Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə58/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   92

 
 
243
 
 
 fiqh təlimi 
yetirmədiyini  qəbul  etməlidir  (Məsələn,  əgər  bir  nəfər  səcdə  və  ya 
rükunu  yerinə  yetirib-yetirmədiyinə  Ģəkk  etsə,  onu  yerinə  yetirdiyini 
qəbul etməlidir. Lakin əgər Ģəkk etsə ki, sübh namazını iki rəkət qılıb, 
yoxsa üç rəkət, bu halda iki rəkət qıldığını qəbul etməlidir).
1
 

 
ġəkkin hökmləri baxımından  - istər namazın sözlərində, istərsə də 
hərəkətlərində - vacib və nafilə namazları arasında fərq yoxdur. Yəni, 
əgər  yeri  keçməyibsə,  Ģəkkə  etina  olunmalı,  əks  təqdirdə  etina  olun-
mamalıdır  (məsələn,  əgər  namazqılan  rükunu  yerinə  yetirib-yetirmə-
diyinə Ģəkk etsə, əgər növbəti rüknə keçməyibsə, yerinə yetirməli, əks 
təqdirdə Ģəkkinə etina etməməlidir).
2
 
3) Düzgün Ģəkklər: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 518-ci sual 
2
 Şəri suallara cavab, 512-ci sual 
Dörd rəkətli 
namazların 
rəkətlərinin 
sayında Ģəkk 
1 halda 
düzdür
 
1. Ġkinci səcdədən qalxdıqdan sonra iki və üç rəkət arasında 
Ģəkk etmək.  
2. Ġkinci səcdədən qalxdıqdan sonra iki və dörd rəkət 
arasında  Ģəkk etmək.    
3. Ġkinci səcdədən qalxdıqdan sonra iki, üç və dörd rəkət 
arasında Ģəkk etmək. 
4. Ġkinci səcdədən qalxdıqdan sonra dörd və beĢ rəkət 
arasında  Ģəkk etmək. 
5. Yerindən asılı olmayaraq üç və dörd rəkət arasında 
Ģəkk etmək. 
6. Ayaq üstə ikən dörd və beĢ rəkət arasında Ģəkk etmək. 
etmək. 
2. Ayaq üstə ikən üç və beĢ rəkət arasında Ģəkk etmək.     
8. Ayaq üstə ikən üç, dörd və beĢ rəkət arasında Ģəkk  
1. Ayaq üstə ikən beĢ və altı rəkət arasında Ģəkk etmək.
 


 
 
244
 
 
 fiqh təlimi 
Namazın Ģəkkiyatına aid bir neçə Ģəri hökm: 
1)
 
Ehtiyat  namazının  neçə  rəkət  qılınması  rəkətlərin  sayında  edilən 
Ģəkkdən  asılıdır.  Belə  ki,  əgər  namazqılan  iki  və  dörd  rəkət  arasında 
Ģəkk  etsə,  iki  rəkət  ehtiyat  namazı  qılmalıdır.  Üç  və  dörd  rəkət 
arasında Ģəkk etsə, bir rəkət ayaq üstə və iki rəkət oturan halda ehtiyat 
namazı qılmalıdır.
1
 
2)
 
Əgər namazın sözlərindən biri – istər Həmd və Surədən olsun, istər 
zikirlərdən,  istərsə  də  qunutun  dualarından  –  səhv  oxunsa,  səcdeyi-
səhv yerinə yetirmək vacib deyil.
2
 
 
SUALLAR: 
1. Namazı batil edən şəkklərin sayı nə qədərdir və hansılardır? 
2. Hansı şəkklərə etina olunmamalıdır? 
3. Çox şəkk edən şəxs əgər namazda şəkk etsə nə etməlidir? 
4.  Əgər  namazqılan  nafilə  namazlarında  rəkətlərin  sayındankı 
şəkkdən  qeyri  bir  şəkk  etsə,  məsələn,  şəkk  etşə  ki,  bir  səcdə  yerinə 
yetirib, yoxsa iki səcdə, şəkkinə etina etməlidirmi? 
5. Düzgün şəkklər hansılardır? 
6.  Mükəlləf  neçə  rəkət  ehtiyat  namazı  qılacağını  necə  təyin  etmə-
lidir? 
 
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 522-ci sual 
2
 Şəri suallara cavab, 523-cü sual 


 
 
245
 
 
 fiqh təlimi 
ƏLLĠNCĠ DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (16) 
Cümə namazı 
13. Cümə namazı 
1. Cümə namazının hökmü: 
1)  Hal-hazırkı  dövürdə  (yəni,  Ġmam  Zamanın  (ə.f)  qeybi  dövründə) 
Cümə günlərində zöhr namazının yerinə qılınan Cümə namazı təxyiri-
vacib əməllərdəndir.
1
 
Diqqət: 

 
Təxyiri-vacib  əməl  o  deməkdir  ki,  cümə  günündə  zöhr  və  Cümə 
namazlarından birini qılmaq mükəlləfin ixtiyarına qoyulub.
2
 

 
Qadınların Cümə namazında iĢtirak etməsinin heç bir maneəsi yox-
dur və camaat namazının savabı vardır.
3
 

 
Hal-hazırkı dövürdə Cümə namazını tərk etmək və iĢtirak etməmək 
Ģəri baxımdan günah sayılmır. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər Cümə na-
mazında  iĢtirak  etməməyin  səbəbi  bu  namazı  əhəmiyyətsiz  hesab  et-
məkdirsə, bu əməl, Ģəri baxımdan məzəmmət olunur.
4
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 616 və 611-cu suallar, Rəhbərdən soruşulan suallar, 
Namaz bölümü,  152-ci məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 612-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 515-ci sual 
4
 Şəri suallara cavab, 618 və 611-cu suallar 


 
 
246
 
 
 fiqh təlimi 

 
Cümə namazında iĢtirak etməyən Ģəxs zöhr və əsr namazlarını na-
maz  vaxtı  baĢlanan  kimi  qıla  bilər  və  Cümə  namazının  qurtarmasını 
gözləmək vacib deyildir.
1
 

 
Cümə namazına yaxın bir məkanda zöhr namazını camaat namazı 
Ģəklində  qılmağın  heç  bir  maneəsi  yoxdur.  Çünki  hal-hazırkı  dövrdə 
Cümə namazı təxyiri-vacib əməldir. Lakin əgər nəzərə alsaq ki, Cümə 
namazının  təĢkil  olunduğu  məkanın  yaxınlığında  cümə  günü  zöhr 
namazının  camaat  namazı  Ģəklidə  qılınması  möminlərin  vəhdətini 
pozur  və  hətta  camaatın  nəzərində  Cümə  namazının  piĢnamazına 
etinasızlıq və Cümə namazına etinasızlıq kimi dəyərləndirilir, odur ki, 
cümə günü möminlər zöhr namazını camaat namazı Ģəklində qılmasa-
lar daha yaxĢı olar. Lakin əgər bu əməl (cümə günü zöhr namazını ca-
maatla  qılmaq)  günah  və  digər  fəsadların  törənməsinə  səbəb  olarsa, 
mütləq onu yerinə yetirməkdən çəkinməlidirlər.
2
 
3)
 
Cümə namazı zöhr namazını əvəz edir.
3
 
     Diqqət: 

 
Doğrudur ki, Cümə namazı zöhr namazını əvəz edir, lakin  ehtiyat 
ünvavında Cümə namazında sonra Zöhr namazını qılmağın, hətta əgər 
Cümə namazının piĢnamazı (fiqhdə “imam cümə” adlanır) Cümə na-
mazından sonra Zöhr namazını qılmasa belə eybi yoxdur. Əgər  iqtida 
edən  Ģəxs  həm  ehtiyata  riayət  etmək,  həm  də  əsr  namazını  camaatla 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 611 və 631-cü suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 611-cu sual  
3
 Şəri suallara cavab, 611-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə