Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə52/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   92

 
 
218
 
 
 fiqh təlimi 
Vacib  ehtiyata  görə  əgər  paltarı  pambıq  və  kətan  parçadandırsa  və 
onun  üzərinə  səcdə  etmək  mümkündürsə,  bu  parçalardan  olan  digər 
əĢyalara səcdə etməsin. 
Əgər pambıq və kətan parçadan olan heç bir Ģeyi əldə edə bilməsə, va-
cib ehtiyata görə əlinin üstünə səcdə etsin.
1
 
11) Əgər namazqılan namaz əsnasında üzərinə səcdə etdiyi əĢyanı itir-
sə və namazda ikən yaxınlığında üzərinə səcdənin düzgün olduğu heç 
bir  Ģeyi  əldə  edə  bilməsə,  bu  halda  əgər  namaz  vaxtı  geniĢdirsə, 
namazı kəsməlidir. Lakin əgər vaxt dardırsa, əvvəlki məsələdə deyilən 
ardıcıllığa riayət etməlidir.
2
 
11) Əgər insan təqiyyə etmək məcburiyyətindədirsə, xalça və s. bu ki-
mi əĢyaların üzərinə səcdə edə bilər və namaz üçün xəlvət bir məkan 
axtarmağa ehtiyac yoxdur. 
Lakin əgər həmin məkanda zəhmətə düĢmədən həsir, daĢ və bu kimi 
əĢyaların üzərinə səcdə etmək imkanı varsa, vacib ehtiyata görə bu əĢ-
yaların üzərinə səcdə etməlidir.
3
 
12) Əgər birinci səcdəni yerinə yetirərkən möhür alına yapıĢsa, ikinci 
səcdəyə  gedərkən  möhürü  alından  qopardıb,  yerə  qoymaq  lazımdır. 
Əgər belə etməsə və ikinci səcdəni möhür alnına yapıĢmıĢ halda yeri-
nə yetirsə, düzgün deyil.
1
 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 321-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 322-ci məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 312-ci məsələ 


 
 
219
 
 
 fiqh təlimi 
Diqqət: 

 
Ən yaxĢı səcdə, torpaq və yerin üzərinə edilən səcdədir. Bu, Allah-
Taala  qarĢısında  xüzu  və  xüĢunun  ən  yüksək  dərəcəsidir.  SeyyidüĢ-
Ģühəda Ġmam Hüseynin (ə.s) türbəti isə torpaqların ən fəzilətlisidir.
2
  
4) Səcdənin bəzi müstəhəb əməlləri: 
 
                                 1.Səcdədən  əvvəl  və  sonra  “Təkbir”  demək              
............     
                müstəhəbdir. Bir Ģərtlə ki, təkbir deyərkən bədən  
..................     
           hərəkətsiz olmalıdır.  
                                 2.Ġki səcdə arasında “Əstəğfirullahə rəbbi və ətu-
..............     
              bu iləyh” demək müstəhəbdir. Yenə də bu sözləri  
............         
             deyərkən bədən hərəkətsiz olmalıdır. 
Səcdənin bəzi            3. Səcdəni uzatmaq, zikrlər demək, dünya və 
müstəhəb  əməlləri      axirət  hacətlərini  istəmək  və  salavat  göndərmək 
..............    
                müstəhəbdir.                                                       
                                 4. Səcdədən qalxıb sol ayaq üzərində əyləĢmək və 
............     
             sağ ayağın üstünü sol ayağın altına qoymaq müs-
...........      
                təhəbdir.
1
 
 
 
 
 
                                                                                                
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 321-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 311-cu məsələ 


 
 
221
 
 
 fiqh təlimi 
Diqqət: 

 
Səcdədə Quran oxumaq məkruhdur (savabı azdır).
2
 
Səcdənin iki hökmü: 
I.  Allahdan  qeyrisinə  səcdə  etmək  haramdır.  Məsum  Ġmamların  (ə.s) 
hərəmlərinin  qapısı  ağzında  səcdə  etmək,  Allaha  Ģükr  səcdəsi  etmək 
niyyətilə olsa, eybi yoxdur. Əks təqdirdə haramdır.
3
 
II. Vacib səcdəsi olan surələrdəki səcdə ayəsini oxuduqda və ya eĢit-
dikdə ayə tamamlanan kimi dərhal səcdəyə getmək lazımdır. Əgər in-
san, səcdə etməyi unutsa, yadına düĢən kimi səcdəni yerinə yetirməli-
dir. 
Diqqət:                    1. Səcdə surəsi, 15-ci ayə 

 
Səcdə ayələri       2. Fussilət surəsi, 32-ci ayə 
                                 3. Nəcm surəsi, 62-ci ayə 
                                 4. Ələq surəsi, 11-cu ayə
4
 

 
Səcdə ayəsini radiodan, televiziyadan, maqnitafondan və s. bu kimi 
vasitələrdən eĢitdikdə də səcdə etmək vacibdir.
5
  
Quran ayəsinin vacib səcdəsini yerinə yetirərkən alnı yerə qoymaq ki-
fayətdir və səcdədə zikr deməyə ehtiyac yoxdur. Lakin müəyyən zikr-
ləri, xüsusilə aĢağıdakı zikri demək müstəhəbdir: 
“La ilahə illəllahu həqqən həqqa. 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 418 və 411-cu suallar, Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Namaz bölümü, 324-cü məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 324-cü məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 323-cü məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 81-cu məsələ 
5
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 322-ci məsələ 


 
 
221
 
 
 fiqh təlimi 
La ilahə illəllahu imanən və təsdiqa. 
La ilahə illəllahu ubudiyyətən və riqqa. 
Səcədtu ləkə ya rəbbi təəbbudən və riqqa. 
La mustənkifən və la mustəkbirən, bəl ənə əbdun zəlilun zəifun xaifun 
mustəcir”.
1
 
 
SUALLAR: 
1. Üzərinə səcdənin düzgün olduğu şeylər hansılardır və hansı şərt-
ləri vardır? 
2. Kağızın üzərinə səcdə etmək olarmı? 
3.  Əgər  namazqılan  namaz  əsnasında  üzərinə  səcdə  etdiyi  əşyanı 
itirsə və namazda ikən yaxınlığında üzərinə səcdənin düzgün olduğu 
heç bir şeyi əldə edə bilməsə, nə etməlidir? 
4. Ən yaxşı səcdə nəyin üzərinə edilən səcdədir? 
5. Məsum İmamların (ə.s) hərəmlərinin qapısı ağzında  səcdə etmə-
yin hökmü nədir? 
6. Səcdə ayəsini radiodan, televiziyadan, maqnitafondan və s. bu ki-
mi vasitələrdən eşitdikdə də səcdə etmək vacibdirmi? 
 
 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü, 328-ci məsələ 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə