Fġqh təLĠMĠYüklə 3,35 Kb.

səhifə60/92
tarix08.03.2018
ölçüsü3,35 Kb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   92

 
 
251
 
 
 fiqh təlimi 
Cümə namazı barədə bir neçə Ģəri hökm: 
1) Ġslam dini möminlər arasında təfriqə yaradan və onların  vəhdətini 
pozan bir iĢə əsla yol vermir. Cümə namazı müsəlmanların vəhdətini 
təmin edən ibadətlərdən biri olduğuna görə bu ibadətin yerinə yetiril-
məsində vəhdətin qorunmasına daha çox diqqət olunmalıdır.
2
 
2) Cümə günü əsr namazını Ġmam-cümədən qeyri bir piĢnamaza iqtida 
etmək olar.
3
 
3) Cümə namazını qılan Ġmam-cüməyə baĢqa bir vacib namazı iqtida 
edib qılmağın nə dərəcədə düzgün olduğu sual altındadır.
4
 
 
SUALLAR: 
1. Cümə namazının təxyiri-vacib əməl olması nə deməkdir? 
2.  Cümə  namazına  yaxın  bir  məkanda  zöhr  namazını  camaat 
namazı ilə qılmaq olarmı? 
3. Hər kim Cümə namazını qılıb qurtardıqdan sonra İmam-cümənin 
ədalətinə şəkk etsə və ya ədalətsizliyinə əmin olsa, qıldığı namazlar 
düzdürmü və onları yenidən qılmağa ehtiyac varmı? 
4. Bir fərdin İmam-cüməliyə təyin olunması onun ədalətli olduğunu 
təsdiq edirmi? 
5. Xütbələri dinləməyə yetişməyib Cümə namazı qılan şəxsin namazı 
düzdürmü? 
6. Cümə namazının xütbələrini zöhr namazının vaxtı daxil olmamış-
dan öncə söyləmək olarmı?   
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 628-ci sual, Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz 
bölümü,  161-cı məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 622-ci sual 
3
 Şəri suallara cavab, 611-ci sual 
4
 Şəri suallara cavab, 622-ci sual 


 
 
252
 
 
 fiqh təlimi 
ƏLLĠ BĠRĠNCĠ DƏRS 
YOVMĠYYƏ NAMAZLARI (17) 
Müsafir namazı «1» 
14. Müsafir namazı 
1. Səfərdə dörd rəkətli namazların qəsr qılınması. 
 Səfərdə  dörd  rəkətli  namazlar  müəyyən  Ģərtlərlə  qəsr  yəni,  iki  rəkət 
qılınmalıdır.
1
 
Diqqət: 

 
Dörd rəkətli namazlar, yəni, zöhr, əsr və iĢa namazları səfərdə qəsr 
qılınır. Sübh və məğrib namazları qəsr qılınmır.
2
 
2. Müsafir namazının Ģərtləri
Səfərə çıxan Ģəxs, yəni, müsafir 8 Ģərtlə dörd rəkətli namazları iki rək-
ət qılmalıdır: 
I.  Müsafir Ģəri məsafəni qət etməlidir. Yəni,  ya  getdiyi,  ya qayıtdığı, 
ya da gedib-qayıtdığı məsafə ən azı 8 fərsəx olmalıdır. 
II. Müsafir səfərə çıxarkən 8 fərsəx məsafəni qət etmək niyyətində ol-
malıdır. Deməli, əgər müsafır əvvəlcədən 8 fərsəx məsafəni qət etmək 
niyyətində olmasa, baĢqa sözlə desək, 8 fərsəxdən az bir məsafəni qət 
etməyi nəzərdə tutsa və nəzərdə tutduğu məkana çatdıqdan sonra baĢ-
qa  bir  yerə  səfər  etmək  qərarına  gəlsə,  bu  halda  əgər  səfər  edəcəyi 
növbəti məkanla səfər etdiyi məkan arasındakı məsafə Ģəri məsafədən 
                                         
1
 Rəhbərdən soruşulan suallar, Namaz bölümü,  152-ci məsələ 
2
 Şəri suallara cavab, 631-cu sual 


 
 
253
 
 
 fiqh təlimi 
az olsa, hətta öz mənzilindən ora qədər olan məsafə Ģəri məsafə qədər 
olsa belə namazını tam Ģəkildə qılmalıdır. 
III. Müsafir yola çıxdıqdan sonra Ģəri məsafəni qət etmək niyyətindən 
dönməsin. Beləliklə, əgər yola çıxdıqdan sonra dörd fərsəxi qət etmə-
miĢ fikrindən dönsə və ya tərəddüd etsə, müsafir hökmündə deyildir. 
Hərçənd  ki,  niyyətindən  dönməmiĢdən  öncə  qəsr  qıldığı  namazlar 
düzdür. 
IV.  Müsafir  vətənindən  və  ya  on  gün  qalacağı  bir  yerdən  keçməklə 
məsafəni kəsməməlidir. 
V.  Səfər,  Ģəri  baxımdan  halal  olmalıdır. Əgər  səfər,  günah  və  haram 
olsa, istər səfərin özü haram olsun, məsələn, cihaddan qaçmaq, istərsə 
də haram bir iĢ üçün səfər etsin, məsələn, oğurluğa getmək, belə səfər 
Ģəri baxımdan səfər hökmündə deyil və namaz tam qılınmalıdır. 
VI. Sabit  yaĢayıĢ  yeri olmayan və köçəri həyat tərzi sürənlərin səfəri 
Ģəri baxımdan səfər hökmündə deyildir. 
VII.  Sürücü,  gəmiçi  və  s.  bu  kimi  daim  səfər  etmək  insanın  peĢəsi 
olmasın. ĠĢi səfərdə olan Ģəxs də bu qəbildəndir.  
VIII. “Tərəxxüs həddi”nə çatmalıdır. Tərəxxüs həddi o məkana deyilir 
ki, orada artıq Ģəhərdə çəkilən azanın səsi eĢidilmir və Ģəhər divarları 
da  görünmür.  Böyük  ehtimalla  azan  səsinin  eĢidilməməsi  tərəxxüs 
həddini təyin etmək üçün kifayət edir.
1
  
1. ġəri məsafə 
1) Dörd fərsəx yol getməyən və dörd fərsəx də qayıtmayan Ģəxs, na-
mazı tam qılmalıdır. Deməli, əgər ezamiyyətə göndərilən Ģəxsin vətəni 


 
 
254
 
 
 fiqh təlimi 
ilə  iĢ  yeri  arasındakı  məsafə  Ģəri  məsafə  qədər  olmasa,  müsafir  hök-
mündə deyildir.
2
 
2)  Əgər  bir  Ģəxs  yaĢadığı  Ģəhərdən  çıxıb  müəyyən  bir  məkana  səfər 
etsə və orada gəzintiyə çıxsa, bu gəzintidə qət etdiyi məsafə Ģəri məsa-
fədən hesab olunmayacaqdır.
3
 
3)  ġəri  məsafə  olan  8  fərsəx  məsafəni  Ģəhərin  axırından  hesablamaq 
lazımdır.  ġəhərin  axırını  isə  həmin  Ģəhərin  camaatı  təyin  edir.  Əgər 
camaatın nəzərində Ģəhərin ətrafında yerləĢən zavod və fabriklər Ģəhə-
rin  ərazisindən  sayılmırsa,  Ģəri  məsafəni  Ģəhərin  sonuncu  evlərindən 
hesablamaq lazımdır.
4
 
2. ġəri məsafəni qət etmək niyyəti 
1)  Üç  fərsəklikdə  yerləĢən  bir  məkana  səfər  etmək  niyyətində  olan 
Ģəxs,  əgər  əvvəlcədən  qərara  alsa  ki,  yola  çıxdıqdan  sonra  müəyyən 
bir  iĢlə  əlaqədar  baĢqa  bir  istiqamətə  yönəlib  bir  fərsəx  məsafə  qət 
edəcək  və  sonra  yenidən  öz  yoluna  (yəni,  səfər  etdiyi  məkana  doğru 
gedən yola) dönüb səfərini davam etdirəcəkdir, belə Ģəxs müsafir hök-
mündə deyildir. BaĢqa istiqamətdə qət etdiyi məsafəni Ģəri məsafənin 
tamamlanması üçün onun üzərinə əlavə edə bilməz.
5
 
2)  Əgər  bir  Ģəxs  yaĢadığı  yerdən  uzaqlığı  Ģəri  məsafədən  az  olan  bir 
məkana səfər etsə və həftə ərzində oradan bir neçə dəfə ətraf məntə-
qələrə getsə, bu halda əgər evdən xaric olduqda Ģəri məsafəni qət et-
                                                                                                
1
 Şəri suallara cavab, 641-cı sual 
2
 Şəri suallara cavab, 662 və 622-ci suallar 
3
 Şəri suallara cavab, 664-cü sual 
4
 Şəri suallara cavab, 628-ci sual 
5
 Şəri suallara cavab, 661-ci sual 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   92


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə