Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə56/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   92

 
 
235
 
 
 fiqh təlimi 
6. “Və təqəbbəl Ģəfaətəhu vərfə dərəcətəhu”: Onun (Məhəmmədin (s)) 
Ģəfaətini qəbul et və məqamını ucalt! 
2. “Əssəlamu ələykə əyyuhənnəbiyyu və rəhmətullahi və bərəkatuhu”: 
Ey peyğəmbər, sənə salam olsun! Allahın rəhməti və bərəkəti sənə ol-
sun! 
8. “Əssəlamu ələyna və əla ibadillahis-salihin”: Bizə və Allahın saleh 
bəndələrinə salam olsun! 
1.  “Əssəlamu  ələykum  və  rəhmətullahi  və  bərəkatuhu”:  Salam  olsun 
sizə  (möminlərə,  mələklərə)!  Və  Allahın  rəhməti  və  bərəkəti  olsun 
sizə!
1
 
 
 
SUALLAR: 
1.
 
Həmd surəsinin tərcüməsini deyin. 
2.
 
Tovhid surəsinin tərcüməsini deyin. 
3.
 
“Səmiəllahu limən həmidəhu” zikrinin mənası nədir? 
4.
 
“Bihəvlillahi  və  quvvətihi  əqumu  və  əq-udu”  zikrinin  mənası 
nədir? 
5.
 
“Və təqəbbəl şəfaətəhu vərfə dərəcətəhu”nun mənası nədir? 
6.
 
Namazın salamlarının tərcüməsini deyin. 
 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü 


 
 
236
 
 
 fiqh təlimi 
QĠRS SƏKKĠZĠNCĠ DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (14) 
Namazı batil edən iĢlər. 
11. Namazı batil edən iĢlər 
                          1. Namazın vacib Ģərtlərinə riayət etməmək, məsələn,       
.............      
       məkan və geyimin Ģərtlərinə. 
                          2. Dəstəmazın pozulması. 
                          3. Qiblədən dönmək. 
                          4. DanıĢmaq. 
                          5. Əli bağlı namaz qılmaq (sünnə əhli qıldığı kimi). 
Namazı batil     6. Həmdi oxuduqdan sonra “Amin” demək. 
edən iĢlər          2. Gülmək. 
                          8. Ağlamaq. 
                          1.  Namazın  surətini  pozmaq,  məsələn,  əl  çalmaq, 
..........        
        atılıb düĢmək. 
                          11. Yemək və içmək. 
                          11.  Namazı  batil  edən  Ģəklər,  məsələn,  iki  rəkətli  və 
.................   
      üç rəkətli namazlarda Ģəkk etmək. 
                          12.  Namazın  rüknünü  artırıb  azaltmaq.  Məsələn, 
.................. 
       rükunu artırıb azaltmaq. 
 
 
 
 


 
 
237
 
 
 fiqh təlimi 
 
I. Namazın vacib Ģərtlərini pozmaq 
Əgər namazqılan namazın Ģərtlərindən birinə riayət etməsə, məsələn, 
namaz əsnasında məkanının qəsbi olduğunu baĢa düĢsə, namazı batil-
dir.
1
 
II. Dəstəmazın pozulması 
Əgər  namaz  əsnasında  dəstəmaz  və  ya  qüslu  pozan  iĢlərdən  biri  baĢ 
versə,  məsələn,  namaz  qılan  yuxuya  dalsa,  yaxud  ondan  bövl  xaric 
olsa, namaz batildir.
2
 
III. Qiblədən dönmək 
Əgər namazqılan bilərəkdən üzünü və bədənini, yaxud onlardan birini 
qiblədən döndərsə - belə ki, sağ və ya sol tərəfini asanlıqla görə bilsə - 
namazı batildir. 
Əgər  bu  iĢi  səhvən  belə  etsə,  vacib  ehtiyata  görə,  namazı  batildir. 
Lakin üzü bir qədər sağa və sola döndərmək namazı batil etmir.
3
 
IV. DanıĢmaq 
Əgər  namazqılan  namaz  əsnasında  bilərəkdən  danıĢsa,  hətta  bir  söz 
belə desə, namazı batildir.
4
 
Diqqət: 

 
Namazın  surəti  pozulmadığı  təqdirdə  ətrafdakılara  bir  Ģeyi  bildir-
mək  üçün  qiraət  zamanı  və  zikrləri  deyərkən  səsi  ucaltmağın  eybi 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  343-ci məsələ 
2
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  341-cu məsələ 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  351-ci məsələ 
4
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  351-ci məsələ 


 
 
238
 
 
 fiqh təlimi 
yoxdur.  Bir Ģərtlə ki, namazqılan həmin sözləri qiraət və zikr niyyəti 
ilə oxusun.
1
 

 
Əgər bir nəfər bir dəstə insana salam verib “Əssəlamu ələykum cə-
miən” desə və onlardan biri salamın cavabını versə, onların arasındakı 
namazqılan Ģəxs salamın cavabını verməməlidir.
2
 

 
Namaz qılarkən “Salam” ifadəsi ilə deyil, baĢqa bir ifadə ilə (məsə-
lən, sabahınız xeyir) görüĢən Ģəxsin cavabını vermək olmaz. Lakin na-
mazdan  kənar  vaxtlarda  əgər  camaatın  nəzərində  bu ifadə,  görüĢmək 
sayılırsa, vacib ehtiyata görə bu Ģəxsin cavabını vermək lazımdır.
3
 
Salam barəsində bir neçə Ģəri hökm: 
1)  YaxĢı  ilə  pisi  ayıran  uĢaqların  (fiqhdə  “müməyyiz”  adlanır)  istər 
oğlan olsunlar, istərsə də qız, verdikləri salama cavab vermək böyük-
lərin salamına cavab vermək qədər vacibdir.
4
 
2) Əgər bir nəfər ona  verilən salamı eĢitsə, lakin baĢı qarıĢıq olduğu 
üçün  və  ya  baĢqa  bir  səbəbə  görə  salamın  cavabını  verməsə,  yadına 
düĢdüyü vaxt artıq salamın cavabını vermək çox gec olarsa (yəni, ve-
riləcək cavab artıq həmin salamın cavabı sayılmacaqsa), cavab vermək 
vacib deyil.
5
  
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 514-cü sual 
2
 Şəri suallara cavab, 513-cü sual 
3
 Şəri suallara cavab, 511-cu sual 
4
 Şəri suallara cavab, 511-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 512-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə