Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə59/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   92

 
 
247
 
 
 fiqh təlimi 
qılmaq  istəsə,  ehtiyat  budur  ki,  Cümə  namazından  sonra  zöhr  na-
mazını qılan Ģəxsə iqtida etsin.
1
 

 
Avropa və digər qitələrin ölkələrində Ali məktəb tələbələrinin dini 
birlikləri tərəfindən təĢkil olunan Cümə namazlarında namazqılanların 
əksəriyyəti, həmçinin imam-cümə sünnə əhlindən olmasına baxmaya-
raq müsəlmanların vəhdətini qorumaqdan ötrü bu Cümə namazlarında 
iĢtirak etməyin eybi yoxdur. Burada da Cümə namazından sonra zöhr 
namazını qılmaq vacib deyil.
2
 

 
Səfərdə olan Ģəxs Cümə namazı qıla bilər və onun qıldığı Cümə na-
mazı zöhr namazını əvəz edir.
3
 

 
Beldən  aĢağı  bədən  üzvlərini  itirən  və  bövlünü  saxlaya  bilməyən 
müharibə  əlilləri  Cümə  namazında  iĢtirak  edə  bilərlər.  Lakin  onların 
Ģəri vəzifəsi dəstəmaz alan kimi yubanmadan namaz qılmaq olduğun-
dan Cümə namazının xütbələrindən öncə aldıqları dəstəmaz pozulma-
dığı təqdirdə bu dəstəmazla namaz qıla bilərlər.
4
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 611 və 612-ci məsələlər 
2
 Şəri suallara cavab, 621-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 625-ci sual 
4
 Şəri suallara cavab, 115-ci sual 
Cümə 
namazının 
Ģərtləri
 
1. Camaat namazı Ģəklində qılınmalıdır. 
2.  Ən  azı  beĢ  nəfər  iĢtirak  etməlidir:  bir  nəfər  piĢnamaz  və 
dörd nəfər iqtida edən.  
3.  Camaat  namazının  bütün  Ģərtləri,  məsələn,  cərgələrin 
bitiĢik 
olmasına riayət olunmalıdır. 
4. TəĢkil olunan iki Cümə namazı arasındakı məsafə ən azı bir 
fərsəx olmalıdır.
 


 
 
248
 
 
 fiqh təlimi 
2. Cümə namazının Ģərtləri: 
II.  Cümə  namazı  camaat  namazı  Ģəklində  qılınmalıdır.  Hətta  Cümə 
namazını camaat  namazı  ilə  qılanların  kənarında  dayanıb  furada  (tək 
halda) Cümə namazı qılmaq düzgün deyildir.
1
 
III.  Camaat  namazının  bütün  Ģərtləri  Cümə  namazında  riayət  olun-
malıdır. 
    Diqqət: 

 
Ġmam-cümə  (Cümə  namazının  piĢnamazı)  ədalətli  Ģəxs  olmalıdır. 
Odur  ki,  əgər  məmum,  Ġmam-cüməni  ədalətli  Ģəxs  kimi  tanımasa  və 
ya ədalətli olmasına Ģəkk etsə, ona iqtida etməsi düzgün deyildir. La-
kin vəhdəti qorumaq məqsədilə Cümə namazında iĢtirak etməyin eybi 
yoxdur. Hər bir halda – istər Cümə namazında iĢtirak etsin, istərsə də 
etməsin  –  baĢqalarını  Cümə  namazından  çəkindirməyə  heç  kimin 
haqqı yoxdur.
2
 

 
Hər  kim  Cümə  namazını  qılıb  qurtardıqdan  sonra  Ġmam-cümənin 
ədalətinə  Ģəkk  etsə  və  ya  ədalətsizliyinə  əmin  olsa,  qıldığı  namazlar 
düzdür və onları yenidən qılmağa ehtiyac yoxdur.
3
 

 
Əgər  bir  fərdin  Ġmam-cüməliyə  təyin  olunması  məmumda  (iqtida 
edən Ģəxs) onun ədalətinə etimad yaratsa, bu, iqtida etmək üçün yetər-
lidir.
1
 

 
Ġmam-cümənin dediyi sözlərin həqiqətlə üst-üstə düĢməməsi onun 
yalan danıĢdığına və yalançı bir fərd olduğuna qəti sübut deyil. Çünki 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 624-cü sual 
2
 Şəri suallara cavab, 616-cı sual 
3
 Şəri suallara cavab, 621-cı sual 


 
 
249
 
 
 fiqh təlimi 
o  da  yanıla  bilər  və  ya  müəyyən  səbəblərə  görə  həqiqəti  gizlətməyə 
çalıĢar. Ġmam-cümənin ədalətsiz bir fərd olduğunu güman edib Cümə 
namazını tərk etmək bəyənilmir.
2
 

 
Ġslam dünyasının hər bir məntəqəsində Ġmam-cüməni o məntəqənin 
ədalətli Ģəri hakimi təyin etməlidir.
3
 

 
Məntəqənin Ġmam-cüməsi özünə müvəqqəti caniĢin seçə bilər. La-
kin  Ġmam-cümənin  caniĢini    vəliyyi-fəqih  tərəfindən  təyin  olunan 
Ġmam-cümə hökmündə deyildir.
4
 

 
Ġmam-cümənin özünə təyin etdiyi caniĢininə iqtida edib Cümə na-
mazı qılmasının heç bir maneəsi yoxdur.
5
 
IV. TəĢkil olunan iki Cümə namazı arasındakı məsafə ən azı bir fərsəx 
omalıdır. Ġki Cümə namazı arasındakı məsafə bir fərsəxdən az olma-
malıdır. Əks təqdirdə bu iki namazdan birincisi düz, ikincisi isə batil-
dir. Lap yaxın qılındığı təqdirdə isə ikisi də batildir.
6
 
3. Cümə namazının vaxtı 
Cümə namazının vaxtı zöhr namazının vaxtının baĢlanması ilə baĢla-
nır. Vacib ehtiyata görə vaxtın əvvəlindən etibarən bir-iki saatdan çox 
təxirə salınmamalıdır.
2
 
 
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 618 və 611-cu suallar 
2
 Şəri suallara cavab, 612-ci sual 
3
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  158-ci məsələ 
4
 Şəri suallara cavab, 632-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 632-ci sual 
6
 Şəri suallara cavab, 623-cü sual 
2
 Şəri suallara cavab, 631-cu sual, Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz 
bölümü,  151-cu məsələ 


 
 
251
 
 
 fiqh təlimi 
4. Cümə namazının qaydası 
1)  Cümə  namazı  sübh  namazı  kimi  iki  rəkətdir.  Bir  fərqlə  ki,  Cümə 
namazından qabaq Ġmam-cümə iki xütbə (nitq) söyləməlidir. 
2)  Müstəhəbdir  ki,  Cümə  namazı  ucadan  qiraət  edilsin  və  birinci 
rəkətdə Həmddən sonra Cümə surəsi, ikinci rəkətdə Munafiqun surəsi 
oxunsun.  Həmçinin  birinci  rəkətdə  rükudan  qabaq,  ikinci  rəkətdə  isə 
rükudan sonra qunut tutmaq müstəhəbdir. 
Diqqət: 

 
Xütbələri dinləməyə yetiĢməyib Cümə namazı qılan Ģəxsin namazı 
düzdür. Hətta Cümə namazının axırıncı rükusunda namaza qatılsa be-
lə, namazı düzdür.
1
 

 
Xanım  Fatimeyi-Zəhra  (s.ə)  Cümə  namazının  ikinci  xütbəsində 
Ġmam-cümənin  salavat  göndərdiyi  imamlar  sırasına  daxil  deyil  və  o 
xanımın adını çəkmək vacib deyildir. Lakin təbərrük ünvanında o xa-
nımın adını çəkməyin eybi yoxdur, hətta böyük savabı vardır.
2
 

 
Cümə  namazının  xütbələrini  zöhr  namazının  vaxtı  daxil  olmamıĢ-
dan öncə də söyləmək olar. Lakin ehtiyati-müstəhəbə görə xütbələrin 
bir qismi zöhr namazının vaxtı söylənilsə yaxĢıdır. Əhvət (daha böyük 
ehtiyat)  budur  ki,  xütbələr,  ümumiyyətlə  namaz  vaxtı  daxil  olduqdan 
sonra söylənilsin.
1
  
 
 
                                         
1
 Şəri suallara cavab, 621-cu sual 
2
 Şəri suallara cavab, 626-cı sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə