimi  qiraət  etməlidir. 
Ehtiyati-müstəhəbə görə belə Ģəxs, camaat namazı qılmalıdır.
1
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 458 və 451-cu suallar, Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Namaz bölümü, 255-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 256-cı məsələ 
3
 Şəri suallara cavab, 468-ci sual, Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz 
bölümü, 226-cı məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 421-cu sual 


 
 
199
 
 
 fiqh təlimi 
     Diqqət: 

 
Həmd və Surəni, həmçinin namazın digər sözlərini yaxĢı bilməyən, 
lakin  öyrənməyə  imkanı  olan  Ģəxs,  əgər  namaz  vaxtı  geniĢdirsə,  bu 
sözləri öyrənməlidir. Lakin əgər vaxt dardırsa, vacib ehtiyata görə im-
kan daxilində camaat namazı qılmalıdır.
2
 

 
Düzgün  qiraət  ərəb  dilinin  qaydalarına  riayət  etmək  və  hərfləri 
məxrəcindən elə bir Ģəkildə tələffüz etməkdir ki, ərəblər onu düzgün 
tələffüz hesab etsinlər.
3
 

 
Qiarətdə, təcvid qaydalarına riayət etmək Ģərt deyildir.
4
 

 
Əgər  namazqılan  Ģəxs,  Həmd  və  Surənin  sözlərindən  birini  bil-
məsə, ya bilərəkdən bir sözü deməsə,  ya bilərəkdən bir hərfin yerinə 
digər bir hərf desə, məsələn “zad” hərfinin yerinə “za” hərfini tələffüz 
etsə, yaxud da hərəkələri dəyiĢsə, hərfi təĢdidli oxumasa, namazı ba-
tildir.
5
 

 
Həmd  və  Surəni,  həmçinin  namazın  digər  sözlərini  səhv  oxuyan 
Ģəxs, məsələn “yuləd” sözünü “yulid” kimi oxuyan Ģəxs, əgər bilərək-
dən səhv oxuyubdursa və ya cahili-müqəssidirsə (öyrənə bildiyi halda 
düzgün qiraəti öyrənməyibdir), qıldığı namazlar batildir. Əks təqdirdə, 
qıldığı  namazlar  düzdür.  Bu  Ģəxs  əgər  düzgün  qiraət  etdiyinə  əmin 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 462 və 468-ci suallar, Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Namaz bölümü, 252-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 258-ci məsələ 
3
 Şəri suallara cavab, 581-cu sual 
4
 Şəri suallara cavab, 511-ci sual 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 251-cu məsələ 


 
 
211
 
 
 fiqh təlimi 
olub  namaz  qılıbsa,  qıldığı  namazlar  düzdür  və  yenidən  qəzasını 
qılmaq lazım deyil.
1
 

 
“Maliki yəvmiddin” ayəsində “maliki” sözü “məliki” kimi də qiraət 
olunmuĢdur. Odur ki, ehtiyat ünvanında bu sözün iki Ģəkildə oxunma-
sının eybi yoxdur.
2
 

 
Əgər  namazqılan  Ģəxs,  namazda  qiraət  zamanı  bir  ayəni  digər 
ayəyə  vəsl  etmək  (bitiĢdirmək)  istəsə,  ayənin  sonuncu  hərəkəsini 
tələffüz  etməsi  lazım  deyildir.  Məsələn,  belə  deyə  bilər:  “Maliki 
yəvmiddin  iyyakə  nəbudu  və  iyyakə  nəstəin”.  Buna  “sükunla  vəsl” 
deyilir. Həmçinin ayəni təĢkil edən sözlərin sonucu hərəkəsi barədə də 
hökm belədir. Hərçənd burada ehtiyati-müstəhəbə görə “sükunla vəsl” 
olunmasa yaxĢıdır.
3
 

 
Əgər  namazqılan  Ģəxs  “ğəyril  məğzubi  ələyhim”i  deyib  dayansa, 
yəni,  vəqf  etsə,  sonra  “vələzzallin”i  qiraət  etsə,  bir  halda  bu  vəqf 
düzgün  sayılar  ki,  yaranan  fasilə  cümlənin  bütövlüyünə  xələl 
gətirməsin.
4
 

 
Əgər namazqılan bir ayəni oxuyub qurtardıqdan sonra onu düzgün 
oxuduğuna Ģəkk etsə, öz Ģəkkinə etina etməməlidir. Həmçinin ayədən 
bir  cümləni  oxuduqdan  sonra  onu  düzgün  oxuduğuna  Ģəkk  etsə, 
məsələn “iyyakə nəbudu”nu oxuduqdan sonra Ģəkk etsə, Ģəkkinə etina 
etməməlidir.  Əlbəttə,  bütün  bu  hallarda  oxuduqlarından  nəyinsə 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 426-cı sual 
2
 Şəri suallara cavab, 463-cü sual 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 261-ci məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 461-ci sual 


 
 
211
 
 
 fiqh təlimi 
düzgünlüyünə  Ģəkk etsə, ehtiyat ünvanında  yenidən oxumağının eybi 
yoxdur.
1
 
3.  Həmd  və  Surə,  həmçinin  Təsbihati-ərbəə  oxunulan  zaman  bədən 
hərəkətsiz  olmalıdır.  Əgər  namazqılan  bir  qədər  önə  və  ya  geriyə, 
yaxud sağa və ya sola hərəkət etmək istəsə, hərəkət etdiyi an oxuduğu 
sözləri və zikrləri saxlamalıdır.
2
 
6) Qiraətin bir sıra müstəhəb və məkruh əməlləri:                       
                              1.  Birinci  rəkətdə  Həmddən  qabaq  “Əuzu  billahi 

       
.....  
 
                      minəĢ- Ģəytanir- racim”  demək;                 
                              2. Zöhr və əsr namazlarının birnci və ikinci rəkətlə-
.......  
                   rində  “Bismillahir-rəhmanir-rahim”i ucadan demək;   
                              3.  Həmd  və  Surəni  aram-aram  və  tələsmədən  oxu-
.......   
   
                 maq
                              4.  Hər  ayənin  sonunda  vəqf  etmək,  yəni  sonrakı 
........   
                   ayəyə bitiĢdirməmək;  
                              5.  Həmd  və  Surəni  oxuyarkən  ayələrin  mənalarına 
......    
                    diqqət etmək;  
                              6. Həmdi oxuduqdan sonra “Əlhəmdu lillahi rəbbil 
...... 
                  aləmin” demək; istər camaat namazında, istər də tək  
.........  
                  halda (furada) qılınan namazda.  
                             Ġstər piĢnamaz olsun, istərsə də iqtida edən.                                            
                              2.  “Ġxlas”  surəsini  oxuduqdan  sonra,  1,  2  və  ya  3 
......    
                    dəfə “kəzalikə rəbbi” cümləsini demək; 
                              8. Həm Həmdi, həm də Surəni oxuduqdan sonra bir 
........       
               qədər dayanmaq, sonra namazı davam etdirmək;   
                               1.  Üçüncü  və  dördüncü  rəkətdə  Təsbihati-ərbəəni 
....... 
                      dedikdən sonra BağıĢlanma diləmək və demək: 
.................  
           “Əs-təğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh” Yaxud “Alla-
........                       
humməğfir li”.    
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 268-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 232-ci məsələ 
Qiraətin bir sıra 
müstəhəb əməlləri
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə